logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół Nr 4
Z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył IV Sesję Rady Gminy Sulików obecnej kadencji.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
Ponadto Przewodniczący powitał przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący poinformował, że do planowanego porządku sesji należy wprowadzić zmianę polegającą na zmianie tytułu projektu uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy. Prawidłowo brzmiący tytuł projektu to: w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Radni otrzymali zmienioną wersję projektu uchwały w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
Prawidłowy porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015:
6.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
6.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
6.3 odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
6.4 przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
6.5 przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,
6.6 dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
6.7 głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
6.8 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików,
7.2 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
7.3 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików,
7.4. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
7.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików,
7.6 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zawidów,
7.7 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie Gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.
7.8 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
8. Pytania i wnioski radnych.
9. Pytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
11. Sprawy różne i informacje.

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu Nr 3 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2014 r.
Do projektów protokołów nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół Nr 3 z sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację
o wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 26 stycznia 2015 r.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak odczytała informację.

Radna Jolanta Matwiejczuk prosiła o odczytanie pisma mieszkańców Sulikowa
w sprawie zwolnienia Pani Bogusławy Przychodnej z Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie.
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że wcześniej stawiał na to, aby Pan Grzegorz Żak pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, jednak patrząc na jego działania radny stwierdził, że Dyrektor zrobił z Ośrodka Kultury prywatny folwark. Działanie związane ze zwolnieniem instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury jest tego przykładem. Radny prosił aby Dyrektor ustosunkował się do odczytanego pisma.
Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do pisma mieszkańców Sulikowa pytał, kto przejmie obowiązki wykonywane dotychczas przez Panią Przychodną, ponadto radny pytał ile etatów utrzymywanych jest obecnie w Ośrodku Kultury.
Radny Adam Czesnakowski nawiązując do treści pisma, które mówi między innymi, że brak jest obecnie środków na zatrudnienie Pani Przychodnej pytał, co stało się ze środkami na wcześniejsze utrzymanie jej etatu.
Pan Grzegorz Żak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
w nawiązaniu do treści pisma wyjaśnił, że etat został zlikwidowany poprzez zmianę w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Kultury zarządzeniem podjętym w dniu
28 października 2014 r. ze skutkiem od 1 listopada 2014 r. Etat został zlikwidowany dzięki czemu Pani Przychodna uzyskała możliwość przejścia na wcześniejsze świadczenie przedemerytalne. Planując wydatki do projektu budżetu było wiadome to, że środki zostaną obniżone o utrzymanie jednego etatu. Sytuacja rodzinna Pani Przychodnej uległa zmianie, w związku z tym zwróciła się do Dyrektora o przywrócenie jej stanowiska. Jeden z członków rodziny Pani Przychodnej poważnie zachorował. Jest to trudna sytuacja życiowa, a jednocześnie niezręczna sytuacja, ponieważ narusza zasady dyscypliny finansowej. Dyrektor zapewnił, że w miarę możliwości postara się zorganizować pomoc finansową dla Pani Przychodnej na sfinansowanie leczenia członka jej rodziny, poprzez organizację koncertów charytatywnych. Dyrektor zwrócił się ponadto z pismem do Wójta Gminy o zwiększenie środków w budżecie Gminy w celu przywrócenia stanowiska Pani Przychodnej w Ośrodku Kultury. Budżet Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 359 tys. zł, dużo mniejsze ośrodki, znane Dyrektorowi otrzymują znacznie większe dotacje na swoją działalność. W 2014 roku przy praktycznie zerowych nakładach poniesionych na kulturę, cały rok był wypełniony różnego rodzaju imprezami, które odbywały się nawet w Starym Zawidowie. Dyrektor czeka na decyzję w sprawie przyznania środków na utworzenie etatu.
Przewodniczący pytał, czy dotacja przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury różni się od ubiegłorocznej.
Dyrektor odpowiedział, że dotacja jest dokładnie taka sama jak w ubiegłym roku, jednak w roku ubiegłym udało się zrealizować kilka projektów ze środków zewnętrznych na co jest duża szansa również w roku bieżącym, jeżeli uda się utrzymać dobrą dyscypliną finansową. Dyrektor zgodził się ze zdaniem mieszkańców, mówiącym, że Pani Przychodna jest bardzo wartościowym pracownikiem.
Przewodniczący pytał jak zostaną rozdysponowane zaoszczędzone środki w budżecie Ośrodka.

Dyrektor odpowiedział, że środki zostaną wydatkowane na działalność bieżącą GOKu.
W kwestii ilości etatów Dyrektor przedstawi informację w odrębnym piśmie.
Radny Bogusław Świątek nawiązał do argumentów przedstawionych przez Dyrektora, mówiących, że w Ośrodku Kultury w Pieńsku przy znacznie wyższych środkach finansowane są trzy etaty, a w Sulikowie cztery etaty.
Dyrektor odpowiedział, że świadczy to o wybitnej gospodarności finansowej. Kwestie zamknięcia ubiegłego roku finansowego przy tak szerokiej działalności Ośrodka można określić w kategorii cudu.

Radny Bogusław Świątek pytał w jakim wymiarze jest zatrudniona Księgowa w Gminnym Ośrodku Kultury.

Dyrektor odpowiedział, że Księgowa od października ubiegło roku jest zatrudniona na pełny etat.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała jak Dyrektor wyobraża sobie funkcjonowanie Ośrodka Kultury bez instruktora.

Dyrektor opowiedział, że ma doświadczonego instruktora, który społecznie poprowadzi zajęcia teatralne. Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy z terenu Gminy Sulików. Dyrektor zaznaczył, że nie należy dopatrywać się wrogości pomiędzy nim a Panią Przychodną.
Wójt podsumowując dyskusję stwierdził, że dotacja Gminnego Ośrodka Kultury pozostała bez zmian do roku ubiegłego. Wójt stwierdził, że zmiany które zaszły w strukturze zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się bez zasięgnięcia przez Dyrektora jego opinii. Wójt w rozmowie, jaką odbył wczesniej z Dyrektorem poruszył sprawę zwiększenia wymiaru zatrudnienia Księgowej do pełnego etatu. Wójt poinformował również Dyrektora o niezastosowaniu się do przepisów prawa dotyczących instytucji kultury i wniósł o zajęcie przez niego stanowiska w tej sprawie.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym ostała przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności.

Wójt w nawiązaniu do treści sprawozdania w kwestii sprzedaży samochodu służbowego Renault Laguna, poinformował, że biorąc pod uwagę koszty eksploatacji pojazdu w 2014 roku, które wyniosły 9.700,00 zł, stwierdzono, że utrzymywanie go będzie nieekonomiczne. Samochód przejechał ponad 250 tys. kilometrów, rzeczoznawca wycenił pojazd na wartość 9.200,00 zł. Niezbędne naprawy samochodu, które pozwoliłyby na dalsze użytkowanie wyniosłyby ok. 20 tys. zł. Pojazd został sprzedany, aby nie generował kolejnych kosztów, poprzez częste usuwanie awarii samochodu. Samochód odmawiał posłuszeństwa w najmniej oczekiwanych momentach, np. podczas podróży służbowych do Wrocławia.

Radny Jacek Staszczuk w związku ze spotkaniem z Dyrektor Punktu Przedszkolnego
w Studniskach Dolnych pytał czy podczas spotkania została poruszona kwestia zmniejszenia dotacji udzielanej przez Gminę i jaka była reakcja na tą sytuację.

Wójt odpowiedział, że w związku ze zmianą przepisów prawa od nowego roku szkolnego Gmina nie będzie mogła udzielać dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Studniskach Dolnych na dotychczasowym poziomie 70%. Gmina będzie mogła dotować Punkt Przedszkolny dotacją pokrywającą wydatki na poziomie do 40%, a w określonych przypadkach zwiększyć dotację do poziomu 50%. Szczególne wypadki będą miały miejsce wówczas, gdy Przedszkole Publiczne w Sulikowie nie będzie w stanie przyjąć wszystkich dzieci z terenu gminy objętych obowiązkiem przedszkolnym. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Gminy takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ponieważ sześciolatki odchodzą do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a w Przedszkolu pozostaną dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dotychczas przekazywana dotacja wynosiła
180 tys. zł rocznie.

Radna Edyta Sawiniec stwierdziła, że według informacji od Dyrektor Punktu Przedszkolnego środki, które pochodzące z dotacji udzielanej przez Gminę również są przeznaczane na remont budynku. W przypadku obniżenia dotacji remonty budynku nie będą możliwe.

Radny Marek Biliński pytał, co stanie się z budynkami po Szkole Podstawowej jeżeli Dyrektor Kowalczyk wycofa się z działalności i zamknie Punkt Przedszkolny. Stojący pusto budynek niszczeje, a jego wartość się zmniejsza.

Wójt stwierdził, że diagnoza przedstawiana przez radnych powinna być poparta również radami, które pozwoliłyby rozwiązać problem.

Radna Edyta Sawiniec dodała, że według informacji Pani Kowalczyk rodzice nie będą
w stanie dopłacić do utrzymania Punktu Przedszkolnego.

Radny Marek Biliński stwierdził, że w najbliższym czasie w Zgorzelcu na ul. Reymonta otwarte zostanie przedszkole, co może wiązać się z tym, że część dzieci zostanie tam przeniesiona przez rodziców, którzy pracują w Zgorzelcu.

Wójt stwierdził, że rozmowie z Panią Kowalczyk nie padły stwierdzenia, według których miałoby nastąpić zamknięcie Punktu Przedszkolnego.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie.


Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2014 r. Radni zapoznali się z autopoprawkami do projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 26 stycznia 2015 r.

Radny Jacek Staszczuk w nawiązaniu do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików pytał o sprawę spłat rat kredytów większych niż zakłada prognoza. W związku z tym, że opinia została wydana 19 grudnia 2014 r. radny zdaje sobie sprawę, że sytuacja mogła ulec zmianie.

Radny Staszczuk zgłosił wniosek formalny aby w jednym z wolnych tematów sesji wprowadzić temat pozyskiwania przez Gminę Sulików środków zewnętrznych. Wniosek radnego wiąże się z tym, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wieloletniej prognozy finansowej ujęto informację, że w latach 2015-2022 Gmina nie będzie pozyskiwać środków pochodzących z kredytów i pożyczek. W tym okresie otwarty zostanie nowy okres programowania funduszy unijnych. Na sesji dotyczącej tego tematu radni mogliby zapoznać się z planami dotyczącymi przyszłych inwestycji i źródeł, z których pozyskiwane będą środki na ich realizację. Gminy realizując zadania ze środków zewnętrznych muszą zapewnić wkład własny. W przypadku zapisu w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radny zastanawia się skąd Gmina pozyska wkład własny, w związku z tym wnioskuje o wprowadzenie tego tematu do obrad jednej z sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jacka Staszczuka.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wójt w kwestii opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, że budżet nie został przyjęty w grudniu ubiegłego roku, ponieważ należało dostosować jedno z zaleceń dotyczące umowy kredytowej z Deutsche Bankiem ujętej w prognozie finansowej. Procedury bankowej nie udało się przeprowadzić w grudniu, co nie wynikało z winy Urzędu Gminy. Decyzja Banku została wydana w grudniu, jednak wszystkie procedury zostały ukończone na początku stycznia br. Gmina spełniła wszystkie zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO zwróciło się do Gminy, aby dostosować umowę kredytową z Deutsche Bankiem do zmiany harmonogramu spłat a następnie uchwalić budżet.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików wraz z autopoprawką.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015.

Ad. 6.1
Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 został omówiony przez Panią Skarbnik
na posiedzeniu komisji stałych.

Wójt stwierdził, że dane do projektu budżetu zostały pozyskane w październiku ubiegłego roku, dlatego aktualność budżetu będzie dostosowywana w kolejnych miesiącach poprzez zmiany w budżecie. Zmiany, o których już wiadomo, zostały ujęte w autopoprawkach, z którymi radni zapoznali się na posiedzeniu komisji stałych.

Przewodniczący poinformował, że projekt budżetu został przedstawiony szczegółowo przez Panią Skarbnik na posiedzeniu komisji stałych.

Ad. 6.2
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak- Raczak odczytała uchwałę nr I/374/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię z zastrzeżeniami o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Ad. 6.3 Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła zbiorczą opinię na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015.
Komisja wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej.


Ad. 6.4
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji.
Wójt stwierdził, że nie ma uwag do opinii Komisji Budżetu i Finansów. Uwagi Komisji ujęte w opinii zostały przedyskutowane.

Ad. 6.5
Przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej.
Wójt zaproponował, aby w związku z tym, że radni zapoznali się z autopoprawkami na wspólnym posiedzeniu komisji stałych nie powielać informacji przedstawionej już przez Panią Skarbnik.

Ad. 6.6.
Dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami.

Radny Jacek Staszczuk odnośnie spłaty zadania polegającego na budowie ogrodzenia na cmentarzu pytał w jakim trybie został wyłoniony wykonawca tej inwestycji.

Wójt odpowiedział, że w projekcie budżetu ujęta została kontynuacja budowy ogrodzenia i budowa ciągów pieszych a nie spłata zadania. Wykonawca został wyłoniony poprzez konkurs ofert.

6.7
Głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami.
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 zostały przyjęte jednogłośnie. (15 głosów za)

Ad. 6.8
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki
i poprawki.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na 2015 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).

Ad. 7
Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z uwagami radnych na posiedzeniu komisji stałych do projektu uchwały zostały wprowadzone poprawki polegające na:
-zmianie przewodniczącego zebrania we Wrociszowie Górnym, zamiast radnego Ewangelisa Zarasa będzie to radny Jacek Staszczuk,
-zmianie miejsca w którym odbywać się będzie zebranie w Małej Wsi Górnej na Punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych w Małej Wsi Górnej,
-w dniach w których odbywają się dwa zebrania w ciągu dnia, drugie zostaje przesunięte z godz. 1800 na 1830.

Sołtys Franciszek Fleszar poruszył sprawę zmian w statutach sołectw, które przez długi czas nie były aktualizowane. Istotną zmianą jest zwiększenie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Studniska Dolne. Zmiana wynika z tego że zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w rozwój sołectwa i więcej osób chciałoby działać w radzie sołeckiej. Sołtys pytał czy wystarczający byłyby wniosek na Zebraniu Wiejskim w tej sprawie.

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że ilość członków rady sołeckiej w przypadku Sołectwa Mała Wieś Dolna w którym jest Sołtysem nie ma znaczenia, ponieważ każdy kto chce działać na rzecz Sołectwa może to robić bez względu na to czy jest członkiem rady sołeckiej.

Sekretarz wyjaśniła że w nadchodzących wyborach sołtysów i rad sołeckich należy przestrzegać obowiązujących statutów sołectw. Sekretarz zaproponowała aby zebrać wszystkie propozycje do zmian w statutach sołectw. Zmiany są konieczne również
w przypadku Statutu Gminy. Zdaniem Sekretarz propozycje zmian należy przyjmować równolegle.

Radny Ewangelis Zaras zaproponował, aby ta sprawa była poruszana na zebraniach wiejskich. Należy określić jaka liczba członków rad sołeckich jest niezbędna w poszczególnych sołectwach.

Wójt stwierdził, że należy brać pod uwagę, że są sołectwa w których udział w zebraniach wiejskich bierze mniejsza liczba osób niż np. skład Rady Sołeckiej Sołectwa Studniska Dolne.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7.2 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7.3 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7.4. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

Wójt poinformował, że po dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji stałych dokonano ponownego przeliczenia proponowanych dopłat do ceny wody i ścieków biorąc pod uwagę zużycie wody i ilości odprowadzanych ścieków przez Spółkę SUPLAZ. Dane zostały zaktualizowane, w związku z czym jest możliwe utrzymanie poziomu dopłat do ceny wody i ścieków na dotychczasowym poziomie.

Pani Marta Brzozowska – Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy poinformowała, że kalkulacja dotycząca dopłat do ceny wody i ścieków jest sporządzana na podstawie informacji przedstawionych przez Spółkę SUPLAZ. Spółka poza złożeniem wniosku o zatwierdzenie taryf w którym określa przewidywane ilości wody i ścieków, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie na dopłaty przedkłada pisemną informację niezbędną do określenia poziomu wysokości dopłat. Pod koniec grudnia 2014 r. wpłynęło pierwsze pismo do Spółki SUPLAZ, kiedy nie były jeszcze znane wiarygodne dane, poziom określony przez Spółkę pozwalał przy środkach jakie znajdują się w budżecie na określenie poziomu dopłat na poziomie wskazanym w pierwszej wersji projektu uchwały przedstawionej radnym. Pismo Spółki SUPLAZ które wpłynęło w późniejszym terminie zawierało zaktualizowaną kalkulację, według której możliwe będzie utrzymanie poziomu dopłat na dotychczasowym poziomie.

Radny Jacek Staszczuk zwrócił uwagę na to, że mogą pojawić się kłopoty z dalszym utrzymaniem dopłat na obecnym poziomie. Radny zastanawia się w związku z tym, czy nie należałoby przygotować mieszkańców na takie okoliczności, aby nie byli zaskoczeni tym, że dopłaty mogą być mniejsze. Radny zaproponował aby poinformować o tym mieszkańców poprzez biuletyn gminny. Sprawa może zostać poruszona również na zbliżających się zebraniach wiejskich.

Wójt odpowiedział, że o nowej taryfie radni będą dyskutować na kolejnej sesji. W przypadku wody nie ma mowy o obniżeniu dopłaty, kwestia dotyczy niewielkiego podwyższenia cen za odbiór ścieków. Wójt chętnie podejmie z radnymi dyskusję nad źródłem stałego dochodu, który pozwoli na utrzymanie stałego poziomu dopłat na kolejne lata. Rozwiązanie tego problemu będzie jednym z zadań obecnej kadencji.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że należy zastanowić się jak zaprzestać dopłat chociażby do odbioru ścieków. Zdaniem radnego konieczna jest dalsza budowa sieci kanalizacyjnej. Zdaniem radnego należałoby zorganizować spotkanie z władzami gmin Platerówka i Zgorzelec aby omówić tę sytuację. Sieć w części Gminy została wybudowana, mieszkańcy nie chcą się do niej podłączać. Radny pytał co w przypadku kiedy Gmina będzie musiała zwrócić dotację otrzymaną na budowę kanalizacji.

Przewodniczący stwierdził, że budowa kolejnych etapów sieci kanalizacyjnej z pewnością nie spowoduje obniżenia ceny wody i odbioru ścieków.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że Gmina nie posiada żadnej strategii rozwiązania tego problemu.

Wójt dodał, że podatek od nieruchomości, który Spółka SUPLAZ wpłaca do budżetu Gminy jest w całości przeznaczony na dopłaty. Ponadto Gmina w ubiegłym roku dopłaciła do działalności Spółki milion złotych. Spółka również powinna przemyśleć np. fakturowanie co miesięczne a nie raz na dwa miesiące, aby nie następowało zwielokrotnienie należności.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że występując o pozyskanie środków, wiadome było że dopłaty do odbioru ścieków będą konieczne przez długie lata. Do wyliczeń brane były pod uwagę dochody Gminy, możliwości finansowe mieszkańców, aby określić poziom dopłat.

Wójt poinformował, że już ponad 90% mieszkańców Sulikowa jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej, sytuacja jest gorsza w Studniskach Dolnych i Górnych. W celu zwiększenia ilości przyłączeń do sieci kanalizacyjnej podjęto działania mające na celu zewidencjonowanie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7.6 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zawidów.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7.7 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego
z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie Gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.

Sekretarz zaproponowała aby umożliwić radcy prawnemu przedstawienie jego stanowiska w sprawie zgodności wniosku referendalnego z przepisami ustawy.

Radca Prawny – Ryszard Pietras poinformował, że przedłożył swoją opinię na wniosek komisji doraźnej powołanej do sprawdzenia czy wniosek o przeprowadzenie referendum spełnia wymogi formalne. W opinii wyjaśnił, że obowiązkiem Rady Gminy jest sprawdzenie czy wniosek referendalny spełnia wymogi formalne umożliwiające podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum. Obowiązkiem komisji doraźnej było sprawdzenie czy wynik referendum nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem oraz czy nie dotyczy spraw nie będących w kompetencji samorządu gminnego. W oparciu o przedstawione informacje, radca prawny na posiedzeniu komisji doraźnej przedstawił opinię prawną. Komisja doraźna w znacznej mierze poparła stanowisko radcy, w którym należy odrzucić wniosek o przeprowadzenie referendum. Zdaniem radcy prawnego wniosek o przeprowadzenie referendum nie został upubliczniony w prawidłowy sposób, nie został spełniony zapis art. 13 ustawy o referendum lokalnym. Nie doszło do ogłoszenia na terenie całej gminy w sposób zwyczajowo przyjęty komunikatu o zamiarze przeprowadzenia referendum.
Treść pytań referendalnych, a w szczególności treść pytania nr 2 jest bezprzedmiotowa i może prowadzić do ustaleń sprzecznych z rzeczywistością na terenie Gminy Sulików. Pytanie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych odnosząc je do studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wskazać, że zarówno w treści studium jak i w treści planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Sulików nie przesądziła o istnieniu źródeł fotowoltaicznych a tym samym treść zapytania może wprowadzać w błąd.
Pytanie dotyczące montażu elektrowni wiatrowych, dotyczy kwestii, która została rozstrzygnięta w treści studium zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pytanie miałoby rozstrzygać kwestię już raz rozstrzygniętą. Z uwagi na treść obu pytań referendalnych oraz faktu niewłaściwego upublicznienia komunikatu o zamiarze przeprowadzenia referendum opinia prawna wskazuje, że inicjatywa referendalna nie spełnia wymogów ustawy o referendach lokalnych, co stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum.

Radna Jolanta Matwiejczuk – Przewodnicząca komisji doraźnej stwierdziła, że komisja nie odnosiła się w swojej pracy do kwestii budowy elektrowni wiatrowych tylko do sprawdzenia prawidłowości wniosku referendalnego w oparciu o opinię prawną. Radni powinni wziąć pod uwagę fakt, że wniosek referendalny nie spełniał wymogów ustawy o referendum lokalnym.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że radni nie zajęli stanowiska w sprawie projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Na argumenty przedstawione w opinii prawnej można różnie spojrzeć. Po dyskusji z przedstawicielami inicjatywy referendalnej argumenty o nieprawidłowości wniosku o przeprowadzenie referendum rozmywają się. Decyzja nie jest łatwa do podjęcia. Radny pytał czy zdaniem radcy prawnego konieczne jest zgłoszenie do Prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu 16 podpisów pod wnioskiem referendalnym tzw. jedną ręką.

Radca prawny stwierdził, że art. 305 kodeksu postępowania karnego zobowiązuje funkcjonariusza publicznego do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie złożenie zawiadomienia powoduje odpowiedzialność karną tego funkcjonariusza. Na funkcjonariuszu publicznym, który nie dopełnił obowiązków ciąży odpowiedzialność karna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała zostawała przyjęta 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

7.8 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Pytania i wnioski radnych:
Radny Jacek Staszczuk prosił o odniesienie się Wójta do komunikatu Ministerstwa Ochrony Środowiska mówiącym, że jeżeli rady gmin w trybie pilnym do 1 lutego br. nie podejmą nowych uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami, to tym samym stracą prawo do pobierania opłat od mieszkańców.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego nowelizacji ustawy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska uchwała dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami straciłaby moc. W związku z tym podjęto działania mające na celu przygotowanie projektu uchwały, w którym ujęte zostałyby obowiązujące obecnie stawki za gospodarowanie odpadami, aby uchwała została podjęta na sesji w dniu 28 stycznia. Przed przekazaniem projektu uchwały radnym, skontaktowano się z Wydziałem Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, który będzie rozpatrywał tę sprawę i przekaże informację samorządom w kwestii podjęcia nowych uchwał. Jeżeli rada gminy po 1 lutego w uchwale ujęłaby obowiązujące stawki lub obniżyłaby ich wysokość, uchwała mogłaby wejść w życie z mocą wsteczną. Nie byłoby to natomiast możliwe gdyby podjęcie uchwały powodowało podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Radny Ewangelis Zaras zapytał czy Łużycka Higiena Komunalna ogłosiła upadłość.

Wójt odpowiedział, że ŁHK ogłosiła upadłość, majątek zostanie wyprzedany przez syndyka masy upadłościowej.


Ad. 10
Sprawy różne:
1) Radny Bogusław Świątek w związku z udziałem Wójta w posiedzeniu Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie podziału środków na poszczególne jednostki, prosił o informację na temat przebiegu posiedzenia.

Wójt odpowiedział, że w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zdecydowanie wyższą dotację otrzymała jednostka OSP Studniska Dolne w związku z tym, że jednostka opłaca ubezpieczenie wszystkich członków poszczególnych jednostek, sprzętu i budynków. Pozostałe środki przeznaczone na ochronę przeciwpożarową zostały podzielone zgodnie z ustaleniami przedstawicieli jednostek OSP.

2) Radny Adam Czesnakowski poruszył sprawę wytycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, zgodnie z którymi do pożarów kierowane są wyłącznie duże jednostki OSP. Radny pytał co w przypadku małych jednostek OSP, które funkcjonują na terenie Gminy.

Wójt odpowiedział, że obowiązują wytyczne Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którymi kierowane są jednostki PSP wspomagane przez jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczym. W przypadku Gminy Sulików jest to jednostka OSP Studniska Dolne. Jeżeli na terenie miejscowości, w której ma miejsce pożar, funkcjonuje jednostka OSP, również jest ona dysponowana do pożaru. Wójt zaobserwował, że większość działań podejmowanych przez jednostki OSP w ostatnim czasie to nie pożary, a usuwanie skutków powodzi. W tym zakresie przede wszystkim można liczyć na jednostki z terenu Gminy.

3) Radna Jolanta Matwiejczuk pytała jakie działania Wójt podejmie w sprawie zatrudnienia Pani Bogusławy Przychodnej w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulikowie.

Wójt zaproponował, aby nie podejmować dyskusji w tym temacie na sesji. Wójt nie ma bezpośredniego wpływu na wszystkie działania jakie są podejmowane w Ośrodku Kultury. Według Wójta, Dyrektor GOKu postąpił niezgodnie prawem nie konsultując z nim zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Stanowisko to potwierdza również radca prawny Urzędu Gminy.

4) Radny Józef Ziomek pytał o organizowane szkolenie dla radnych.
Sekretarz poinformowała, że szkolenie odbędzie się w dniu 30 stycznia br. o godz. 1000. W szkoleniu udział wezmą również radni z Miasta Zawidów. Wyjazd z pod budynku Urzędu Gminy planowany jest o godz. 800. Szkolenie będzie trwało do godz. 1630.

5) Radny Jacek Staszczuk pytał czy w związku z zakończeniem działalności Łużyckiej Higieny Komunalnej, Gmina Sulików jako udziałowiec nie poniesie z tego tytułu konsekwencji. W ubiegłej kadencji Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie likwidacji ŁHK, jednak nie została ona zrealizowana.

Wójt odpowiedział, że uchwała nie mogła zostać zrealizowana ze względu na sztywne stanowisko Miasta i Gminy Pieńsk, które miało w tej Spółce większość udziałów i tym samy decydujący głos w kwestii jej funkcjonowania. Gmina Sulików wspólnie z Gminą Zgorzelec nie mogły zadecydować o likwidacji Spółki, ze względu na zbyt małą liczbę udziałów. Ogłoszenie upadłości Spółki było najlepszym rozwiązaniem. Wójt nie miał jeszcze okazji rozmawiać z Burmistrzem Miasta i Gminy Pieńsk w tej sprawie.

6) Radny Marek Biliński pytał o dalsze działania w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej w Studniskach Górnych.

Wójt odpowiedział, że w tej sprawie jest w stałym kontakcie ze Starostą. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2015 rok.

7) Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska poruszyła sprawę postępowań prowadzonych w sąsiednich gminach tj. Bogatynia, Zgorzelec i Olszyna dotyczących powstania instalacji fotowoltaicznych. Pani Loritz-Dobrowolska pytała czy w Gminie Sulików były prowadzone rozmowy z inwestorami w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że podczas udziału w konferencji w Gminie Marienthal w ubiegłej kadencji, rozmawiał z dwoma inwestorami będącymi zainteresowanymi budową farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Sulików. Po upływie dwóch lat nie doszło do żadnych działań w tej kwestii. Na terenie Gminy Sulików jest jedynie jedna działka o powierzchni ok. 24 ha, która mogłaby spełniać warunki do budowy instalacji fotowoltaicznych, jest ona w części zalesiona. Większość inwestorów zajmujących się odnawialnymi źródłami energii wstrzymała swoje działania do czasu wejścia w życie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że również brała udział w tej konferencji, dlatego pytanie dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w kwestii instalacji fotowoltaicznych znalazło się we wniosku referendalnym. Pytania referendalne odnosiły się do planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego nie ogranicza się budowy elektrowni wiatrowych, natomiast nie ma mowy o odległości elektrowni od zabudowań, jaka powinna zostać zachowana.

Pani Loritz – Dobrowolska pytała o sprawę budowy stacji kolejowej w Studniskach Dolnych. Zdaniem Pani Loritz-Dobrowolskiej po stronie gminy miała zostać wykonana droga dojazdowa do stacji i oświetlenie, w związku z tym pytała czy zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Wójt odpowiedział, że nie miały miejsca żadne uzgodnienia w kwestii podziału zadań przy budowie stacji kolejowej. Urząd Marszałkowski wszczął procedurę projektową przebudowy linii kolejowej na trasie Zgorzelec – Jelenia Góra, w ramach tego projektu ma być uwzględniony przystanek kolejowy w Studniskach.

8. Radny Andrzej Polowy pytał o remonty dróg ze środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi na terenie Radzimowa Dolnego i Małej Wsi Górnej.

Wójt odpowiedział, że drogi są ujęte we wniosku o środki na usuwanie skutków powodzi.

9. Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnymi zaproszeniami.

Stwierdzając wyczerpanie porządku sesji na podstawie art. 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął IV w bieżącej kadencji sesję Rady Gminy Sulików (godz. 1410)

Protokołowała:
A. Adamiak-Trela

Ilość odwiedzin: 1733
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 4
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 10:03:33
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 10:03:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 10:18:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner