logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 38

z sesji Rady Gminy Sulików

w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczyła radna Genowefa Wilczak – Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady.

Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła XXXVIII sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.

Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni:Jan Solecki, Bogdan Kaczmarczyk)

Wiceprzewodniczącapowitała Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do porządku sesji proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie proponowaną zmianę porządku sesji.

Zmiana porządku sesji została przyjęta jednogłośnie.

Kolejną proponowaną zmianą do porządku obrad było wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę
w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie proponowaną zmianę porządku sesji.

Zmiana porządku sesji została przyjęta 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.

Zastępca Wójta zaproponował aby punkt dotyczący sprawozdania z międzysesyjnej pracy Wójta przesunąć po punkcie zapytania radnych ze względu na udział Wójta w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Sulikowie.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie proponowaną zmianę porządku sesji.

Zmiana porządku sesji została przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Porządek obrad sesji wraz ze zmianami przedstawiał się następująco:

1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

3.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4.    Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików – przebieg realizacji obowiązków  Gminy i mieszkańców
w związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

5.    Podjęcie uchwał:

5.1   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok,

5.2   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

5.3   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

5.4   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

5.5   w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla gminy Sulików,

5.6   w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików,

5.7   w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

5.8   w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31 maja 2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarka przeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11,

5.9   w sprawie rozpatrzenia skargi sołtys sołectwa Mała Wieś Górna Małgorzaty Pławiak  na działalność Wójta Gminy Sulików,

5.10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2012 rok,

5.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

5.12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013,

5.13 zmieniająca uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne,

5.14 zmieniająca uchwałę, w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

5.15 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików,

5.16zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.

6.    Pytania i wnioski radnych.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

8.    Pytania i wnioski sołtysów.

9.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.

10.  Sprawy różne i informacje.

 

Porządek sesji został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że przed rozpoczęciem sesji Pani Lucyna Cieślak zwróciła się o udzielenie jej głosu.

Pani Lucyna Cieślak poruszyła sprawę sprzedaży działek, które stanowiły drogę dojazdową do pól przebiegającą przez teren kopalni oraz sprawę braku dojazdu do pól i prosiła o zainteresowanie się radnych w tym temacie. Pani Cieślak mówiła o piśmie wystosowanym przez Wójta do Poseł Marzeny Machałek w którym stwierdza, że rolnicy będą mieli zapewniony dojazd do pól długości ok. 1,5 km. Zdaniem Pani Cieślak obecnie przedstawicieli kopalni nie interesuje to w jaki sposób rolnicy dojadą do swoich pól. 

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekt protokołu nr 37 z majowej sesji wraz z materiałami.
Do projektu protokołu wpłynęły drobne uwagi radnego Pawła Hasiuka.

W zdaniu: Radny Paweł Hasiuk pytał czy znana jest osoba, która uszkodziła kanalizację burzową w Sulikowie na ulicy Młyńskiej , wyrazy „ulicy Młyńskiej”  należy zmienić na „ulicy Zgorzeleckiej”.

W zdaniu: „W odpowiedzi na zapytanie, radny otrzymał informację od Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich – Pana Pawła Czyszczonia, wyraz „Departamentu” należy zmienić na „Wydziału”.

Radni nie zgłosili dodatkowych uwag do projektu protokołu.

Protokół nr 37 został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Radny Tadeusz Polowy– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiskaprzedstawił informację na temat posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 czerwca 2013 r.

 

Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Społecznej w dniu 24 czerwca 2013 r.

Radny Paweł Hasiuk pytał czy wiadomo, które drogi zostały wytypowane do remontu ze środków pochodzących
z promesy na usuwanie szkód powstałych w wyniku ostatnich obfitych opadów deszczu.

Zastępca Wójta stwierdził, że radny jako pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego powinien być najlepiej zorientowany w tym temacie. Na to pytanie nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi, jeżeli będzie przyznana promesa będą realizowane z niej remonty dróg wskazane w protokole szkód.  

Radny Paweł Hasiuk zapytał, które drogi wstępnie zostały określone do remontu w protokole szkód.

Zastępca Wójta stwierdził, że zgodnie z wytycznymi konieczne są szacunki i kosztorysy zniszczonych dróg, które należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że radny Hasiuk jako pracownik Starostwa Powiatowego mógłby w szerszym stopniu przedstawić informację na ten temat, ponieważ do Starostwa wpływają dane na temat uszkodzonych dróg
z poszczególnych gmin.

Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że do Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego wpływają dane dotyczącej jedynie kilometrażu zniszczonych dróg. Dane nie określały jednak, które konkretnie drogi zniszczone w wyniku obfitych opadów deszczu będą mogły uzyskać środki na remont.

Wiceprzewodnicząca zaproponowała aby do tego tematu powrócić w punkcie dotyczącym sprawozdania
z międzysesyjnej pracy Wójta.

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że pytanie radnego Pawła Hasiuka dotyczy również w jego osobę dlatego stwierdził, że w poprzedniej kadencji po powodzi w 2010 roku zbyt mało dróg ujęto w protokole zniszczeń. Ułożenie terenu w Radzimowie jest bardzo złe, dlatego radny apelował żeby drogi pokrywać asfaltem a nie wysypywać kamieniem. Radny w wolnym czasie chętnie pokazałby radnemu Hasiukowi jak wyglądają drogi w Radzimowie, które wymyte przez wodę przypominają koryta.

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że dyskusja nie dotyczy pracy komisji stałych i temat powinien zostać poruszony
w punkcie sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jerzy Marek Nowicki przedstawił informację z posiedzenia Komisji, na którym rozpatrzona została skarga Sołtys Małgorzaty Pławiak na Wójta Gminy Sulików.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją oraz odczytała list otwarty Sołtys Małgorzaty Pławiak z podziękowaniami dla uczniów kształcących się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu za czynny udział w pracach społecznych na rzecz Sołectwa oraz pomoc przy działaniach przeciwpowodziowych.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików – przebieg realizacji obowiązków  Gminy i mieszkańców w związku
z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

 

 

Zastępca Wójta przedstawił informację na temat przebiegu realizacji obowiązków  Gminy i mieszkańców w związku
z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

(Na sssję przybył Wójt – godz. 1100)

Sołtys Małgorzata Pławiak pytała co w przypadku, gdy zmieszane odpady, które mieszkańcy wrzucali do pojemników przed 1 sierpnia będą znajdowały się w pojemniku podczas wejścia w życie nowych przepisów. Sołtys pytała również czy Urząd Gminy przewiduje udzielenie pomocy poprzez obniżenie opłat lub dopłaty dla osób ubogich
i rodzin wielodzietnych.

Sołtys Franciszek Fleszar pytał czy przewidziane są nakazy płatnicze dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje.

Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał czy częstotliwość odbioru odpadów będzie zwiększona. Wielu mieszkańców stwierdziło, że odpowiadało im kiedy odpady były odbierane raz na dwa tygodnie.

Sołtys Beata Mazur pytała czy zwiększy się liczba pojemników do segregacji w poszczególnych sołectwach.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że odpady zmieszane, które będą znajdowały się w pojemnikach po wejściu w życie nowych przepisów zostaną odebrane przez pracowników ZGiUK. Zawsze podczas wprowadzania zmian mają miejsce okresy przejściowe, w związku z tym nie będą miały miejsca problemy przy pierwszych odbiorach odpadów.

W kwestii pomocy rodzinom ubogim, Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie została opracowana uchwała określająca zasady udzielania pomocy w zakresie opłat za odbiór odpadów. Sposób w jaki zostanie rozwiązany problem być może będzie znany po pierwszym okresie rozliczeniowym.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą opłaty będą uiszczane do piętnastego dnia każdego miesiąca. Obecnie trwają rozmowy z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w sprawie płatności masowych. Opłaty powinny być uiszczane na konto bankowe wskazane w uchwale Rady Gminy, o szczegółach płatności mieszkańcy będą informowani.

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że Sołtys Fleszar miał na myśli również to czy mieszkańcy będą wzywani do wniesienia opłaty.

Skarbnik odpowiedziała, że mieszkańcy nie będą wzywani do wpłacenia należności, tylko sami będą dokonywać opłat.

Wójt dodał, że mieszkańcy nie będą wzywani do uiszczania opłat, informacja na ten temat będzie podana w biuletynie Gminy Sulików i ulotkach informacyjnych. W kwestii płatności masowych Wójt wyjaśnił, że w rozmowach z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym poruszana jest propozycja, aby każdy mieszkaniec posiadał własne subkonto, na które wpłacałby swoje opłaty. Możliwe, że wprowadzone zostaną druki opłat, które ułatwią mieszkańcom wywiązanie się
z ich obowiązku. W rozmowach z Bankiem poruszana jest także sprawa aby wpłaty mieszkańców nie były obarczone dodatkową opłatą za przelew.

Częstotliwość odbioru odpadów w uchwale określona została raz w tygodniu. Sprawa ta nie jest przesądzona, jeżeli pojawią się wnioski, że należy zmienić częstotliwość odpadów na raz na dwa tygodnie, będzie to rozważone. Zwiększenie liczby pojemników do segregacji będzie możliwe wówczas, gdy ściągalność i ilość opłat wnoszonych przez mieszkańców będzie na to pozwalała.

Radny Grzegorz Konarski pytał czy jeżeli do pojemników do segregacji nie będą mieściły się odpady i mieszkańcy będą pozostawiali je obok pojemników, pracownicy ZGiUK będą je odbierać.

Wójt odpowiedział, że zgodnie z nowymi przepisami wszystkie odpady znajdujące się na terenie gminy są jej własnością. Odpady znajdujące się poza pojemnikami powinny również być odbierane, jednak nie wiadomo w ramach jakich środków. Obecnie trudno określić czy ludmery będą zapełnione do tego stopnia, że śmieci znajdą się poza nimi.

Radny Bogusław Świątek pytał czy gdyby częstotliwość odbioru odpadów zostałaby zmieniona na raz na dwa tygodnie, opłata za odbiór odpadów mogłaby ulec obniżeniu.

Wójt odpowiedział, że odbiór odpadów raz na dwa tygodnie z pewnością nie spowoduje obniżenia kosztów o 50%. System musi funkcjonować przez pewien czas, aby mogły zostać sprawdzone przyjęte rozwiązania i założenia.

Radny Grzegorz Konarski pytał ilu mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów.

Wójt odpowiedział, że połowa mieszkańców zadeklarowała, że będzie segregować odpady. W kwestii częstotliwości odbioru odpadów Wójt dodał, że wszystkie odpady trafiają na linię sortowniczą w ZGiUK, gdzie ponownie są segregowane odpady. Odpady gromadzone w pojemnikach przez dwa tygodnie w okresach letnich nie nadają się do odzysku.

Informacja o gospodarce odpadami na terenie Gminy Sulików – przebiegu realizacji obowiązków Gminy
i mieszkańców w związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach została przyjęta jednogłośnie. (13 głosów za)

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

6.1 Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.2 W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.3 W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.4 W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.5 W sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

6.6 W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.7 W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.8 W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31 maja 2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarka przeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

6.9 w sprawie rozpatrzenia skargi sołtys sołectwa Mała Wieś Górna Małgorzaty Pławiak  na działalność Wójta Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 7 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

6.10 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2012 rok.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.11 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.12 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Radny Bogusław Świątek pytał, która z jednostek OSP musiała dokonać zwrotu dotacji.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że miało miejsce jedynie przeniesienie środków.

Radny Paweł Hasiuk prosił aby materiały dotyczące zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej były przekazywane radnym wcześniej, aby mogli się z nimi zapoznać i je przeanalizować.

Wójt stwierdził, że problem z wcześniejszym dostarczeniem materiałów był radnym sygnalizowany wcześniej. Skarbnik Gminy przygotowująca projekt uchwały do ostatniej chwili była zaskakiwana wnioskami o zmiany
w budżecie, w związku z tym do ostatniej chwili trwały prace nad projektem uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.13 Zmieniająca uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.14 Zmieniająca uchwałę, w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.15 W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.

Radny Paweł Hasiuk pytał czy projekt uchwały został sprawdzony pod względem formalno-prawnym.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie odpowiedziała, że przekazała projekt uchwały do konsultacji do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Pracownik Wydziału nie mógł dokładnie sprawdzić projektu na bieżąco, jednak w związku z koniecznością podjęcia uchwały ustalono, aby projekt został przedłożony radnym a w przypadku uwag nadzoru Wojewody stosowne zmiany zostaną wprowadzone poprzez zmianę uchwały. Podjęcie uchwały jest uzasadnione uprawomocnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającego zasadność skargi Wojewody Dolnośląskiego na poprzednią uchwałę.

Radna Bogusława Delijewska pytała czy nie podjęcie uchwały spowodowałoby trudności techniczne w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.

Dyrektor GOPS w Sulikowie odpowiedziała, że podjęcie uchwały jest konieczne, ponieważ w poprzedniej uchwale znajdują się nieaktualne wysokości kwot stanowiących pomoc materialną dla uczniów oraz inne kwestie wymagające aktualizacji.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za)

6.16 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Radna Bogusława Delijewska złożyła wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca pytała jakie koszty poniesie za sobą zmiana uchwały.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przy planowaniu budżetu na 2013 rok, brano pod uwagę możliwość wystąpienia dwóch sesji nadzwyczajnych, w związku z tym środki w budżecie są zapewnione.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnej Bogusławy Delijewskiej o głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Wniosek został odrzucony 8 głosami przeciwnymi i 2 głosami wstrzymującymi się, przy 3 głosach za.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.

Wójt stwierdził, że przygotowując projekt uchwały wyszedł naprzeciw oczekiwaniom radnych i nie spodziewał się, że wzbudzi on kontrowersje. Wójt przypomniał, że radni będący dysponentami swojej diety mogą przekazać ją na określony przez siebie cel.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Andrzej Dominikowski pytał, na jaki cel zostaną wydatkowane środki ze sprzedaży drogi do kopalni.

 

 

Wójt odpowiedział, że środki znalazły się w budżecie Gminy, jednak nie ma decyzji co do ich wydatkowania.

Radna Bogusława Delijewska pytała czy nieruchomości, które stanowiły drogi dojazdowe do pól przez teren kopalni zostały sprzedane za kwotę ustaloną w przetargu.

Wójt odpowiedział, że drogi nieruchomości zostały sprzedane za cenę wystawioną w przetargu. Do przetargu stanęła tylko kopalnia.

Radna Delijewska pytała czy przejazd przez teren kopalni do pól uprawnych będzie miał jedynie charakter doraźny.

Wójt odpowiedział, że przez teren kopalni będzie miał miejsce stały przejazd, dla właścicieli pół uprawnych znajdujących się za kopalnią.

Radna Delijewska pytała czy właściciele tych nieruchomości będą powiadomieni o procedurze, według której będą mogli korzystać z przejazdu.

Wójt odpowiedział, że do właścicieli tych nieruchomości zostanie przekazana procedura przejazdu przez teren kopalni.

Radny Józef Ziomek pytał jakiego sprzętu dotyczy zarządzenie wewnętrzne w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 16.2011 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych do sprzętu silnikowego posiadanego przez Urząd Gminy Sulików.

Wójt odpowiedział, że zarządzenie zostało zaktualizowane o sprzęt, który został zakupiony przez sołectwa, kluby sportowe, jednostki OSP, będący na stanie Urzędu Gminy.

Radna Weronika Ziółkowska pytała, które drogi zostaną odremontowane ze środków pochodzących z darowizny od firmy GEO Mikułowa.

Wójt odpowiedział, że kwota będzie przeznaczona m.in. na odbudowę chodnika na ul. Szkolnej i przed Urzędem Gminy.

Radna Bogusława Delijewska pytała na jaką wartość został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Sulików.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kredyt został zaciągnięty na wysokość miliona złotych. Kredyt pozwoli na pokrycie deficytu budżetu gminy, w związku z tym, że wpływy do budżetu wpływają raz na kwartał. Gmina musi wywiązać się z kredytu do końca 2013 roku.

Radny Grzegorz Konarski pytał o odtworzenie kostki na ulicy ks. Kazimierza Soleckiego po budowie kanalizacji oraz o utwardzenie nawierzchni na ulicy Kwiatowej.

Wójt odpowiedział, że przy okazji spotkania z przedstawicielami Spółki SUPLAZ i Firmy Bilfinger Berger poruszy te sprawy. Wykonawca budowy kanalizacji deklaruje, że nadal jest w trakcie usuwania usterek.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o rozwinięcie punktu dotyczącego umowy z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej i określenie sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania pt. „Konserwacja gruntowna rowów i urządzeń drenarskich w miejscowości Bierna, Sulików, Stary Zawidów, gm. Sulików.”

 

Wójt odpowiedział, że Gmina otrzymała dofinansowanie od Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów w wysokości 40 tys. zł.

 

Radny Paweł Hasiuk prosił o odczytanie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików.

 

Wójt odpowiedział, że zarządzenie zostanie dostarczone i odczytane w dalszej części sesji.

 

Radna Bogusława Delijewska pytała o naprawę usterek na nawierzchni ulicy Nowe Miasto, gdzie miały miejsce załamania dróg.

 

Wójt odpowiedział, że wszystkie usterki powstałe po budowie kanalizacji traktuje jako jedną sprawę, którą realizuję obecnie podwykonawca.

 

Radna Agnieszka Nachotko w nawiązaniu do zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych pytała czy nauczyciele, który pracowali w tej szkole będą mogli liczyć na zatrudnienie w innych jednostkach na terenie Gminy.

 Wójt odpowiedział, że część nauczycieli z pewnością zostanie zatrudniona.

 Radna Nachotko pytała czy Sołectwa Studniska Dolne i Studniska Górne będą mogły wystąpić o przekazanie majątku pozostałego po zlikwidowanej szkole.

 Wójt odpowiedział, że na początku lipca planowane jest spotkanie z przedstawicielami Sołectw, jednostki OSP Studniska Dolne i ZSPiG w Sulikowie w celu określenia rozdysponowania majątku pozostałego po szkole według potrzeb. Część materiałów dydaktycznych będzie przekazana do Punktu Przedszkolnego Promyczek, pozostałe mogłyby zostać przekazane do ZSPiG w Sulikowie. Pierwszeństwo do otrzymania majątku po szkole powinny mieć Sołectwa Studniska Dolne i Górne oraz jednostka OSP Studniska.

 Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

 Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił informację o działalności Straży w miesiącu czerwcu. Straż gminna wykonała 204 czynności,  w tym: 78 kontroli, stwierdzono 3 wykroczenia, z czego 1 zakończono mandatem, a dwa pouczeniami. Straż Gminna przeprowadziła 15 patroli zmotoryzowanych i 17 patroli pieszych, w tym trzy wspólne patrole z Policją. Straż interweniowała na 15 zgłoszeń mieszkańców i kontrolowała stan wody w rzekach i miejscach zagrożonych podtopieniami podczas intensywnych opadów deszczu. Straż podejmowała działania w zakresie nie złożenia deklaracji śmieciowych oraz kontrolowała stan przejezdności dróg w zakresie wykaszania poboczy.

 

Ad. 8

Zapytania radnych.

 Radny Tadeusz Polowy mówił o braku oznakowania na skrzyżowaniu dróg w Mikułowej. Na skrzyżowaniu miało miejsce wiele wypadków i kolizji. Radna Weronika Ziółkowska wnioskowała o ustawnie znaku STOP przy skrzyżowaniu. Radny stwierdził, że jedynym rozwiązaniem byłoby ograniczenie prędkości na drodze wojewódzkiej, która na skrzyżowaniu jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Radny prosił o interwencję w tej sprawie u zarządcy drogi.

Ponadto w nawiązaniu do spotkania na temat stanu odwodnienia i ogrodzenia cmentarza  komunalnego w Radzimowie radny stwierdził, że Wójt zrzucając odpowiedzialność za ten stan na Radę Gminy postąpił niewłaściwe.

 Radny Jerzy Marek Nowicki w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowania za udaną współpracę z pracownikiem  ds. obsługi organów gminy Panią Aleksandrą Adamiak i wręczył kosz z kwiatami.

 Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem przepompowni w Mikułowej, która przez złą lokalizację została po raz kolejny podtopiona podczas ostatnich obfitych opadów deszczu.

 Radny Paweł Hasiuk pytał na jakiej podstawie jest pobierana opłata przez Spółkę SUPLAZ m.in. za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzenie odbioru budowlanego przyłącza. Radny stwierdził, że pojawił się artykuł w prasie mówiący o tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ze Zgorzelca w wysokości 8 tys. zł m.in. za wydawanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przepisy nie przewidują pobierania opłat za te czynności. W zarządzeniu Prezes MSWK SUPLAZ w sprawie opłat za uzgodnienia dokumentacyjno-projektowe
i uczestnictwo w odbiorach powołuje się na ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

 

 

Radny Bogusław Świątekzasygnalizował trudną sytuację mieszkańców Miedzianej – m.in. Państwa Sienkiewicz mieszkających przy górnym odcinku drogi powiatowej. Posesja Państwa Sienkiewicz została już dwukrotnie podtopiona, ponieważ jeden z przepustów nie odprowadza nadmiaru wody. Radny poruszył również problem w miejscowości Łowin, przed posesją Państwa Kryńskich, gdzie zerwany został przepust. Radny mówił również o konieczności podjęcia działań w kwestii braku połączenia autobusowego z miejscowości Miedziana do Zawidowa i Zgorzelca. Radny podziękował Wójtowi za udział w festynie zorganizowanym przez mieszkańców Sołectwa Miedziana. 

Radna Agnieszka Nachotko prosiła o sprawdzenie kto jest właścicielem działki, na której znajduje się uszkodzony drenaż i studnia. Ponadto radna prosiła o sprawdzenie stanu podmywanego mostu w Studniach Górnych.

Radny Józef Ziomek prosił o interwencję w sprawie ubytku w nawierzchni drogi w Radzimowie Górnym w kierunku Platerówki. Ubytek pomimo niedawnej naprawy ciągle się powiększa, kierowcy by ją ominąć muszą zjeżdżać na pobocze.

Radny pytał ponadto o powołanie komisji, która kontrolowała stan dróg gminnych i wewnętrznych po obfitych opadach deszczu.

Radny Bogusław Świątek mówił o konieczności poprawienia nawierzchni drogi na końcu Miedzianej, która była niedawno remontowana przez Firmę z Jałowca. Ponadto radny zgłosił problem stanu drogi gminnej w Miedzianej prowadzącej m.in. do posesji Państwa Ryba.

Radny Tadeusz Polowy prosił o monitowanie w sprawie remontu drogi powiatowej Mała Wieś Górna – Sulików. Droga jest w katastrofalnym stanie, konieczna jest przynajmniej naprawa ubytków w nawierzchni.

Radny Andrzej Dominikowski pytał o remont drogi do Ksawerowa.

Ad. 9

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Małgorzata Pławiak mówiła o coraz częstszych podtopieniach posesji na terenie Małej Wsi Górnej. Zalewane są posesje oddalone od rzeki i wysoko usytuowane. Spowodowane jest to brakiem rowów melioracyjnych lub brakiem ich konserwacji. Sołtys prosiła o wskazanie przepisów, którymi powinno kierować się Sołectwo, aby doprowadzić do uporządkowania rowów przez właścicieli posesji, na której się znajdują i instytucji do których można wystąpić w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że Starosta Powiatu Zgorzeleckiego wydaje decyzje, które zobowiązują do konserwacji rowów, przez właścicieli działek na których się znajdują. Sołtys może wystąpić do Starostwa o uporządkowanie rowów szczegółowo wskazując, które powinny zostać uporządkowane.

Radny Jerzy Marek Nowicki podsumowując zgłaszane przez radnych problemy stwierdził, że stan dróg, przepustów, rowów i poboczy na terenie Gminy Sulików jest w tragicznym stanie. Radny stwierdził, że należy monitować w odpowiednich instytucjach.

Ad. 10

Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Wójt zgodził się ze zdaniem radnego Nowickiego na temat stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Warto jednak zaznaczyć, że przyczyna obecnego stanu rowów, przepustów i dróg leży w ich niewłaściwym wykonaniu w poprzednich latach. Bylejakość towarzysząca budowie dróg lub rowów skutkuje obecną sytuacją. Zdaniem Wójta wszystkie drogi, przepusty i rowy, a także oświetlenie i sieci wodno-kanalizacyjne  będące na terenie gminy powinny być w jej zarządzie. Gmina mogłaby wówczas mając środki samodzielnie gospodarować na swoim terenie.

-Zarządca skrzyżowania w Mikułowej pomimo wielu wystąpień o ustawienie znaku STOP przed skrzyżowaniem nie podziela zdania gminy. Kolejne pismo z propozycją radnego Polowego zostanie skierowane do zarządcy drogi wojewódzkiej, jednak skutek tego jest łatwy do przewidzenia.

-Przyczyną zalewnia cmentarza komunalnego w Radzimowie jest brak odwodnienia drogi powiatowej biegnącej przy cmentarzu. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego również byli zaproszeni na spotkanie, jednak nie mogli wziąć w nim udziału. Wójt stwierdził, że nastąpiło niezrozumienie ze strony radnego Polowego, który mówił, że został przez niego „wystawiony” na spotkaniu. Wszystkie działania mające miejsce na terenie gminy są uzależnione od decyzji Rady Gminy. Ogrodzenie cmentarza nigdy nie było uwzględnione w budżecie Gminy. Zdaniem Wójta radny Polowy powinien budować wokół siebie koalicję, która poprze jego wniosek budowy nowego ogrodzenia na cmentarzu.

-Przepompownia została zaprojektowana w taki sposób i zatwierdzona do realizacji. Wójt nie może brać odpowiedzialności za decyzje, których nie podejmował. Zastosowane w Mikułowej rozwiązanie będzie prowadziło do zalewania przepompowni przy większych opadach deszczu. Wykonawca musiał zrealizować zadanie zgodnie z projektem, który okazał się bardzo niewłaściwy.

-W kwestii opłat za wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do kanalizacji pytania należy kierować do Prezesa Spółki SUPLAZ. Wójt podziela zdanie Prezesa, że niska opłata za warunki techniczne miała zachęcać mieszkańców do przyłączania się do sieci. Poszczególne przyłącza nie były wcześniej uwzględnianie, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na ten cel, co wiąże się z opłatami mieszkańców. Zdaniem Wójta działanie Spółki SUPLAZ polegające na wykonaniu warunków technicznych w ramach jednego zlecenia, aby obniżyć koszty zadania jest słuszne.

-Wójt wystąpi do zarządcy drogi powiatowej w Miedzianej w sprawie konieczności naprawy usterek.

-Działalność PKS Zgorzelecdoprowadziła Przedsiębiorstwo do bankructwa. Konieczne  będzie wystąpienie do innych przedsiębiorców o rozważenie możliwości świadczenia usług na terenie Gminy.

-Przepust pod mostem kolejowym w Studniskach Górnych wiąże się z inwestycją prowadzoną na potoku Studzianka. Przy inwestycji zarządca potoku nie był w stanie uporządkować kwestii organizacyjnych, które doprowadziłyby do remontu przepustu pod wiaduktem. Powoduje to zalewnie kilku gospodarstw położonych wyżej. Wójt wystąpił do zarządców potoku, wiaduktu i drogi o uporządkowanie tej kwestii i naprawy przepustu.

-W sprawie drogi powiatowej w Radzimowie prowadzącej do Platerówki miało miejsce wiele interwencji pracowników Urzędu Gminy. Uszkodzenie nawierzchni powoduje zagrożenie dla zdrowia i mienia jej użytkowników, jednak Gmina nie będąca zarządcą nie jest w stanie nic zrobić. Pod drogą znajduje się źródło wody, które powoduje zalewanie i niszczenie nawierzchni. Konieczny w tym miejscu byłby przepust. Wójt i pracownicy Urzędu będą nadal interweniować w tej sprawie w Starostwie Powiatowym.

-Komisja oceniająca stan dróg gminnych i wewnętrznych działała na terenie Gminy, jednak dopóki komisja wojewódzka nie oceni stanu dróg, nie można stwierdzić, które z nich zostaną przeznaczone do remontu. Ze wstępnych informacji wynika, że odcinek drogi Mała Wieś Górna – Sulików o długości 800 m może być zakwalifikowany do remontu ze środków popowodziowych.

-W kwestii remontu drogi do Ksawerowa Wójt stwierdził, że środki w wysokości 40 tys. zł na bieżące remonty dróg nie są wystarczające żeby wyremontować gruntownie tę drogę. Wójt zwrócił uwagę, że w porównaniu do tego jak droga wyglądała trzy lata temu, jej obecny stan po remoncie kosztującym 50 tys. zł jest znacznie lepszy.

-Wiceprzewodnicząca udzieliła częściowej odpowiedzi na pytanie Sołtys Małgorzaty Pławiak. Wójt dodał, że miejscowości takie jak Radzimów i Studniska wiele lat temu wystąpiły ze spółek wodnych i ponoszą konsekwencje tych decyzji do dzisiaj.

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że działalność spółek wodnych zdaniem radnego jest utrzymywana z pieniędzy rolników posiadających pola. Rolnicy finansują remonty przepustów i rowów, przez które zalewane są posesje innych mieszkańców. Radny stwierdził, że była to z pewnością główna przyczyna rozwiązania spółek wodnych, o których mówił Wójt. W kwestii cmentarza radny stwierdził, że złożył wiele wniosków na ten temat i nie życzy sobie, aby „wystawiano jego osobę przed szereg”, ponieważ to Wójt jest zarządcą cmentarza.

Wójt stwierdził, że najwyraźniej popełnił błąd zapraszając radnego na spotkanie w sprawie stanu cmentarza komunalnego.

Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że przy okazji kolejnych spotkań warto byłoby zapraszać również przedstawicieli Biernej.

Ad. 10

Sprawy różne:

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie  sesji wrześniowej i o ewentualnej potrzebie  zwołania sesji nadzwyczajnych podczas letniej przerwy w pracach Rady zostaną Radni powiadomieni odrębnym zaproszeniem.

 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXVIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1330)

 

Protokołowała:

A. Adamiak 

 

Ilość odwiedzin: 4041
Nazwa dokumentu: Protokół nr 38
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27 14:06:55
Data udostępnienia informacji: 2013-09-27 14:06:55
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 09:07:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner