logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rewizyjna
            minus 2011-2012
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
               minus Protokół Nr 10
               minus Protokół Nr 11
            plus 2013
            plus 2014
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół nr 7

z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików klubom sportowym
i jednostkom ochotniczych straży pożarnych w latach 2008, 2009, 2010.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
-Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji,
-Bogdan Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego,
-Andrzej Kurek – członek Komisji,
-Grzegorz Konarski – członek Komisji,
-Weronika Ziółkowska – członek Komisji
 
Na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Sulików nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. przeprowadziła kontrolę rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików klubom sportowym i jednostkom ochotniczych straży pożarnych w latach 2008, 2009, 2010 w dniach 17 lutego 2012 r. i 22 marca 2012 r. Posiedzenie w dniu 22 marca zostało przerwane i kontynuowane w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Na posiedzeniach Komisja działa w pełnym składzie.
 
Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 1530 obecna była Sekretarz Gminy Sulików – Elżbieta Piotrowska. Komisja zapoznała się z pisemnym Sprawozdaniem z rozliczenia dotacji za lata 2008-2010.  Pracę nad rozliczeniami, które następnie zostaną przekazane do Wydziału Finansowego w celu zaksięgowania trwają od momentu, kiedy Sekretarz Gminy otrzymała informację o zaległościach. Największym problemem było skompletowanie dokumentacji, w wielu przypadkach pomogły w tym jednostki OSP i kluby sportowe, które posiadały komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem wpływu rozliczenia do Urzędu Gminy.
Część dokumentów musiała zostać odtworzona.
 
W posiedzeniu w dniu 22 marca 2012 roku o godz. 1530 udział wzięli:
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Katarzyna Sadowska – księgowa OSP,
oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
-Jan Kolbuch – OSP Studniska,
-Grzegorz Kolbuch – OSP Studniska,
-Robert Traczyk – OSP Miedziana,
-Mariusz Michalski – OSP Stary Zawidów.
Jednostki OSP oraz kluby sportowe, którym przyznawane były dotacje w latach 2008, 2009, 2010 dostarczyły wszystkie rozliczenia. W latach 2003-2007 rozliczeniami dotacji OSP zajmowała się Pani Katarzyna Sadowska. W latach 2008-2010 część większość rozliczeń sporządzanych było przez Panią Elżbietę Jaworską – księgową opłacaną z dotacji przyznawanej dla OSP Studniska Dolne, która z tego tytułu była zwiększona.
Poruszona została sprawa formy rozliczania dotacji oraz niektóre z poszczególnych rozliczeń, jak np. rozliczenie dotacji udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na bramę garażową.
Przedstawiciele jednostek OSP pozytywnie ocenili współpracę z obecną księgową Panią Katarzyną Sadowską.
Posiedzenie zostało kontynuowane w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 1530. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Wójta Gminy o oddelegowanie na posiedzenie Pani Lidii Rychtarczyk – pełniącej obowiązki Sekretarza Gminy Sulików w okresie od 27 września 2007 r. do 30 kwietnia 2011 r. oraz Pani Marii Maciaszek – Skarbnika Gminy Sulików.
Pani Lidia Rychtarczyk, która sprawowała nadzór nad pracownikiem Urzędu Gminy Sulików ds. zarządzania kryzysowego i spraw społecznych Panem Janem Jaworskim, który zajmował rozliczeniami dotacji przyznanymi w latach 2008, 2009, 2010.
Pani Rychtarczyk poinformowała, że wszystkie jednostki OSP i kluby sportowe dostarczyły rozliczenia dotacji we wskazanym terminie, jednak braki i nieścisłości zawarte
w rozliczeniach nie zostały usunięte na bieżąco. Na tej podstawie przyznawane były kolejne dotacje. Jednostki musiały być utrzymane w gotowości bojowej. Pracownik nad którym sprawowała wówczas nadzór zapewniał, że wszystkie rozliczenia zostaną przekazane do Wydziału Finansowego w celu zaksięgowania. Rozliczenia nie zostały przekazane do Wydziału Finansowego, nie zostały sprawdzone i poprawione od razu po wpłynięciu do pracownika. Pracownik ds. zarządzania kryzysowego i spraw społecznych przez większość roku 2010  przebywał na zwolnieniu lekarskim, a z dniem 29 października 2010 r. przeszedł na emeryturę. Pani Rychtarczyk wraz z pracownikiem, który przejął obowiązki Pana Jawroskiego usiłowała doprowadzić do przekazania wszystkich rozliczeń do Wydziału Finansowego. Znaczące braki w dokumentacji oraz wiele nieścisłości zawartych w rozliczeniach utrudniły to. W przypadku rozliczeń jednostek OSP, największym utrudnieniem było rozliczenie paliwa, w którym ujmowane zostały wyjazdy nie związane z działalnością przeciwpożarową jak np. wyjazd na ślub strażaka, nie mogące zostać pokryte ze środków pochodzących z dotacji.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych były przyznawane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie środków m.in. na ochronę przeciwpożarową. Rozliczenia poszczególnych dotacji wpłynęły do Urzędu Gminy Sulików we wskazanym terminie o czym świadczą wpisy do dziennika korespondencyjnego. W związku z tym nie było podstaw do nie przyznania dotacji. Dokumentacja rozliczeń utknęła w Urzędzie Gminy, ponieważ pracownik merytoryczny nie sprawdzał na bieżąco i  nie przekazywał dokumentacji do Wydziału Finansowego w celu sprawdzenia i zaksięgowania. Dokumentacja która wpłynęła do Wydziału była niekompletna, w związku z tym była zwracana pracownikowi wraz z uwagami. Zadaniem pracownika merytorycznego jest skompletowanie dokumentacji i przekazanie do Wydziału Finansowego w celu zaksięgowania. 
 
 
 
WNIOSKI:
  1. Głównym powodem zaległości w rozliczeniach dotacji przyznawanych z budżetu Gminy Sulików dla jednostek OSP i klubów sportowych w latach 2008, 2009, 2010 był niewystarczający nadzór nad pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za rozliczenia dotacji zatrudnionym w Pionie Sekretarza Gminy oraz niedopełnienie obowiązków przez pracownika. Rozliczenia wpływały do Urzędu Gminy czego potwierdzeniem jest adnotacja w dzienniku korespondencyjnym, jednak dokumentacja nie trafiła do Wydziału Finansowego w celu zaksięgowania. Dokumentacja, którą dysponował pracownik nie była kompletna, ponadto zawierała nieuzasadnione wydatki, które nie powinny być pokrywane z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Sulików.
  2. Komisja wnioskuje o:
-dokładne sprawdzanie rozliczeń dotacji zaraz po wpłynięciu do pracownika merytorycznego, aby ewentualne błędy lub braki uzupełnić na bieżąco,
-szczegółowe określenie wydatków jakie kluby sportowe oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą ponosić z przyznanych dotacji z budżetu Gminy Sulików, opracowanie regulaminu według którego dotacje będą rozliczane,
-systematyczne przeprowadzanie litrarzowania sprzętu przeciwpożarowego,
-rozważenie możliwości sporządzania rozliczeń dotacji przyznawanych zarówno dla klubów sportowych jak i jednostek OSP z budżetu Gminy przez jedną osobę,
-zwiększenie nadzoru nad pracownikiem merytorycznym przyjmującym rozliczenia dotacji, w celu zapobiegnięcia powtórzeniu się sytuacji, która miała miejsce w latach 2008, 2009, 2010.
 
Wójt Gminy Sulików                        
Robert Starzyński /-/
                                                                                 
Zespół kontrolny w składzie:
Andrzej Kurek /-/
Jerzy Nowicki /-/                    
Bogdan Kaczmarczyk /-/
Weronika Ziółkowska /-/
Grzegorz Konarski /-/

Ilość odwiedzin: 1270
Nazwa dokumentu: Protokół nr 7
Skrócony opis: Z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików klubom sportowym i jednostkom ochotniczych straży pożarnych w latach 2008, 2009, 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-25 12:25:23
Data udostępnienia informacji: 2013-04-25 12:25:23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 13:15:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner