logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus XVIII_126_04
         minus XVIII_127_04
         minus XVIII_128_04
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Maj > XVIII_127_04

Uchwała nr XVIII/127/04

Rady Gminy Sulików

z dnia  26 maja 2004r.

 

W sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.)

Rada Gminy w Sulikowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży lokale użytkowe położone w budynkach komunalnych stanowiących własność komunalną gminy Sulików, z wyłączeniem lokali znajdujących się w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu.

2. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

 

§ 2

Wójt Gminy Sulików może odmówić sprzedaży lokali:

- znajdujących się w budynkach, w których przewidziana jest zmiana funkcji wynikająca z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- gdy sprzedaż będzie sprzeczna z interesem gminy.

 

§ 3

Wyodrębnienie i zbywanie własności lokali objętych niniejszą uchwałą następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 za zm.).

 

§ 4

1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży najemcom (dzierżawcom) lokali, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) prowadzą w nim działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową,

b) nie zalegają z zapłatą czynszu.

2. W przypadku wyznaczenia lokalu do sprzedaży Wójt Gminy Sulików powiadomi najemców (dzierżawców), którzy spełniają warunki określone w pkt. 1, o przysługującym im pierwszeństwie nabycia.

3. Najemcy (dzierżawcy) spełniający warunki określone w pkt. 1 korzystają z pierwszeństwa, jeżeli złożą w określonym terminie wniosek o kupno i oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną przez Wójta Gminy Sulików, nie niższą niż wartość lokalu wynikająca z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego.

4. Po upływie zakreślonego terminu, najemcy (dzierżawcy), którzy nie złożą wniosku i oświadczenia, że akceptują warunki cenowe, tracą prawo pierwszeństwa nabycia, a lokale mogą zostać wyznaczone do sprzedaży w trybie przetargu.

 

§ 5

Sprzedaż lokali wolnych w sensie prawnym następuje na warunkach i za cenę ustaloną w przetargu.

 

§ 6

Zapłata ceny sprzedaży lokalu w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej następuje jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

§ 7

1. Nabywca ponosi wszelkie koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych.

2. Nabywca korzystający z pierwszeństwa nabycia po wytypowaniu lokalu do sprzedaży wnosi zaliczkę w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) na poczet kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, o których mowa w pkt 1.

Wymienioną kwotę wpłaca się na konto Urzędu.

Różnica pomiędzy kwotą uiszczonej zaliczki, a faktycznymi kosztami przygotowania        podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

3. W przypadku rezygnacji z kupna lokalu kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.

 

§ 8

W zakresie nie unormowanym przez niniejszą uchwałę stosuję się przepisy:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Ilość odwiedzin: 2433
Nazwa dokumentu: Wsprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-15 09:42:19
Data udostępnienia informacji: 2004-06-15 09:42:19
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-24 11:18:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner