logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 5
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 5
Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 23 maja 2012 r. o godz. 1600
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Na przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrany został radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wójt Gminy Sulików – Robert Starzyński,
-Sekretarz Gminy Sulików – Elżbieta Piotrowska,
-Skarbnik Gminy Sulików – Maria Maciaszek.
W części posiedzenia:
-Tomasz Naborczyk z Firmy GEO RENEWABLES.
Planowany porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Wizyta radnych w budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto w Sulikowie.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
    Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2011 rok.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  4. Sprawy różne.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała dlaczego radnym nie został przedłożony projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, skoro radni prowadzili dyskusję w tym temacie na ostatnich posiedzeniach komisji.
 
Wójt odpowiedział, że temat likwidacji GZK zostanie przedłożony radnym w czerwcu.
 
Ad. 1
Radni udali się do budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto w Sulikowie w celu zapoznania się ze stanem budynku.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
 
Wójt przedstawił informację o stanie mienia Gminy Sulików oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji jednogłośnie podjęli wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium za 2011 rok. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i zostanie przedstawiony radnym na sesji.
 
Ponadto poruszono sprawę budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto w Sulikowie.
Wójt poinformował, że operat szacunkowy z 2006 roku wycenił wartość budynku na 126 tys. zł, do ogłoszonego przetargu nie zgłosili się oferenci. Do chwili obecnej brak jest zainteresowania tym budynkiem.
 
Radni stwierdzili, że budynek należy ponownie przeznaczyć do sprzedaży lub do wynajmu.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że konieczne jest pilne zabezpieczenie dachu budynku aby jego stan się nie pogarszał.
 
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok. (14 głosów za – radny Paweł Hasiuk jako nieformalny członek Komisji Budżetu i Finansów nie brał udziału w głosowaniu)
 
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików odbędzie się na sesji.
Ad. 3
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
2. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików,
4. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska,
5. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików),
6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parku wiatrowego Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Ad. 4
W sprawach różnych:
1. Poruszono sprawę przekazania kwoty ze składek radnych na rzecz mieszkanki Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na podłączenie prądu.
2. Radny Andrzej Dominikowski pytał o sprawę dostawy wody do Ksawerowa oraz mówił o złym ustawieniu znaku „Kaswerów”.
3.  Radna Bogusława Delijewska pytała o sprawę aktualizacji statutu gminy.
Wójt odpowiedział, że sprawa statutu będzie rozpatrywana w czerwcu.
4.  Radny Jerzy Nowicki prosił o interwencję w sprawie nie opróżniania szamba przy posesji na ul. Starozawidowskiej. W nieruchomości znajdują się dwa mieszkania komunalne i dwa mieszkania, które są własnością prywatną. Właściciele mieszkań płacą za wywóz nieczystości ciekłych, jednak usługa nie jest wykonywana.
5.  Radna Genowefa Wilczak – Raczak prosiła o interwencję w sprawie lokalu po świetlicy wiejskiej w Biernej. Radna prosiła o przekazanie klucza pracownikowi biblioteki, który mógłby otwierać pomieszczenia po świetlicy w ciepłe dni w celu przewietrzenia.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1930.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 1608
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5/2012
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 23 maja 2012 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27 09:19:45
Data udostępnienia informacji: 2013-02-27 09:19:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 09:21:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner