logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 5/2013
               minus 6/2013
               minus 7/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 3
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 15 lutego 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
W posiedzeniu udział wzięła Pani Dorot Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Pomoc Społeczna – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012 r. Działalność świetlicy terapeutycznej.
  2. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Członkowie Komisji Społecznej zapoznali się z siedzibą i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy w Sulikowie.
 
W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie zatrudniał ogółem 12 pracowników (11 i ¼ etatu), w tym:
Ośrodek pomocy społecznej - 9  osób - zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
 - 1 osoba – zatrudniona na czas realizacji projektu od 12.09.2012r. do 31.12.2012r.
w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 osoba - w wymiarze 1/4 etatu (sprzątanie).
Świadczenia rodzinne 1 osoba zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Według stanowisk obsada kadrowa przedstawia się następująco:
- Dyrektor - 1
- Gł. księgowy – 1
- Księgowy – 1
- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - 1
- Specjalista pracy socjalnej – 3
- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji - 1
- Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacji– 2
- Asystent rodziny – 1 (na czas realizacji projektu pt.” Asystent rodziny” w okresie od 12.09.2012r. do 31.12.2012r.)
- Sprzątaczka – 1 (1/4 etatu)
 
Dyrektor mówiła o potrzebie zwiększenia zatrudnienia, przynajmniej o jeden etat od 2014 roku.
 
Realizując zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie:
 
1/. wydał ogółem  2.665 decyzji administracyjnych, z tego:
             *   z zakresu pomocy społecznej:                                                                   
                        - 1.599 o przyznaniu pomocy,
                  -         4  decyzje odmowne,
                  -       60 dotycz. zmiany decyzji ostatecznej,
              * z zakresu pomocy mieszkaniowej:
                 -       32     o przyznaniu pomocy
                 -         1     decyzja odmowna,
             * z zakresu świadczeń rodzinnych:
                 -     422   o przyznaniu pomocy,
                 -       17   decyzji odmownych,
                 -       80   dotycz. zmiany decyzji ostatecznej,
                 -       18   dotycz. uchylenia decyzji ostatecznej (koordynacja zabezp .społ.)
              * z zakresu funduszu alimentacyjnego:
                 -       100 o przyznaniu pomocy,
                 -          0   decyzja odmowna,
                 -        38 dotycz. zmiany decyzji ostatecznej,
                 -         11 dotycz. uchylenia decyzji ostatecznej,
              * z zakresu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
                 -        55 o zwrocie zobowiązania,
                 -         1   o rozłożeniu na raty zobowiązania,
                 -         0   o umorzeniu zobowiązania,
           *   z zakresu pomocy materialnej dla uczniów:                                                                   
                        -       208 o przyznaniu pomocy,
                  -        15  decyzje odmowne,
                  -          4 dotycz. zmiany decyzji ostatecznej.
 
2/. prowadził 10  postępowań w zakresie egzekucji świadczeń nienależnie pobranych, dochodzenia
    zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
3/. sporządzono 819 rodzinnych wywiadów środowiskowych, w tym :  
                  176 - rodzinne wywiady środowiskowe pełne,                                                                                                             
                  557 - rodzinne wywiady środowiskowe kontrolne / skrócone/,                                                                                                     
                    71 -  wywiady dotyczące alimentacji /wstępni, zstępni/  
                    15 - rodzinnewywiady środowiskowe dla organów wymiaru
                             sprawiedliwości /Sądy, Policja/ oraz Funduszu Gwarancyjnego,
          oraz 9 - opinii w zakresie ubiegania się o pomoc z funduszu dla kombatantów,
         nadto, 256 osobom i rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.
4/. przeprowadzono 21 wywiadów alimentacyjnych w wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych,
5/. zgłoszono do Biura Informacji Gospodarczej10dłużników alimentacyjnych,
6/. w myśl art.133 Kodeksu postępowania administracyjnego, wniesiono do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze3 odwołania od decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. Organ wyższej instancji w drodze postanowienia 
w dwóch przypadkach utrzymał w mocy zaskarżone decyzje a w jednym przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
 
 
 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla gminy Sulików na 2012rok ,wprowadzonego w życie Uchwałą Nr XVII /125 /12 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2012, realizowano następujące zadania:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej   w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania   narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 [1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
 
Świetlica terapeutyczna w Radzimowie funkcjonuje i cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Opiekunka świetlicy jest w pełni zaangażowana w opiekę i zajęcia z dziećmi.
 
 
W dyskusji nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej radni poruszyli sprawę zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej, udzielaną pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, kryteriów udzielania pomocy społecznej. 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1730.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Weronika Ziółkowska
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1682
Nazwa dokumentu: 3/2013
Skrócony opis: Protokoł nr 3 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 15 lutego 2013 roku o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 08:53:39
Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 08:53:39
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 09:00:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner