logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rewizyjna
            plus 2011-2012
            minus 2013
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
            plus 2014
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół nr 1

z kontroli sprawdzającej w zakresie funkcjonowania i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 18 lutego 2013 r. o  godz. 1600
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawię upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików z dnia 18 lutego 2013 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
  1. Jerzy Nowicki – Przewodniczący Komisji.
  2. Bogdan Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego.
  3. Andrzej Kurek – członek Komisji.
  4. Weronika Ziółkowska – członek Komisji.
  5. Grzegorz Konarski – członek Komisji.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Elżbiety Piotrowskiej – Sekretarz Gminy Sulików oraz przedstawicieli Zarządu Gminnego OSP i jednostek OSP działających na terenie gminy:
-Grzegorz Fleszar – Komendant Gminny OSP w Sulikowie,
-Robert Traczyk – Prezes OSP Miedziana,
-Arkadiusz Szeszko – Komendant OSP Miedziana,
-Grzegorz Kolbuch – Skarbnik OSP Studniska Dolne,
-Marek Raczak – Naczelnik OSP Bierna,
-Mieczysław Czachor – Prezes OSP Bierna.
 
Zakres kontroli obejmował:
-kryteria podziału środków finansowych przyznawanych jednostkom OSP w formie dotacji,
-rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom OSP w 2012 r.,
-ilość przeszkolonych strażaków z aktualnymi badaniami lekarskimi,
-ilość strażaków przeszkolonych w zakresie ratownictwa,
-ilość akcji przeciwpożarowych i ratowniczych oraz poniesione koszty z tego tytułu
w 2012 r.,
-pozyskane środków zewnętrznych na funkcjonowanie jednostek poza dotacją przyznaną
z budżetu Gminy Sulików,
-stan wyposażenia jednostki w pojazdy i sprzęt,
-stan techniczny remiz przekazanych jednostkom OSP w użyczenie.
 
 
Kryteria podziału środków finansowych przyznawanych jednostkom OSP w formie dotacji.
 
-Zarząd Gminny OSP ma głos doradczy w podziale środków przeznaczonych na dotację dla jednostek OSP, ostateczną decyzję o wysokości udzielonej dotacji poszczególnym jednostkom podejmuję Wójt.
-Kryteriami do podziału środków są: mobilność jednostki, ilość wyjazdów, stan wyposażenia jednostki i stan wyszkolenia członków OSP, badania lekarskie strażaków oraz sposób rozliczenia poprzedniej dotacji.
Podział środków dla jednostek OSP na 2013 r. przedstawia się następująco:
-OSP Studniska: 37 000,00 zł,
-OSP Sulików: 10 000,00 zł,
-OSP Bierna: 12 000,00 zł,
-OSP Miedziana: 12 000,00 zł,
-OSP Stary Zawidów: 4 000,00 zł.
W dotacji przyznanej dla OSP Studniska Dolne ujęta jest kwota 11 452,00 zł na ubezpieczenia grupowe NNW wszystkich członków straży z poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenia zbiorowe wszystkich remiz i mienia OSP z terenu Gminy Sulików.
Pojazdy będące na stanie jednostek są ubezpieczane we własnym zakresie przez każdą
z jednostek.
 
Rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom OSP w 2012 r.
Rozliczenia dotacji przyznane jednostkom w 2012 r. wpłynęły terminowo do Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Ilość przeszkolonych strażaków z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 
OSP Studniska Dolne zrzesza łącznie 35 członków czynnych, z czego 33 powołanych zostało w skład jednostki operacyjno-technicznej. Są to strażacy, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy ratownicy JOT posiadają aktualne badania lekarskie.
Stan wyszkolenia ratowników przedstawia się następująco:
-34 strażaków po kurskie podstawowym strażaka ratownika, cz. 1,
-26 strażaków po kursie podstawowym strażaka ratownika, cz. 2 (uprawnienia do pracy w aparatach ODO),
-20 strażaków po kursie z zakresu ratownictwa technicznego,
-12 strażaków po kursie dowódcy OSP,
-2 strażaków posiadających szkolenie naczelników OSP,
-2 strażaków posiadających szkolenie komendantów gminnych,
-10 strażaków posiadających aktualny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
-12 strażaków posiadających przeszkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-7 strażaków OSP pełni służbę – zatrudnionych jest w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.
 
OSP Miedziana zrzesza 16 członków w JOT z aktualnymi badaniami lekarskimi, w tym:
-9 członków po podstawowym kursie strażaków ratowników cz. 1 i 2,
-4 członków po podstawowym kursie strażaków ratowników cz. 1,
-4 członków po technicznym kursie strażaków ratowników,
-4 członków po kursie dowódców strażaków ratowników,
-4 członków z badaniami psychotechnicznymi i upoważnieniem Wójta Gminy Sulików,
-1 członek po kursach na młodszego ogniomistrza na stanowisku dowódcy zastępu – kurs podstawowy, podoficerski, ratownictwa medycznego, uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie gazu sprężonego, pracownik PSP,
-1 członek po kursach na starszego ogniomistrza na stanowisku starszego ratownika, kurs podstawowy podoficerski, przed medyczny, pracownik PSP,
-1 członek po kursach podstawowych, przed medycznych dowódców sesji OSP – były pracownik Państwowej Straży Pożarnej.
 
OSP Bierna  zrzesza łącznie przeszkolonych strażaków – ratowników, w tym:
-15 członków po podstawowym kursie strażaka,
-8 członków po szkoleniu z zakresu używania sprzętu OD,
-4 członków po szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego,
-4 członków po kursie dowódców OSP.
Aktualne badania lekarskie posiada 20 członków jednostki (15 wyszkolonych i 5 oczekujących na szkolenie podstawowe).
 
 
Ilość akcji przeciwpożarowych i ratowniczych oraz poniesione koszty z tego tytułu w 2012 r.
 
OSP Studniska: jednostka była dysponowana do zdarzeń 116 razy, z czego 78 interwencji miało miejsce na terenie Gminy Sulików, a 37 poza terenem gminy – w obrębie powiatu zgorzeleckiego. Głównymi działaniami jednostki były: pożary nieużytków, ściernisk, składowisk odpadów, pożary budynków gospodarczych, wypompowywanie wody, kolizje i wypadki drogowe. Jednostka uczestniczyła w jednej akcji poza terenem Powiatu Zgorzeleckiego w Zakładzie IMKA w Lubaniu.
 
Wysokość kosztów bezpośrednich jakie jednostka poniosła za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych:
-koszt zakupionego paliwa: 12 326,72 zł,
-ekwiwalent wypłacony ratownikom: 9 553,21 zł.
Wysokość kosztów pośrednich:
-ubezpieczenie zbiorowe członków OSP i remiz – 11 452,00 zł,
-ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 3 258,00 zł,
-energia elektryczna, grzewcza, woda – 4 851,35 zł,
-materiały budowlane, remonty remizy – 5 451,14 zł,
-zakup sprzętu i umundurowania 65 416,71 zł,
-naprawy i przeglądy sprzętu i samochodów – 7 747,87 zł,
-koszty administracyjne 492,68 zł,
-inne koszty (recertyfikacja uprawnień medycznych, badania psychologiczne kierowców, konserwacja pojazdów i sprzętu, zwrot za telefony itp.) – 3 283,24 zł,
-wydatki związane z organizacją projektu pn.: „Zawody sportowo-pożarnicze OSP przedsięwzięciem promującym ideę odnowy wsi dolnośląskiej” – 5 000,00 zł.
Łącznie poniesione wydatki: 120 179,73 zł.
 
OSP Miedziana uczestniczyła w 2012 roku w 9 zdarzeniach przeciwpożarowych i 4 zdarzeniach ratowniczych, co stanowi 100% aktywności na wezwania PSP. W roku 2012 przeprowadzono 14 spotkań członków jednostki mających na celu doskonalenie sprawności bojowej. Jednostka brała także udział w zawodach strażackich powiatowych i gminnych
z wynikiem: zawody gminne 2 miejsce, zawody powiatowe 7 miejsce.
 
Finansowanie jednostki za rok 2012 związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem:
-dotacja z budżetu Gminy Sulików 13 500,00 zł,
-dotacja z Sołectwa Miedziana: 8 000,00 zł,
-dotacja z podziału wojewódzkiego Związku OSP RP: 4 660,00 zł,
-środki własne: 1 450,08 zł.
 
OSP Bierna uczestniczyła w 41 zdarzeniach, w tym:
-25 pożarach (pożary nieużytków, budynków, dzikich wysypisk),
-16 miejscowych zagrożeniach (wypompowywanie wody z budynków, działania przeciwpowodziowe).
Jednostka poniosła następujące koszty bezpośrednie:
-ok. 3 000,00 zł na paliwa do pojazdów i sprzętu,
-500,00 zł na wymianę zniszczonego podczas działań sprzętu,
-ok. 4000,00 zł na ekwiwalent strażacki.
 
 
 
Pozyskane środków zewnętrznych na funkcjonowanie jednostek poza dotacją przyznaną z budżetu Gminy Sulików.
 
OSP Studniska Dolne pozyskała następujące środki ze źródeł zewnętrznych:
-dotacja z tytułu przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 28 643,22 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego, paliwa oraz umundurowania i sprzętu,
-dotacja firm ubezpieczeniowych na zakup sprzętu hydraulicznego: 20 000,00 zł,
-dotacja Burmistrza Miasta Zgorzelec na zakup zestawu hydraulicznego: 5 000,00 zł,
-dotacja Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP we Wrocławiu do zakupu umundurowania:180 zł,
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację zadania: „Zawody sportowo-pożarnicze OSP przedsięwzięciem promującym ideę odnowy wsi dolnośląskiej”: 5 000,00 zł,
- składki członkowskie: 2 190,00 zł.
 
OSP Bierna pozyskała następujące środków ze źródeł zewnętrznych:
-dotacja z Nadleśnictwa Pieńsk: 2000,00 zł,
-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu : 4 807,00 zł,
-dotacja z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP: 1 207,00 zł,
-środki pozyskane ze sprzedaży zebranego złomu: 3 000,00 zł,
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 4 995,00 zł.
 
 
Stan wyposażenia jednostki w pojazdy i sprzęt.
 
OSP Studniska jest wyposażona m.in. w następujący sprzęt:
-samochód gaśniczy GMB 2,5/16 Star 266,
-samochód ratownictwa drogowego Sard Ford Transit,
-samochód operacyjny SOp VW Passat,
-przyczepka lekka SAM,
-motopompa pożarnicza TOHATSU M16/8,
-3 motopompy pożarnicze M8,
-2 pompy szlamowe,
-motopompa pływająca Niagara,
-2 agregaty prądotwórcze,
-zestaw hydrauliczny lekki i średni,
-pilarki spalinowe do drzewa,  stali i betonu,
-agregat wysokociśnieniowy,
-3 radiostacje samochodowe,
-6 radiostacji nasobnych,
-10 latarek Vulcan,
-4 komplety aparatów powietrznych AUER z maską i czujnikiem bezruchu,
-komplety węży tłocznych i ssawnych,
-przenośny maszt oświetleniowy,
-komplet podstawowej armatury wodnej,
-prostownik rozruchowy,
-moduł systemu selektywnego alarmowania z terminalem DGT 53,
-umundurowanie: 20 hełmów bojowych, 2 ubrania na owady, 20 kpl. ubrań koszarowych, 20 kpl. ubrań specjalnych, 20 par obuwia specjalnego, 10 par obuwia gumowego, 20 kominiarek strażackich,  20 par rękawic specjalnych.
 
 
OSP Miedziana jest wyposażona m.in. w następujący sprzęt:
-jednostka posiada samochody bojowe: Żuk i Ford Transit,
-motopompa Polonia Po-5,
-motopompa Robin,
-rozdzielacz kulowy,
-węże tłoczne,
-węże ssawne,
-radio Motorola GM340,
-agregat wysokociśnieniowy,
-2 aparaty powietrzne AUER,
-umundurowanie: 13 hełmów bojowych, 6 par obuwia specjalnego, 10 kpl. ubrań specjalnych, 10 kpl. ubrań koszarowych, 5 kominiarek.
 
OSP Bierna jest wyposażona m.in. w następujący sprzęt:
-GLBM Daewoo Lublin II,
-GBA Star 266,
-SLRR Tarpan Honker,
-2 motopompy Polonia PO 5,
-2 pompy szlamowe,
-agregat prądotwórczy,
-2 pilarki spalinowe do drzewa
 
 
Stan techniczny remiz przekazanych jednostkom OSP w użyczenie.
 
OSP Studniska Dolne użytkuje cały parter budynku remizy w Studniskach Dolnych. Dwu stanowiskowy garaż został całkowicie odnowiony i wyremontowany, wymieniono bramy wjazdowe i okna, położono kafelki, wygładzono i odmalowano ściany, wylano nową posadzkę betonową w garażu oraz na placu przed garażem. Wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano ogrzewanie elektryczne w garażu i pozostałych pomieszczeniach. W szatni obniżono sufit i wykafelkowano posadzkę. Obecnie strażacy prowadzą prace adaptacyjne pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej na trzeci boks garażowy, w którym po zakupie nowego samochodu gaśniczego będzie garażowany samochód Ford Transit.
W pomieszczeniu tym wymieniono już drzwi wjazdowe, do czerwca zostanie utwardzony dojazd, wygładzone zostaną ściany, zakupiony zostanie grzejnik i nowe oświetlenie. 
Świetlica, korytarz, biuro, kuchnia, toaleta i łazienka wymagają kompleksowego remontu.
 
W remizie OSP Miedziana w 2012 r. wymieniono całą instalację elektryczną, zakupiono
i wymieniono nową bramę segmentową wjazdową, wstawiono również nowe drzwi antywłamaniowe na zaplecze i wykonano instalację centralnego ogrzewania na wszystkie pomieszczenia strażnicy. Plany na rok 2013 to dokończenie placu wjazdowego, wymiana rynien, poprawienie dachu remizy.
 
Remiza OSP Bierna jest w trakcie remontu. W 2012 r. wykonano następujące prace:
-ocieplenie oraz odmalowanie bram garażowych,
-ocieplenie budynku,
-zamontowanie ogrzewania,
-odmalowanie wnętrza garażu oraz wnętrza strażnicy,
-odnowienie okien w wieży strażnicy.
 
 
W N I O S K I:
  1. Jednostki OSP Studniska Dolne, OSP Miedziana, OSP Bierna działają prawidłowo. Skutecznie służą bezpieczeństwu gminy i jej mieszkańców. Jednostki wykazują dbałość o sprzęt i stan techniczny remiz.
  2. Obecne rozliczanie dotacji udzielanych jednostkom z budżetu Gminy Sulików funkcjonuje bez zastrzeżeń. Jednostki są rozliczane terminowo.
  3. Komisja negatywnie ocenia brak obecności jednostek OSP Sulików, OSP Stary Zawidów i OSP Radzimów na posiedzeniu kontrolnym, co uniemożliwiło zapoznanie się z informacją o działalności tych jednostek. Podobna postawa miała miejsce również w poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej, obejmującej swoim zakresem tematykę Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. Komisja po zapoznaniu się z fotografiami remizy OSP Sulików, ocenia jej stan jako bardzo zły i wnioskuje do Wójta Gminy Sulików o interwencję w tej sprawie. 
 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Sulików                                           Zespół kontrolny w składzie:
        Robert Starzyński /-/
                                                                                                          Jerzy Nowicki  /-/
                                                                                                          Andrzej Kurek /-/       
                                                                                                          Bogdan Kaczmarczyk /-/
                                                                                                          Grzegorz Konarski /-/
                                                                                                          Weronika Ziółkowska /-/
 

Ilość odwiedzin: 1814
Nazwa dokumentu: Protokół nr 1
Skrócony opis: Z kontroli sprawdzającej w zakresie funkcjonowania i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 18 lutego 2013 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 14:20:31
Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 14:20:31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 14:28:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner