logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      minus Styczeń
         minus XIV_106_04
         minus XIV_107_04
         minus XIV_108_04
         minus XIV_109_04
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Styczeń > XIV_109_04

UCHWAŁA nr XIV/109/04

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 Styczeń 2004 r

 

W sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., nr 9, poz. 43 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1997r. nr 132, poz. 622, ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w następującej wysokości:

1.Wywóz nieczystości stałych:

a) z zakładów i jednostek budżetowych

podległych Radzie Gminy Sulików – 27 zł (m³)

b) od pozostałych podmiotów prawnych i fizycznych - 31 zł. (m³)

c) innych nieczystości stałych (gruz, ziemia, szlaka) przy załadunku ręcznym z pryzmy

106,-zł.(m³)

2. opróżnianie koszy ulicznych 1,20 zł.(szt.)

3. Zamiatanie ręczne 7 zł (100 m²)

4. Przyjmowanie nieczystości stałych na wysypisko w Sulikowie:

a) dostarczane samochodem specjalistycznym z terenu miasta Zawidów 15 zł. (m³)

b) dostarczane przez osoby fizyczne z terenu gminy Sulików 13 zł. (m³)

5. Użytkowanie pojemników miesięcznie:

a) pojemniki 110 l 3,50 zł. (szt.)

b) pojemniki 1100 l 25 zł.(szt.)

c) kosze uliczne 3 zł. (szt.)

6. Czyszczenie studzienek ulicznych 1x kwartał 18 zł.(szt.)

7. Koszenie trawników oraz terenów zielonych na cmentarzach komunalnych 4x w roku

20 zł.(100m²)

8. Ciecie gałęzi, konarów 20 zł. (1h)

 

§ 2

Do stawek określonych w załączniku dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/19/2002 Rady Gminy w Sulikowie z dnia 30 grudnia 2002 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ilość odwiedzin: 4950
Nazwa dokumentu: W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2004-06-08 14:33:09
Data udostępnienia informacji: 2004-06-08 14:33:09
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-23 11:43:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner