logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rewizyjna
            plus 2011-2012
            minus 2013
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
            plus 2014
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół nr 4

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików
w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików


Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej:
-Weronika Ziółkowska,
-Andrzej Kurek.
 
Radni nieobecni: Bogdan Kaczmarczyk, Grzegorz Konarski.
 
W posiedzeniu udział wzięli ponadto:
-Wójt Gminy Sulików – Robert Starzyński,
-Sekretarz Gminy Sulików – Elżbieta Piotrowska,
-Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Sulików – Władysława Bieńkowska.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Rozpatrzenie skargi Pani Małgorzaty Pławiak – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna na działalność Wójta Gminy Sulików.
  2. Sprawy różne.
 
Ad. 1
W dniu 10 maja 2013 r. do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pani Małgorzaty Pławiak – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna na bezczynność Wójta Gminy Sulików w związku brakiem realizacji uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne”.
 
Zgodnie z § 103 ust. 1 złożoną skargę Rada kieruje na najbliższej sesji do Komisji Rewizyjnej. Skarga na sesji w dniu 27 maja 2013 r. została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Pismem nr OG.1510.1.2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku Przewodniczący Rady Gminy Sulików poinformował skarżącą o terminie rozpatrzenia skargi.
 
Zarzuty przestawione w skardze:
-Brak realizacji uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne” poprzez brak „zagospodarowania działki nr 53 – wyburzenie budynku, posprzątanie terenu”.
-Negatywna odpowiedź na wniosek  z dnia 14.07.2011 r. o przekazanie nieruchomości (działki nr 53) na rzecz Sołectwa i brak odpowiedzi na ponowny wniosek w tej sprawie złożony w dniu 19.03.2012 r.
 
Działka nr 53 położona w Małej Wsi Górnej uchwałą nr XLVI/354/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku została przeznaczona do sprzedaży. Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 22 lipca 2008 r. przekazał nieruchomość na rzecz Gminy Sulików. 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Natomiast art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym określa jako jedno z zadań wójta gospodarowanie mieniem komunalnym.
Zarządzeniem nr I.33.2011 z dnia 17 marca 2011 r. Wójt Gminy Sulików ogłosił wykaz nieruchomości i przeznaczył działkę nr 53 do sprzedaży w drodze przetargu.
W dniu 5 lipca 2011 r. ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki. Pomimo ogłoszenia kolejnych dwóch przetargów i obniżenia ceny nieruchomości, nie została ona sprzedana ze względu na brak zainteresowania jej zakupem. 
 
Wójt będąc zobowiązany do wykonania uchwały Rady Gminy Sulików nr XLVI/354/10 nie mógł jednocześnie przeznaczyć jej na potrzeby Sołectwa Mała Wieś Górna, mimo tego, że Sołectwo wnioskowało o zagospodarowanie działki i ujęło jako jeden z punktów Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Mała Wieś Górna. W związku z tym, na wniosek Sołectwa z dnia 14.07.2011 r. udzielono negatywnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi na ponowny wniosek Sołectwa o przekazanie działki był spowodowany tym, że sytuacja nie uległa zmianie.
 
Działka nr 53 o powierzchni 0,004 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, którego stan kwalifikuje się jedynie do rozbiórki. Rozbiórka budynku generuje kolejne wydatki w przypadku dalszego jej zagospodarowania na potrzeby Sołectwa. Działka położona jest przy rozstaju dróg, co w przypadku dalszego zagospodarowania np. poprzez wybudowanie miejsca spotkań mieszkańców  spowodowałoby znaczne zmieszenie jej powierzchni przez zachowanie wymaganej odległości od strony obu dróg.
 
Sołectwo Mała Wieś Górna dysponuje obecnie działką nr 24 na której zlokalizowana została altana i zapoczątkowana budowa placu zabaw dla dzieci ze środków z funduszu sołeckiego.
Ze środków z funduszu sołeckiego w 2013 roku zaplanowano m.in. doposażenie placu zabaw i altany, reaktywację boiska do piłki nożnej i stworzenie miejsca kultury fizycznej (szachownicy) na działce nr 24. Sołectwo posiada więc miejsce w którym mieszkańcy mogą się integrować, odbywać spotkania, organizować uroczystości. Środki w budżecie Gminy Sulików są ograniczone i jednoczesne realizowanie kilku zadań w każdym sołectwie nie jest możliwe.
Pomimo coraz większego zagospodarowania działki nr 24  w Małej Wsi Górnej, miejsce to nie wydaje się być często uczęszczane przez mieszkańców Sołectwa o czym świadczy nieuporządkowany teren i nie wykoszona od dłuższego czasu trawa.
 
WNIOSKI:
Komisja stwierdza, że w przypadku realizacji uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne” Wójt nie dopuścił się bezczynności, ponieważ zobowiązany jest do realizacji uchwały nr XLVI/354/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku mówiącej o sprzedaży działki nr 53 w Małej Wsi Górnej. Nie jest możliwe przekazanie działki na rzecz Sołectwa Mała Wieś Górna dopóki wspomniana wcześniej uchwała nie została zrealizowana i nadal obowiązuje. Ponadto Sołectwo ma w dyspozycji działkę nr 24, którą może w dalszym ciągu gospodarować na rzecz mieszkańców Sołectwa.
 
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami wymienionymi w skardze w wyniku głosowania jednogłośnie uznaje skargę za niezasadną.
 
Komisja opracuje projekt uchwały w którym przedstawi swoje stanowisko Radzie Gminy Sulików na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.
 
Ad. 2
W sprawach różnych radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę właściwego zabezpieczenia opuszczonego budynku w Mikułowej.
 
Posiedzenie zakończono godz. 1700.
 
                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                          Jerzy Marek Nowicki /-/
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 1556
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 13:29:30
Data udostępnienia informacji: 2014-01-09 13:29:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 13:31:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner