logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rewizyjna
            plus 2011-2012
            minus 2013
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
            plus 2014
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół nr 2

Z kontroli problemowej prawidłowości przebiegu i wykonania inwestycji pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap – Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie” przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
  1. Jerzy Nowicki – Przewodniczący Komisji.
  2. Bogdan Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego.
  3. Andrzej Kurek – członek Komisji.
  4. Weronika Ziółkowska – członek Komisji.
  5. Grzegorz Konarski – członek Komisji.
 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawię upoważnienia nr 2/2013 wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików z dnia 5 kwietnia 2013 r.
Kontrolę przeprowadzono w obecności:
-Wójta Gminy Sulików – Roberta Starzyńskiego,
-Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych - Dariusza Mulko.
 
Zakres kontroli obejmował:
1)     Wydatki zaplanowane na realizację inwestycji zgodnie z pierwotnym projektem.
2)     Wydatki poniesione na realizację inwestycji po jej zakończeniu.
3)     Pierwotny zakres projektu i zmiany wniesione do projektu.
4)     Zasadność wycięcia lip na Placu Wolności (pozwolenie na wycinkę drzew).
5)     Zasadność usunięcia kostki brukowej z Placu Wolności i dalsze zagospodarowanie kostki.
 
Ad. 1
Wydatki zaplanowane na realizację inwestycji zgodnie z pierwotnym projektem.
Zgodnie z pierwotnym projektem wydatki zaplanowane na inwestycje wynosiły 618 368,00 zł, w tym:
a) 373 895,00 zł – przyznanego dofinansowania w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Odnowy Wsi na lata 2007-2013.
b) 244 473,00 zł – wkładu własnego Gminy Sulików.
 
Ad. 2
Wydatki poniesione na realizację inwestycji po jej zakończeniu.
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonana została aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W wyniku zapytania ofertowego do wykonania aktualizacji kosztorysu wyłoniona została Firma „OLEX” Firma Budowlano – Inżynieryjna Aleksander Lorych.
Koszt aktualizacji kosztorysu wyniósł  1 000,00 zł.
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
Wpłynęły oferty czterech firm.
1) Przedsiębiorstwo Budowlane STRYKOWSKI Sp. Jawna, Radzimów Dolny 26, 59–975 Sulików
Kwota: 611 851,74 zł
 
2) DROG – MAX Tadeusz Mak, ul. Bolesławiecka 37, 59 – 900 Zgorzelec
Kwota: 633 537,98 zł
 
3) Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg, Budownictwo Ogólne Wacław Marcinkiewicz ul. Starolubańska 10B, 59 – 800 Lubań
Kwota: 517 756,00 zł
 
4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A 59 – 900 Zgorzelec
Kwota: 459 727,76 zł
 
Oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GEOBUD” spełniła wszystkie warunki udziału
w przetargu i zawierała najkorzystniejszą cenę.
 
Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, przed przyznaniem środków na realizację zadania. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego kontrolowali również realizację inwestycji po jej zakończeniu.
 
Ogółem poniesione wydatki na inwestycję przedstawiały się następująco:
 
Lp.
Kwota
Zrealizowany zakres
1.
1 000,00 zł
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
2.
3 075,00 zł
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (wydzielenie z projektu budowy Izerskiego placu zabaw przebudowy Placu Wolności celem dostosowania do procedury przetargowej)
3.
459 727,76 zł
Koszt robót budowlanych po przetargu. Umowa zawarta z firmą GEOBUD.
4.
9 654,28 zł
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.
2 750,00 zł
Prowadzenie nadzoru archeologicznego.
6.
43 607,98 zł
Koszty wykonania dodatkowych robót budowlanych.
7
               519 815,02 zł ogółem poniesione wydatki inwestycyjne
 
 
Ad. 3
Pierwotny zakres projektu i zmiany wniesione do projektu.
Zmiany wniesione do pierwotnego projektu wynikały przede wszystkim z konieczności usunięcia cokołu wraz z drzewostanem w postaci pięciu lip. W trakcie prac Konserwator Zabytków uznał, że stan techniczny cokołu powstałego w latach 70-tych XX wieku jest już bardzo zły. Ponadto lokalizacja cokołu zaburza symetrię nowego układu przestrzennego centrum Placu Wolności, co zmusza do modyfikacji pierwotnych rozwiązań projektowych. Nowy plan zagospodarowania powstał w oparciu o otrzymane wytyczne konserwatorskie
 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję nr 735/12 na pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zmieniającą decyzję nr 309/10 – pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w dniu 1.04.2010 na przebudowę konstrukcji nawierzchni chodników, miejsc postojowych, zatok oraz nowe zagospodarowania terenu Placu Wolności w Sulikowie poprzez założenie nowych chodników, zieleni, małe architektury, latarni, pompy wodnej. W związku ze zmianą zagospodarowania centrum Placu Wolności w Sulikowie dołączony został nowy projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do decyzji.
 
Koszt robót dodatkowych wyniósł 43 607,98 zł. W skład robót dodatkowych, weszły następujące zadania:
-wycięcie wraz z karczowaniem i wywozem drzew liściastych,
-rozbiórka cokołu betonowego z wywozem gruzu na wysypisko,
-demontaż głazu granitowego z wywozem i ustawieniem we wskazanym miejscu,
-montaż głazu pamiątkowego – bazaltowego z wykonaniem fundamentu z umocowaniem,
-nawierzchnia kręgów z kostki bazaltowej mozaikowej z zaspoinowaniem fugą,
-dodatkowa nawierzchnia z kostki brukowej – wewnątrz Placu Wolności,
-dodatkowe drzewa,
-montaż masztów flagowych – z wykonaniem fundamentów , rozbiórką i uzupełnieniem nawierzchni.
 
Prace na Placu Wolności były prowadzone pod nadzorem archeologicznym
 
 
 
Ad. 4
Zasadność wycięcia lip na Placu Wolności (pozwolenie na wycinkę drzew).
Zgodnie z decyzją nr 717/12 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na podstawie wniosku Wójta Gminy Sulików udzielone zostało pozwolenie na usunięcie pięciu sztuk lip o obwodach w pierśnicy 200cm, 210 cm, 200 cm, 170 cm i 250 cm.
 
Prace wycinkowe wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca w ramach robót dodatkowych.
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją i po przeprowadzeniu lustracji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu stwierdził, że wnioskowane do wycinki drzewa kolidują
z uzgodnionym wcześniej projektem rewitalizacji przestrzeni na Placu Wolności w Sulikowie. Drzewa zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie stanowiły większej wartości kompozycyjnych dla zabytkowego układu przestrzennego, ponadto nie stwierdzono obecności gatunków chronionych zasiedlających drzewa ani śladów gniazdowania ptaków.
Drzewa były bardzo wysokie i wiekowe, mogły stanowić zagrożenie dla zabudowy Placu. Ponadto drzewa były zaatakowane przez pasożyty i zaczynały próchnieć.
 
Na Placu Wolności posadzone zostały nowe drzewa ozdobne – klony pstre.
 
Ad. 5
Zasadność usunięcia kostki brukowej z Placu Wolności i dalsze zagospodarowanie kostki.
Przed przeprowadzeniem inwestycji na Placu Wolności znajdowały się cztery rodzaje i kolory kostki brukowej. Żadna z nich nie była wcześniej uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Zdemontowana kostka została przewieziona i złożona na placu przy Gminnym Zakładzie Komunalnym. Część kostki została zagospodarowana na chodnik przy ul. Krótkiej w Sulikowie. Pozostała część kostki zostanie rozdysponowana w miejsca w których nawierzchnia wymaga utwardzenia. Wpłynęło wiele wniosków o przyznanie kostki zarówno od Sołtysów jak od osób prywatnych.
 
W związku z wcześniejszym demontażem i rozbiórką cokołu betonowego konieczna była dodatkowa nawierzchnia z kostki brukowej wewnątrz Placu Wolności.
 
 
WNIOSKI:
  1. Komisja pozytywnie ocenia realizację zadania pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap – Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”.
  2. Komisja stwierdziła że, prawidłowe działania Wójta i pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji w Urzędzie Gminy Sulików pozwoliły na zaoszczędzenie kwoty w wysokości ok. 100 tys. zł w zakresie kontrolowanej inwestycji.
 
 
 
        Wójt Gminy Sulików                                           Zespół kontrolny w składzie:
         
                                                                                     Jerzy Nowicki /-/
                                                                                          Andrzej Kurek/-/     
         Robert Starzyński /-/                                                          Bogdan Kaczmarczyk /-/
                                                                                            Grzegorz Konarski /-/
                                                                                                Weronika Ziółkowska /-/

Ilość odwiedzin: 1782
Nazwa dokumentu: Protokół nr 2
Skrócony opis: Z kontroli problemowej prawidłowości przebiegu i wykonania inwestycji pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików [...]
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 14:29:18
Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 14:29:18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 14:37:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner