logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 10
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
w dniu odbyło się w dniu 26 listopada 2012 r.
o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików,
-Marta Brzozowska – podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sulików.
 
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag:
1.      Zapoznanie się i opiniowanie wniosków przedłożonych do projektu budżetu na 2013 r. przez referaty urzędu, jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz Komisje i radnych.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.      Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
4.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła wnioski, które wpłynęły do projektu budżetu Gminy Sulików na 2013 rok.
Wszystkie jednostki oświatowe poza Gimnazjum złożyły wnioski dotyczące remontów budynków szkół.
Omówiony został zakres kontynuacji remontu budynku Urzędu Gminy Sulików, który będzie obejmował remont schodów i poręczy oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Omówiono sprawę wysokości kosztów inwestycji oświetleniowej na terenie Gminy oraz sprawę dofinansowania do zakupu średniego auta przeciwpożarowego na potrzeby OSP Studniska Dolne.
 
Ad. 2
Zastępca Wójta i Pani Marta Brzozowska omówili projekty uchwał dotyczące zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Radni zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat obowiązków jaki będą ciążyły na gminie i jej mieszkańcach zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
Członkowie Komisji nie głosowali wstępnie nad projektami uchwał.
1)      W sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulików, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
2)      W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
3)      W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów.
4)      W sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
5)      W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
6)      W sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7)      w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.
 
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Sulików.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
1)      W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)      W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1) Poruszono sprawę projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2) Przewodnicząca Komisji mówiła o stanie nawierzchni drogi na ulicy Nowe Miasto.
3) Poruszono sprawę terminu zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1900
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 1522
Nazwa dokumentu: Protokół nr 10/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu odbyło się w dniu 26 listopada 2012 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27 10:20:08
Data udostępnienia informacji: 2013-02-27 10:20:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 10:21:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner