logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 6
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Na przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrany został radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Wszyscy radni byli obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
W części posiedzenia udział wzięli:
-Elżbieta Kowalczyk – Prezes Zgorzeleckiej Fundacji Edu,
-Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie,
-Grzegorz Fleszar – Komendant Gminny OSP,
-Jan Kolbuch – Prezes Gminny OSP,
-Grzegorz Kolbuch – Skarbnik OSP Studniska Dolne.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Spotkanie z Panią Barbarą Kowalczyk – Prezesem Zgorzeleckiej Fundacji Edu
    w sprawie możliwości organizacji punktu przedszkolnego na terenie Gminy Sulików.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Sulików.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Pani Elżbieta Kowalczyk – Prezes Zgorzeleckiej Fundacji Edu od 2009 roku pełni swoją funkcję od 2009 roku, wcześniej pracowała jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Pieńsku, obecnie przebywa na emeryturze. Nadrzędnym celem fundacji jest rozwój dzieci
z obszarów wiejskich
Pierwszy punkt przedszkolny powstał na terenie gminy Zgorzelec w Jędrzychowicach w 2009 r. do którego uczęszczało 5 dzieci. Początkowo dzieci przebywały w punkcie 6 godzin, czas opieki został wydłużony wraz ze wzrostem liczby dzieci. Obecnie do punktu przedszkolnego uczęszcza 21 dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat. Na nowy rok szkolny zapisanych jest 26 dzieci.
W dyskusji poruszono m.in. sprawę kosztu utrzymania dziecka w Punkcie Przedszkolnym
Ad. 2
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Sulików.
 
Pan Grzegorz Fleszar – Komendant Gminny OSP przedstawił prezentację multimedialną na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sulików.
Na terenie Gminy Sulików funkcjonuje 6 jednostek, zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Są to: OSP Studniska, OSP Sulików, OSP Bierna, OSP Miedziana, OSP Stary Zawidów, OSP Radzimów. Uchwałą nr 2/2011 Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulikowie z dnia 15.04.2011 r. jednostki OSP Mikułowa i OSP Wrociszów zostały wykluczone ze Związku OSP. W ramach 6 działających jednostek OSP dwie z nich pozostają wyłączone z podziału bojowego (nie prowadzą działalności ratowniczo-gaśniczej: OSP Radzimów i OSP Stary Zawidów. Powodem wyłączenia z podziału bojowego jest niespełnienie wymogów stawianych jednostkom Operacyjno-Technicznym OSP, tj. brak odpowiedniego wyposażenia i wyszkolenia pożarniczego oraz badań lekarskich.
 
OSP Radzimów – jednostka nie posiada bazy lokalowej (remizy). Wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 266, motopompę pożarniczą Polonia PO-5, pompę szlamową i częściową armaturę pożarniczą. Brak wyposażenie w umundurowanie, brak wyszkolenia pożarniczego i badań lekarskich.
 
OSP stary Zawidów – jednostka wyposażona w średni samochód ratowniczo- gaśniczy STAR 244, motopompę pożarniczą Polonia, armaturę, 7 kpl. ubrań specjalnych. Jednostka posiada 7 wyszkolonych ratowników (kurs podstawowy). Jednostka nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – nie posiada osobowości prawnej.
 
OSP Miedziana – jednostka wyposażona w nowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit. Jednostka posiada motopompę pożarniczą, pompę szlamową, armaturę pożarniczą, 10 kpl. ubrań ochronnych. Powołano JOT IV kategorii – 16 wyszkolonych ratowników posiadających kurs podstawowy strażaka – ratownika.
 
OSP Bierna – jednostka wyposażona w dwa samochody: lekki ratowniczo-gaśniczy Lublin Daewoo oraz średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR 266. Ponadto Jednostka posiada dwie motopompy pożarnicze, dwie pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, 2 aparaty powietrzne, armaturę pożarniczą, 8 kpl. ubrań specjalnych. Powołano JOT III kategorii – 16 wyszkolonych ratowników posiadających kurs podatkowy strażaka- ratownika.
 
OSP Sulików – jednostka jest wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244, dwie motopompy pożarnicze (w tym jedna najnowsza w gminie motopompa Tohatsu z 2010 r.), dwie pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, armaturę pożarniczą, pilarkę do drzewa, 8 kpl. ubrań specjalnych. Powołano JOT III kategorii – 11 wyszkolonych ratowników posiadających kurs podstawowy strażaka – ratownika.
 
OSP Studniska Dolne – jednostka jako jedyna jest włączona Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz do Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Jednostka jest wyposażona w trzy samochody: lekki samochód operacyjny VW Passat, lekki samochód ratownictwa drogowego Ford Transit oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266. Ponadto jednostka posiada trzy motopompy , dwie pompy szlamowe, motopompę pływającą, agregaty prądotwórcze, 4 aparaty powietrzne, trzy pilarki spalinowe do drzewa, pilarkę spalinową do stali i betonu, jedyny na terenie gminy zestaw hydrauliczny do rozcinania i rozginania konstrukcji mechanicznych, armaturę pożarniczą, 2 zestawy ratownictwa medycznego, 20 kpl ubrań specjalnych. Powołano JOT II kategorii – 34 wyszkolonych ratowników posiadających kurs podstawowy strażaka ratownika, 13 posiadających kurs techniczny, 7 wyszkolonych dowódców OSP, 10 ratowników medycznych.
Stan wyszkolenia pożarniczego i wyposażenia jednostek co roku się polepsza. Wszystkie jednostki włączone do podziału bojowego pozyskują środki finansowe z zewnątrz, umożliwiające im zakupywanie nowego sprzętu i wyposażenia Lokalizacja i potencjał jednostek OSP Miedziana, Bierna, Sulików i Studniska powoduje że teren gminy Sulików pozostaje zabezpieczony, jednak wciąż niewystarczające środki finansowe powodują występowanie braków sprzętowych. Podstawowym problemem jest brak nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na terenie powiatu zgorzeleckiego pozostaje już tylko jedna jednostek OSP w KSRG – Studniska Dolne, ze starym wysłużonym średnim samochodem gaśniczym. Samochód pomimo ciągłej konserwacji i napraw wymaga wymiany.
Zarząd OSP Studniska Dolne, za aprobatą Wójta Gminy Sulików zadeklarował na rok 2013 potrzebę zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Program zakupu nowych, średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przewiduje dofinansowanie w 50% do kwoty zakupu. Warunkiem niezbędnym i do ubieganie się o przyznanie dotacji jest zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 400 tys. zł. Zabezpieczenie tej kwoty umożliwi jednostce ubieganie się o kolejną cześć dofinansowania.
Jednostka OSP Studniska Dolne nie odstępuję w żadnej kwestii od innych jednostek będących w KSRG z terenu Powiatu Zgorzeleckiego poza wyposażeniem w samochód.
 
Komendant Gminny OSP zwrócił się z wnioskiem do radnych o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 400 tys. zł jako wkładu własnego aby przystąpić do procedury pozyskania środków na zakup samochodu pożarniczego, który będzie służył nie tylko Studniskom ale przede wszystkim całej Gminie Sulików.
 
Wójt podziękował za przedstawienie rzetelnej informacji i stwierdził, że pozyskanie nowego pojazdu jest możliwe, czego przykładem jest OSP Miedziana, jeżeli za działaniami stoją osoby z takim zapałem jak przedstawiciele OSP.
 
Komendant Straży Gminnej – Marian Smokowski przedstawił informację na temat funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie.
 
W dyskusji poruszono sprawę zadań realizowanych przez Straż, stanu osobowego w Straży Gminnej, dyżurów w dni wolne od pracy.
 
Ad. 3
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
6.1.            w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne”,
6.2.            w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
6.3.            w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Sulików,
6.4.      w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania,
6.5.            w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sulików,
6.6.      w sprawie zmiany uchwały, w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
6.7.      w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików,
6.8.            w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików za udział
w sesjach Rady Gminy Sulików,
6.9.            zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików,
6.10.        w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików,
6.11.        w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Radzimów,
6.12.        w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne),
6.13.        w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1) Radna Bogusława Delijewska pytała w jaki sposób zostanie zagospodarowana kostka brukowa z Placu Wolności.
Wójt odpowiedział, że została zapakowana i złożona w GZK. Zostanie wykorzystana na potrzeby gminy.
2) Radna Bogusława Delijewska poruszyła temat funkcjonowania poradni ginekologicznej w Sulikowie z której korzysta wiele pacjentek.
3) Radna Anna Pawlak przekazała prośbę mieszkańców Miedzianej, którzy nie mają asfaltowej drogi do swojej posesji o utwardzenie dróg kamieniem.
Wójt stwierdził, że jeżeli pojawią się środki w budżecie na ten cel, kamień zostanie nawieziony.
4)Radna Anna Pawlak prosiła o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie ustawienia znaku informacyjnego wskazującego drogę na Łowin. Pomimo działań pracownika Urzędu Gminy Starostwo nadal nie ustawiło znaku.
5) Radna Bogusława Delijewska mówiła o konieczności podniesienia studzienek kanalizacyjnych na ulicy Nowe Miasto, przy posesjach nr 10, 11, 35.
6) Radny Józef Ziomek prosił o zabezpieczenie terenu cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym poprzez przekopanie rowów. Po ostatnich ulewnych deszczach teren cmentarza został zalany.
7) Radna Weronika Ziółkowska mówiła o konieczności podłączenia Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej do sieci kanalizacyjnej.
8) Radny Jerzy Marek Nowicki mówił o usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze drogi w Starym Zawidowie.
9) Radny Andrzej Dominikowski poruszył sprawę remontu drogi Wrociszów Dolny – Wilka oraz sprawę oświetlenia w Ksawerowie.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 2030.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 1562
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6/2012
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27 09:41:58
Data udostępnienia informacji: 2013-02-27 09:41:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 09:43:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner