logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XIX_129_04
         minus XIX_130_04
         minus XIX_131_04
         minus XIX_132_04
         minus XIX_133_04
         minus XIX_134_04
         minus XIX_135_04
         minus XIX_136_04
         minus XIX_137_04
         minus XIX_138_04
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Czerwiec > XIX_129_04

 

UCHWAŁA nr XIX/129/04

Rada Gminy Sulików

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

W sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.6 oraz art.96 ust.2 i ust.4 i art.110 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593), Rada Gminy Sulików

 

Uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1.Świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

2.Osoby nie spełniające warunku o którym mowa w ust.1, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

 

Dochód osoby lub rodziny w porównaniu z ustalonym

 kosztem kryterium dochodowym na podstawie art. 8 ust.1ustawy

o pomocy  społecznej, w procentach

Wysokość odpłatności liczona od usługi w procentach

powyżej 100 % do 120 %

 

powyżej 120 % do 140 %

 

powyżej 140 % do 160 %

 

powyżej 160 % do 180 %

 

powyżej 180 % do 200 %

 

powyżej 200 % do 220 %

 

powyżej 220 % do 250 %

 

powyżej 250 % do 300 %

 

powyżej 300 %

 

6 %

 

8 %

 

10 %

 

12 %

 

15 %

 

20 %

 

30 %

 

50 %

 

100%

 

§ 2.

Ustala się stawkę godzinową za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 12 zł za jedną godzinę usługi.

 

§ 3.

W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, należy określić liczbę przyznanych godzin oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, bądź w przypadkach o których mowa w par.1 określić, że świadczenie przyznaje się nieodpłatnie.

 

§ 4.

Należną kwotę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca uiszcza miesięcznie z dołu do piętnastego dnia każdego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI / 165 / 2000 Rady Gminy Sulików z dnia 16 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasadach zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ilość odwiedzin: 3393
Skrócony opis: W sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobieran
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-07-12 15:06:51
Data udostępnienia informacji: 2004-07-12 15:06:51
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 14:41:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner