logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 8
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył VIII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Przewodniczący powitał:

-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,

-Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików.

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 12 maja 2015  r. do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.

We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulików a w konsekwencji budowy i eksploatacji na obszarze Gminy Sulików kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 kW w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych.

 

Radny Jerzy Marek Nowicki poprosił Przewodniczącego, aby przywołał do porządku mieszkańca obecnego na sesji, który zakłóca porządek sesji poprzez użycie mrugającego reflektora.

 

Przewodniczący poprosił mieszkańca o wyłączenie urządzenia, ponieważ zakłóca porządek sesji i utrudnia jej prowadzenie.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulików a w konsekwencji budowy i eksploatacji na obszarze Gminy Sulików kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 kW w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Ad. 1

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulików a w konsekwencji budowy i eksploatacji na obszarze Gminy Sulików kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 kW w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych.

Sekretarz wyjaśniła, że w przypadku podjęcia przez radnych uchwały Inicjatorowi referendum przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Oznacza to, że Sąd rozpatrzy podjętą uchwałę i jeżeli nie zgodzi się ze stanowiskiem Rady Gminy, wyrok zastąpi uchwałę organu stanowiącego.
W przypadku poprzedniej uchwały, która stanowiła o odrzuceniu wniosku referendalnego, Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Inicjatora referendum na treść uchwały. Komisja doraźna powołana do sprawdzenia prawidłowości wniosku referendalnego dołożyła wszelkich starań, aby również w przypadku kolejnego wniosku został on właściwie oceniony pod kątem spełniania wymogów określonych przepisami prawa.

 

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że  obecni na sesji przedstawiciele grupy inicjatorów
w sprawie referendum spóźnili się, ponieważ ich obecność byłaby bardziej zasadna podczas sesji, na której Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejny wniosek o przeprowadzenie referendum zdaniem Komisji doraźnej powinien być odrzucony ze względów prawnych. Biorąc pod uwagę determinację grupy inicjatorów zostanie złożony kolejny wniosek. Na poprzedniej sesji radni odrzucili wniosek radnego o przeprowadzenie referendum z inicjatywy Rady Gminy. Radny nie złożył kolejnego wniosku, jednak zasugerował, aby rozważyć możliwość przeprowadzenia takiego referendum z pytaniami prostymi i zasadnymi, co do których nie będzie żadnych wątpliwości. Należałoby również określić właściwy termin zwołania referendum. Kwota kilku tysięcy złotych na przeprowadzenie referendum nie będzie obciążeniem dla budżetu Gminy a pozwoli na poznanie stanowiska mieszkańców w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jeżeli pozwoliłyby na to przepisy prawa, referendum można byłoby przeprowadzić przy okazji jesiennych wyborów.

 

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że na posiedzeniu Komisji doraźnej Pani Loritz-Dobrowolska stwierdziła, że pytanie referendalne dotyczy kolejnych elektrowni wiatrowych na terenie Gminy a nie tych, które miałyby powstać w związku z ostatnią zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem radnego należy dać mieszkańcom szansę wypowiedzenia się w kwestii budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy.

 

Pani Jolanta Loritz-Dobrowolska poinformowała, że referendum miało na celu pokazać, że mieszkańcy nie zgadzają się z tym, aby elektrownie wiatrowe stały blisko domów. Plan zagospodarowania przestrzennego na obszar Studnisk został uchwalony przez radnych na poprzedniej sesji. W 2012 roku ponad 70 osób złożyło wnioski do planu, które nie zostały uwzględnione. Wnioski były tożsame z pytaniem zawartym we wniosku o referendum- dotyczyły odległości wiatraków od terenu zabudowy. Kiedy znana była dokładna lokalizacja elektrowni wiatrowych, złożono 286 wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni rozpatrzyli wnioski negatywnie.
W odniesieniu do pytania radnego Polowego, Pani Loritz-Dobrowolska stwierdziła, że gdyby radni wstrzymali się z podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego do czasu rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum, nie byłoby teraz problemu. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednak mimo to może zostać zaskarżona przez Wojewodę lub przez Inicjatorów referendum i uchylona przez Sąd Administracyjny. Zmiana planu faworyzuje interes inwestora, który chce postawić na terenie Gminy Sulików elektrownie wiatrowe. To korzyść dla inwestora, pieniądze trafią do chińskiego właściciela tej firmy. Wiatraki znajdą się jednak na terenie Gminy Sulików i będą szkodzić mieszkańcom. W 2012 roku gmina przystąpiła do utworzenia parków wiatrowych na terenie Studnisk i Radzimowa, w związku z tym referendum jest nadal celowe, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w kwestii kolejnych elektrowni wiatrowych. Podjęta przez radnych uchwała nie obowiązuje, więc referendum mogłoby odnieść się do tego obszaru. Pani Loritz-Dobrowolska w związku z tym, że posiedzenie Komisji doraźnej odbyło się w poniedziałek, a termin sesji ma miejsce w środę pytała kiedy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum i czy zdążyli się z nią zapoznać.

 

Wójt w odniesieniu do wniosku o przeprowadzenie referendum, stwierdził, że jest ono najwłaściwszym instrumentem do uzyskania opinii mieszkańców. Wójt będąc radnym w 2008 roku apelował o przeprowadzenie referendum gminnego do pełniącego wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Gminy – radnego Jacka Staszczuka. Niestety nie było wówczas woli przeprowadzenia referendum a był to najwłaściwszy czas do takich działań, zanim wydatkowane zostały środki na przeprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przez wniosek, który złożył wówczas Wójt przeprowadzono konsultacje społeczne, zwołane na zasadach niewiele odbiegających od tych, na których ogłaszane jest referendum. Konsultacje przewidują jednak głosowanie jawne. Wówczas zgromadziło się jedynie ok. 700 mieszkańców, którzy w 70% opowiedzieli się w sposób jawny za budową elektrowni wiatrowych. Dało to pełnomocnictwo ówczesnym władzom do działań w zakresie planów budowy elektrowni. Przytaczane przez Wójta terminy, począwszy od 2008 roku mają za zadanie uzmysłowienie, że wszystkie działania gminy były jawne i transparentne. Wówczas był odpowiedni czas do tego by zgłaszać uwagi do uchwalanej zmiany studium uwarunkowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy. Studium stanowi podstawę do dalszych działań m.in. w zakresie budowy elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy nie zgłosili jednak do niego uwag. Wójt stwierdził, że obecne działania są równoznaczne z osiągnięciem kompromisu. Poprzednia uchwała w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania dla obrębu Studnisk zakładała na tym samym terenie budowę 33 elektrowni wiatrowych. Obecnie na tym obszarze planowanych jest 11 elektrowni. Stanowi to kompromis wszystkich zainteresowanych stron. Zdaniem Wójta, żyjąc we wspólnocie, jaką jest samorząd, należy brać pod uwagę zdanie wszystkich. Odnośnie inicjatywy referendalnej, nad którą procedowali radni Wójt dodał, że zebranie ok. 600 podpisów mieszkańców trwało ok. 2 miesięcy. Była to praca osób skupionych wokół Pełnomocnika - Pani Jolanty Loritz - Dobrowolskiej. Wójt ceni zarówno pracę, jak i zdanie tych osób, jednak pytanie zawarte obecnie we wniosku referendalnym nie powinno być przedłożone do rozpatrzenia przez mieszkańców. Aby wynik referendum był wiążący, musiałoby wziąć w nim udział 1627 mieszkańców. Przy ostatnich wyborach prezydenckich, po szeroko rozpropagowanej kampanii, zagłosowało ok. 2100 mieszkańców. Jeżeli w przyszłości miałoby odbyć się referendum, to wyłącznie pod warunkiem, że pytanie w nim zawarte będzie jasne i czytelne dla mieszkańców. Obecne pytanie nie jest wystarczająco jasno skonstruowane, w związku z tym radnym przedstawiono projekt uchwały stwierdzający odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum.

 

Radny Jacek Staszczuk w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta, przyznał że wniosek o referendum został odrzucony, przystąpiono wówczas do przeprowadzenia konsultacji. Takie rozwiązanie zastosowano z prostego powodu – nikt wówczas nie wiedział jak zakończy się sprawa. Jedynie 1/10 mieszkańców wzięła udział w konsultacjach. Będąc radnym tamtej kadencji, obecny Wójt krytykował to rozwiązanie, a obecnie powołuje się na wynik konsultacji. Konsultacje zdaniem radnego miały swoje wady i zalety. Należałoby przeprowadzić referendum, aby naprawić błąd wspomnianej wcześniej kadencji.

 

Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego Jacka Staszczuka stwierdził, że radny będzie głosował za odrzuceniem wniosku o przeprowadzenie referendum, skoro ma zamiar wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego.

 

Radny Bogusław Świątek pytał czy może powstać na terenie Studnisk więcej niż 11 zaplanowanych elektrowni wiatrowych.

 

Wójt odpowiedział, że po przeprowadzeniu procedury środowiskowej może powstać wyłącznie 11 lub mniej elektrowni wiatrowych niż zostało zaplanowane.

 

Radny Świątek stwierdził, że radni powinni być świadomi, że działalność Spółki SUPLAZ i wydatki związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej zostaną poniesione przede wszystkim z budżetu gminy. Pytanie zawarte we wniosku referendalnym ma na celu doprowadzenie do tego, aby elektrownie nie powstały na terenie gminy poprzez wskazaną odległość od zabudowań. Spowoduje to brak środków na dopłaty do wody i odbiór ścieków, jak również na żadne inwestycje. Radnego dziwi to, że nikt z inicjatorów referendum nie bierze tego faktu pod uwagę. Radny opowiedziałby się za referendum, gdyby w pytaniu określono odległość 1 km od elektrowni do linii zabudowy. Żadna odległość nie została określona przez ustawodawców, jak również szkodliwość elektrowni wiatrowych.

 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że poprzez swoje działania Pani Loritz – Dobrowolska jest „hamulcem” w gminie. Budowa drogi powiatowej przez Małą Wieś Dolną również została wstrzymana z inicjatywy Pani Loritz - Dobrowolskiej. Radny dodał, że odległości wiatraków od terenu zabudowy nie zostały określone w żaden sposób.

 

Pani Loritz-Dobrowolska zażądała przeprosin w związku z nazwaniem jej osoby hamulcem przez radnego Nowickiego.

 

Radny Nowicki przeprosił Panią Loritz – Dobrowolską. Radny użył takiego określenia, ponieważ remont drogi biegnącej przez Małą Wieś Dolną był wstrzymany przez jej działania.

 

Pani Loritz - Dobrowolska w nawiązaniu do pytania radnego Świątka stwierdziła, że obecnie na terenie Gminy Sulików znajdują się trzy elektrownie wiatrowe, przy planowanych dziewięciu. Pozwolenie na budowę dotyczyło pięciu elektrowni. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała negatywną opinię na temat zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań należy do kompetencji radnych. Zdaniem Pani Loritz - Dobrowolskiej elektrownie wiatrowe mają szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, więc należy zastanowić się dla kogo będą służyć budowane drogi i szkoły ze środków pochodzących z ich budowy. Znaczący dochód dla gminy stanowi rozdzielnia w Mikułowej. Pani Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że mówienie o dużych dochodach do budżetu gminy z tytułu budowy elektrowni wiatrowych to demagogia.

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że jako rdzenny mieszkaniec Gminy Sulików sądzi że ustanowienie 1 km odległości elektrowni wiatrowych od terenów zabudowanych byłoby najlepszym kompromisem.

 

Pani Aneta Wachoł – mieszkanka Gminy Sulików stwierdziła, że zamieszkuje Gminę Sulików od 15 lat. Zdecydowała się zamieszkać w Gminie Sulików, ponieważ jej zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych gmin w Polsce, ze względu na to, że nie ma na jej terenie rozbudowanego przemysłu i elektrowni wiatrowych. Pani Warchoł stwierdziła, że podczas konsultacji społecznych głosowała za budową elektrowni wiatrowych, ponieważ nie miała wówczas takiej wiedzy na ich temat, jak obecnie. Elektrownie wiatrowe zanieczyszczają krajobraz o czym obecnie nikt nie mówi. Korzyści ekonomiczne mogą mieć wyłącznie inwestorzy budujący elektrownie.

 

Radna Jolanta Matwiejczuk jako członek Komisji doraźnej opiniującej wniosek o przeprowadzenie referendum stwierdziła, że wniosek był dokładnie przeanalizowany i bez względu na jej zdanie na temat budowy elektrowni wiatrowych, wniosek zawierał uchybienia prawne, a pytanie zostało nieprawidłowo sformułowane.

 

Radny Andrzej  Polowy zwrócił się z pytaniem do Pani Loritz – Dobrowolskiej czy jeżeli Rada Gminy odrzuci wniosek o przeprowadzenie referendum, inicjatorzy wystąpią z kolejnym wnioskiem.

 

Pani Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że nie może wypowiadać się za całą grupę inicjatorów referendum w tej sprawie.

 

Sekretarz Gminy dodała, że inicjatorom referendum przysługuje skarga na uchwałę Rady Gminy Sulików. Jeżeli Sąd Administracyjny uwzględni skargę, wyrok Sądu zastąpi uchwałę Rady a Komisarz Wyborczy zarządzi przeprowadzenie referendum.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulików a w konsekwencji budowy i eksploatacji na obszarze Gminy Sulików kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100 kW w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych

 

Uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął  VIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1250)

 

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela

Ilość odwiedzin: 1751
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 8
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18 08:26:06
Data udostępnienia informacji: 2015-06-18 08:26:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 08:29:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner