Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Sulików
Strategia Rozwoju Gminy
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Tablica Ogłoszeń
Informacje o środowisku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
Komunikaty
 PRZETARGI
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Nieruchomości
 FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Wykonanie Budżetu
Zmiany w budżecie
Wieloletnia Prognozy Finansowe
Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pozostałe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Oświadczenia majątkowe 2014-2018
Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Kwestionariusz osobowy
Archiwum
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Zarządzenie Nr II.43.2015
Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY
Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Szkoła Podstawowa Bierna
Przedszkole Publiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
Lista sołectw
Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
Przynależność do organizacji
Współpraca zagraniczna
Organizacje pozarządowe
 INNE
Karty usług
Wnioski do pobrania
Informacja dla osób niesłyszących
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Akta Osobowo-płacowe
Prowadzone rejestry i ewidencje
Kontrole
A A A


 Sulikó‚w: 1.Odwozy ucznió‚w z zajęć‡ w ramach projektu Otwó‚rzmy się™ na ś›wiat realizowanym w okresie od 14.03.2013r. do 30.06.2014r. 2.Wyjazd edukacyjny do Wałbrzycha 1 raz w maju 2013r. 3.Wyjazd edukacyjny do Wrocł‚awia 1 raz w maju 2014r.

Numer ogłoszenia: 105810 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogł‚oszenia: obowią…zkowe.

Ogł‚oszenie dotyczy: zamó‚wienia publicznego.

Czy zamówienie był‚o przedmiotem ogł‚oszenia w Biuletynie Zamówień„ Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87352 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamó‚wień„ Publicznych został‚o zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogł‚oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawł‚a II, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulikó‚w, woj. dolnoślą…skie, tel. 75 7787353, faks 75 7787353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄ„CEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamó‚wieniu przez zamawiają…cego: 1.Odwozy uczniów z zajęć w ramach projektu Otwórzmy się™ na świat realizowanym w okresie od 14.03.2013r. do 30.06.2014r. 2.Wyjazd edukacyjny do Wał‚brzycha 1 raz w maju 2013r. 3.Wyjazd edukacyjny do Wrocławia 1 raz w maju 2014r..

II.2) Rodzaj zamĂżżżą‚wienia: Usługi.

II.3) Okreś›lenie przedmiotu zamó‚wienia: 1.Odwozy uczniów z zajęć w ramach projektu Otwó‚rzmy się na ś›wiat realizowanym w okresie od 14.03.2013r. do 30.06.2014r. 2.Wyjazd edukacyjny do Wałbrzycha 1 raz w maju 2013r. 3.Wyjazd edukacyjny do Wrocł‚awia 1 raz w maju 2014r. Odwozy dzieci będą… odbywały‡ się™ raz w tygodniu w poniedział‚ek w roku szkolnym 2012/2013 - 15 razy, w roku szkolnym 2013/2014 - 30 razy. Godziny odjazdu i miejscowości podane są… w szczegółowym opisie przedmiotu zamó‚wienia..

II.4) WspĂżżżą‚lny Słownik ZamĂżżżą‚wień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMӓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamó‚wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ś›rodkó‚w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest realizowany w ramach programu Wyró‚wnanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostę™pie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Otwó‚rzmy się na ś›wiat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współ‚finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMӓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTӓREMU UDZIELONO ZAMӓWIENIA:

  • ASTEL - Przewó‚z Osó‚b Andrzej Steleżuk, ul.Wilcza 35, 59-970 Zawidó‚w, kraj/woj. dolnoślą…skie.

IV.5) Szacunkowa wartość‡ zamó‚wienia (bez VAT): 17932,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ„ I NAJWYŻSZĄ„ CENĄ„

  • Cena wybranej oferty: 19367,00

  • Oferta z najniższą… ceną…: 19367,00 / Oferta z najwyższą… ceną…: 19367,00

  • Waluta: PLN.

 

Ilość odwiedzin: 205
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-15 16:51:30
Data udostępnienia informacji: 2013-03-15 16:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 17:14:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...