logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 5/2013
               minus 6/2013
               minus 7/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół nr 7

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
 

w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 1530

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Na przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrany został radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych.
Nieobecna była radna Bogusława Delijewska.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia: Prezes Zgorzeleckiej Fundacji EDU – Pani Elżbieta Kowalczyk.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
 
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok i absolutorium Wójta Gminy Sulików.
2.    Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3.    Sprawy różne.
 
Ad. 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok i absolutorium Wójta Gminy Sulików.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w związku tym, że radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok i pozostałymi materiałami zaproponowała aby Pani Skarbnik przedstawiła ogólną informację na temat wykonania budżetu.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok oraz informację o zadaniach inwestycyjnych prowadzonych w ubiegłym roku.
 
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy poruszono następujące kwestie:
-wykonania wydatków z funduszu sołeckiego,
-wskaźnika zadłużenia gminy, zaciągniętych kredytów.
 
Wójt przedstawił pozytywną opinię Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok.
 
We wstępnym głosowaniu radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad.2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
1)    W związku z przybyciem na posiedzenie Pani Elżbiety Kowalczyk – Prezes Zgorzeleckiej Fundacji EDU, Przewodniczący zaproponował aby przejść do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i sprawy utworzenia szkoły w Studniskach Dolnych.
W dyskusji poruszono sprawę funkcjonowania punktu przedszkolnego w Studniskach przez Fundację EDU i koszt jego utrzymania. 
Radny Jerzy Marek Nowicki opuścił posiedzenie o godz. 1730 – w posiedzeniu bierze udział 13 radnych.
 
Projekt uchwały we wstępnym głosowaniu został odrzucony.
 
2)    Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3)    W sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
4)    W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
5)    W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 
w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
6)    W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików i w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
We wstępnym głosowaniu radni przyjęli projekty uchwał 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1)    Radny Andrzej Dominikowski mówił o treści biuletynu gminnego na temat zasad segregacji odpadów. Radny mówił również o remoncie drogi do Ksawerowa, który jego zdaniem nie powinien polegać na nawiezieniu kamienia, tylko położeniu nawierzchni asfaltowej.
2)    Wójt poinformował o wyniku przetargu na świadczenie usług w zakresie odbioru wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Sulików oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu ich dalszego zagospodarowania. Wpłynęła tylko jedna oferta od Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Przy zakładanym koszcie zamówienia na okres 1,5 roku, który wyniósł 609 181,00 zł, oferta ZGiUK wyniosła 549 000,00 zł. Dzięki tej różnicy będzie możliwe m.in. zakupienie pojemników do segregacji odpadów.
3)    Radna Agnieszka Nachotko pytała o kontynuację cząstkowej naprawy dróg w Studniskach przez Starostwo.
Wójt poinformował, że naprawa drogi została wstrzymana ze względu na awarię sprzętu i będzie kontynuowana po jego naprawie.
4)    Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała o termin wykorzystania środków
z funduszu sołeckiego na rok bieżący.
5)    Radna Weronika Ziółkowska monitowała w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych przy Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej.
6)    Radny Grzegorz Konarski mówił o licznych uwagach mieszkańców Sulikowa w kwestii przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej.
7)    Radny Bogdan Kaczmarczyk poruszył sprawę realizacji modernizacji oświetlenia w Studniskach Dolnych.
8)    Radny Józef Ziomek poruszył sprawę diet radnych.
9)    Radny Marian Kurek mówił o ograniczeniu tonażu na drodze Osiek – Zawidów.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1830.
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Jan Solecki
 
Protokołowała:
A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1357
Nazwa dokumentu: 7/2013
Skrócony opis: Protokół nr 7 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-23 14:28:00
Data udostępnienia informacji: 2013-05-23 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:30:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner