logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 5/2013
               minus 6/2013
               minus 7/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 2
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
w dniu 28 stycznia 2013 r. o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzenie otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików, który zaproponował aby przewodniczącą posiedzenia została radna Bogusława Delijewska.
 
Radni jednogłośnie przegłosowali kandydaturę radnej na Przewodniczącą posiedzenia.
 
Wszyscy radni byli obecni na posiedzeniu. Rada Gminy obradowała w pełnym składzie.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików.
 
W części posiedzenia udział wzięli:
Przedstawiciele Kancelarii Prawnej Kittay&Muszyński:
-adwokat Jaku Muszyński,
-adwokat Adam Rizler,
oraz
-Grzegorz Żak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na dodaniu punktu dotyczącego informacji Kancelarii prawnej na temat postępowania sądowego z firmą MAXI STAR – wykonawcą budowy Hali Sportowej w Sulikowie. Proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianą przedstawiał się następująco:
  1. Informacja Kancelarii prawnej na temat postępowania sądowego z firmą MAXI STAR – wykonawcą budowy Hali Sportowej Sulikowie.
  2. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie po oddaniu budynku do użytku publicznego – informacja Dyrektora.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na styczniową sesję Rady Gminy Sulików.
  4. Sprawy różne.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 1
Pan Jakub Muszyński i Adam Rizler omówili sytuację prawną postępowania przed Sądem Gospodarczym w Legnicy, które prowadzone jest pomiędzy Gminą Sulików i firmą MAXI STAR – wykonawcą budowy Hali Sportowej w Sulikowie. Przedstawiciele Kancelarii przedstawili dwa kierunki dalszego postępowania: zawarcie ugody z firmą MAXI STAR lub wniesienie nowego powództwa sądowego.
 
Ad. 2
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Grzegorz Żak przedstawił informację o działalności Ośrodka w okresie od października 2012 r. do stycznia 2013 r. oraz na temat planowanych w 2013 roku przedsięwzięć.
Dyrektor poinformował również o zajęciach organizowanych dla dzieci podczas ferii zimowych, będą to m.in. warsztaty muzyczne, zajęcia tematyczne oraz zajęcia z wolontariuszami z zagranicy.
W dyskusji proszono sprawy funkcjonowania i remontów świetlic wiejskich, remontu budynku Ośrodka, balu sylwestrowego, organizacji finału WOŚP w Sulikowie.
Radni zwrócili uwagę na konieczność wywieszania ogłoszeń na temat imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, ponieważ często mieszkańcy spoza Sulikowa nie są o nich odpowiednio informowani.  
 
Ad. 3
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2013.
W dyskusji nad projektem uchwały radni poruszyli kwestię małej skuteczności Programu
w praktyce.
Radny Bogusław Świątek zwrócił uwagę, aby osoby odpracowujące kary, które są mieszkańcami gminy robiły to na terenie Gminy Sulików. Radny spotkał się z tym, że karani mieszkańcy pracowali np. na terenie Miasta Zawidów.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
2) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
3) w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
4)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
 
W wyniku dyskusji nad projektem uchwały Wójt stwierdził, że oczekuje od radnych konkretnej propozycji dotyczącej diet radnych.
 
Radni we wstępnym głosowaniu odrzucili projekt uchwały.
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1) Radny Marian Kurek mówił o wcześniejszym przekazaniu środków sołeckich aby jak najszybciej zakończyć remont Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach.
Wójt stwierdził, że zakłada wcześniejsze rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego
w 2013 r.
Radny Marian Kurek poruszył również sprawę oświetlenia w Skrzydlicach, oraz prosił
o interwencję w sprawie budynku znajdującego się na terenie Sołectwa, którego stan zagraża mieszkańcom.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1830.
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 1408
Nazwa dokumentu: 2/2013
Skrócony opis: Protokół nr 2 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 28 stycznia 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-05 10:51:08
Data udostępnienia informacji: 2013-03-05 10:51:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-05 10:52:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner