logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół Nr 2

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

 

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył II sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz przewodniczących rad sołeckich.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 3 grudnia br. wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.

W porządku sesji, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję omyłkowo nie został ujęty projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiący druk nr 7. Projekt uchwały został dostarczony radnym z materiałami.

Właściwy porządek sesji, który ujęty został we wniosku Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej przedstawia się następująco:

1. Podjęcie uchwał:

1.1 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Sulików,

1.2 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików,

1.3 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików,

1.4 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,

1.5 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,

1.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas

określony do trzech lat,

1.7 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

1.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

1.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.

 

Porządek nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

1.1 W sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Sulików. Przewodniczący poinformował, że radni złożyli

deklaracje w których określili w której z komisji stałych chcieliby pracować.

Radni otrzymali projekt uchwały przed sesją wraz z propozycją składów komisji.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący w związku z koniecznością ukonstytuowania się komisji stałych oraz zaopiniowania przez komisje stałe projektów uchwał, które zostały radnym dostarczone z materiałami zaproponował ogłoszenie przerwy w sesji, podczas której zwołane zostanie posiedzenie komisji stałych.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji porządku sesji.

1.2  W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.

1.3  W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.

 

1.4  W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

1.5  W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1.6  W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1.7  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1.8  W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1.9  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął II w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1351)

 Przewodniczący Rady
Jan Solecki

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela 

Ilość odwiedzin: 1550
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 2
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15 08:54:31
Data udostępnienia informacji: 2015-01-15 08:54:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-15 08:58:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner