logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół Nr 50
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 3 września 2014 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył L sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Nieobecny był radny Józef Ziomek, radny Tadeusz Polowy spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1410)
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał:
5.1   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału  Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5.2   w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
6.    Pytania i wnioski radnych.
7.    Pytania i wnioski sołtysów.
8.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9.    Sprawy różne i informacje.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z materiałami. Do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół nr 49 z czerwcowej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni obradowali na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 1 września 2014.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informacje na temat przebiegu posiedzenia komisji stałych.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Paweł Hasiuk poprosił o odczytanie pism z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie zlecenia jednemu z radnych prac porządkowych na cmentarzach komunalnych oraz informacji na temat członkowstwa radnych Grzegorza Konarskiego i Bogusławy Delijewskiej w zarządzie klubu sportowego.                             
                         
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak odczytała pisma.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
W okresie od dnia 25 czerwca 2014 r. do dnia 2.września   2014 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
1.    Udział w zakończeniu roku Przedszkolnego dzieci 6 letnich – PP w Sulikowie oraz roku szkolnego w SP Bierna oraz ZSPiG w Sulikowie
2.    Spotkanie z Burmistrzem Zawidowa Panem Robertem Łężnym w sprawie przyłączenia do kanalizacji miejskiej ul. Starozawidowskiej.
3.    Udział w spotkaniu Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Wojska Polskiego w Urzędzie Gminy Sulików w sprawie powierzenia zarządu nieruchomości firmie zewnętrznej.
4.    Spotkanie z Dyrektorem GOK-u Panem Grzegorzem Żakiem w sprawie organizacji półkolonii przez GOK
5.    Udział w spotkaniu z Panią Teresą Brant w sprawie prac na rzece Czerwona Woda w miejscowościach Sulików i Mała Wieś Dolna
6.    Udział w przekazaniu składowiska odpadów dla rekultywacji dla wykonawcy Firmy Fol-Eko i spotkania związane z realizacją rekultywacji wysypiska.
7.    Spotkanie z Panem Marcinem Jabłońskim Kierownikiem Posterunku Policji w Zawidowie w sprawach postępowań prowadzonych przez posterunek.
8.    Udział w spotkaniu z Panią Urszulą Ciupak Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie dotyczącym prac przygotowujących gabinet dentystyczny i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej.
9.    Udział w spotkaniu z Panem Krzysztofem Bieleckim- właścicielem firmy przewozowej „Bielawa Bus” w sprawie organizacji przewozów dzieci w roku szkolnym 2014/15
10.Udział w spotkaniu z Policją, Radą Gminy Sulików i mieszkańcami w sprawie przestępczości w Gminie, spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej w UG Sulików.
11.Spotkania z Panem Przemysławem Podsiedlikiem- Kierownikiem Radan Bazalt w sprawie remontu ul. Dworcowej.
12.Spotkanie z Panem Franciszkiem Fleszar Sołtysem Studnisk Dolnych w sprawach inwestycji planowanych w Studniskach Dolnych.
13.Udział w spotkaniu-nagraniu z TVT Telewizja Regionalna, w sprawie informacji na temat realizowanych inwestycji w Gminie Sulików.
14.Spotkanie z członkami OSP Bierna w sprawie przyszłorocznego budżetu dotyczącego jednostki.
15. Udział w obchodach Święta Policji w Zgorzelcu.
16.Udział w spotkaniu z przedstawicielami komendy powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz radnymi w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Sulików.
17.Udział w uroczystości rocznicy długoletniego pożycia małżeńskiego Państwa Szczęch z Mikułowej.
18.Udział w Uroczystości wręczenia promesy na usuwanie skutków powodzi i ulewnych deszczy z 2012 r. na remont ul. Zawidowskiej w Sulikowie.
19.Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
20.Udział w spotkaniach roboczych i komisjach odbiorowych dot. inwestycji realizowanych podczas wakacji.
21.Spotkania z przedstawicielami ANR w sprawie rozliczenia dotacji na budowę wodociągu w Ksawerowie i przekazania środków trwałych przez Agencję.
22.Udział w rozpoczęciu roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie gminy i uroczystym przekazaniu boiska wielofunkcyjnego w Biernej.
23.Udział w uroczystości 75–lecia wybuchu II wojny Światowej pod Pomnikiem Orła  na Cmentarzu II Armii WP w Zgorzelcu.
24.Udział w spotkaniu z mieszkańcami Studnisk Dolnych w sprawie podziału środków sołeckich na rok 2015
 
Wójt wydał następujące Zarządzenia:
 
1.    W sprawie zwiększenia dochodu budżetu Gminy, zwiększenie wydatków budżetu Gminy
2.    W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików
3.    W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4.    W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2014r.
5.    W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
 
Wójt podpisał następujące umowy:
 
1.    Umowa zawarta z Wojewoda Dolnośląskim, reprezentowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Panią Beatę Pawłowicz, przedmiotem umowy jest określenie wysokości i trybu przekazywania przez Wojewodę Gminie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2014 oraz ustalenie zasad i trybu rozliczeń środków Funduszu Pracy pomiędzy Wojewoda a Gminą
2.    Umowa zawarta z Skarbem Państwa-Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu - podinsp. Leszkiem Zagórskim  o przekazanie środków Finansowych na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej.
3.    Porozumienie zawarte z Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Starostę Artura Bielińskiego dotyczące udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 180.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego dla realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr.2383D Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900 do km 6+147”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
4.    Umowa zawarta z PPUH „INSTALATOR” Sławomir Bogdanowicz z siedzibą w Radzimowie Dolnym 25, 59-975 Sulików, na wykonanie robót budowlanych „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie”
5.    Umowa zawarta z „BUDNARY2” Nadzory, Kosztorysowanie, Wykonawstwo, z siedzibą w Zgorzelcu 59-900 przy ul. Łanowej 8, na wykonanie zadania pn.:” Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie”
6.    Umowa zawarta z Bogdanem Cybertowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z siedzibą Przy ul. Zawidowskiej 4a w Lubaniu, na realizacje zadania pn. : „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg o nr. ewid. 12 i 49 w Radzimowie Dolnym”.
7.    Umowa zawarta z Bogdanem Cybertowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z siedzibą Przy ul. Zawidowskiej 4a w Lubaniu, na realizacje zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg o nr.360 i 383 w Studniskach Dolnych”
8.    Umowa zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalatorstwo Elektryczne, Ireneusz Nowosza z siedziba w Zarębie ul. Podgórna 1/5, 59-800 Lubań na „Rozbudowa Oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików”
9.    Umowa zawarta z Jerzym Decem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Usług Budownictwa” AJD PROJEKT” ul. Kościuszki 5/2A, Leśna, na ekspertyzę mostu drewnianego znajdującego się w ciągu dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnym 39/1 oraz 771 obręb geodezyjny Sulików.
10.Umowa zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza z siedziba w Zarębie przy ul. Podgórnej 1/5, 59-800 Lubań na wykonanie i montaż wiaty na placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej w ramach zadania pn: „Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej” oraz Doposażenie budowanego placu zabaw i terenu rekreacyjno-sportowego”
11.Umowa zawarta z Panem Jerzym Dec prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT” ul. Młynarska 4 w Lubaniu na „Przebudowa ulicy Ks. Soleckiego w Sulikowie.
12.Umowa zawarta z Panem Jerzym Dec prowadzącym działalność gosp. Pod nazwą „Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT” ul. Młynarska 4  z Lubania na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Sulikowie dz. nr 512 w km 0+000 – 0+128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 ]
13.Umowa zawarta z Panem Jerzym Dec prowadzącym działalność gosp. Pod nazwą „Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT” ul. Młynarska 4  z Lubania na inwestycje pn.: ”Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa-Nowe Miasto dz. nr 511 w km 0+000 – 0+145 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 ]
14.Porozumienie zawarte z Panią Mariolą Śniegula zamieszkałą w Studniskach Dolnych 5A 59-975 Sulików o wycinkę drzew 1 szt. z gatunku klon pospolity rosnącego na działce nr 133, obręb Studniska dolne
15.Porozumienie zawarte z Międzygminną Spółką Wodno – Kanalizacyjną ”SUPLAZ” Sp. z o. o. ul. Pocztowa 7A, Sulików w celu określenia zasad współpracy stron w zakresie realizacji dopłat określonych w Uchwale nr XLIX/363/14
16.Umowa zawarta z Michałem Filipiak prowadzącym działalność gospodarczą pn.; Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak, z siedzibą w Łagowie przy ul. Leśnej 9, dotycząca „Zagospodarowania centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych”
17.Umowa zawarta z firmą BUDNARY2 Nadzory, Kosztorysowanie, Wykonawstwo, ul. Łanowa 8, Zgorzelec, dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją zadania pn.: „ Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych
18.Umowy dzierżawy nieruchomości zawarte z następującymi osobami:
a.    - Agatą Czyżewską, zam. Sulików
b.    -Ireną Romel, zam. Sulików
19.Umowa zawarta z firmą „BUDAGRO” Marian Mróz, dot. wykonania remontu kanalizacji deszczowej w ciągu gminnej Nr 109785 D ul. Dworcowa w Sulikowie
20.Umowa zawarta z firmą Handlowo Usługową „Bielawa” Bielecki Krzysztof dot. usług przewozowych, dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola
21.Umowa zawarta z Powiatem zgorzeleckim, dot. udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej 180.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Tylice – Mała Wieś Dolna.
22.Umowa zawarta z Pracownią Projektową PLAN, dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mała Wieś Dolna
23.Umowa dzierżawy nieruchomości rolnej w Studniskach Górnych zawarta z Janiną Łężną
24.Umowa zawarta z Firmą Projektowo-Budowlaną Łukasz Strykowski, dot. wykonania robót dodatkowych z związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”
25.Umowa zawarta z firmą „BUDAGRO” Marian Mróz dot. wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi łącznik ul. Dworcowej – Nowe Miasto dz. nr 511
26.Umowa zawarta z firmą „Rometaloplastyka Bramy – Ogrodzenia – Balustrady – Meble” dot. budowy ogrodzenia cmentarza w Sulikowie
27.Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie dodatkowych środków w ramach działania Odnowy Wsi pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych oraz budowa altany”
28.Umowa zawarta z Wojewodą Dolnośląskim dot. przebudowy drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa – Nowe Miasto dz. nr 511
29.Umowa zawarta z Wojewodą Dolnośląskim dot. przebudowy drogi w Sulikowie ul. Nowa dz. nr 512
30.Umowa zawarta z PPHU Danuta Torończak dot. zakupu i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Wilka
31.Umowa zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu dot. robót konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych obręb Sulików i Stary Zawidów
 
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że okres wakacyjny był bardzo bogaty w inwestycje różnego rodzaju. Radnego cieszy to, ze zmienia się wizerunek gminy pod względem estetycznym. W wielu sołectwach mieszkańcy zrozumieli, że konieczna jest integracja, aby osiągnąć zamierzony cel.
Radny pytał czy wraz z początkiem nowego roku szkolnego, placówki szkolne zgłaszały problemy techniczne w budynkach.
 
Wójt odpowiedział, że gmina wywiązała się z zamierzonych działań w okresie wakacyjnym tzn. remontu poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie oraz elewacji i poszycia dachowego w budynku Przedszkola w Sulikowie. Wójt i pracownicy Urzędu pełnili bezpośredni nadzór nad realizacją tych zadań. W zakresie ZSPiG znalazło się przygotowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu dentystycznego. Zostały zakupione niezbędne urządzenia do wyposażenia gabinetu.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Wójt odpowiedział, że w uchwale budżetowej na 2014 rok został upoważniony przez Radę Gminy do zaciągania kredytów w określonej wysokości. Kwota kredytu  w wysokości 415 tys. zł ma zostać przekazana na spłatę zobowiązania, zaciągniętego przez Spółkę SUPLAZ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Spłata kredytu została zadeklarowana przez gminy będące właścicielami Spółki.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwał:
5.1 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału  Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
5.2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 6
Pytania i wnioski radnych.
 
Radna Bogusława Delijewska poinformowała, że na dzień przed sesją, w rozmowie telefonicznej z Kierownikiem Kopalni Bazaltu poruszyła sprawę wywozu odpadów i gruzu na zwałowisko od strony Mikułowej. Radna została poproszona o poruszenie sprawy na sesji. Odpady pojawiają się także od strony zjazdu na Podgórze.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o remont drogi nr 724 w Radzimowie Górnym ze środków na naprawę skutków powodzi. Zdaniem radnego drogi o dużym stopniu nachylenia nie powinny być usypywane kamieniem. Mieszkańcy, do których posesji prowadzi droga żądają jej remontu. Zdaniem mieszkańców Wójt obiecał remont tej drogi, radny nie zna ustaleń w tej sprawie.
 
Wójt odpowiedział, że dwukrotnie spotykał się z mieszkańcami w sprawie remontu tej drogi, po ich interwencjach. Do niedawna wyjazd z tej drogi w kierunku na Platerówkę był praktycznie niemożliwy. W ramach prac remontowych na tej drodze zostały naprawione dwa przepusty, nawieziony tłuczeń bazaltowy. Nawierzchnia drogi nie odbiega od wielu innych dróg tej samej kategorii na terenie gminy. Wójt rozumie mieszkańców. którzy oczekują, że droga będzie miała asfaltową nawierzchnię. Zdaniem Wójta wysypywanie dróg kamieniem daje krótkotrwały efekt, dlatego zakłada, że prędzej czy później na drodze pojawi się nawierzchnia asfaltowa. Mieszkańcy pozostałych piętnastu sołectw oczekują na remonty dróg będących w znacznie gorszym stanie. Droga nie jest jeszcze w stanie koniecznym do gruntownej przebudowy. Droga 724 została zgłoszona do remontu po powodzi, jednak środki nie zostały przyznane.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał kto wchodził w skład Komisji kwalifikującej zniszczone w wyniku powodzi drogi do otrzymania środków na ich naprawę.
 
Wójt odpowiedział, że była to Komisja z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, która wizytowała Gminę Sulików po powodzi.
 
Radny zażądał konkretnych informacji na temat składu Komisji i terminu przeglądu dróg.
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja oceniała stan dróg wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
 
Radny Polowy pytał czy w skład Komisji wchodził pracownik Urzędu Gminy Sulików.
 
Wójt odpowiedział, że Komisja kontrolowała stan dróg po powodzi przy udziale pracownika Urzędu Gminy. Z kontroli został sporządzony protokół. Wójt posługując się protokołami poinformował, że Komisja Wojewódzka ds. szacowania strat w infrastrukturze pracowała w następujących terminach: 14 sierpnia 2013 r. w składzie: Jarosław Koniuszewski, Artur Kowalik, 5 października 2012 r. w składzie: Roch Nowak i Jarosław Koniuszewski, , 4 marca 2011 r. w składzie: Grzegorz Kubicki i Włodzimierz Wańko, 16 września 2010 r. w składzie: Grzegorz Kubicki i Włodzimierz Wańko.
 
Radny stwierdził, że ubolewa nad tym, że mieszkańcy nie wiedzieli o wizytach tych Komisji.
 
Przewodniczący  w związku z pismami, które wpłynęły z Wydziału Nadzoru i Kontroli dotyczącymi radnych Andrzeja Kurka, Bogusławy Delijewskiej i Grzegorza Konarskiego zawnioskował do radnych o ich przekazanie do Komisji Rewizyjnej, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie oraz wypracowania wstępnego stanowiska Rady w zakresie udzielenia odpowiedzi.
 
Wniosek został przyjęty 10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Pytania i wnioski sołtysów.
Sołtysi nie zgłosili pytań i wniosków.
 
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
1) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
2) Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
3) Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali zarządzenie w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku.
4) Wójt poinformował, że w najbliższym czasie konieczne będzie zwołanie nadzwyczajnej sesji
w związku ze sprawą dofinansowania do remontu nawierzchni drogi powiatowej w Studniskach Dolnych.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął L w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1505)
 
Protokołowała:
A. Adamiak – Trela 

Ilość odwiedzin: 3106
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 50
Skrócony opis: Protokół Nr 50 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 3 września 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10 13:06:03
Data udostępnienia informacji: 2014-10-10 13:06:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-10 13:07:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner