logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 10
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 16 września 2015 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył X sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz Pana Jana Kolbucha – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Ponadto Przewodniczący powitał kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku sesji Przewodniczący poprosił o wystąpienie Pana Jana Kolbucha – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Pan Jan Kolbuch złożył podziękowania Wójtowi Gminy Sulików i Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików za pomoc w przygotowaniu uroczystości 70-lecia jednostki OSP Studniska Dolne.

Wójt podziękował Panu Kolbuchowi za współpracę z jednostką i pogratulował przygotowania doniosłej uroczystości. Wójt życzył pozostałym jednostkom OSP z terenu Gminy takich jubileuszy.

Przewodniczący przedstawił porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w formie prezentacji multimedialnej pn. „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie”.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika.

7.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulików.

7.3 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej na uchwałę Rady Gminy Sulików Nr VII/52/15 z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez Sołectwo Wrociszów Górny.

7.5 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików na lata 2015-2020.

7.6 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sulików.

7.7 o zmianie uchwały, w sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych.

7.8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

7.9 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

7.10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sulików.

7.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

7.12 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2014 rok.

7.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

7.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

7.15. w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad.1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 9 z sesji Rady Gminy Sulików, w dniu 9 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w formie prezentacji multimedialnej pn. „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie”.

Pani Bożena Mulik  - Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie przedstawiła prezentację multimedialną pn. „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie”.

Ad. 3

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 3 lipca br.  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił protokół z posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 14 września br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca  Genowefę Wilczak – Raczak przedstawiła informację z posiedzenia.

Ponadto przed sesją odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

Przewodnicząca Zespołu – radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła informację z posiedzenia.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Radny Jacek Staszczuk pytał o sprawę skargi na pracowników Urzędu Gminy Sulików złożoną przez Zgorzelecką Fundację EDU.

Wiceprzewodnicząca odczytała treść skargi.

Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o odczytanie pisma Pani Anny Marczyk
w sprawie usunięcia wad prawnych uchwały Nr VII/52/15 Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

Wiceprzewodnicząca odczytała pismo.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w konferencji promującej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Rezultaty PROW 2007 – 2013 na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie”.
 2. Udział w uroczystości jubileuszowej 15 – lecia spółki ZGiUK.
 3. Udział w uroczystej konferencji prasowej w związku z uzyskaniem tytułu „Modernizacja Roku 2014 – najlepszej inwestycji w gospodarce odpadami” dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu będącej wspólną instalacją dla 14 sygnatariuszy porozumień międzygminnych.
 4. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu.
 5. Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „SUPLAZ”.
 6. Udział w Konwencie Wójtów regionu jeleniogórskiego na temat aktualności dotyczących funduszy europejskich, zasad postępowania w ramach walki z Barszczem Sosnowskiego oraz bieżącymi problemami ochrony środowiska w ramach obszaru Natura 2000.
 7. Udział w seminarium w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików.
 8. Spotkanie ze Starostą Zgorzeleckim, Starostą Lubańskim oraz Burmistrzem Zawidowa w sprawie wyznaczenia ścieżek rowerowych  na terenie gminy w powiązaniu z Czechami i powiatem Lubańskim.
 9. Spotkanie w sprawie przekazania Zespołu Szkół kierowanej przez dotychczasową Dyrektor Panią Urszulę Ciupak, Dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu Panu Janowi Majowskiemu.
 10. Spotkanie w sprawie odbioru prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów
  w Sulikowie.
 11. Udział w Akademii z okazji 96 – lecia Policji w Europejskim Centrum Edukacyjno – Kulturalnym. 
 12. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie.
 13. Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym nowego projektu pod wstępną nazwą
  „Witka – Smeda”.
 14. Spotkanie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w sprawie dalszej współpracy.
 15. Spotkania z przedstawicielami OSP Studniska Dolne w sprawie jubileuszu 70 – lecia działalności jednostki.
 16. Udział w uroczystości z okazji jubileuszu 70 –  lecia działalności OSP Studniska Dolne oraz XX – lecia funkcjonowania OSP w strukturze KSRG.
 17. Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 18. Udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Energetyka.
 19. Zarząd ZGZZ połączony z wizytacją  w schronisku dla zwierząt w  Dłużynie Górnej.
 20. Spotkanie z Zespołem Ludowym „Kapela Pogranicze” oraz Radiem Wrocław.
 21. Udział u uroczystości wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP za 70 – lecie  pożycia małżeńskiego Państwa Genowefy i Stanisława Cedro.
 22. Udział u uroczystości wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP za 60 – lecie pożycia małżeńskiego Państwa Romualdy i Kazimierza Romanowiczów.
 23. Spotkanie w Hohendubrau w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z gminy Sulików.
 24. Wyjazd do Hohendubrau razem z jednostką OSP Studniska.
 25. Udział w zebraniach sołeckich: Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Górne, Studniska Dolne.
 26. Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego i przedszkolnego.
 27. Udział w uroczystościach inauguracji roku szkolnego 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej w Biernej oraz Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 28. Spotkanie z Panią Barbarą Kowalczyk wraz z rodzicami dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych.
 29. Udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Sołectwa.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2014 r.
 2. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2015 r.
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 4. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2015 roku.
 5. W sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy – w miesiącu sierpniu 2015 r. na terenie Gminy Sulików.
 6. W sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. W sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Sulików.
 8. W sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 9. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Klubami Sportowymi: „Cosmos” Radzimów z siedzibą w Radzimowie, „Błękitni” Studniska z siedzibą w Studniskach Dolnych oraz „Bazalt” Sulików z siedzibą w Sulikowie, umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Sulików.
 10. W sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 11. W sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej w przypadku jego nieobecności.
 12. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 13. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 14. W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
  w Sulikowie.
 15. W sprawie odwołania Pana Jana Majowskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 16. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Biernej.
 17. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 18. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 19. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
 21. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 22. Zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Sulików do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej.
 23. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na obszarze Gminy Sulików.
 24. W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
 25. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 26. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 27. W sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 28. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sulików dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 29. W sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 30. O zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Sulików.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej i określenie sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na realizacje zadania pt.: „Konserwacja gruntowna rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Sulików, Wielichów, Stary Zawidów, Mała Wieś Dolna, Skrzydlice, Bierna”.
 2. Umowa dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi i intensywnych opadów deszczu z czerwca 2013 r. – dotyczy „Przebudowy drogi w Małej Wsi Górnej dz. nr 83”.
 3. Umowa dotacji celowej w kwocie 3 000,00 zł zawarta z OSP w Miedzianej
  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 4. Umowa dotacji celowej w kwocie 8 100,00 zł zawarta z OSP w Biernej
  z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Biernej.
 5. Umowa dotacji celowej w kwocie 11 000,00 zł zawarta z OSP w Sulikowie
  z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu
  i wyposażenia na potrzeby OSP w Sulikowie.
 6. Umowa zawarta z Panem Sławomirem Bogdanowicz PPUH „Instalator” na wykonanie zadania pn.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”.
 7. Umowa zawarta z Panem Rafałem Nowosza „ZOBUD” na „Rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy – etap I i II 2015”.
 8. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno – Usługowo – Budowlaną Ryszard Wróblewski na wykonanie zadania pn.: „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie”.
 9. Umowa zawarta z EkoDesign reprezentowanym przez Arkadiusza Zalewskiego na wykonanie modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 10. Umowa zawarta z Panem Grzegorzem Wąs prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „ALERT” – Systemy alarmowe na wykonanie monitoringu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na placu przy cmentarzu w Sulikowie.
 11. Umowa zawarta z Panem Michałem Filipiak prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Usługi Ogólnobudowlane” na wykonanie remontu zaplecza socjalnego dla Urzędu Gminy w Sulikowie.
 12. Umowa zawarta z firmą „Drog – Bruk” na budowę ogrodzenia cmentarza w  Radzimowie i Sulikowie.
 13. Umowa zawarta z „ZOBUD” reprezentowanym przez Pana Rafała Nowosza na wykonanie: remontu przepustu w drodze gminnej nr 109796D obręb Stary Zawidów oraz utwardzenie ciągu pieszego cmentarza w Sulikowie.
 14. Umowa zawarta z Panem Stanisławem Mażuchowskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „Stan – Meble” na wykonanie, dostawę i montaż nowych mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
 15. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz prowadzącym działalność pod nazwą F.U. Premium, na wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym koszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 16. Umowa zawarta z Zakładem Usług Geodezyjno – Kartograficznych „GEOBIURO” reprezentowanym przez Piotra Baran na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych na realizację następujących zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszów – Wilka” oraz „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 164/4, 155, 161”.
 17. Umowa zawarta z Panią Krystyna Nawrocką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „BUDNARY 2” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym” oraz umowa o  pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących zadań pn.: „Remont zaplecza socjalnego dla Urzędu Gminy w Sulikowie” oraz „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”.
 18. Umowa zawarta z Panem Pawłem Szuchalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „MP Pracownia Projektowa Paweł Szuchalski” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację następujących zadań: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Radzimowie Górnym” i „Budowa placu zabaw na działce nr 529 w Studniskach Dolnych” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego cmentarza w Sulikowie”.
 19. Umowa zawarta z Firmą Budowlano – Inżynieryjną „OLEX” Aleksander Lorych o pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie”.
 20. Umowa zawarta z Panem Jerzym Dec – AJD PROJEKT o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszów – Wilka” oraz „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 164/4, 155, 161”.
 21. Umowa zawarta z Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu reprezentowanym przez Pana Piotra Arcimowicza na prowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z „Budową ogrodzenia cmentarzy w Sulikowie i Radzimowie Górnym”.
 22. Umowa reklamowa zawarta z firmą MW CONSULTING – GRUPA FINANSOWA reprezentowaną przez Justynę Orlik na zakup usług reklamowych i promocyjnych w Regionalnym Portalu Informacyjnym www.zinfo.pl
 23. Umowa zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu reprezentowanym przez Panią Krystynę Milanowską na wykonanie:
 • usługi w zakresie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych wzdłuż drogi – działki nr 186, obręb Sulików,
 • robót w zakresie konserwacji gruntownej rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Sulików w miejscowościach: Sulików, Wielichów, Stary Zawidów, Mała Wieś Dolna, Skrzydlice, Bierna,
 • zadania pn.: „Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie”.
  1. Umowa zawarta z Panem Stanisławem Bystrowskim – „Zakład Blacharsko – Dekarski” – na wykonanie remontu komina na budynku komunalnym w Starym Zawidowie 9.
  2. Umowa zawarta z firma „Frajda” s.c. na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Radzimów Górny i Wilka Bory.
  3. Umowa zawarta z firmą STARMAX Marek Starczewski na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw w miejscowościach Miedziana i Sulików.
  4. Umowa zawarta z firmą „Magiczna Tęcza” reprezentowaną przez Pana Rafała Kaźmierczyka na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac w miejscowości Wrociszów Dolny.
  5. Umowa zawarta z Sołectwem Wilka reprezentowanym przez sołtysa Andrzeja Ślipko na użyczenie sprzętu: kosy spalinowej Oleo – Mac SPARTA 44, kosiarki Oleo – Mac GV53 TK wraz z akcesoriami.
  6. Umowa zawarta z Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzelec o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – XXI Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi”.
  7. Umowa użyczenia zawarta z Klubem Sportowym „Bazalt” Sulików na odzież sportową i piłki.
  8. Porozumienie zawarte z Międzygminną Spółka Wodno – Kanalizacyjną „SUPLAZ” Sp. z o.o. dotyczące określenia zasad współpracy w zakresie realizacji dopłat dla gospodarstw domowych określonych w Uchwale Nr IX/67/15 Rady Gminy Sulików z dnia 9 czerwca 2015 r.
  9. Porozumienie zawarte w Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu dotyczące przekazania środków finansowych w kwocie 2 000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej.
  10. Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Lubań w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
  11. Porozumienie zawarte z Gminą Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, dotowanych z budżetu Gminy Zgorzelec.
  12. Umowa najmu lokalu użytkowego nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości zawarta z Panią Ewą Łężną.
  13. Umowa najmu lokalu użytkowego (handlowego) nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące działkę nr 533/10 położonej w Sulikowie.
  14. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
 • część działki nr 7/27 w obrębie geodezyjnym Sulików z przeznaczeniem na cele rolne,
 • część działki nr 65 w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny z przeznaczeniem na cele rolne,
 • część działki nr 516/6 w obrębie geodezyjnym Sulików z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych,
 • część działki nr 110 w obrębie geodezyjnym Studniska Górne z przeznaczeniem na cele rolne,
 • część działki nr 443 w obrębie geodezyjnym Sulików z przeznaczeniem pod grunt zabudowany i ogród przydomowy,
 • działkę nr 40/4  i nr 41 w obrębie geodezyjnym Sulików,
 • działkę nr 20 w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne z przeznaczeniem na cele rolne.
  1. Umowy o dzieło polegające na urządzeniu i sprzątaniu lokali Obwodowych Komisji Wyborczych przed oraz po głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  2. Umowa o dzieło zawarta z Panią Anną Baśkiewicz i Panią Grażyną Wawrzkowicz – Drozd polegająca na udziale jako ekspert w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Anety Kazimierczak – nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
  3. Umowa zlecenie zawarta z Panią Ewą Wrzeszcz na wykonanie czynności polegających na koszeniu terenów wokół budynku po byłej szkole.
  4. Umowa zlecenie zawarta z Panem Jackiem Bednarz polegająca na uprzątnięciu dzikiego wysypiska śmieci za pomocą koparko – ładowarki z drogi wewnętrznej o nr 5, obręb Studniska Dolne.
  5. Umowa zlecenie zawarta z Panem Danielem Kaczałko polegająca na trzykrotnym wykaszaniu działki nr 122 – Stary Zawidów.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy byłoby możliwe przywrócenie formy przekazywania sprawozdania Wójta radnym wraz z materiałami przed sesją. Radni mogliby wówczas dokładniej zapoznać się z treścią sprawozdania.

Radny pytał również o zatrudnienie pracowników Punktu Przedszkolnego Promyczek, który przestał funkcjonować.

W odniesieniu do pisma pani Anny Marczyk w sprawie elektrowni wiatrowych, radny stwierdził, że jest zwolennikiem ich budowy, jednak zastanawia go czy odpowiednie odległości planowanych elektrowni wiatrowych do zabudowań zostaną rzeczywiście zachowane.

Wójt stwierdził, że sprawozdanie może być drukowane i przekazywane, jednak liczył na to, że wystarczające będzie odczytanie sprawozdania i przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej.

Radny Nowicki odpowiedział, że kiedy radni mają przed sobą sprawozdanie mogą odnieść się do każdego punktu.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak dodała, że informacja była przekazywana radnym bezpośrednio przed sesją a nie ze wszystkimi materiałami na sesje.

Przewodniczący stwierdził, że uwaga radnego jest słuszna i należy dostarczyć sprawozdanie w formie pisemnej przed sesją.

Radny Ewangelis Zaras poruszył sprawę nowego ogrodzenia cmentarza w Sulikowie. Radny pytał czy płyty ogrodzenia, które są teraz niestabilne zostaną uszczelnione.

Wójt odpowiedział, że zauważył ten problem, wykonawca zaproponował pewne rozwiązanie tej kwestii, uwaga radnego zostanie wzięta pod uwagę.

W nawiązaniu do pytania radnego Nowickiego odnośnie uwag do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt odpowiedział, że każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Argumenty dotyczące odległości planowanych elektrowni wiatrowych od zabudowań były wielokrotnie przedstawiane przez Panią J. L-D. Ostatni raz przytoczyła je w skardze na uchwałę wspomnianą przez radnego. Pani A.M. również może zaskarżyć tę uchwałę, wówczas wszelkie kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez sąd. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została uchwalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które nie regulują szczegółowo odległości elektrowni wiatrowych od terenu zabudowy.

W kwestii zatrudnienia byłych pracowników w Punkcie Przedszkolnym Promyczek, Wójt powiedział, że z informacji jakie posiada wynika, że pracownicy zwolnili się jeszcze zanim zostały uchwalone regulacje dotyczące finansowania placówki. To również miało wpływ na działania Prezes Fundacji. Konserwator, który był zatrudniony w Punkcie Przedszkolnym, znalazł zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie. Jedna z nauczycielek pracuje w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie w związku z utworzeniem czwartego oddziału przedszkolnego.

Radny Bogusław Świątek w kwestii powołania komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych klęską suszy, stwierdził, że do otrzymania pomocy została uprzywilejowana wyłącznie określona grupa rolników. Pominięci zostali rolnicy hodujący bydło i uprawiający inne rośliny. Radny słyszał opinie pozostałych rolników, którzy czują się pokrzywdzeni, ponieważ nie mają gdzie wypasać bydła i mieli duże straty w produkcji zbóż. Objęci pomocą zostali głównie hodowcy kukurydzy. Radny pytał jakie są szanse na otrzymanie pomocy przez pozostałych rolników.

Radny pytał ponadto jak na konwencie Wójtów odniesiono się do problemu Barszczu Sosnowskiego i czy problem dotyczy również Gminy Sulików.

Radny prosił o informacje czy w związku ze zmianami personalnymi na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych nie miały miejsca problemy po rozpoczęciu roku szkolnego.

Sekretarz poinformowała, że Gmina Sulików była jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku w działaniach mających na celu powołanie komisji „pomostowej” do szacowania strat spowodowanych suszą. Na stronach internetowych, które informowały o problemie suszy, obszar Gminy Sulików nie był uwzględniany, jednakże coraz więcej rolników z terenu gminy zaczęło składać podania o oszacowanie strat. Kilka dni po powołaniu Komisji „pomostowej” przez Wójta, Wojewoda również zdecydował o powołaniu odpowiedniej komisji na terenie gminy. Wpłynęło ok. 30 podań, wypełnionych przy pomocy pracowników Urzędu, z czego po wycofaniu się kilku rolników pozostało 26. Taka ilość wniosków zostanie przekazana do Wojewody. Powołanie komisji w tamtym czasie nie było obligatoryjne, mimo to rolnicy nie zostali pozostawieni bez wsparcia. Komisja szacowała straty w zakresie zgłoszonym przez rolników, co będzie podlegało weryfikacji przez Wojewodę. Pracownicy powołani do komisji szacowali straty w różnego rodzaju uprawach, jak i terenów stanowiących pastwiska. Wnioski złożone przez rolników będą stanowiły podstawę do ubiegania się o niskooprocentowane kredyty.

Wójt poinformował, że na terenie gminy miało miejsce jedno zgłoszenie dotyczące Barszczu Sosnowskiego w zbiorniku wodnym Witka. O fakcie tym została poinformowany właściciel zbiornika wodnego, którym jest PGE, z prośbą o interwencję w sprawie usunięcia niebezpiecznej rośliny. Firma zewnętrzna zajęła się tym problemem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki podjął działania, aby środki na usuwanie rośliny były przekazywane do samorządów. Informacja przekazana na konwencie jest niezadowalająca, ponieważ minimalna kwota, którą można pozyskać to 300 tys. zł. Niewiele gmin musi rozwiązać problem aż na tak ogromną skalę. Na konwencie padł wniosek, aby środki zostały rozłożone na mniejsze kwoty np. 30 tys. zł.

W kwestii zmiany na stanowiskach kierowniczych w szkołach, Wójt poinformował, że nie miały miejsca żadne problemy i komplikacje.

Sekretarz poinformowała, że szczegółowe informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego będą przedstawione radnym na komisji Rady Gminy w miesiącu październiku.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że jego uwaga została źle odebrana, ponieważ nie dotyczyła działań podjętych przez pracowników Urzędu Gminy w kwestii klęski suszy. Radny miał na myśli odgórne przepisy, które jego zdaniem są absurdalne.

Wójt dodał, że początkowo prowadzone były rozmowy z Instytutem Meteorologicznym w Puławach który prowadzi statystykę opadów i stronę internetową w tym zakresie. Na stronie podano informację, że zjawisko suszy na terenie Gminy Sulików nie występuje.

Radna Jolanta Matwiejczuk w nawiązaniu do dyskusji na temat materiałów dla radnych, stwierdziła, że warto byłoby rozważyć możliwość przesyłania materiałów dla radnych w formie elektronicznej.

Wójt stwierdził, że istnieje taka możliwość, wystarczy że zainteresowani radni przekażą swoje adresy mailowe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2015 roku zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7

Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.3 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej na uchwałę Rady Gminy Sulików Nr VII/52/15 z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez Sołectwo Wrociszów Górny.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.5 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików na lata 2015-2020.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.6 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.7 o zmianie uchwały, w sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została odrzucona 14 głosami przeciwnymi przy jednym głosie wstrzymującym się. 

7.9 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików,
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wójt przypomniał radnym, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka polegająca na zmianie zapisu dotyczącego wejścia w życie uchwały, treść § 5 będzie brzmiała: uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 30.09.2015 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.12 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2014 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.15. w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad .8

Pytania i wnioski radnych.

Radny Jacek Staszczuk poruszył sprawę placu zabaw przy ul. Szkolnej w Sulikowie, na którym zdaniem mieszkańców przydałyby się miejsca zacienione, poprzez zasadzenie drzew. Do radnego przez okres wakacyjny dotarły informacje, że osoby korzystające z wiaty na placu zabaw często załatwiają potrzeby fizjologiczne bezpośrednio na terenie placu. Policjanci z Posterunku w Zawidowie są ukierunkowani na kontrole tego miejsca przy okazji każdego nocnego patrolu. Radny stwierdził, że należy rozważyć sposób w jaki można byłoby kontrolować porządek, kamery mogłyby zostać po pewnym czasie skradzione.

Wójt odpowiedział, że plac zabaw jest wyposażony w monitoring bardzo dobrej jakości i wszystkie zdarzenia są rejestrowane.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że pomimo tego, że infrastruktura drogowa na terenie gminy znacząco ulegała poprawie, pozostaje wiele odcinków dróg szutrowych o długości 100-150 m nadających się do wyasfaltowania. Radny zaproponował aby opracować plan i ustalić kolejność remontów tych odcinków dróg. Radny podał przykład drogi szutrowej w Małej Wsi Dolnej i łącznika pomiędzy ul. Wojska Polskiej i ul. Zgorzelecką.

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że odcinek drogi szutrowej w Małej Wsi Dolnej ma długość 480 m i nie został jeszcze skanalizowany w związku  z tym remont tej drogi byłby bezcelowy.

Radny poruszył również kwestię referendum w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy. W związku z tym, że część radnych skłaniała się ku temu by przeprowadzić referendum, radny zaproponował aby przeprowadzić dyskusje, która zakończy się opinią Rady Gminy w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że do tej pory nie było wniosków na temat zacienienia placu zabaw. W miesiącu wrześniu Sołectwo Sulików dokona podziału środków z funduszu sołeckiego i być może uwzględni ten wniosek.  Na terenie placu zasadzonych zostało zasadzonych ok. 100 drzewek, większość z nich się przyjęła. Istnieje wiele pomysłów na dalsze zagospodarowanie terenu placu, np. budowa małego amfiteatru.

Przewodniczący w kwestii zachowania porządku na terenie placu zabaw, stwierdził, że efekty mogą przynieść jedynie patrole nieoznakowanym pojazdem.

W kwestii asfaltowania krótkich odcinków dróg Wójt stwierdził, że nie ma możliwości pozyskania środków. Opracowanie planu remontu tych dróg jest dobrym pomysłem, ponieważ ciągłe wydatkowanie środków na utwardzanie dróg kamieniem jest bezcelowe.

Wójt w sprawie referendum stwierdził, że nie jest jego przeciwnikiem, ale pytania referendalne, ujęte w ostatnim wniosku nie były jasne i czytelne. Wójt zaproponował, aby dyskusje w tym temacie przeprowadzić wówczas, gdy będzie znany wyrok sądu w sprawie uchwały odrzucającej wniosek referendalny. Dyskusja, którą próbuje wywołać radny Staszczuk nie rozstrzygnie niczego, ponieważ bez względu na to czy wypracowany zostanie konsensus i tak będą przeciwnicy elektrowni wiatrowych, którzy będą zaskarżać uchwały.

Radny Ewangelis Zaras mówił o uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej przy wyjeździe koło stacji paliw w Sulikowie. Uszkodzona nawierzchnia stwarza niebezpieczeństwo.

Wójt odpowiedział, że tą drogą zarządza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Oddział Zarządu w Lubaniu otrzymał pisma w tej sprawie, jednak nie podjęto żadnych działań,
w związku z tym sprawa została zgłoszona bezpośrednio do DSDiK we Wrocławiu.

Radny Józef Ziomek pytał w jaki sposób zmusić do utrzymania porządku na klatce schodowej mieszkańca, który notorycznie ją zaśmieca.

Radny pytał o możliwość utworzenia przejścia dla pieszych przy sklepie Pana Dżogi
w Radzimowie Górnym.

Radna Edyta Sawiniec pytała o sprawę karty dużej rodziny i prac komisji doraźnej do zmian w Statutach sołectw w związku z potrzebą zwiększenia ilości członków Rady Soleckiej Sołectwa Studniska Dolne.

Wójt odpowiedział, że poza wnioskiem Sołectwa Studniska Dolne nie wpłynęły wnioski innych sołectw, dlatego Komisja doraźna nie przystąpiła jeszcze do pracy.

Sekretarz poinformowała, że informacje o karcie dużej rodziny będą przedstawione przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na następnym wspólnym posiedzeniu komisji stałych.

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła sprawę braku znaków informujących o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Sportowej. Ponadto mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę ustawienia lustra przy wyjeździe z łącznika ulic Nowe Miasto i Dworcowej.

Radny Karol Augustyniak mówił o potrzebie utworzenia przejścia dla pieszych od wyjścia z Ośrodka Zdrowia przez ulicę Zgorzelecką.

Wójt odpowiedział, że należy rozpatrzyć te zgłoszenia w porozumieniu z zarządcami dróg.

Radny Jerzy Marek Nowicki zapytał o zasadność ustawienia znaku stop przy przejeździe kolejowym na drodze wojewódzkiej do Zawidowa, który jest wyposażony w  sygnalizację świetlną.

Radny Bogusław Świątek podziękował za interwencję w sprawie zakrętu na drodze powiatowej w Wielichowie, poniżej posesji Państwa Kaczałko. Radny poruszył ponadto sprawę zalewania skrzyżowania drogi biegnącej przez Wielichów z drogą powiatową do Miedzianej. Zdaniem zarządcy drogi, zalewanie jest spowodowane napływem wód gruntowych z pól uprawnych. Jednak radny sądzi, że problem powstaje w wyniku braku właściwego odwodnienia drogi.

Przewodniczący zwrócił uwagę na zaśmiecanie dróg przez ciągniki przewożące kukurydzę, pomimo tego, że przyczepy są przykryte plandekami. Należałoby skierować sprawę do Policji.

Radny Jacek Staszczuk poruszył sprawę niebezpiecznego wjazdu na ul. Zgorzelecką.

Wójt odpowiedział, że dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poruszających się tym odcinkiem zostanie ustawiony najprawdopodobniej radar wskazujący prędkość i nakazujący zwolnienie po przekroczeniu prędkości.

Ad. 9

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Małgorzata Pławiak podziękowała w imieniu mieszkańców za wyasfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi Górnej. W związku z poprawą stanu infrastruktury drogowej pojazdy poruszają się z większą prędkością. Sołtys zgłosiła potrzebę ustawienia znaku wskazującego drogę z pierwszeństwem przejazdu w miejscu, gdzie łączy się droga powiatowa z drogą gminną przy centrum rękodzielnictwa.

Sołtys monitowała w sprawie uszkodzonego mostu w lesie w Małej Wsi Górnej.

Wójt odpowiedział, że ustawnie znaku jest konieczne, sprawa zostanie rozpatrzona.
W kwestii uszkodzonego mostu Wójt poinformował, że  most w najbliższym czasie będzie naprawiony.

Ad. 11

Sprawy różne:

1) Wójt przedstawił pismo Wojewody Dolnośląskiego kierowane do wszystkich samorządów w sprawie możliwości przyjęcia uchodźców i możliwości wsparcia przez Gminę Sulików. Wojewoda zwrócił się o informację w sprawie możliwości zasiedlenia uchodźców na terenie gminy.

W dyskusji radni stwierdzili brak możliwości przyjęcia uchodźców. Zdaniem radnych wiązałoby się to z koniecznością zapewnienia lokali mieszkalnych, których Gmina obecnie nie posiada. Ponadto przyjęcie uchodźców wiązałoby się z koniecznością zapewnienia im miejsca pracy. Gmina Sulików nie ma możliwości finansowych i wystarczającego zasobu mieszkalnego. Wójt poinformował, że jego stanowisko w tej kwestii jest zgodne ze stanowiskiem Rady.

2) Radna Weronika Ziółkowska poinformowała o terminach wizyt komisji konkursowej
w sołectwach, które zgłosiły się do Konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

3) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął X w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1525)

Protokołowała:
A.Adamiak-Trela.

 Przewodniczący Rady
/-/ Jan Solecki 

Ilość odwiedzin: 1492
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 10
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 16 września 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 13:30:49
Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 13:30:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 13:34:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner