logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 5/2013
               minus 6/2013
               minus 7/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 4
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
w dniu 25 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzenie otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący zaproponował, aby posiedzeniu przewodniczyła radna Bogusława Delijewska.
Radni jednogłośnie przyjęli kandydaturę radnej na Przewodniczącą posiedzenia.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
W części posiedzenia udział wzięli:
-Krzysztof Lipko – Prezes MSWK SUPLAZ w Sulikowie.
Przedstawiciele Kancelarii Prawnej Kittay&Muszyński:
-adwokat Jakub Muszyński,
-adwokat Adam Rizler.
 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na dodaniu punktu dotyczącego informacji Kancelarii prawnej na temat postępowania sądowego z firmą MAXI STAR – wykonawcą budowy Hali Sportowej w Sulikowie. Proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianą przedstawiał się następująco:
1. Informacja Kancelarii prawnej na temat postępowania sądowego z firmą MAXI STAR – wykonawcą budowy Hali Sportowej Sulikowie.
2. Podsumowanie inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
3. Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Sulików.
5. Sprawy różne.
 
Porządek posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przedstawiciele Kancelarii Adwokackiej Kittay&Muszyński przedstawili informację na temat przebiegu rozprawy sądowej toczonej z wykonawcą budowy Hali Sportowej w Sulikowie – Firmą MAXI STAR. Radni otrzymali informację na temat postępowania sądowego w którym ujęto trzy rozwiązania:
1) wypłacenie należności w kwocie 356 803,89 zł wraz z odsetkami Panu Tomaszowi Kaczmarkowi,
2) zawarcie ugody z Tomaszem Kaczmarkiem w celu zakończenia toczącego się sporu, zapłata kwoty 178 000,00 zł w zależności od postępu w usuwaniu przez Tomasza Kaczmarka wad ujawnionych w budynku Środowiskowej Hali Sportowej
w Sulikowie, gdzie ostateczne rozliczenie nastąpi w momencie usunięcia wszelkich wad,
3) w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ugody wystąpienie z pozwem przeciwko Tomaszowi Kaczmarkowi o stwierdzenie nieważności aneksu nr 6 z dnia 22 października 2007 r. do umowy z dnia 5 maja 2006 r. o roboty budowlano-montażowe nr 2/RG/342-BHS/2006 w przedmiocie „Budowy środowiskowej hali sportowej
w Sulikowie.
 
Za wariantem nr 1: 12 radnych przeciwnych, 3 radnych wstrzymujących się.
Za wariantem nr 2 :8 radnych za, 4 radnych przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się.
Za wariantem nr 3: 4 radnych przeciwnych, 6 radnych wstrzymujących się, 5 radnych za.
 
Wójt poinformował, że biorąc pod uwagę wynik głosowania radnych, na sesję zostanie przygotowany projekt uchwały upoważniający Wójta do podjęcia działań zgodnych z decyzją radnych. 
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że w poprzedniej kadencji wnioskował o naliczenie kary dla wykonawcy za nieterminowe oddanie budynku hali sportowej do użytku.
Zdaniem radnego Polowego radni najpierw powinni zapoznać się z opinią biegłych, którzy wykonywali ekspertyzę budynku środowiskowej hali sportowej. Ekspertyza lub jej konkretne założenia powinny zostać radnym przedstawione przed podjęciem decyzji.
 
Wójt stwierdził, że ekspertyza jest dostępna w Urzędzie Gminy i radni mogą się z nią zapoznać. Ekspertyza była szczegółowo omawiana przez jej autora dr Szota na jednej z sesji. Wójt stwierdził, że ekspertyza nie powinna być rozpowszechniania, ponieważ może zawierać informację, które wykonawca budowy Hali Sportowej będzie chciał wykorzystać
w postępowaniu sądowym. .
 
W dyskusji poruszono temat stanu bezpieczeństwa na hali sportowej, zaniedbań wykonawcy budowy hali, opinii Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 
Radny Tadeusz Polowy poddał w wątpliwość czy jeżeli dojdzie do naprawy usterek stwierdzonych na hali sportowej osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru będzie chciała podpisać się pod naprawą usterek.
 
Przewodniczący Rady złożył wniosek o podjęcie działań mających na celu uzyskanie opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat stanu technicznego środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 2
Prezes Krzysztof Lipko przedstawił informację na temat podsumowania pierwszego etapu inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
W dyskusji poruszono m.in. sprawy przyłączania się mieszkańców do sieci wodno-kanalizacyjnej i osiągnięcie efektu ekologicznego. Wiele uwagi poświęcono w dyskusji sprawie przywrócenia pierwotnego stanu nawierzchni dróg po zakończeniu prac ziemnych. Stan dróg utrudnia poruszanie się mieszkańców i stanowi zagrożenie komunikacyjne. Radni Agnieszka Nachotko i Bogdan Kaczmarczyk mówili o nieprzejezdnych odcinkach dróg
w Studniskach Dolnych i Górnych.
 
Informacja Prezesa we wstępnym głosowaniu została odrzucona przez radnych. We wstępnym głosowaniu 7 radnych było za przyjęciem informacji, 8 radnych wstrzymało się.
 
 
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę zatrudnienia Księgowej, która była zatrudniona na ½ etatu w Gminnym Zakładzie Komunalnym, a na ½ etatu w Gminnym Ośrodku Kultury. Radny pytał czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia Księgowej GOKu do pełnego etatu.
 
Wójt stwierdził, że to pytanie powinno być skierowane do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, który jest pracodawcą w tej jednostce.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała czy będzie brana pod uwagę możliwość  odpracowania zaległości w spłatach czynszów od lokatorów zajmujących mieszkania komunalne np. poprzez prace remontowe wykonywane przez lokatorów lub inne prace remontowe.
 
Wójt odpowiedział, że w kwestii zaległości w spłacie czynszów każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Niektórzy z mieszkańców mogą nie zaakceptować tego rozwiązania. Wiele lokali wymaga remontów jednak w budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę 40 tys. zł.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała czy przy każdym budynku komunalnym znajdą się pojemniki na odpady.
 
Wójt odpowiedział, że na etapie wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ta sprawa będzie rozwiązana. Każdy budynek powinien być wyposażony
w pojemnik na odpady.
 
Radna Bogusława Delijewska zwróciła uwagę na problem nieuporządkowanego Placu Wolności oraz na sprawę odśnieżania chodników.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie odpady z pojemników odbiera konserwator zatrudniony
w Urzędzie Gminy. Wójt planuje wynajęcie zamiatarki po okresie zimowym w celu uporządkowania Placu Wolności i ulic w Sulikowie. Chodniki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach powinny być odśnieżane przez właścicieli budynków, do których przylegają chodniki.
 
Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego zostało przyjęte 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
 Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1.W sprawie wystąpienia Gminy Sulików ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
2. W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
3. W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
4. W sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Sekretarz Gminy omówiła następujące projekty uchwał:
1. W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 01.02.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/211/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
2. W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31.01.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/208/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014.
3. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
4. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014.
 
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Wiceprzewodnicząca pytała, kto był autorem zaskarżonych uchwał. W związku z powyższym po ilości zaskarżonych uchwał można domniemywać niski poziom kompetencji Rady Gminy w odniesieniu do działań uchwałodawczych.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że uchwała dotycząca statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie została sporządzona przez nią w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka. Sekretarz Gminy stwierdziła, że uwagi do uchwał są w dużej mierze zależne od stanowiska Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Zaskarżona uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014 przez dwa poprzednie lata miała identyczną treść, jednak Wydział Nadzoru i Kontroli nie miał do niej uwag.
 
Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Wójt poinformował, że na sesji zostanie zaproponowana zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu dwóch projektów uchwał – dotyczących decyzji podjętej przez radnych
w sprawie postępowania sądowego oraz zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bierna.
 
 
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
1) Radna Weronika Ziółkowska zaproponowała przekazanie części środków
z dobrowolnych składek radnych na rzecz pomocy dla mieszkanki Mikułowej, której mieszkanie sąsiadujące ze Świetlicą Wiejską w Mikułowej uległo zniszczeniu w wyniku pożaru.
2) Radny Marian Kurek podziękował Pani Sekretarz za pomoc i szybką interwencję, dzięki której nieprzejezdna droga we Wrociszowie została szybko odśnieżona.
3) Radny Andrzej Dominikowski poruszył sprawę hydroforni w Ksawerowie.
4) Radny Bogdan Kaczmarczyk podziękował Wójtowi za naprawę załamanego przepustu w drodze w Studniskach Dolnych. Radny poruszył również sprawę organizacji szkoły w Studniskach Dolnych przez Stowarzyszenie.
Wójt odpowiedział, że działania w tym zakresie podjęła Prezes Zgorzeleckiego Stowarzyszenia EDU – Pani Barbara Kowalczyk. Sprawa zależy również od woli mieszkańców Studnisk i nauczycieli.
5) Radny Tadeusz Polowy prosił o udostępnienie protokołu z posiedzenia komisji.
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady
Bogusława Delijewska
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1940.
Protokołowała: A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1637
Nazwa dokumentu: 4/2013
Skrócony opis: Protokół nr 4 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 25 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 09:02:06
Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 09:02:06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 09:08:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner