logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 9
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczyła radna Genowefa Wilczak – Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła IX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(radny Jan Solecki spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1425)

Wiceprzewodnicząca powitała:

-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,

-Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików,

-Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików

oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2014 rok:

5.1 Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok.

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,

6.2 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

6.3 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Sulików w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu,

6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2015 roku,

6.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy, na czas określony do trzech lat,

6.6 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików,

6.8 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulików,

6.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

6.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015,

6.11 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu  nr 7 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 22 kwietnia 2015 r. wpłynęła uwaga, dotycząca strony 15 projektu protokołu, polegająca na zmianie nazwiska w składzie powołanej komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Zamiast nazwiska radnego Jana Soleckiego, omyłkowo wpisane zostało nazwisko radnego Jerzego Nowickiego.

Protokół nr 7 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 22 kwietnia 2015 r. wraz z wniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu nr  8 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 13 maja 2015 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 8 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 13 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików odbyło się tuż przed sesją.

Przewodnicząca Komisji Społecznej – radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniach w dniu 13 maja oraz w dniu 21 maja.

Informacja dotycząca posiedzenia w dniu 21 maja zostanie przedstawiona w punkcie sesji dotyczącym absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił informację z posiedzenia Komisji w dniu 13 maja.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Sołtys Małgorzaty Pławiak na Wójta Gminy Sulików. Skarga  wpłynęła do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików w trakcie trwania sesji, w związku z tym nie było możliwości aby radni mogli zapoznać się z treścią skargi.

Wiceprzewodnicząca odczytała treść skargi.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 103 ust. 1 złożoną skargę Rada kieruje na najbliższej sesji do Komisji Rewizyjnej.

Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Rewizyjną, Komisja przedstawi Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi. Wiceprzewodnicząca dodała, że Sołtys Małgorzata Pławiak została poinformowana pismem z dnia 21 maja br., że skarga nie może zostać rozpatrzona w wyznaczonym terminie, ze względu na tryb pracy Rady Gminy w zakresie rozpatrywania skarg. Nowy termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony do 30 września 2015 r.

(godz. 1425 na sesję przybył radny Jan Solecki – w sesji bierze udział 15 radnych.)

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym:

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych na terenie Dolnego Śląska.
 2. Udział w ceremonii związanej z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas której wręczono wysokie odznaczenia państwowe dolnośląskim samorządowcom, prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom. 
 3. Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej.
 4. Udział w uroczystości związanej z upamiętnieniem rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 5. Udział w uroczystości „25 lat samorządu terytorialnego w Gminie Zgorzelec”.
 6. Udział w XXXV Konferencji Krajowej SGP ERN – Euroregion Nysa.
 7. Udział w zebraniu sołectwa Wilka dotyczącym spraw organizacyjnych.
 8. Udział w uroczystości inaugurującej budowę nowego bloku energetycznego
  w Elektrowni Turów.
 9. Udział w Posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 10. Spotkanie z sołtysem i radą sołecką Miedziana w sprawie dróg i placu zabaw.
 11. Udział w uroczystości patriotycznej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej, która odbyła się pod Pomnikiem Orła na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego.
 12. Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze „Turów Arena 2015” zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Zgorzelcu.
 13. Udział w Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
 14. Udział w Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu.
 15. Udział w  Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie.
 16. Udział w imprezach plenerowych: „II spotkanie miłośników Pojazdów z Epoki PRL” w Mikułowej, Rodzinny Rajd Samochodowy „O uśmiech dziecka”, I Przegląd Kultury Ludowej „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie”, festyn z okazji Dnia Dziecka w Sulikowie i Studniskach Dolnych.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 3. W sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu opłat za lokal mieszkalny.
 4. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
  i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 5. W sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych za rok 2014.
 6. W sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2014 r.
 7. O zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 8. W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 9. W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sulików.

Wójt podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Panem Józefem Michalik prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport na wykonanie: przebudowy drogi w Sulikowie dz. nr 593 oraz przebudowy drogi w Małej Wsi Górnej dz. nr 83 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013).
 2. Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawarta z Panem Jerzym Dec prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT” w ramach inwestycji: przebudowa drogi w Sulikowie dz. nr 593 oraz przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej dz. nr 83 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013).
 3. Umowa zawarta z firmą „ALE” Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Zenona Kusiak na wykonanie dodatkowych robót nie objętych projektem podstawowym w ramach zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu”.
 4. Umowa zawarta z ZOBUD reprezentowanym przez Pana Rafała Nowosza  na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych pionowych na drogach gminnych na terenie Gminy Sulików.
 5. Umowa zawarta z Automobil Klub Zagłębie Turoszowskie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Turystyczny Samochodowy Rajd Rodzinny „O Uśmiech Dziecka 2015”.
 6. Umowa zawarta z firmą ALE Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Leszka Kusiak dotycząca wykonania wraz z montażem szlabanu – zapory na drodze wewnętrznej nr 5 obręb Studniska Dolne.
 7. Umowa zlecenie zawarta z Panem Piotrem Radłowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”.
 8. Umowa użyczenia sprzętu – kosy spalinowej wraz z akcesoriami – zawarta z Sołectwem Radzimów Górny reprezentowanym przez sołtysa Ewę Wrzeszcz.
 9. Umowy o dzieło polegające na urządzeniu i sprzątaniu lokali Obwodowych Komisji Wyborczych przed oraz po głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., a także po ponownym głosowaniu w wyborach zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
 10. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące część działki nr 598 położonej w obrębie Sulików z przeznaczeniem pod grunt zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, gród przydomowy oraz grunt zabudowany garażem.
 11. Umowa zawarta z Panem Tadeuszem Duma na wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Sulików.
 12. Umowa serwisu oprogramowania komputerowego – System Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestr Wyborców (RWWIN) zawarta z Panią Urszulą Kwiatkowską reprezentującą SYGNITY S.A.
 13. Porozumienie zawarte z Panem Radosławem Szymanowskim na regulacje spraw związanych z wykonaniem wycinki drzew.
 14. Porozumienie zawarte z Panem Andrzejem Kurkiem na regulację spraw związanych z wykonaniem wycinki drzewa.

Radny Adam Czesnakowski poinformował, że pomimo ustawienia szlabanu przed wjazdem na teren składowiska odpadów, istnieje możliwość ominięcia szlabanu
i przejazdu przez pole. Śmieci są dowożone i wyrzucane za wysypiskiem.

Wójt podziękował za informację, zostanowi się nad możliwością podjęcia stosownych działania w tej sprawie.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2014 rok.

Ad. 5.1

Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.

Wójt przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików i działań podjętych w 2014 roku.

Najważniejsze działania realizowane w ramach budżetu Gminy Sulików w 2014 r.:

-Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 1023,5 m do miejscowości Ksawerów, przy udziale dofinansowania w wysokości 121 tys. zł, pozyskanego przez Gminę Sulików z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,

-Zakup samochodu specjalnego pogotowia technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz samochodu wielofunkcyjnego do udrażniania
i mycia kanałów kanalizacyjnych oraz odsysania i przewozu nieczystości. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 1,2 mln zł.

-Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.

-Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Studniskach Dolnych (54 punkty oświetleniowe)  i Biernej (35 punktów oświetleniowych) oraz konserwacja słupów oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w Biernej.

-Wykonanie nawierzchni na ul. Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie - dł. 87 m, na kwotę 73 659,44 zł, oraz nowych nawierzchni asfaltowych na łączniku ulic Dworcowej
i Nowe Miasto oraz na ulicy Nowej w Sulikowie na kwotę 335 395,68 zł,

-Dofinansowanie z budżetu Gminy Sulików w wysokości 180 tys. zł na wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej Tylice - Mała Wieś Dolna,

-Dofinansowanie w wysokości 50% całkowitych kosztów inwestycji Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D Sulików - Studniska Górne…" (koszty według wartości kosztorysowej mają wynieść 843 tys. zł.)

-Przebudowa drogi gminnej na  ulicy Zawidowskiej w Sulikowie.

-Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie nowej elewacji budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie na kwotę 212 534,98 zł. (dofinansowanie z budżetu Gminy Sulików w wysokości:  93 378,00 zł).

-Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie (koszt inwestycji: 166 131,02 zł).

-Utworzenie gabinetu stomatologicznego na potrzeby uczniów w  ZSPiG w Sulikowie (koszt inwestycji: 93 063,02 zł).

-Remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (wartość inwestycji:69 300,00 zł,
w tym dofinansowanie 29 999,00 zł).

-Budowa altany w stylu łużyckim w Małej Wsi Górnej (wartość inwestycji: 156.668,23 zł w tym dofinansowanie: 104 054,00 zł).

-Przebudowa ogrodzenia na cmentarzach komunalnych w Radzimowie i Sulikowie na kwotę ponad 182 tys. zł.

-Dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł  do zakupu radiowozu dla Posterunku Policji
w Zawidowie.

Ad. 5.2

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2014 rok zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie informacji w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok,  sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulików.

Wójt odpowiedział, że ze względu na to, że sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniach komisji, w związku z tym proponuje zadawanie pytań przez radnych.

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/69/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za)

Ad. 5.3

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików. 

Wiceprzewodnicząca poprosiła radnego Andrzeja Polowego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2014.

Radny Andrzej Polowy przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2014 rok.

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/159/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2014 rok.

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za)

Wójt złożył podziękowania radnym za udzielone absolutorium. Wójt dodał, że absolutorium nie byłoby możliwe bez pracy pracowników Urzędu Gminy Sulików a w szczególności Pani Skarbnik Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy – Elżbiety Piotrowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy złożył Wójtowi gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz gminy.

Ad. 6

Podjęcie uchwał

godz. 1533 – radna Edyta Sawiniec opuściła sesję – w sesji bierze udział 14 radnych.

6.1. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni zgłosili następującą propozycję składu zespołu opiniującego:

-Krzysztof Gruszczyński,

-Jolanta Matwiejszczuk,

-Weronika Ziółkowska.

Ponadto radny Bogusław Świątek zgłosił chęć udziału w pracach zespołu.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.2 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.3 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Sulików w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy, na czas określony do trzech lat.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.6 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).

godz. 1538 – radna Edyta Sawiniec powróciła na  sesję – w sesji bierze udział 15 radnych.

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

6.8 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

6.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

6.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

6.11 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 7

Pytania i wnioski radnych.

Radny Ewangelis Zaras poruszył sprawę zbyt długiego oczekiwania na przejazd pociągu przy odnowionym przejeździe kolejowym przy drodze wojewódzkiej. Przejazd jest zamykany na dziesięć minut przed przejazdem pociągu.

Radna Weronika Ziółkowska prosiła o interwencję w sprawie niszczejącego pałacu w Mikułowej, pomimo tego, że pałac ma prywatnego właściciela budynek jest ciągle rozkradany.

Radna prosiła o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie wykaszania poboczy dróg, szczególnie przy drodze ze Studnisk Dolnych do Zgorzelca. Radna pytała również kiedy będą miały miejsce częściowe napraw dróg gminnych na terenie Mikułowej.

Radna Edyta Sawiniec pytała o możliwości wsparcia przez samorząd rodzin wielodzietnych w ramach rozszerzenia oferty rządowej.

Radny Andrzej Polowy poruszył sprawę zmiany lokalizacji ludmerów w Radzimowie Górnym.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył kwestię organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Radny stwierdził, że w Zawidowie odpady odbierane są bezpośrednio sprzed domu mieszkańców. Zdaniem radnego byłoby to właściwsze rozwiązanie od ustawienia pojemników, do których każdy będzie mógł wrzucić wszystkie odpady, jak np. opony.

Radny Marek Biliński pytał kiedy będą możliwe do wykorzystania środki na remont Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych.

Radny Bogusław Świątek poruszył następujące kwestie:

-mostu przy wjeździe do Miedzianej, który jako jedyny nie został wyremontowany ze środków na usuwanie skutków powodzi,

-zakrętu w Wielichowie poniżej posesji Państwa Kaczałko – wystający krawężnik stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi,

-stanu dróg gminnych w miejscowości Miedziana do posesji Państwa Jaworskich oraz do Państwa Okrasa,

-utrudnionego dojazdu do posesji Państwa Góralskich, którzy wymagają częstej opieki lekarskiej. Stan drogi uniemożliwia dojazd karetki pogotowia i innych pojazdów.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-Wójt chętnie jeździ w teren, aby zapoznać się z problemami zgłaszanymi przez radnych. Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania nie zawsze możliwe jest na sesji, dlatego właściwsze byłyby wcześniejsze interwencje telefoniczne lub bezpośrednio u właściwego pracownika Urzędu Gminy. Umożliwiłoby to szybsze zapoznanie się z problemem , np. jak w przypadku braku dojazdu do państwa Góralskich.

-Za automatykę przejazdu kolejowego odpowiada Firma Bombardier na zlecenie PKP. Należy sprawdzić z czego wynika konieczność długiego oczekiwania na przejazd pociągu.

-W kwestii Pałacu w Mikułowej Wójt liczy na to, że skoro właścicielem jest prywatny inwestor, to obiekt przestanie niszczeć i zostanie odnowiony pod nadzorem Konserwatora Zabytków a właściciel znajdzie pomysł na zagospodarowanie pałacu i terenu przy nim.

-W kwestii wsparcia dla rodzin wielodzietnych Wójt odpowiedział, że należy zastanowić się w jakim zakresie może być udzielona pomoc.

Radna Edyta Sawiniec poinformowała, że w innych samorządach wsparcie polega np. na dofinansowaniu do zakupu węgla, lub dofinansowaniu do zakupu biletów szkolnych jeżeli dzieci uczęszczają do szkół średnich.

Wójt odpowiedział, że należy określić możliwości wsparcia tych rodzin i sprawdzić czy gmina będzie w stanie sfinansować to zadanie. W tej sprawie zorganizowane zostanie spotkanie, na które zaproszona zostanie również Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

-Ludmery zostaną przeniesione we wskazane miejsce.

-Zbiórka odpadów wielkogabarytowych została zaplanowana w miesiącu lipcu. Wójt nie zna wykonawcy, który zajmował się organizacją zbiórki w Zawidowie. Zdaniem Wójta Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych zajmuje się odbiorem odpadów wielkogabarytowych z wystawionych  kontenerów. W ustaleniach ze ZGiUK zawarto, że kontenery mają być ustawione w ciągu dnia i zabierane do godziny 1700,  aby w porze nocnej nie zostały tam podrzucone niepożądane odpady.

Radny Ewangelis Zaras zaproponował, aby  kontenery były ustawione przy posesjach radnych
i sołtysów tak, aby mogli dopilnować jakie odpady są do nich wrzucane.

Wójt odpowiedział, że taką propozycję można rozpatrzeć indywidualnie w miarę możliwości każdego z radnych i sołtysów.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że w Zgorzelcu odpady są odbierane bezpośrednio od mieszkańca z posesji, pod warunkiem, że taka potrzeba została wcześniej zgłoszona.

Sprawa głazu na drodze powiatowej w Wielichowie zostanie zgłoszona w Starostwie. Wójt pytał radnego Świątka jakiego nakładu prac jego zdaniem wymaga stan techniczny drogi do Państwa Góralskich.

Radny Świątek odpowiedział, że wystarczające byłoby wyrównanie nawierzchni, ponieważ pojazdy nie mogące przejechać tą drogą omijają ją przez sąsiednie działki.

Wójt poinformował, że Pani Małgorzata Skórka złożyła rezygnację z funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, w związku z tym złożył podziękowania za pracę pełnioną na rzecz Ośrodka Kultury. Dyrektor GOKu zostanie wyłoniony w trybie konkursu.

Ad. 8

Pytania i wnioski radnych.

Sołtys Małgorzata Pławiak pytała czy pokazanie terenu boiska w Małej Wsi Górnej podczas prezentacji multimedialnej było słodką zemstą i służyło przekazaniu nieprawdziwych informacji radnym. Budowa boiska w Małej Wsi Górnej została zaplanowana na dwa etapy. W 2014 roku fundusz sołecki był przeznaczony na wykonanie prac ziemnych. Na dzień przed sesją teren boiska obejrzał Pan Ryszard Nawrocki – inspektor nadzoru, który był zdziwiony tym, że przez pół roku nie zostały podjęte żadne działania mające na calu zwałowanie ziemi i zasianie trawy. Uchwała zebrania wiejskiego jest powierzana do wykonania sołtysowi, a sołtys składając odpowiednie wnioski powierza Wójtowi dalsze wykonywanie zadań z funduszu sołeckiego. Zadania z funduszu sołeckiego nie zostały wykonane. Wójt podczas prezentacji multimedialnej prezentuje w złym świetle niewykonane inwestycje. Sołtys pytała czy to ona ma orać i zasiać teren pod boisko. Sołtys stwierdziła, że Wójt obiecał, że mostek w lesie w Małej Wsi Górnej zostanie naprawiony. Mostek służy również mieszkańcom Sulikowa i Radzimowa. Sołtys pytała kiedy rozpoczną się prace na boisku sportowym. Boisko miało stanowić alternatywę aktywnego spędzania czasu dla młodzieży z Małej Wsi Górnej.

Sołtys Beata Mazur poinformowała, że mieszkańcy Starego Zawidowa dopytują kiedy zostanie wybudowany wodociąg.

Sołtys Ryszard Kurasiewicz monitował w sprawie montażu lustra na skrzyżowaniu
w Studniskach Dolnych.

Ad. 9

Odpowiedzi na zapytania.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-ustawienie lustra przy skrzyżowaniu należy do kompetencji zarządcy drogi – Starostwa Powiatowego, sprawa zostanie przekazana bezpośrednio do Dyrektora Wydziału Drogownictwa,

-budowa wodociągu będzie możliwa wówczas, gdy w budżecie gminy pojawią się wystarczające środki na ten wykonanie tego zadania,

-prezentacja zdjęć terenu, który miał być przeznaczony pod boisko miało na celu pokazanie jednego z działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, które jego zdaniem jest niewłaściwe. Zdjęcia były wykonane w 2014 roku, obecnie stan tego terenu jest znacznie gorszy. Wójt nie miał na celu ośmieszenia działań sołectwa. Kosztorys inwestorski, który dotyczył uporządkowania i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem działki nr 24 na boisko opiewał na kwotę 17 650,00 zł. Kosztorys zawierał m.in. zapis, że zasianie i pielęgnacja trawy będą wykonywane w ramach prac społecznych przez mieszkańców. Zapis ten został wprowadzony na wyraźny wniosek Pani Sołtys Małgorzaty Pławiak. Jeżeli Pani Sołtys wskaże grupę osób, która podpisze się pod tym zobowiązaniem zadanie mogłoby zostać wykonane. W budżecie Sołectwa Mała Wieś Górna nie ma obecnie wystarczających środków, aby przystąpić do realizacji zadania. Wójt sugerował, aby środki z funduszu sołeckiego były przeznaczone na inny bardziej uzasadniony cel, np. zakup wiaty przystankowej lub zagospodarowanie centrum wsi. Zamiast tego Sołectwo chce wybudować boisko na terenie znajdującym się pod linią wysokiego napięcia. Jeżeli mieszkańcy sołectwa mają takie ambicje, zadanie może być realizowane przez kolejne 10 lat, przez zaangażowanie tak niskich środków.

W kwestii naprawy mostu w lesie w Małej Wsi Górnej należy rozeznać się w tym temacie.

Sołtys Małgorzata Pławiak w odniesieniu do jej zdaniem nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Wójta stwierdziła, że kosztorys opiewał na określoną kwotę a umowa zawierała wykonanie prac za środki, które były w budżecie gminy. W 2015 roku sprawa może wyglądać podobnie. Obecnie na terenie boiska nie można zasiać trawy, ponieważ muszą zostać wykonane prace ziemne. Sołtys zwróciła uwagę, że to nie ona jest pomysłodawcą zadań realizowanych z funduszu sołectwa, tylko mieszkańcy biorący udział w zebraniu wiejskim.

Ad. 10

W sprawach różnych:

 1. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem. Najbliższa sesja planowana jest w miesiącu wrześniu. W przypadku konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej radni zostaną poinformowani odrębnym zawiadomieniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła  IX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1610)

 

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela 

Ilość odwiedzin: 1301
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 9
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01 07:57:33
Data udostępnienia informacji: 2015-10-01 07:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-01 08:04:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner