logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 
Protokół nr 9
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
w dniu 24 października 2012 r. o godz. 1530
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Na przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie został wybrany radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.
Nieobecny był radny Marian Kurek.
Radny Tadeusz Polowy spóźnił się – przybył na posiedzenie  o godz. 1545.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików
oraz w części posiedzenia Pan Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
  1. Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików – spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 
  2. Opłaty i podatki lokalne na 2013 rok.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
W dyskusji na temat stanu dróg powiatowych na ternie Gminy Sulików, poruszono m.in. następujące tematy:
-stan drogi powiatowej w Studniskach Dolnych zniszczonej w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej,
-wycięcie drzew i krzaków przy drogach biegnących przez Wielichów i Stary Zawidów,
-remontu drogi Radzimów – Sulików,
-sprawę przepustu na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą na Małej Wsi Górnej,
-remontu drogi Mała Wieś Górna – Radzimów Dolny,
-wycinka drzew przy drodze Studniska Dolne – Zgorzelec,
-naciek wody na nawierzchnię drogi powiatowej przy wjeździe do Miedzianej,
-oznakowanie przejścia dla pieszych przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej i oznakowanie skrzyżowania w Mikułowej.
 
Ad. 2
Wójt wraz z Panią Skarbnik omówili projekty uchwał dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
1. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
2. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
3. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wójt przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie stawki podatku od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Radna Agnieszka Nachotko poruszyła sprawę wysokości podatku od nieruchomości.
 
Ad. 3
1. W sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
2. W sprawie sprzedaży budynku niemieszkalnego (gospodarczego) nr 1 położonego w obrębie geodezyjnym Radzimów, wieś Radzimów Górny 31 i 31 A, w drodze przetargu.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3. W sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
4.      W sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
5.      W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Ad. 4
Sprawy różne.
W sprawach różnych radny Grzegorz Konarski zwrócił uwagę na poziom zapylenia na terenie Gminy Sulików.  
 
Protokołowała: Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 1701
Nazwa dokumentu: Protokół nr 9/2012
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 24 października 2012 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27 10:13:22
Data udostępnienia informacji: 2013-02-27 10:13:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 10:16:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner