logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 Protokół Nr 6

z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył VI sesję Rady Gminy Sulików  obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Urszulę Ciupak – radną Rady Powiatu Zgorzeleckiego, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

W związku z głównym tematem dzisiejszej sesji Przewodniczący powitał Cezarego Mostowika – Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego.

W związku z przypadającym w marcu Dniem Sołtysa, Wójt złożył życzenia obecnym na sesji sołtysom.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych
    i wojewódzkich w 2015 roku.
  6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej – Pełnomocnika Inicjatora referendum na uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie Gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych,

6.2 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2015 roku,

6.3 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,

6.4 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików,

6.5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych  na terenie gminy Sulików,

6.6 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików,

6.7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015,

6.8 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

7.    Pytania i wnioski radnych.

8.    Pytania i wnioski sołtysów.

9.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.

10. Sprawy różne i informacje.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji wpłynęły następujące uwagi radnego Adama Czesnakowskiego:

-na stronie 4 po wypowiedzi Prezesa Spółki SUPLAZ należy dodać wypowiedź radnego: „Rady Adam Czesnakowski poprosił Radcę prawnego, żeby odniósł się do wypowiedzi Prezesa o niezatwierdzeniu uchwały przez Gminę Zgorzelec”.

-na stronie 7 wypowiedź radnego, która brzmiała: „Radny Adam Czesnakowski odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi radnych stwierdził, że należy sprawdzić czy jest możliwe aby w przypadku nieruchomości w której zamieszkuje dziesięć osób możliwa była segregacja odpadów. Zdaniem radnego nie jest to możliwe.” Powinna brzmieć:

„Radny Adam Czesnakowski odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi radnych stwierdził, że należy sprawdzić czy jest możliwe aby w przypadku nieruchomości w której zamieszkuje x osób (np. 10) dopuszczalne jest jedna z tych osób składała inną niż pozostałe osoby deklarację śmieciową. Istniej bowiem prawdopodobieństwo, iż pozostałe osoby korzystając z możliwości nie segregowania śmieci przez tą jedną osobę również zaniechają segregacji, w związku z tym, że nikt nie kontroluje jakości segregowanych odpadów”

Protokół nr  5 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 lutego 2015 r. wraz z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni obradowali na wspólnym posiedzeniu komisji stałych  dniu 23 marca br.

Wiceprzewodnicząca Genowefę Wilczak – Raczak przedstawiła informację na temat posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 27 lutego Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak odczytała informację.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę pisma KS Błękitni Studniska w sprawie zniszczonej nawierzchni boiska sportowego.

Informacja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt odczytał sprawozdanie.

W okresie międzysesyjnym Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

1.    Spotkanie dotyczące możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania w UMWD.

2.    Spotkanie z ekspertem PSE S.A. – dr inż. Andrzejem Nehrebeckim – w celu przybliżenia problematyki inwestycji celu publicznego, jakimi są elektroenergetyczne sieci przesyłowe oraz idea Listu Intencyjnego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

3.    Walne Zebranie RZSW w Urzędzie Gminy Sulików.

4.    Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

5.    Spotkanie Zespołu Planistycznego Zlewni Nysy Łużyckiej w związku z realizacją Projektu pn. „Opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.

6.    Spotkanie z przedstawicielami inwestora dot. rozbudowy rozdzielni w Mikułowej.

7.    Wyłożenie do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mikułowa – komisja urbanistyczna.

8.    Udział w obradach Zarządu i Zgromadzenia ZGZZ w Urzędzie Gminy Sulików.

9.    Spotkanie z panem Hubertem Wrońskim z firmy JCD sp. z o.o. przy ul. Mścibora 18a w Poznaniu – właścicielem terenu po jednostce wojskowej w Studniskach Dolnych.

10. Spotkanie z panią Barbarą Kowalczyk w sprawie strefy „oddymiania” w budynku punktu przedszkolnego w Studniskach Dolnych.

11. Spotkanie z Panem Marcinem Jabłońskim – kierownikiem Posterunku Policji w Zawidowie w sprawach porządku publicznego na terenie Gminy Sulików.

12. Spotkanie z sołtysami w sprawie zagadnień związanych z funduszem sołeckim i podatkami od nieruchomości.

13. Udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Sulików.

14. Spotkania z mieszkańcami Gminy Sulików w sprawach lokalnych problemów.

Wydane zostały następujące Zarządzenia:

1.    W sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

2.    W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.

4.    W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

5.    W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Sulików do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej.

6.    W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

7.    W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

8.    W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2014 rok.

9.    W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok.

10. W sprawie sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka, określonych we wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.

11. W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w Gminie Sulików w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

12. W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

13. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Sulików.

Podpisano następujące umowy:

1.    Porozumienie zawarte z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego ustanowionego przez Wójta Gminy Sulików z w/w Biurem.

2.    Umowa o udzielenie dotacji celowej Gminie Sulików zawarta z Wojewoda Dolnośląskim, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie dożywiania – wieloletni program wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

3.    Porozumienie zawarte z Gminą Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zgorzelec, uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie, prowadzonego przez Gminę Sulików.

4.    Porozumienie zawarte z Gminą Platerówka w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Platerówka, uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie, prowadzonego przez Gminę Sulików.

5.    Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej oraz do niepublicznych punktów przedszkolnych, dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec.

6.    Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie ustalenia pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec.

7.    Umowa zawarta z „FCG” Fiscal Consulting Group, Waldemar Brysz, ul. Opolska 11-19 we Wrocławiu, na świadczenie usług doradztwa podatkowego.

8.    Umowa zawarta z Biurem Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT Jerzy Dec, ul. Kościuszki 5/2A, 59-820 Leśna, o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Sulikowie dz. nr 593 w km 0+000 – 0+110 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]”.

9.    Umowa zawarta z Biurem Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT Jerzy Dec, ul. Kościuszki 5/2A, 59-820 Leśna, o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej dz. nr 83 w km 0+000 – 0+862 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013]”.

10. Umowa zawarta z Tomaszem Romel – właścicielem firmy „DATACOM”, ul. Idzikowskiego 33 w Zgorzelcu, na świadczenie obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Sulików.

11. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 9 lok. 5, na przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA.

12. Umowa zlecenie zawarta z Panem Dariuszem Wolińskim, zam. ul. Strumykowa 4 w Zgorzelcu, na wykonywanie zadań służby BHP.

13. Umowa zawarta z firmą SZUSTER Krzysztof Szustka, ul. Miodowa 3 w Legnicy oraz  Panią Barbarą Sulma, zam. ul. Armii Krajowej 3/7 w Chocianowie, na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla Grup Odnowy z miejscowości Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny, Mała Wieś Dolna.

14. Umowa zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym Danuta Kryńska, Miedziana Łowin 20, 59-970 Zawidów, na zakup i transport piasku oraz transport niesortu do miejscowości Bierna.

15. Umowa sponsoringu zawarta ze Stowarzyszeniem AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE W ZGORZELCU, ul. Poniatowskiego 19A - ustalenie warunków promocji Gminy Sulików podczas Konkursowej Jazdy Samochodem „Rajdowa wiosna 2015” w dniu 15 marca 2015 r.

16. Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na „Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików”.

Radny Bogusław Swiątek pytał czy firma będąca właścicielem nieruchomości po jednostce wojskowej w Studniskach Dolnych zaoferowała możliwość rekompensaty np. w formie odszkodowania za zanieczyszczenie działki.

Wójt odpowiedział, że oferta odszkodowania nie padła podczas spotkania. Przedstawiciel Firmy JCD poinformował, że nie ma planów co do tej nieruchomości. Gmina mogłaby odkupić nieruchomość, jednak na pewno nie tak zanieczyszczoną.

Radna Edyta Sawiniec pytała czy właściciel nieruchomości zgodził się uporządkować działkę.

Wójt odpowiedział, że jedynie w drodze decyzji można nakazać uporządkowanie działki jej właścicielowi. W przypadku odmowy realizacji zapisów decyzji, Gmina może na własny koszt uporządkować działkę i w postępowaniu sądowym domagać się zwrotu kosztów. Są to często wieloletnie procesy obarczone ryzykiem nieodzyskania poniesionych kosztów, dlatego należy rozważnie podchodzić do decyzji w tej sprawie. Gmina nie jest zainteresowana zakupem tak zaśmieconej działki.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy kandydaci startujący w konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulików mogą pochodzić spoza terenu Gminy Sulików. Radny pytał także w jaki sposób rozwiązana zostanie sprawa prowadzenia księgowości Ośrodku Kultury w związku
z wypowiedzeniem Głównej Księgowej.

Wójt odpowiedział, że sprawy kadrowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie należy pozostawić dyrektorowi wyłonionemu w konkursie. O tym, że Główna Księgowa Ośrodka Kultury złożyła wypowiedzenie jeszcze wtedy gdy obowiązki Dyrektora GOKu pełnił Pan Grzegorz Żak, było wiadomo dopiero wówczas gdy do Ośrodka udała się pełniąca obowiązki Dyrektora Pani Małgorzata Skórka.

Radny Adam Czesnakowski zwrócił uwagę aby przed podpisaniem umowy na dowóz dzieci do szkół zwrócić uwagę nowo wybranemu przewoźnikowi aby autobusy nie podjeżdżały jednocześnie po dzieci. Tworzy się wówczas niebezpieczny ruch, dzieci wybiegają spomiędzy autobusów, opiekunom ciężko jest zapanować nad dziećmi.

Wójt stwierdził, że to jedynie działania doraźne, w przyszłości należy spowodować aby odbiór dzieci odbywał się bezpośrednio na terenie szkoły.

Radny Nowicki przypomniał, że w poprzedniej kadencji radni rozmawiali o wykupieniu działki, dzięki której autobusy mogłyby wjeżdżać na teren szkoły.

Wójt odpowiedział, że właściciel działki w dalszym ciągu jest gotowy sprzedać działkę, jednak
w budżecie gminy muszą znaleźć się środki na ten cel. Dorośli

Radny Karol Augustyniak pytał czy w kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w ubiegłej kadencji była brana pod uwagę budowa zbiornika retencyjnego przed Sulikowem od strony Małej Wsi Górnej.

Wójt odpowiedział, że ubiegłej kadencji odbywały się spotkania z przedstawicielami Zarządu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Starsi mieszkańcy Sulikowa pamiętają rozlewisko przy wjeździe do Sulikowa. Jednak w  tym miejscu nie mógłby powstać zbiornik retencyjny ze względu na to, że znajduje się tam słup wysokiego napięcia, który uniemożliwia wykorzystanie tego miejsca.

Radny Bogusław Świątek w związku udziałem Wójta w Walnym Zgromadzeniu Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych pytał jak Wójt zapatruje się na zmianę przepisów, zgodnie z którą gmina będzie pobierała opłaty, które pobiera obecnie Gminna Spółka Wodna.

Wójt odpowiedział, że zmiana ustawy prawo wodne narzuca kolejny obowiązek dla gmin, tym razem pobieranie „opłaty melioracyjnej”, na realizację tego zadania gmina będzie musiała znaleźć środki we własnym budżecie. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt że nie wszystkie miejscowości z terenu gminy należały do Gminnej Spółki Wodnej. Wprowadzenie jednolitej opłaty dla wszystkich mieszkańców będzie związane z oczekiwaniem, że zaniedbane miejsca będą odbudowywane, co w ocenie mieszkańców sołectw należących do spółek wodnych będzie niesprawiedliwe.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5

Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2015 roku.

Wójt przedstawił prezentację multimedialną w zakresie remontów dróg na terenie Gminy ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sulików, budżetu Starostwa Powiatowego, środków na usuwanie skutków powodzi, oraz w ramach współpracy np. z Kopalnią Radan Bazalt. Wójt podsumowując prezentację poinformował, że zbudowano 24,2 km dróg w tym: 9,2 km dróg, gminnych, 11 km dróg powiatowych i 4 km dróg wojewódzkich.

Wójt dodał, że drogami których remont stanowi priorytet to droga gminna pomiędzy Wrociszowem Dolnym a Wilką, droga dojazdowa do Ksawerowa. Ponadto we współpracy ze Starostwem należy wyremontować drogi na ulicy Zawidowskiej w Sulikowie, drogę łączącą Radzimów Górny i Bierną oraz kontynuować remont drogi w Studniskach.

Pan Cezary Mostowik - Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego uzupełniając informację przedstawioną przez Wójta dodał, że w ubiegłej kadencji z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego wydatkowano kwotę prawie 8 mln zł na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Sulików. Wszystkie decyzje w kwestii remontów i utrzymania dróg leżą w rękach radnych gminy jak i radnych powiatu. Dyrektor stwierdził, że liczy na to, że w kolejnej kadencji współpraca pomiędzy Gminą Sulików a Powiatem Zgorzeleckim będzie układała się podobnie.

W budżecie Powiatu Zgorzeleckiego na 2015 rok na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa zaplanowano kwotę 3,3 mln zł, w tym zakończenie remont drogi Radzimów Dolny – Mała Wieś Górna. Przetarg na wyłonienie wykonawcy jest w trakcie rozstrzygnięcia. Istotnym czynnikiem, który umożliwi zakończenie remontu tej drogi była decyzja o współfinansowaniu zadania z budżetu Gminy Sulików.

W budżecie Powiatu Zgorzeleckiego znalazła się również kontynuacja remontu drogi w Studniskach od miejsca w którym remont zakończono do Studnisk Górnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego zadania. Jedynym czynnikiem, który mógłby wstrzymać remont byłby brak podłączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. W ramach środków na usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Sulików wyremontowany zostanie obiekt mostowy przy wyjeździe z Sulikowa w kierunku do Radzimowa. Ponadto przetarg na wyłonienie wykonawcy remontów cząstkowych dróg jest w trakcie rozstrzygnięcia.

Radny Adam Czesnakowski pytał czy Starostwo przewidziało środki na utrzymanie rowów przy wyremontowanej drodze powiatowej w Małej Wsi Dolnej.

Pan Cezary Mostowik stwierdził, że często samorządy przeznaczając środki na remont drogi nie mają na ich bieżące utrzymanie. Rowy przy drodze o której wspominał radny będą utrzymywane w ramach środków, które Starostwo posiada w budżecie na bieżące utrzymanie dróg i poboczy.

Radna Weronika Ziółkowska pytała kiedy będzie możliwy remont drogi wojewódzkiej nr 357. Radna zwróciła uwagę na potrzebę zabezpieczenia dróg powiatowych w Mikułowej w związku z inwestycją prowadzoną na terenie rozdzielni. Radna przypomniała o potrzebie remontu drogi do przejazdu kolejowego. Radna zwróciła się do Wójta o zgłoszenie drogi gminnej w Mikułowej przebiegającej koło remizy jako drogi zniszczonej przez ulewne deszcze. Radna pytała także o remont drogi gminnej przebiegającej koło Świetlicy prowadzącej do posesji Pana Piwnickiego.

Pan Cezary Mostowik stwierdził, że w kwestii remontów dróg wojewódzkich pytania należy kierować do zarządcy tych dróg. W związku z inwestycją na terenie rozdzielni Pan Mostowik poinformował, że odbyło się spotkanie z jednym z wykonawców przy udziale Starosty. Planowane jest także spotkanie z drugim wykonawcą Firmą Siemens. Inwestorzy wyrażają wolę partycypacji w kosztach naprawy dróg jeżeli zostaną zniszczone. Remont drogi do przejazdu kolejowego być może będzie mógł zostać wykonany przy okazji prac na stacji PKP i inwestycji na terenie rozdzielni.

Radny Józef Ziomek monitował w sprawie ustawienia luster przy głównym skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym oraz przy nowym obiekcie mostowym.

Pan Cezary Mostowik odpowiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu na oznakowanie dróg, konieczne będzie ustalenie ilości luster. Wszystkie wnioski o oznakowanie dróg muszą zostać zweryfikowane.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę wniosku mieszkańców o ustawienie progów zwalniających na terenie Wilelichowa, które miałyby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Radny powoływał się na zapisy odpowiedzi wystosowanych z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego kwestionujących zasadność ustawienia progów zwalniających.

Radny Ewangelis Zaras prosił o usunięcie drzew przy wjeździe do Wrociszowa Górnego. Drzewa są mocno nachylone i mogą stanowić zagrożenie dla jej użytkowników.

Radny Marek Biliński monitował w sprawie przepustu pod wiaduktem kolejowym. Radny zwrócił uwagę na odpowiednie odwodnienie przepustu. Radny stwierdził, że należy zakończyć tą sprawę, odpowiednio zainterweniować w PKP, aby nie musiały mieć miejsca interwencje w Prokuraturze w tej sprawie.

W kwestii przyłączy do sieci kanalizacyjnej radny stwierdził, że nie widzi problemu z dalszym remontem drogi powiatowej ponieważ przykanaliki znajdują się w działce a mieszkańcy złożyli już wnioski o podłączenie do sieci.

Radny Jacek Staszczuk odczytał odpowiedź DSDiK w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 357 na pismo redakcji dziennika zgorzelec.info.

Radny poruszył sprawę remontów dróg po budowie kanalizacji: na ulicy Dworcowej oraz obniżających się studzienek kanalizacyjnych na ulicy Wojska Polskiego i Placu Wolności. Radny zwrócił na potrzebę właściwego odwodnienia drogi podczas remontu ulicy Garbarskiej. 

Radna Edyta Sawiniec zwróciła uwagę na potrzebę zamontowania lustra na skrzyżowaniu w Studniskach Dolnych.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że przy tak skromnym budżecie poziom oznakowania dróg jest zadowalający. Radny poruszył sprawę potrzeby remontu drogi powiatowej z Radzimowa do Biernej przede wszystkim na odcinku koło budynku po mleczarni.

Ponadto radny poruszył sprawy: zatoczki do zawracania pojazdów odśnieżających drogi w Miedzianej oraz wycieku wody na skrzyżowaniu przy wyjeździe z Wielichowa. Ponadto w kwestii drogi biegnącej przez Wielichów radny stwierdził, że konieczne jest usuniecie drzew i krzaków przy zatoczce koło posesji Państwa Nafalskich.

Pan Cezary Mostowik w kwestii progów zwalniających wyjaśnił jakie warunki należy spełnić aby mogły zostać zamontowane.

Wójt odniósł się do pytań i wniosków radnych:

-Droga gminna przebiegająca koło remizy w Mikułowej najprawdopodobniej nie została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków na usuwanie skutków powodzi.

-Drogi zakwalifikowane do remontu ze środków na usuwanie skutków powodzi to ulice Górna i Górska w Sulikowie i łącznik w Biernej.

-Droga koło Świetlicy w Mikułowej wymaga nawiezienia kamienia i zostanie to zrobione.

-Wójt podzielił stanowisko w kwestii progów zwalniających ujęte w piśmie do radnego Nowickiego.

-Zapadający się hydrant na ulicy Dworcowej powinien zostać naprawiony w ramach gwarancji po budowie sieci kanalizacyjnej.

-Studzienka koło Gminnego Ośrodka Kultury musi zostać podniesiona w ramach środków z budżetu gminy, ponieważ stanowi część tzw. kanalizacji deszczowej. Wójt ubolewa nad tym, że projekt sieci kanalizacyjnej zupełnie pominą fakt istnienia instalacji deszczowej.

-Problem odwodnienia na ulicy Garbarskiej zostanie przekazany do wykonawcy tej inwestycji.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej – Pełnomocnika Inicjatora referendum na uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie Gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Radna Genowefa Wilczak – Raczak, powołując się na art. 25a ustawy o samorządzie gminnym wyłączyła się z głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

6.2 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2015 roku.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.3 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.4 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych  na terenie gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.6 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.8 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym

Ad. 7

Pytania i wnioski radnych.

Radny Marek Biliński złożył wniosek o dofinansowanie klubu sportowego Błękitni Studniska
w związku ze zniszczeniem płyty boiska sportowego przez dziki.

Sekretarz wyjaśniła, że wyłącznie Wójtowi Gminy przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian
w budżecie Gminy.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że wyrządzone szkody powinny być oszacowane przez komisję
w celu wypłaty stosownego odszkodowania.

Radny Józef Ziomek poprosił o odczytanie pisma mieszkańców Radzimowa Górnego do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie remontu drogi Nr 704 w obrębie Radzimów Górny.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak odczytała pismo.

Wójt stwierdził, że pismo o podobnej treści było omawiane w 2014 roku. Przeprowadzono remont tej drogi, udrożniono wówczas drugi koniec drogi. Wyjazd pod górę jest obecnie możliwy. Jest to droga górska, która wymaga nawierzchni asfaltowej. Remont drogi jest uzależniony od środków w budżecie.

Radny Jacek Staszczuk zwrócił uwagę na problem ustawienia kamieni, które są zbyt mocno wysunięte w stronę pasa drogi i stwarzają zagrożenie na ulicy Zawidowskiej.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał jak wygląda możliwość odpracowywania zaległości w spłacie podatków na rzecz gminy. Rady pytał czy taka forma umorzenia podatków może być stosowana w Gminie Sulików.

Wójt odpowiedział, że regulamin umożliwiający odpracowanie zaległości podatkowych jest obecnie opracowywany. Zanim przystąpiono do prac nad regulaminem przeanalizowano sytuację podatników, często są to osoby starsze które nie będą w stanie odpracować swoich zaległości. Nie wszyscy mieszkańcy mogą być zainteresowani tą formą umorzeń.

Radny Nowicki pytał na jaką kwotę zostały udzielone umorzenia.

Wójt odpowiedział, że umorzenia są udzielane bardzo rzadko, sytuacja podatnika jest bardzo dokładnie sprawdzana. Osoby ubiegające się o umorzenie podatku muszą przedstawić szereg dokumentów poświadczających ich złą sytuację materialną przez którą nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia.

Radny Nowicki poruszył sprawę uhonorowania osiągnięć sportowych mieszkańca terenu Gminy Sulików – Pana Wojciecha Wierzbickiego. Zdaniem radnego ze strony Urzędu Gminy brakuje chęci promowania tego sportowca.

Sekretarz wyjaśniła że jedyną zgodną z przepisami prawa możliwością nagrodzenia lub wyróżnienia sportowca jest uroczyste wręczenie statuetki lub listu gratulacyjnego np. podczas sesji. Przyznanie gratyfikacji finansowej byłoby możliwe wówczas gdyby istniał regulamin który objął by swoim zakresem również inne osoby osiągające sukcesy w różnych dziedzinach.

Radna Genowefa Wilczak – Raczak poprosiła o informację na temat funkcjonowania gabinetu dentystycznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Pani Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie poinformowała, że w gabinecie zatrudniona jest Pani Regina Michniewicz z Bogatyni. Gabinet dentystyczny jest czynny dwa razy w tygodniu. Dziennie może zostać przyjętych ok. 6-7 uczniów. Sekretariat ZSPiG prowadzi rejestr pacjentów. Rodzice wykazują coraz większe zainteresowanie możliwością korzystania z gabinetu przez ich dzieci.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że ideą powstania gabinetu dentystycznego było to aby mogły z niego korzystać uczniowie z całego terenu gminy. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biernej również powinny korzystać z gabinetu skoro jest coraz bardziej oblegany. Radny nie widzi aby dzieci miały taką możliwość.

Dyrektor ZSPiG odpowiedziała, że do Gimnazjum uczęszczają dzieci z całego terenu gminy, w pierwszej kolejności są to uczniowie z miejscowości spoza Sulikowa. Gabinet jest czynny dla wszystkich uczniów, Dyrektor rozmawiała z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej.

Przewodniczący zaproponował rozważenie możliwości zwiększenia ilości dni w których gabinet byłby otwarty na początku jego funkcjonowania, kiedy zapotrzebowanie wśród dzieci jest największe. Przewodniczący pytał jaki jest koszt jednego dnia funkcjonowania gabinetu.

Dyrektor ZSPiG odpowiedziała, że koszt funkcjonowania gabinetu wynosi 450 zł, pod warunkiem, że 6-7 uczniów zostało przyjętych. Środki jakie posiada szkoła zabezpieczają koszt dwóch dni w tygodniu.  Dyrektor nawiązała kontakt wśród studentów stomatologii czy nie chcieliby podjąć pracy w gabinecie. W maju Dyrektor rozpocznie działania mające na celu funkcjonowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia od początku przyszłego roku.

Ad. 8

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Ryszard Kurasiewicz pytał czy w ramach sprzątania wsi po zimie byłoby możliwe uzyskanie worków i rękawiczek.

Wójt odpowiedział, że po sesji poinformuje Sołtysa w tym temacie.

Ad. 10

W sprawach różnych:

1)    Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

2)    Przewodniczący przypominał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2014 r. do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku poprzednim. 

3)    Radny Bogusław Świątek poinformował, że w związku z wnioskiem o dofinansowanie do naprawy nawierzchni boiska sportowego w Studniskach Dolnych deklaruje przekazanie nieodpłatnie nawozu i nasion trawy.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął VI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1420)

 

Protokołowała:

Aleksandra Adamiak-Trela. 

Ilość odwiedzin: 1775
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 6
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 09:07:57
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 09:07:57
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 09:12:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner