logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 7
z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył VII sesję Rady Gminy Sulików  obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Nieobecna była radna Edyta Sawiniec)

Przewodniczący powitał:

-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,

-Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików,

-Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.

W związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał:

-Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu –Jacka Bandyka,

-Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - Wojciecha Cielenia,

-Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu Arkadiusza Brejnaka,

-Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie –Marcina Jabłońskiego.

 

Przewodniczący przedstawił planowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli KPP 
  w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 6. Podjęcie uchwał:
  6.1 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2015 rok.

6.2 w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2014-2018.
6.3 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików służebnościami przesyłu, przechodu oraz przejazdu,
6.4 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,

6.5 w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna),
6.6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna),
6.7 w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy,

6.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

7. Pytania i wnioski radnych.
8. Pytania i wnioski sołtysów.
9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10. Sprawy różne i informacje. 

 

Radny Jacek Staszczuk złożył wniosek formalny o wyłączenie z porządku obrad sesji projektów uchwał Nr 5 i 6 dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu przeprowadzenia referendum na podstawie wniosku mieszkańców. Jeżeli okazałoby się że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, radny zaproponował aby referendum w sprawie budowy elektrowni wiatrowych zostało przeprowadzone na wniosek Rady Gminy. Radny stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych prowadzono bardzo długą i konstruktywną dyskusję w kwestii budowy elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe przyniosą dochód do budżetu Gminy, jednak są inne źródła dochodów dla gminy jak np. stacja elektroenergetyczna w Mikułowej. Obecnie społeczeństwo gminy jest skupione na własnych posesjach i nie interesuje się działaniami samorządu. Jednak kiedy rozpocznie się budowa elektrowni wiatrowych, mieszkańcy będą oburzeni. Pierwszy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego został odrzucony przez Radę Gminy, stanowisko to podtrzymał Sąd. Mieszkańcy złożyli kolejny wniosek. Radny stwierdził, że przykro mu z powodu nieobecności na sesji przedstawicieli grona przeciwnego budowie elektrowni wiatrowych. Tym bardziej radni nie znają stanowiska mieszkańców w tej sprawie. Radny wnioskował, aby przed podjęciem decyzji o budowie kolejnych elektrowni wiatrowych, umożliwić wypowiedzenie się mieszkańców w tej sprawie.

 

Wójt w odniesieniu do kwestii wniosku radnego stwierdził, że dziwią go pewne komentarze mieszkańców, którzy twierdzą, że są zaskakiwani pośpiechem towarzyszącym uchwalaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W dniu 28 grudnia 2007 roku po praz pierwszy przystąpiono do zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, nad którym procedują obecnie radni. Przez 7 lat podjętych zostało kilkanaście uchwał związanych ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Procedura zmiany planu została zakończona w przypadku Małej Wsi Dolnej. Farmy wiatrowe, o których była wcześniej mowa tj. Radzimów, Bierna i Studniska nie powstaną. W 2008 roku przeprowadzono konsultacje, które były szeroko nagłośnione wśród mieszkańców. Blisko 70% mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za budową elektrowni wiatrowych. W ślad za tym, Rada Gminy Sulików w 2008 roku podjęła uchwałę dotyczącą zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Przez siedem lat, nie tylko radni mieli okazję wypowiadać się w kwestii elektrowni wiatrowych. Zorganizowanych było kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami. Artykuły w tym temacie ukazywały się w gazetach i na portalach internetowych, Radiu Wrocław i Muzycznym Radiu. Kiedy radni zbliżają się do podjęcia decyzji budzi się grupa mieszkańców, którzy chcą tą decyzję storpedować. Wójt zdaje sobie sprawę, że jest to decyzja trudna, ponieważ sam, jako radny, doprowadził do konsultacji , które odbyły się na podstawie jego wniosku. Wójt nie do końca utożsamia się z projektami uchwał, jednak jest to pewien kompromis polegający na tym, że w 2010 roku, gdy zostały przedstawione pierwsze projekty uchwał dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym obecnie zmianą miało znaleźć się 33 elektrownie wiatrowe o mocy 4,5 MW każda. Uchwała dotycząca parku wiatrowego w Biernej zakładało 20 elektrowni wiatrowych. Z 33 elektrowni wiatrowych planowanych wówczas w Studniskach pozostało obecnie 11. Uzgodniono maksymalne odległości od zabudowań i ograniczono liczbę siłowni wiatrowych. Dyskusje w tej kwestii trwają od ośmiu lat. Jeżeli doszłoby do referendum gminnego, jego termin zostanie wyznaczony na okres wakacyjny, nie jest to właściwy czas, w którym zgromadzi się wystarczającą liczbę mieszkańców. Wójt został zobowiązany do przedstawienia radnym projektów uchwał dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na tworzenie projektu wydatkowano stosowne środki. Na poprzedni projekt również wydatkowano środki i nie został zrealizowany.

 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że dziwi go brak na sesji grupy mieszkańców, którzy wnioskowali o przeprowadzenie referendum. Gmina powinna się rozwijać, każdy z radnych miał program wyborczy, który chce realizować. Do realizacji tych planów są potrzebne środki, budowa elektrowni wiatrowych przyniesie konkretny dochód dla gminy. Radny sądził, że na sesji będzie grono przeciwników elektrowni wiatrowych.

 

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że w 2008 roku inwestorzy chcieli wybudować 70 elektrowni wiatrowych. Zawarto wówczas wiele umów dzierżaw z rolnikami. Wiele mieszkańców zostało oszukanych, umowy zostały zerwane.

 

Radny Karol Augustyniak dodał, że od 15 elektrowni wiatrowych gmina pozyska dochód 1,5 mln zł, dochód ze stacji w Mikułowej wyniesie ok. 3 mln zł co łącznie daje 4,5 mln zł. Kwota stanowi 1/5 budżetu Gminy i nie wolno tego lekceważyć.

 

Radny Andrzej Polowy pytał czy w przyszłości planowane są kolejne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Radny stwierdził, że mieszkańcy obawiają się, że powstaną na terenie Gminy farmy wiatrowe o mocy większej niż 4,5 MW.

 

Wójt odpowiedział, że należy brać pod uwagę fakty zawarte w projekcie uchwały, które mówią o elektrowniach wiatrowych wyłącznie o mocy 4,5 MW.

 

Przewodniczący przerwał dyskusję, informując że będzie można ją kontynuować przy stosownym projekcie uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jacka Staszczuka.

 

Wniosek został odrzucony 6 głosami przeciwnymi, przy 3 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się. (Radna Genowefa Wilczak – Raczak nie brała udziału w głosowaniu)

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 6 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli KPP w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie.

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie – Marcin Jabłoński przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Policji i informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików w 2014 r.

 

Radna Jolanta Matwiejczuk w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie w kwestii sytuacji kadrowej pytała
o zwiększenie zatrudnienia o jeden brakujący etat w związku z licznymi zdarzeniami na terenie gminy.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu – Pan Jacek Bandyk odpowiedział, że zdarzenia na terenie Gminy Sulików stanowią jedynie 4% zdarzeń
z terenu całego Powiatu Zgorzeleckiego. Trwa obecnie reorganizacja w jednostkach Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, jak np. po likwidacji Posterunku Policji
w Węglińcu. Nadzór nad tym obszarem obejmie Posterunek Policji w Pieńsku. Reorganizacja będzie uwzględniała przede wszystkim stan poziomu bezpieczeństwa. System, który wprowadzono w 2014 roku, czyli doraźne wzmacnianie służb dodatkowymi funkcjonariuszami okazuje się skuteczny. Przez ostatnie  trzy miesiące funkcjonariusze wydziału drogowego pracowali niemal codziennie na terenie Gminy Sulików. W Gminie Sulików odnotowuje się najniższą ilość zdarzeń na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy patrole prewencyjne polegają na objeżdżaniu terenu Gminy czy są dostępne tylko na wezwanie.

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie odpowiedział, że patrole polegają na objeżdżaniu terenu Gminy i reagowaniu na każde wezwanie.

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak nie zgodziła się ze zdaniem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji odnośnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zwiększona liczba patroli jest bardzo wskazana. Radna przypomniała o incydencie polegającym na tym, że po terenie Biernej wolno biegało bydło. Sytuacja skończyła się tragikomicznie, ponieważ mieszkańcy którzy zgłosili incydent Policji zostali ukarani mandatem. Zdaniem funkcjonariuszy było to nieuzasadnione wezwanie. Gdyby byli to funkcjonariusze z Zawidowa sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, ponieważ znają sytuację i mieszkańców poszczególnych sołectw. Same patrole prewencyjne odgrywają dużą rolę, mieszkańcy widząc Policję funkcjonują zupełnie inaczej. Radna prosiła o uwzględnienie zwiększenia zatrudnienia na Posterunku Policji.

 

Zastępca Komendanta stwierdził, że nie określił poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy jako wspaniałego, tylko mówił o małej ilości przestępstw. W żaden sposób nie została zmniejszona liczba patroli i służb Policji. Jeżeli dodatkowe patrole będą potrzebne zostaną wprowadzone.  

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że działania Policji są jak najbardziej skuteczne, a patrole widoczne. Radny pytał Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie jak ocenia funkcjonowanie i skuteczność niebieskiej karty. Radny poruszył również kwestię drobnych kradzieży np. miedzianych przewodów. Kradzieże powodują duże szkody dla okradanych, a małe zyski da złodziei.

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie odpowiedział, że w Policji nie funkcjonuje pojęcie małej szkodliwości społecznej czynu, jest to pojęcie zarezerwowane dla sądów. Policja reaguje na każde zgłoszenie. Tylko sąd może stwierdzić czy szkodliwość czynu jest mała, aby móc umorzyć warunkowo postępowanie.

Zmiany w procedurze niebieskiej karty, jak każde zmiany powodują zachwiania
i rozbieżności. Kierownik pozytywnie ocenił zmianę procedury, biorąc pod uwagę to, że procedura jest na bieżąco monitorowana. Kierownik nie stwierdził w związku z tym utrudnień.

 

Radny Jacek Staszczuk zgłosił potrzebę patroli Policji w godzinach wieczornych na terenach sołectw, aby osoby stanowiące zagrożenie widziały, że patrole są obecne. Statystyki być może nie odzwierciedlają tego problemu, ale z pewnością zwiększa się problem narkomanii wśród młodzieży.

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie stwierdził, że problem narkomanii wśród młodzieży dotyczy całej Polski. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii przestępczości, coraz częściej młode osoby są sprawcami przestępstw. Policjanci reagują na wszelkie sygnały, zarówno ze szkół, od kuratorów, psychologów szkolnych. Policja dociera do młodych osób, co do których otrzymuje zgłoszenia i analizuje w celu rozpoznania sprawy. Sprawy są przekazywane do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny. Czynności z nieletnimi np. na ulicy, czy w szkołach są trudne ze względu na obwarowania prawne. Policja nie może skontrolować uczniów przy pomocy psa tropiącego bez uzyskania zgody wszystkich rodziców.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji poinformował, że w 2014 roku Policja ujawniła 200 przypadków posiadania narkotyków w wyniku kontroli osób, wobec których miały miejsce podejrzenia. Poziom wykrywalności jest porównywalny do regionów Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha. Legitymowanie i kontrolowanie osób znanych Policji dokonywane jest na bieżąco, jeżeli pojawiają się podejrzenia. Jeżeli będzie zapotrzebowanie sprowadzone zostaną służby z Legnicy ze specjalnym wozem patrolowym. Mieszkańcy mający informację na temat miejsc, w których przebywają osoby mogące stwarzać zagrożenie, powinni zgłosić problem Policji.

 

Radny Józef Ziomek zgłosił aby w okresie letnim patrolować parking koło boiska sportowego w Radzimowie Górnym, ponieważ wieczorami przesiadują tam grupy młodzieży.

 

Przewodniczący prosił o częstsze patrole pojazdów Wydziału Ruchu Drogowego np. przy wjeździe do Studnisk Dolnych od strony Zgorzelca, na ulicy Wojska Polskiego w Sulikowie oraz na drodze biegnącej przez Małą Wieś Dolną. W tych miejscach często dochodzi do przekroczenia prędkości.

 

Sołtys Beata Mazur pytała o interwencję w sprawie obraźliwych napisów dotyczących jej osoby. Przez miesiąc nie podjęto żadnych działań.

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie odpowiedział, że działania w tej sprawie zostały podjęte po zgłoszeniu Pani Sołtys. Prowadzone jest postępowanie w tej sprawie, Pani Sołtys otrzyma stosowne informacje.

 

Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o patrole w Skrzydlicach w godzinach wieczornych, młodzież dewastuje przystanek autobusowy, porusza się z nadmierną prędkością
i zakłóca porządek.

 

Wójt podziękował przedstawicielom Policji za współpracę, dzięki której można rozwiązać wiele problemów. Wójt cieszy się, że statystki dotyczące przestępczości nie ulegają wzrostowi, również po tym jak zlikwidowana została Straż Gminna w Sulikowie. Według statystyk Gmina Sulików jest najbezpieczniejsza w Powiecie Zgorzeleckim. W nawiązaniu do zdarzeń zgłaszanych przez radnych Wójt stwierdził, że na szczęście nie mają miejsca zdarzenia o wiele poważniejsze jak np. na terenie Bogatyni i Zgorzelca. Zdaniem Wójta wspieranie Policji np. przy zakupie pojazdów jest jak najbardziej zasadne.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkreślił, że Policja ma służyć mieszkańcom oraz prosił o przekazywanie informacji i interweniowanie, co ułatwi działania na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Najlepszą formą zgłaszania wszelkich problemów jest forma pisemna. Zgodnie z zasadami administracji, na każdy wniosek lub zgłoszenie udzielona zostanie odpowiedź na temat podjętych działań. Wówczas można uzyskać praktyczny obraz pełnionej służby. Zastępca Komendanta podziękował za udzielone wsparcie, które przysłuży się także bezpieczeństwu na terenie Gminy.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu –Wojciech Cieleń przedstawił informację na temat działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku.

 

Radny Jacek Staszczuk pytał w jaki sposób Komenda PPSP prowadzi nadzór nad naborem członków do jednostek OSP działających na terenie Gminy Sulików i jak wygląda weryfikacja członków tych jednostek. Radny poruszył sprawę podejrzeń mieszkańców do co podpaleń łąk i ściernisk przez członków jednostek OSP w celu otrzymania diety.

 

Zastępca Komendanta PPSP w Zgorzelcu zdementował podejrzenia co do podpaleń nieużytków przez członków OSP, nie można osądzać kogoś na podstawie samych podejrzeń.

Jednostki OSP są stowarzyszeniami, do których każdy może należeć. Strażacy działający w jednostkach OSP są ochotnikami, nie muszą spełniać wymogów takich jak funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Aby członek OSP mógł brać udział w akcjach musi odbyć kurs podstawowy lub kursy specjalistyczne zakończone egzaminem przed Komisją powołaną przez Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy nadzorowany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Komisja weryfikuje umiejętności kandydatów.

 

Radny Ewangelis Zaras poruszył kwestię zapobiegania wypalaniu traw poprzez narzucenie obowiązku wykaszania łąk przynajmniej raz w roku. Wielu właścicieli prywatnych a także Agencja Nieruchomości Rolnych nie poczuwają się do tego obowiązku.

 

Zastępca Komendanta PPSP w Zgorzelcu odpowiedział, że jedynym działaniem jakie może podjąć jednostka jest udzielenie mandatu w przypadku stwierdzenia podpalenia.

 

Sołtys Andrzej Kurek w kwestii szkoleń członków OSP stwierdził, że był świadkiem jak podczas interwencji po ostatnich wichurach strażacy nie przestrzegają przepisów bhp i nie potrafią odpowiednio obsługiwać sprzętu. Radny prosił aby wziąć pod uwagę umożliwienie dodatkowych szkoleń.

 

Zastępca Komendanta PPSP odpowiedział, że przy każdym zdarzeniu obecny jest kierujący działaniem ratowniczym, który ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczeniem uczestników akcji i miejsce zdarzenia.

 

Przewodniczący podziękował za udział w sesji przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni obradowali na wspólnym posiedzeniu komisji stałych  dniu 20 kwietnia br.

 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację
z posiedzenia komisji stałych.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 4

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

Wiceprzewodnicząca Wilczak – Raczak odczytała informację i przedstawiła pismo kierowane  do Fundacji Zgorzeleckiej EDU w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie  remontu budynków po Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 13 kwietnia br. do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga firm przewozowych: VEKTOR TRAVEL Jacek Pławiak, VEKTOR Wojciech Pławiak, SIWEX, ASTEL Andrzej Steleżuk na Wójta Gminy Sulików.

 

Wiceprzewodnicząca odczytała skargę.

 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 103 ust. 1 złożoną skargę Rada kieruje na najbliższej sesji do Komisji Rewizyjnej.

Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Rewizyjną, Komisja przedstawi Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi.

 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.

W okresie międzysesyjnym Wójt podjął następujące działania i wziął udział
w następujących spotkaniach:

 1. Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego
 • Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem, odpowiedzialnym za sprawy infrastruktury, inwestycji i polityki zdrowotnej.
 • Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeuszem Samborskim, odpowiedzialnym za sprawy społeczne, oświatę, kulturę i ośrodek polityki społecznej.
 • Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Andrzejem Kosiórem, odpowiedzialnym za rozwój regionalny, politykę przestrzenną i współpracę z zagranicą.
 • Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu Iwoną Dyszkiewicz.
 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Rejonowego ZSW w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu
 2. Udział w uroczystości 70 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej na cmentarzu w Zgorzelcu
 3. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu w sprawie Strategii Rozwoju Gminy
 4. Spotkanie z przedstawicielami spółki Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa, Inżynierem kontraktu i Wykonawcą  (wizja lokalna na składowisku, droga dojazdowa i warunki konkursu edukacyjnego)
 5. Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego p. Śmigielskim w sprawie współpracy gminy z Bankiem i możliwości spłaty zadłużenia wobec banku spółki SUPLAZ.
 6. Spotkanie z dziennikarzami Radia Wrocław, Gazety Wojewódzkiej i portalu powiat zgorzelecki.info.pl
 7. Udział w Apelu Wielkanocnym organizowanym przez ZSPiG w Sulikowie
 8. Udział  zebraniu powołującym Wspólnotę Mieszkaniową Studniska Dolne 78
 9. Spotkanie z p. Kowalczyk, Prezes Przedszkola „Promyczek” w Studniskach Dolnych
 10. Spotkania z przedstawicielami zespołu „Pogranicze” w sprawie festiwalu folklorystycznego w Studniskach który planowany jest na dzień 6.06.15r. z udziałem kilkunastu zespołów regionalnych.
 11. Spotkanie z p. Janem Kolbuchem, Prezesem OSP w sprawie 70 rocznicy powstania OSP Studniska
 12.  Działania związane z usuwaniem skutków wichury.

  Wydane zostały następujące Zarządzenia: 

 1. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 2. W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za rok 2014
 3. W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Sulików
 4. W sprawie wprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sulików
 5. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania
  i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu
 6. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015
 7. W sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Sulików
 8. W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja.

Podpisano następujące umowy: 

1. Umowa z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.

2. Umowa z Firmą PUH „ROBERTO” dot. budowy oświetlenia drogowego w Radzimowie Dolnym.

3. Umowa z p. Rafałem Nowosza ZOBUD dot. cząstkowych remontów dróg Gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.

4. Umowa z Lilią Ofman, Biuro Usług Budowlanych i wycena nieruchomości, dot. wykonania, szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w latach 2015/2016.
5. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym RENMAC Zarzycka Renata dot. usługi przewozowej związanej z dowożeniem  uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików.
6. Umowy z Klubem Sportowym „Cosmos” Radzimów, „Bazalt” Sulików, „Błękitni” Studniska oraz Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” Mikułowa dotyczące upowszechniania kultury fizycznej.

7. Umowa sponsoringu z Stowarzyszeniem AUTOMOBILKLUB Zagłębie Turoszowskie dot promocji podczas Konkursowej Jazdy Samochodem „Kwiecień Mistrza 2015”.

8. Umowa Sponsoringu z Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy we Wrocławiu dot. ustalenia warunków usług promocyjnych.

9. Porozumienie z Gminą Miejską Zawidów dot. kosztów wychowania przedszkolnego.
10. Umowa z Sołectwem Studniska Dolne, Stary Zawidów oraz Bierna na użyczenie tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectw oraz umowy z Sołectwem Stary Zawidów, Mała Wieś Górna, Radzimów Górny i Studniska Górne na użyczenie sprzętów doposażających place zabaw w Sołectwach.

11. Umowa z Piotrem Baran GEOBIURO  ze Zgorzelca dot. kompleksowej obsługi geodezyjnej w Gminie Sulików  w latach 2015/2016. 12. Umowa z Panią Wandą Okołowicz dot. dzierżawy gruntu (ogródek przydomowy).  

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

1) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2015 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

2) w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2014-2018.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

3) w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików służebnościami przesyłu, przechodu oraz przejazdu.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

4) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

5) w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

 

Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy zobowiązana jest rozpatrzyć wszystkie nieuwzględnione uwagi wniesione do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Załącznik do niniejszej uchwały zawiera wykaz 286 wniesionych uwag, z tego część uwag jest o powtarzającym się brzmieniu, a 72 uwagi o różnej treści. Z tego względu pod głosowanie poddane zostaną 72 uwagi.

Przewodniczący dodał, że jeśli Rada nie zdecyduje inaczej, składa wniosek by ze względu na obszerny tekst uwag, nie odczytywać całej treści przed poddaniem ich pod głosowanie, a jedynie podawać numerację jaką oznaczone są poszczególne uwagi.

 

Wniosek Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.

 

Sekretarz zwróciła radnym uwagę, że głosowanie będzie odbywało się nad nieuwzględnieniem poszczególnych uwag. Głosowanie „za” będzie oznaczało odrzucenie uwagi. Wykaz uwag, których Wójt nie uwzględnił w prowadzonym postepowaniu jest załącznikiem do projektu uchwały przedłożonego radnym.

 

Radca Prawny wyjaśnił, że nie można przeprowadzić jednego głosowania nad odrzuceniem wszystkich uwag, ponieważ dotyczą innych kwestii. Każdy radny  będzie podejmował indywidualną decyzję w przypadku poszczególnych uwag.

 

Przystąpiono do głosowania nad uwagami.

 

1.Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 1 do 2.

8 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

2. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 3 do 5

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

3.Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 6 do 30.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

4. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 31 do 154.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

5. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 155.

8 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

6. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 156.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

7. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 157.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

8. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 158.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

9. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 159 do 160.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

10. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 161.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

11. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 162.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

12. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 163.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

13. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 164.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

14. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 165.

8 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

15. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 166 do 167.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

16. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 168.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

17. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 169.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

18. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 170.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

19. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 171.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

20. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 172.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

 

21. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 173.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

22. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 174.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

                                                                                                             

23. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 175.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

24. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 176.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

25. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 177.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

26. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 178 do 187.
9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

27. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 188 do 190.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

28. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 191.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

29. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 192.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

30. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 193.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

31. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 194.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

                                                                                                                    

32. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 195.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

33. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 196.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

34. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 197.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

35. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 198.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

36. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 199.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

37. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 200.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

38. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 201.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

39. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 202.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

40. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 203 do 212.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

41. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 213 do 217.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

42. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 218.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

43. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 219.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

44. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 220.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

45. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 221 do 222.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

46. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 223.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

47. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 224.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

48. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 225.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

49. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 226.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

50. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 227.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

51. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 228.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

52. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 229.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

53. Uwagi opisane  w załączniku do uchwały pod numerami od 230 do 236.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwag, co stanowi większość.

Uwagi zostały nieuwzględnione.

 

54. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 237.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

55. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 238.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

56. Uwagi opisane w załączniku do uchwały pod numerem 239.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

57. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 240 do 241.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwag, co stanowi większość.

Uwagi zostały nieuwzględnione.

 

58. Uwaga opisane w załączniku do uchwały pod numerami od 242 do 244.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwagi zostały nieuwzględnione.

 

59. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 245.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

60. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 246.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga zostały nieuwzględnione.

 

61. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 247.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

62. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 248 do 252.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

63. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 253.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

64. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 254.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

65. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 255.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

66. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 256.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

67. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 257.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

68. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 258.

9 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

69. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 259.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

70. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 260.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

71. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerem 261.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

72. Uwaga opisana w załączniku do uchwały pod numerami od 262 do 286.

10 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, co stanowi większość.

Uwaga została nieuwzględniona.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

 

6) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

 

Radny Jacek Staszczuk złożył wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.

 

Radca Prawny – Ryszard Pietras stwierdził, że uchwały dotyczące zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są podejmowane zwykłą większością głosów, w związku z tym nie ma możliwości przeprowadzenia procedury
w zakresie głosowania imiennego. Jeżeli któryś z radnych chciałby, aby jego sposób głosowania był wpisany w treść protokołu powinien złożyć stosowne oświadczenie. 

 

Uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

 

7) w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zaproponowano aby w skład komisji weszli radni będący członkami poprzednio powołanej komisji doraźnej.

Proponowany skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Jolanta Matwiejczuk.

2. Jan Solecki.

3. Andrzej Polowy.

4. Józef Ziomek.

5. Weronika Ziółkowska.

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7 Pytania i wnioski radnych.

Radni nie zgłosili pytań i wniosków.


Ad. 8 Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtysi nie zgłosili pytań i wniosków.


Ad. 10 Sprawy różne i informacje. 

 1. Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
 2. Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2014 r. do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku poprzednim. 

 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął  VII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1440)

 

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela

 

Ilość odwiedzin: 1845
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 7
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 08:21:00
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 08:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 08:26:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner