logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 3
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2014 r.
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył III  Sesję Rady Gminy Sulików  obecnej kadencji.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
Ponadto Przewodniczący powitał przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący poinformował, że do  planowanego porządku sesji konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu do podejmowanych uchwał w punkcie 5.12 projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.
Wraz z proponowaną zmianą porządek przedstawiał się następująco:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
5.2  w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
5.3 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Gminy Sulików,
5.4  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez Sołectwo Radzimów Dolny, Radzimów Górny i Wrociszów Dolny,
5.5  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików,
5.6  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2015 rok,
5.7 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2015,
5.8  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2015 rok,
5.9  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
5.10  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014,
5.11 w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
5.12 w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.
6.   Pytania i wnioski radnych.
7.   Pytania i wnioski sołtysów.
8.   Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9.   Sprawy różne i informacje.
 
Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów Nr 1 i Nr 2 z  poprzedniej sesji wraz z materiałami.
Do projektów protokołów nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół Nr 1 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 1 grudnia 2014 r. został
przyjęty 14 głosami za, przy  1 głosie wstrzymującym się.
Protokół Nr 2 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 8 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację o posiedzeniach komisji stałych w dniach 8 i 15 grudnia br.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Polowy przedstawił protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji w dniu 22 grudnia 2014 r.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
W miesiącu grudniu Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.
2. Rada Gminy obradowała na posiedzeniach:
-wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 8 grudnia 2014 r.
- wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2014 r.
-wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 30 grudnia 2014 r.
3. W dniu 22 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
-Pismo Wójta Gminy Sulików w sprawie przekazania wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.
-Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulików przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok oraz o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej gminy Sulików na 2015 rok.
 
Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy nie zmienił się dzień i godziny dyżurów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących.
 
Przewodniczący odpowiedział, że dyżury będą odbywały się w taki sam sposób jak w poprzedniej kadencji.
 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdane z działalności w okresie międzysesyjnym:Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
1. Udział w pierwszej Uroczystej Sesji rady Gminy Sulików, która odbyła się w Sali widowiskowej w GOK-u
2. Wyjazd do urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania odnowa i rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze, w miejscowości Sulików: Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu.”
3. Udział w Obradach Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
4. Udział w Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Sulików
5. Udział w Obradach Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala-Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
6. Udział w Uroczystym otwarciu hali Sportowej PGE Turów Arena
7. Udział w Uroczystej Akademii Z okazji „Barbórka 2014” w Kopalni Turów
8. Spotkanie z Dyrektorem Bartłomiejem Wiązowskim oraz Prezes Jarzynką z Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej
9. Udział w Kongresie dot. Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Piechowicach
10.Udział w Konferencji dot. Kompleksowej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie organizowanym przez ZGiUK w Świeradowie
11. Udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości
12. Udział w Posiedzeniu Zarządu Związku OSP Gminy Sulików
13. Spotkanie opłatkowe w PSP w Zgorzelcu
14. Spotkanie z przedstawicielami OSP Studniska Dolne
15.Udział w Mszy Św. w Kościele w Radzimowie oraz spotkanie z Górnikami z okazji święta Barbórki
16.Udział w Uroczystej Akademii z Okazji Święta Niepodległości w ZSPiG w Sulikowie oraz spotkanie z gronem pedagogicznym
17.Spotkania świąteczne, które odbyły się z pracownikami szkoły ZSPiG w Sulikowie, oraz mieszkańcami Biernej oraz Studnisk Dolnych i Górnych
18. Spotkanie z Pracownikami GOPS-u z okazji święta Pracownika Socjalnego
19. Spotkania z Panią Barbara Kowalczyk Prezes Zgorzeleckiej Fundacji Rozwoju „EDU”
20. Udział w Spotkaniu opłatkowym z Sybirakami w Gimnazjum w Jerzmankach
21.Spotkanie z dziećmi i Dyrektorem ze szkoły w Biernej i opiekunami z przedszkola w Sulikowie
22. Spotkanie członków LGD Partnerstwo Izerskie we Lwówku Śląskim.
 
Wydał następujące Zarządzenia:
1.  W sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików
2.  W sprawie przedstawienia uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi
3.  W sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Sulików
4.  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
1. Dot. usługi odbierania odpadów komunalnych zawartej z ZGIUK Sp. z o. o.
2. Porozumienie dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej pn” Przebudowa drogi powiatowej Sulików-Radzimów” zawarte ze Starostwem powiatowym
3. Dot. Remontu drogi wewnętrznej, alternatywna droga dojazdowa do Podgórza zawarta z firmą Usługowo Handlową p. Danuty Kryńskiej
4.    Dot. budowy ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie –etap I zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza
5. Dot. budowy ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie-etap II zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza
6. Dot. rozbudowy oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych-etap IV zawarta z FPHU „ROBERTO”, ul. Prusa 30-32 Zgorzelec
7. Dot. dostarczenia i montażu wiaty przystankowej drewnianej do miejscowości Mała Wieś Górna, podpisana z PPHU Danuta Torończak, ul Skłodowskiej Curie 5, Olszyna
8. Dot. dotacji na zakup paliwa do samochodu służbowego (radiowóz) wykorzystywanego na terenie Gminy Sulików zawarta ze Skarbem Państwa – KWP we Wrocławiu 
9. Dot. dostawy i montażu bramy segmentowej przemysłowej typu SPUF42 firmy HURMANN zawartej z Przedsiębiorstwo IRGA ul. Fabryczna 2-4, Wrocław  dla OSP Sulików
10.Dot. wykonania projektu „ Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw we Wrociszowie Dolnym” zawarta z MP Pracownia Projektowa Paweł Szuchalski, Armii Krajowej 13/310 Zgorzelec
11.Dot. dostawy i montażu znaków drogowych pionowych na terenie Gminy Sulików zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym. Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza
12.Dot. zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików 2015 cześć 1 i część 2 zawarte z VARIO Janina Kłagisz, Grabiszyce Górne 1, Leśna oraz część 3 zawarta z MARKBUD Marek Dziak Bierna 92,
13.Dot. wysokości kosztów wychowania przedszkolnego będącymi mieszkańcami Gminy Zgorzelec zawarta z Gmina Zgorzelec
14.Dot. wysokości kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Miasta Zawidów
15.Dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego zawarta z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Zgorzelcu
16. Dot. dzierżawy terenów Gminy Sulików zawartą z Orance SA, Warszawa
17.Dot. dzierżawy gruntu zabudowanego garażem (użytki rolne, ogródek) zawarta z Bolesławem Gałowskim
 
Wójt poinformował, że zmienił się sposób w jaki rozliczane będzie odśnieżanie dróg na terenie Gminy. Od przyszłego roku rozliczanie będzie odbywać się w formie ryczałtu.
Jednokrotne odśnieżenie wszystkich dróg na terenie gminy, również należących do powiatu, generowało koszty w wysokości ok. 20 tys. zł. Wydatki na odśnieżanie dróg pochodzą z tego samego paragrafu w budżecie, co wydatki na remonty dróg. Dlatego wszędzie tam, gdzie odśnieżanie nie było bezwzględnie konieczne, starano się do tej pory oszczędzać na wydatkach. Umowa ryczałtowa spowoduje, że to wykonawca będzie odpowiedzialny za odśnieżenie dróg objętych umową i sam będzie decydował o porze
i zakresie odśnieżania. Koordynacją tych działań będzie zajmowała się Pani Agnieszka Kuprewicz.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, czy firma z którą podpisana został umowa na odśnieżanie, otrzyma środki nawet wówczas kiedy nie będzie opadów śniegu.
 
Wójt odpowiedział, że kiedy opady śniegu będą obfite wykonawca otrzyma taką samą kwotę. Koszty odśnieżania będą monitorowane. W budżecie Gminy zaplanowano kwotę ok. 90 tys. zł. Zdaniem Wójta należy brać pod uwagę również wykonawców, którzy ponoszą koszty utrzymania sprzętu i są w ciągłej gotowości, a nie pozyskują dochodów tak, jak w przypadku ubiegłej zimy, kiedy nie było opadów śniegu.
W niektórych gminach, wysokość ryczałtu jest uzależniona od intensywności opadów śniegu w danym okresie.
 
Radny Bogusław Świątek pytał czy umowa zawarta na odbiór odpadów z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych będzie mogła zostać aneksowana.
 
Wójt odpowiedział, że każda umowa za zgodą obydwu stron może zostać aneksowana. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przetargu publicznego.
 
Radny Świątek pytał czy umowy zawarte na zimowe utrzymanie dróg zawierają również koszenie poboczy. Radny pytał w jakim okresie będzie obowiązywała umowa zryczałtowana.
 
Wójt odpowiedział, że umowa nie obejmuje wykaszania poboczy i będzie obowiązywała wyłącznie w 2015 roku.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwał.
 
5.1 W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
5.2 W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
5.3. W sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
5.4 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez Sołectwo Radzimów Dolny, Radzimów Górny i Wrociszów Dolny.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.5 Zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.6 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.7 W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2015.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
5.8  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.9  W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.10 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.11. W sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5.12. W sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.
Przewodniczący poinformował, że komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Pytania i wnioski radnych.
Radny Adam Czesnakowski mówił o problemie z brakiem nowej umowy Ośrodka Zdrowia w Sulikowie z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia przyszłego roku, o czym informuje Kierownik Ośrodka Pani Joanna Gruszecka. Radny pytał czy istnieją przepisy prawa, które zobowiązują Gminę do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Radny Karol Augustyniak stwierdził, że rozmawiał z lekarzem pracującym w Ośrodku Zdrowia w Sulikowie – Panem Klonowskim, który twierdził, że 7 stycznia Ośrodek powinien już przyjmować pacjentów.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał kto będzie zajmował się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawa Ośrodka Zdrowia w Sulikowie, o której mowa, nie jest mu znana. Wójt odbędzie rozmowę z Panią Gruszecką. Z informacji podawanych przez media wynika, że wiele podobnych przypadków zakończy się porozumieniem z Narodowym Funduszem Zdrowia i podpisaniem umów. Niepokojące jest to, że sprawa rozstrzyga się na przełomie roku i dotyka pacjentów, którzy najczęściej borykają się z problemami zdrowotnymi.
Wójt chciałby doprowadzić do tego, aby zarówno budynek ośrodka jak i teren wokół niego był właściwe zagospodarowany i stanowił wizytówkę Sulikowa, dlatego ma zamiar podjąć rozmowy w tej sprawie  z Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu.
 
-Środki z Unii Europejskiej nadal będą sukcesywnie pozyskiwane i wykorzystywane. Zadanie to będzie należało do Pani Barbary Dunaj, która jest osobą kompetentną w tym zakresie. Pani Dunaj obecnie przebywa na rozmowach dotyczących możliwości pozyskania środków na remont dachu na budynku Kościoła w Miedzianej. Gmina będzie służyła pomocą w pozyskaniu środków na ten cel.
 
Radna Jolanta Matwiejczuk stwierdziła, że gdyby spełnił się najgorszy scenariusz i Kierownik Ośrodka nie podpisałaby kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, można byłoby doprowadzić to tego, że w Sulikowie, podobnie jak w Zawidowie funkcjonowałby Publiczny Ośrodek Zdrowia.
 
Radny Ewangelis Zaras pytał jak będzie wyglądała sprawa dalszej rozbudowy kanalizacji. Radny stwierdził, że mieszkańcy z miejscowości, w których nie ma kanalizacji również dokładają się do jej kosztów płacąc podatki. Zdaniem radnego, dopłacając do kanalizacji, również mieszkańców, którzy mają szamba przy swoich posesjach należałoby wspomóc przy opłatach za ich opróżnianie.
Radny pytał czy mieszkańcy Platerówki i Włosienia również są podłączeni do sieci kanalizacyjnej.
 
Wójt zaproponował, aby temat kanalizacji został ujęty w planie kadencyjnym. Szczegóły dotyczące zrealizowanego zadania budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Gminy będą omawiane w najbliższych miesiącach na sesji. Wówczas w posiedzeniach Rady weźmie udział Prezes Spółki SUPLAZ. Zdaniem Wójta bezwzględnie należy zabezpieczyć mieszkańców Starego Zawidowa, Wilki, Wrociszowa Dolnego w wodę. Zadanie to jest priorytetem przed dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej.
Należy jednocześnie zmobilizować wszystkich mieszkańców będących w zasięgu wybudowanej sieci kanalizacyjnej do podłączenia się do niej. Ponadto należy sprawdzić gdzie sieć można rozbudować za pomocą wybudowanych kolektorów głównych. Rozbudowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach będzie powodować wzrost kosztów dla spółki amortyzacji i podatku.
 
Radny Marek Biliński pytał o doświetlenie w Studniskach Górnych dwóch miejsc: drogi za Świetlicą Wiejską i placu zabaw.
 
Wójt odpowiedział, że rozbudowa oświetlenia będzie sukcesywnie kontynuowana w poszczególnych miejscowościach na zasadach, które obowiązywały w Biernej i Studniskach. W projekcie budżetu Gminy na 2015  rok zostały zabezpieczone środki na rozbudowę oświetlenia. Wójt poprosił radnych, aby w przemyślany sposób zgłaszali braki w oświetleniu, ponieważ każdy punkt oświetleniowy wymaga pozwoleń na budowę, konsultacji z mieszkańcami. Po rozpoznaniu potrzeb będzie możliwe zrealizowanie tego zadania poprzez jedno zlecenie.
 
Radny Biliński prosił aby Wójt nakłonił Spółkę SUPLAZ do wymiany skorodowanego stojaka hydrantowego na końcu drogi za posesją Państwa Radeckich. Radny prosił o wymianę stojaka od roku.
 
Wójt przekaże sprawę do Spółki SUPLAZ.
 
Ad. 7
Pytania i wnioski sołtysów.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czy umowa na budowę ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym
w Radzimowie dotyczy dalszej realizacji zadania.
 
Wójt odpowiedział, że umowa dotyczyła wykonanego już zakresu zadania. Zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała ponadto pytała, kiedy zostanie uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zdaniem Pani Sołtys konieczna będzie kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Sołtys zasugerowała aby przy punktach do zbiórki odpadów funkcjonowały boksy w których mogą być przechowywane bezpańskie zwierzęta do momentu przyjazdu pracowników schroniska.
 
Wójt stwierdził, że środki pozyskane z wyższych opłat za gospodarowanie odpadami można byłoby zagospodarować np. na mycie kubłów, utwardzanie i porządkowanie miejsc selektywnej zbiórki odpadów. Gmina ma obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który realizuje poprzez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, prowadzący schronisko dla zwierząt. Kolejne schronisko dla zwierząt powstało na terenie Gminy Platerówka prowadzone przez Związek Gmin „Kwisa”. Stąd decyzja Gmin Siekierczyn i Nowogrodziec, które wystąpiły ze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Powoduje to, że w schronisku dla zwierząt w Dłużynie Górnej jest więcej wolnych miejsc. Boksy, o których mówiła Sołtys Ewa Wrzeszcz z pewnością musiałyby zostać dostarczone przez pracowników Schroniska i opłacone przez Gminę.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał w jakiej formie należy zgłaszać potrzeby dobudowania punktów oświetleniowych.
 
Wójt poprosił o zgłoszenie wniosku, aby możliwe było określenie potrzeb finansowych na ten cel.
 
Ad. 9
Sprawy różne.
1) Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o zgłoszenia osób chętnych do udziału w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Związek Pszczelarski.
2) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął III w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.
 
Protokołowała:
A.Adamiak-Trela
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
        Gminy Sulików
                                                                                         /-/ Jan Solecki 

 

Ilość odwiedzin: 1737
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 3
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:56:20
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:56:20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 10:03:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner