logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 12

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni Edyta Sawiniec i Adam Czesnakowski  spóźnili się.)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz Pana Krzysztofa Lipko - Prezesa Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ w Sulikowie. Ponadto Przewodniczący powitał obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

 (godz. 1205 - Radny Adam Czesnakowski przybył na sesję - w sesji bierze udział 14 radnych)

Przewodniczący przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy - Genowefie Wilczak - Raczak.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła planowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ
  w Sulikowie.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice,

6.2 w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku,

6.3 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Wilka,

     6.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas
     dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas
     określony do trzech lat,

     6.5 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     obrębu Mikułowa,

     6.6 zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej,

     6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
     nieruchomości na terenie gminy Sulików,

     6.8 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
     na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,

     6.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

     6.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

 

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do protokołu z sesji w dniu 28 października 2015 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 11 z sesji Rady Gminy Sulików, która odbyła się  w dniu 28 października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 24 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację
z posiedzenia komisji.

Ponadto Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej.

Przewodnicząca Komisji Społecznej - radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację z posiedzenia.

W okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli rozliczania dotacji przyznawanych jednostkom OSP.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Andrzej Polowy przedstawił protokół z kontroli.

Radny Jerzy Marek Nowicki zauważył, że na posiedzeniu kontrolnym obecni byli przedstawiciele jedynie dwóch jednostek OSP. Zdaniem radnego każda jednostka otrzymuje środki z budżetu gminy na swoją działalność, każda ma potrzeby ale nie wszystkie były obecne na posiedzeniu.

Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie planowane jest posiedzenie Gminnego Zarządu OSP, na którym poruszy również tę kwestię.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach projektu pod wstępną nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sulików
  i Hohendubrau poprzez budowę i modernizację infrastruktury OSP oraz wyposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt do prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożeń”.
 2. Udział w spotkaniu uzgodnieniowym szefów JST – członków Porozumienia Zachodniego Obszaru Integracji.
 3. Udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”.
 4. Udział w spotkaniu grupy EUREX „Turystyka Rowerowa” strony polskiej Euroregionu Nysa.
 5. Udział w konferencji inaugurującej rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 6. Udział w konferencji pn. „Energetyka dla Regionu” zorganizowanej przez TAURON Dystrybucja S.A.
 7. Udział w spotkaniu informacyjnym Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.
 8. Spotkanie Partnerów Projektu „Rowerem wokół gór Izerskich”.
 9. Udział w spotkaniu w ramach prekonsultacji wersji roboczej projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego.
 10. Udział w spotkaniu roboczym projektu „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego”.
 11. Udział w Sesji Rady Gminy w Platerówce dotyczącej funkcjonowania i sytuacji ekonomiczno – finansowej MSW-K „SUPLAZ”.
 12.  Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 13.  Udział w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 14.  Udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej akademii zorganizowanej w ZSPiG w Sulikowie.
 15.  Udział w pokazie ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych pn. „Wielka woda 2015”, których celem było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu zgorzeleckiego.

 

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 3. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2015 r.
 4. W sprawie wniesienia przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
 5. W sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddanie we współużytkowanie wieczyste należnej części gruntu.
 8. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 9. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 10. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sulików.
 11. W sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych
  i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych w drodze egzekucji sądowej.
 12. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz określenia regulaminu pracy.
 13. W sprawie wniesienia przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

 

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z firmą „DROG – BRUK” reprezentowaną przez pana Romana Szkaradek na wykonanie prac w ramach zadania pn. „Przygotowanie terenu pod budowę chodnika w części zachodniej cmentarza w Sulikowie”.
 2. Umowa zawarta z firmą ZOBUD Rafał Nowosza na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych pionowych na drogach wewnętrznych przy przejazdach kolejowych na terenie Gminy Sulików.
 3. Umowa zawarta z firmą U.S.B. HIT „GRASZKA” Place Zabaw dla dzieci Mariusz Steczkowski na dostawę i montaż zestawu huśtawek na plac zabaw w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Małej Wsi Dolnej”.
 4. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno – Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej.
 5. Umowa zawarta z Firmą Usługową PREMIUM Adrian Kłagisz na realizację w ramach zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2016 r. Część I”.
 6. Umowa zawarta z firmą „Rolin – Trans” Stanisław Kasza  na realizację w ramach zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2016 r. Część II”.
 7. Umowa zawarta z Firmą Usługową „MARKBUD” Prace Ziemne, Rozbiórki Koparko – Ładowarką Marek Dziak na realizację w ramach zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2016 r. Część III”.
 8. Porozumienie zawarte z Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez pana Artura Bielińskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej.
 9. Umowa zawarta z panem Jerzym Dec na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
  w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr: 499, 467/14 oraz 469/1 obręb Bierna”.
 10.  Umowa zawarta z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. na sprzedaż energii elektrycznej
  i świadczenie usług dystrybucji w budynkach komunalnych w Sulikowie przy ulicach: Starozawidowskiej 121, Garbarskiej 7, Pocztowej 7a, Wiejskiej 1a, Placu Wolności 10 – 12, Zgorzeleckiej 5, Dworcowej 5, 8 – go Maja oraz w Studniskach Dolnych 55.
 11. Umowa zawarta z firmą PESMENPOL Sp. z o.o. na dostawę i montaż siatki ochronnej na boisko zewnętrzne w Studniskach Dolnych.
 12.  Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
 • część działki nr 598 obręb Sulików z przeznaczeniem pod ogród przydomowy
  i grunt zabudowany garażem,
 • działki nr 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8 obręb Mikułowa
  z przeznaczeniem na cele rolne,
 • część działki nr 419/3 obręb Sulików stanowiące grunt zabudowany pomieszczeniem gospodarczym.
  1.  Umowa zawarta z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. na zakup programów SIGID – „Podatek Od Nieruchomości Dla Osób Prawnych” oraz „Podatek Rolny/Leśny Dla Osób Prawnych”.
  2. Umowa zawarta z Ośrodkiem Produkcyjno – Wdrożeniowym „DOSKOMP” Sp. z o.o. na licencję używania systemu informatycznego: „Planowanie i Realizacja Budżetu JST” oraz „Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST”.
  3.  Umowa zawarta z Firmą Usługową PREMIUM Adrian Kłagisz na wykonanie usługi w zakresie cięć sanitarnych i redukcyjnych drzew rosnących w pasie dróg gminnych wewnętrznych.
  4.  Umowa zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu reprezentowanym przez panią Krystynę Milanowską na wykonanie konserwacji odcinka rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 369/2 obręb Radzimów.
  5.  Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Zawidów w sprawie ustalenia zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zawidowie, pokrywanych z budżetu Gminy Miejskiej Zawidów.

Wójt w nawiązaniu do sprawozdania poinformował, że próbując wyjść na przeciw potrzebom Gminy Platerówka, zaproponował przejęcie wszystkich dzieci gimnazjalnych z terenu tej gminy do gimnazjum w Sulikowie. W programie nowego rządu pojawił się pomysł wygaszania gimnazjów. Wszystko wskazuje na to, że gimnazja przestaną istnieć. W związku  z tym, że Gmina Platerówka na funkcjonowanie czterdziestoosobowego gimnazjum wydaje poza subwencją oświatową dodatkowo kwotę 300 tys. zł, warto byłoby zaproponować takie rozwiązane aby gmina mogła zaoszczędzić środki, które mogłaby przeznaczyć np. na dopłaty do ceny wody i ścieków. W związku z długotrwałą współpracą ze Spółką SUPLAZ i Gminą Platerówka należy wspólnie szukać rozwiązań, które pomogą wygospodarować środki. Czterdziestoosobowa grupa uczniów bez problemu zmieści się w budynku ZSPiG w Sulikowie. Jest to wyłącznie pomysł, który trzeba będzie rozważyć w przyszłości wspólnie z Gminą Platerówka.

(godz. 1227  - Radna Edyta Sawiniec przybyła na sesję - w sesji bierze udział 15 radnych)

Wójt odczytał zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie. Na stanowisko została powołana Pani Elżbieta Wąsowska-Bodo. Wójt złożył gratulacje Pani Wąsowskiej-Bodo i życzył owocnej pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Pani Elżbieta Wąsowska - Bodo podziękowała za życzliwość i wsparcie Wójtowi Gminy i Sekretarz Gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Sulików oraz stwierdziła, że liczy na dobrą współpracę z radnymi.

Radny Jacek Staszczuk pytał czy będzie możliwe zapoznanie się z projektem organizowanym przez Powiat Zgorzelecki np. w wersji elektronicznej.

Wójt odpowiedział, że wersja elektroniczna projektu zostanie udostępniona dla zainteresowanych. 

Radny Marek Biliński poruszył kwestię projektu ścieżek rowerowych i działań mających na celu utwardzanie dróg, oznakowanie i ustawienie np. ławek.

Wójt odpowiedział, że na cele które wymienił radny będą przeznaczane środki, tzn. na utwardzenie i oznakowanie ścieżek rowerowych, stworzenie miejsc wypoczynku.

Ścieżka planowo miałaby przebiegać od Studnisk Górnych przez Sulików do Wrociszowa Dolnego, Wilki i do Zawidowa.

Radny Biliński polecił kontakt z Panem Konwińskim  - Zastępcą Burmistrza Zgorzelca, który nadzorował pozyskanie środków zewnętrznych na budowę ścieżki rowerowej
w Zgorzelcu.

Wójt odpowiedział, że Gmina Miejska Zgorzelec jest samorządem wiodącym w tym projekcie, a Gmina Wiejska Zgorzelec w zagospodarowaniu ścieżki "Przygoda z Nysą".

Radny Ewangelis Zaras w nawiązaniu do pomysłu przejęcia uczniów gimnazjum z Gminy Platerówka stwierdził, że należy podjąć działania które spowodują powrót dzieci z terenu gminy Sulików do szkół w Biernej i w Sulikowie. Gmina dopłaca do uczniów uczących się m.in. w Zawidowie i w Zgorzelcu. 

Wójt stwierdził, że gdy po rozwiązaniu gimnazjów, z ZSPiG odejdzie jeden rocznik, pozostanie tyle miejsca, że będzie możliwa reorganizacja, polegająca na utworzeniu np. oddziału przedszkolnego jaki funkcjonuje w Szkole w Biernej. Rodzice, których dzieci uczęszczają do szkół poza terenem Gminy Sulików, kierują się miejscem pracy i bliskością szkoły i przedszkola.

Radny Marek Biliński dodał, że rodzice posyłając dzieci do szkół poza terenem gminy, kierują się również bardziej dogodnymi godzinami otwarcia szkół i przedszkoli
w Zgorzelcu, np. do 1700.

Radny Jacek Staszczuk pytał jak wygląda sprawa dostawiania punktów świetlnych na terenie Sulikowa, np. na ulicy Wiejskiej.

Wójt odpowiedział, że w ramach umowy eksploatacyjnej realizowany będzie również zakres inwestycyjny. Obecnie istniejące sieci będą w dalszym ciągu wymieniane na sieci izolowane w miejscach gdzie narażone są np. na działanie wiatru. Podczas negocjacji wymieniono kilkanaście miejsc, w których Gmina jest zainteresowana rozbudową oświetlenia. Należy sprawdzić czy odcinek na ul. Wiejskiej również został wpisany do umowy. W ciągu roku na bieżąco będą uzupełniane punkty na terenie Gminy a sieć będzie rozbudowywana ze środków pochodzących z części amortyzacyjnej majątku wytworzonego w ramach tego zadania inwestycyjnego.

Radny Bogusław Świątek zaproponował aby w ramach Projektu „Rowerem wokół gór Izerskich” doprowadzić ścieżkę do Miedzianej a w dalszej części do Gminy Platerówka.

Wójt odpowiedział, że w przypadku tego projektu nie jest możliwe takie rozwiązanie, ponieważ uczestniczy w nim kilka gmin, które zaplanowały już przebieg ścieżki na swoich terenach. Gmina Siekierczyn swoją ścieżkę wyprowadza w okolicy Studnisk Górnych, dlatego ścieżka prowadzona jest w ten sposób. Nie ma przeszkód do nawiązania współpracy z Czechami w tym zakresie, podobnie  jak Miasto Zawidów, które planuje połączenie ścieżką rowerową z Habarticami.

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Informacja o działalności Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ
w Sulikowie.

Prezes MSWK SUPLAZ - Krzysztof Lipko w swoim wystąpieniu wyjaśnił powody, dla których radni głosują nad dopłatami do ceny wody i odbioru ścieków oraz przedstawił stan finansowy Spółki SUPLAZ. Spółka osiąga roczne przychody na poziomie ok. 2,3 mln zł. Rok 2014 Spółka zakończyła deficytem na poziomie ponad 800 tys. zł.
W bieżącym roku po dziesięciu zaksięgowanych miesiącach sytuacja finansowa Spółki  przedstawia się następująco: przychody ok. 2,1 mln zł, a strata to 510 tys. zł. W wyniku realizacji zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin zlewni rzeki Czerwona Woda” wytworzony został majątek, który generuje koszty utrzymania. Podatek od nieruchomości, który Spółka wpłaca do budżetu Gminy wynosi 1 140 000,00 zł rocznie. Opłata za umieszczenie infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem dróg wynosi 135 tys. zł rocznie. Dodatkowo istnieją inne koszty, na które Spółka nie ma wpływu, są to: odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, które rocznie wynoszą 384 tys. zł. bez spłaty rat kapitałowych. Te wydatki wiążą się zawsze z kontrowersjami podczas głosowania nad wnioskami taryfowymi na sesjach. Podane wcześniej wielkości, na których wysokość Spółka nie ma wpływu,  w cenie 1 m3 wody wynoszą ok. 2 złotych, w cenie 1 m3 ścieków wynoszą ok. 17 zł.  Wszystkie pozostałe wartości przy cenie 22 zł za m3 ścieków wynoszą ok. 5 zł. Prezes przedstawił ponadto informację o zadłużeniu Spółki, które w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 10,5 mln zł. Ponadto Spółka spłaca kredyt obrotowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w wysokości miliona zł. Mając zadłużenie na tym poziomie Spółka nie jest w stanie zaplanować żadnych nowych przedsięwzięć i inwestycji. Przychód Spółki powinien być znacznie wyższy, jednak uniemożliwia to brak podłączenia wielu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, którzy mają do tego możliwości. Sprzedaż wody jest możliwa do zaplanowania i wartości założone we wniosku taryfowym są wykonane powyżej planu. Wpływy Spółki ze sprzedaży wody mają w następstwie oddziaływanie na jej cenę. Problem stanowią usługi kanalizacyjne. Do problemu podłączeń do sieci kanalizacyjnej Spółka musi podchodzić kompleksowo biorąc pod uwagę teren trzech obsługiwanych gmin. We wniosku taryfowym zaplanowano, że w 2015 roku odebranych zostanie 85 tys. m3 ścieków, po dziesięciu miesiącach odebranych zostało jedynie 48 m3 ścieków. W miejscowościach na terenie Gminy Zgorzelec  - Tylice i Kunów odbierana jest zaplanowana ilość ścieków. Coraz lepiej wygląda sytuacja w Gminie Sulików, do końca roku powinien zostać osiągnięty poziom 35 tys. m3 odebranych ścieków, przy zakładanych 50 tys.m3. W Gminie Platerówka przy zakładanej ilości 20 tys. m3 ścieków, po dziesięciu miesiącach odebrano jedynie 5 tys. m3 ścieków. Koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej są stałe. Prezes stwierdził, że brakuje środków na zapłatę podatków do budżetu trzech gmin będących właścicielami Spółki. Wszelkie pozostałe zobowiązania Spółka reguluje na bieżąco. W przyjętym Studium wykonalności, widniały zapisy dotyczące zwolnienia Spółki z podatku od nieruchomości na terenie Gmin Sulików i Platerówka w 2008 roku. W momencie podpisania umowy dofinansowania i przyjęcia dotacji  z Unii Europejskiej gminy zostały zobowiązane do odstąpienia od tego zapisu, gdyż obawiano się niedozwolonej pomocy de minimis i podwójnego dofinansowania projektu. Gdyby zwolnienia od podatku od nieruchomości zostało uznane przez instytucje wdrażającą jako kolidujące z przyznaną dotacją groziłoby to z całkowitym zwrotem dotacji. Prezes zastanawia się czy byłby możliwy powrót do poprzedniego systemu sprzed 2008 roku, wówczas pomiędzy Spółką a gminami nie byłoby wzajemnych zobowiązań a sytuacja byłaby zacznie bardziej klarowna.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak pytała jak długo będzie trwała spłata zobowiązań i kiedy nastąpi poprawa sytuacji finansowej Spółki.

Prezes Spółki SUPLAZ odpowiedział, że kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zaciągnięty na 15 lat. Największe koszty generują obecnie spłacane odsetki, które wynoszą ok. 26 tys. zł miesięcznie. Spłata rat kapitałowych została rozłożona w taki sposób aby Spółka nie była zbyt obciążana.
W 2015 roku Spółka ma do spłacenia dwie raty kapitałowe w wysokości 30 tys. zł każda, podobnie w 2016 roku. W 2017 roku raty wyniosą 50 tys. zł i będą systematycznie rosły.

Radny Ewangelis Zaras pytał ilu mieszkańców powinno podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, żeby poprawiła się sytuacja finansowa Spółki. Mieszkańcy, zdaniem radnego powinni przestrzegać przepisów prawa wodnego i mając możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej powinni spełniać swój obowiązek. Przez brak wystarczającej liczby podłączonych posesji, mieszkańcy pozostałych sołectw muszą dopłacać do ceny wody.

Prezes odpowiedział, że zgodnie z zapisami  w studium wykonalności przy wybudowanej sieci kanalizacyjnej o długości 50 km, powinno  być wybudowanych 793 przyłączy kanalizacyjnych i tym samym 4582 mieszkańców powinno korzystać z tej sieci. Obecnie istnieje 477 wykonanych przyłączy, zawartych zostało 680 umów. Według ewidencji ludności podłączonych do sieci jest ok. 2800 mieszkańców. W Gminie Platerówka powinno zostać wybudowanych 210 przyłączy kanalizacyjnych i podłączonych 1200 mieszkańców. W chwili obecnej wybudowano 72 przyłącza, z sieci korzysta 483 mieszkańców.

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał jaki koszt ponosi mieszkaniec z tytułu podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Prezes odpowiedział, że koszt jest uzależniony od odległości posesji od granicy działki na której się znajduje. Mieszkaniec ponosi koszty budowy przyłącza jedynie na swojej posesji.

Radny Karol Augustyniak stwierdził, że pracował przy budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Platerówka i odbudowie koryta rzeki. Radny stwierdził, że każda posesja znajdująca się nad rzeką ma wypust kanalizacyjny wprost do rzeki.  Zdaniem radnego jest to przyczyna tak małej ilości podłączonych posesji do sieci kanalizacyjnej.

Wójt wyjaśnił, że sytuacja o której wspomina radny na pewno nie jest właściwym rozwiązaniem. Ponadto Starostwo Powiatowe w Lubaniu wiedząc, że na terenie Gminy Platerówka wybudowana została sieć kanalizacyjna wydawało pozwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które ograniczają ilość podłączeń.

Radny Karol Augustyniak zwrócił uwagę na zły stan przykryw zaworów wodnych
w Sulikowie, oraz braku uszczelki wygłuszającej na łączeniu ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej.

Prezes odpowiedział, ze problem związany jest z kradzieżami. Dekiel jest żeliwny a obudowa plastikowa, obudowy zasuw są porozjeżdżane. Wiąże się to z tym, że muszą być obrabiane na nowo, generuje to wysokie koszty.

Wójt stwierdził, że trzeba znaleźć inne rozwiązanie dla zabezpieczenia studzienek.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak poruszyła problem zbyt niskiego ciśnienia wody w posesjach, które znajdują się wyżej na pograniczu Biernej i Miedzianej, podczas wyższego zużycia wody.

Prezes odpowiedział, że sieć wodociągowa została w taki sposób zaprojektowana. Woda wypływa ze zbiornika pod własnym ciśnieniem. Pracownicy Spółki nie są w stanie nic na to poradzić. Aby zwiększyć ciśnienie wody w tych kilku posesjach należałby przeprojektować sieć wodociągową i wybudować dodatkową przepompownie. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia mieszkańcom wody pod określonym ciśnieniem,  które zgodnie z przepisami wynosi pomiędzy 1,5 a 6 atmosfer. Ciśnienie wody w tych posesjach było wielokrotnie badane i wynosiło 1,8, 1,9, 2,2 atmosfer.

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że sygnalizowała problem już dziesięć lat temu, wówczas Prezes stwierdził, że jest to wada projektu. Po dziesięciu latach problem nadal istnieje, niezbędne są interwencje pracowników Spółki SUPLAZ.

Prezes stwierdził, że w dyskusji jest mowa o dwóch odrębnych sprawach: braku wody w Biernej-Nowoszycach, który następuje wówczas gdy wyłączony zostaje prąd, wówczas pracownicy Spółki ręcznie odpowietrzają i załączają układ oraz błędem w projekcie powodującymi niskie ciśnienie w posesjach na pograniczu Biernej i Miedzianej. 

Radny Andrzej Polowy pytał jaki zysk gromadzi Spółka z odbioru ścieków z poza sieci kanalizacyjnej i kiedy mieszkańcy zaczną być traktowani równo w zakresie opłat za odbiór ścieków. Mieszkańcy dostarczający ścieki beczkowozem płacą 30 zł za m3 ścieków, a mieszkańcy korzystający z kanalizacji płacą 14 zł za m3 ścieków.

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że uwaga radnego Polowego dotyka go osobiście, ponieważ jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Na przykładzie Sołtys Ewy Wrzeszcz która na poprzedniej sesji przedstawiła rachunek za wywóz jedynie 2 m3 ścieków. W tym przypadku zużycie wynosiło o wiele więcej niż 2 m3 ścieków, a wywiezione były zaledwie 2 m3.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, ze mieszkańcy nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej mają co najmniej czterokrotny zysk w stosunku do mieszkańców podłączonych do sieci. Nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy wywożą ścieki raz na dwa-trzy miesiące i zazwyczaj jest to jedynie kilka m3. Podłączeni do sieci mieszkańcy odprowadzają minimalnie 8 m3 miesięcznie.

Prezes stwierdził, że radni Czesnakowski i Staszczuk wyjaśnili tę sytuację oraz przedstawił roczne koszty odprowadzania ścieków w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Prezes dodał, że na jednej z sesji w Gminie Platerówka, Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą dopłaty do odbioru ścieków od mieszkańców nie podłączonych do sieci. Uchwała została uchylona przez nadzór Wojewody. Według przepisów gminy mogą zastosować dopłaty wyłącznie do systemu sieci sanitarnej.

Radny Marek Biliński w imieniu mieszkańców, prosił aby ograniczyć koszty transportu nieczystości stałych, które ponoszą mieszkańcy i zbierać zgłoszenia od mieszkańców sąsiadujących ze sobą posesji.

Prezes odpowiedział, że cena wywozu ścieków wozem asenizacyjnym wynosi 28 zł netto za m3 ścieków. Opłata skalkulowana jest w stosunku do pełnej beczki o pojemności 4,5 m3. Jeżeli samochód o spalaniu ok. 30 l oleju napędowego na 100 km, przywozi 1 m3 ścieków, Spółka musiałaby dopłacać do transportu. W Gminie Miejskiej Zgorzelec wywóz 1 m3 wynosi 36 zł, a Gminie Wiejskiej 54 zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Zawidowa za odbiór 1 m3 ze Studnisk Dolnych zażąda 48 zł. W Gminie Lubań wywóz 1 m3 nieczystości płynnych wynosi 70 zł, na terenie Gminy Siekierczyn – 62 zł.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że absurdem byłoby to, gdyby Spółka czekała aż na terenie jednego sołectwa zbierze się wystarczająca liczba posesji, z której trzeba wywieźć ścieki. Mieszkańcy znają się i sami mogliby ustalać kiedy nastąpi potrzeba wywozu nieczystości.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że żadne przedsiębiorstwo nie ogranicza kosztów transportu, który jest zależny od ceny paliwa. Nie po stronie Spółki leży koordynowanie przebiegu odbioru nieczystości płynnych, zależy to wyłącznie od mieszkańca. W nawiązaniu do sytuacji finansowej Spółki, pytał czy w zestawieniu dochodów i wydatków ujęte są zobowiązania wobec Gminy Platerówka.

Prezes odpowiedział, że w informacji po 10 miesiącach w bieżącym roku ujęte zostały zobowiązania  wobec wszystkich gmin w zakresie podatku od nieruchomości. W rozbiciu na poszczególne gminy opracowywane są wnioski taryfowe, po to aby rzetelnie go dostosować do każdej z gmin. Koszty ogólne funkcjonowania Spółki są uzależnione od współczynnika, którego wysokość jest uzależniona od poziomu świadczonych usług na terenie poszczególnych gmin.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

6.2 w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.3 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Wilka.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.5 w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

6.6 zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.8 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

6.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad. 7

Pytania i wnioski radnych.

Radny Jerzy Marek Nowicki korzystając z obecności Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie prosił o przedstawienie planowanych działań w zakresie świetlic wiejskich.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie - Elżbieta Wąsowska-Bodo stwierdziła, że misją Gminnego Ośrodka Kultury jest przede wszystkim rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców z terenu całej Gminy. Wykorzystując salę widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury można będzie organizować w niej spotkania, konferencje liderów lokalnych, przedstawicieli rad sołeckich i wszystkich, dla których biska jest współpraca z Ośrodkiem Kultury. Celem spotkań będzie przenoszenie na teren sołectw przedstawionych pomysłów. Siedziba GOKu to miejsce  z którego będą wypływać pomysły w szczególności do świetlic,
w których nie są zatrudnione świetlicowe. Konieczne jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Działania i zajęcia prowadzone w GOKu powinny być rozprzestrzenianie na świetlicach w pozostałych sołectwach. Za przykład może posłużyć prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach w świetlicy w Radzimowie, przez instruktora zatrudnionego w GOKu. Dyrektor stwierdziła, że czeka na sugestie i propozycje radnych i sołtysów. W celu zdiagnozowania potrzeb mieszkańców wykorzystane zostały ankiety.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak podziękowała za organizację ostatniej imprezy, w której mogli wziąć  udział mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Dyrektor dodała, że częstym problemem jest brak komunikacji, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy przedstawiciel rad sołeckich dysponował adresem mailowym.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o przedstawienie informacji na temat braku zasięgu sieci komórkowej Plus na terenie Gminy.

Wójt poinformował, że Kopalnia Lafarge nie przedłużyła umowy z siecią Plus na lokalizację nadajnika. W związku z tym konieczne będzie znalezienie nowej lokalizacji.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie poinformowała o możliwości udziału w zajęciach sportowych organizowanych w Hali Sportowej przez instruktora zatrudnionego w Ośrodku.

Dyrektor zaprosiła również na doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się
w dniu 11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Radny Marek Biliński pogratulował Pani Elżbiecie Wąsowskiej-Bodo wyboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz poruszył sprawę remontu Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych. Mieszkańcy Studnisk Górnych są chętni do współpracy i działalności na rzecz Sołectwa dlatego tak ważny jest remont budynku świetlicy.

Wójt stwierdził, że środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, w której określone zostaną potrzeby i zakres remontu. Remont będzie uzależniony od posiadanych środków. Planowane jest wystąpienie o środki zewnętrzne na ten cel.

Radny Jacek Staszczuk w związku z tym że wśród mieszkańców  gminy coraz większym zainteresowaniem cieszy się bieganie oraz nordic walking złożył wniosek o rozpatrzenie możliwości budowy bieżni, niekoniecznie pełnowymiarowej. Radny stwierdził, że nie wiąże się to z wysokimi kosztami a pomysł jest zdecydowanie godny rozważenia.

Wójt odpowiedział, że rozpozna możliwości budowy bieżni.

Radny Karol Augustyniak zwrócił uwagę na niewłaściwe wykonanie chodnika na cmentarzu umiejscowionego od strony Sulikowa. Zdaniem radnego chodnik już zaczął się „rozjeżdżać”, radnego dziwi również to dlaczego został zakończony na takiej wysokości.

Wójt stwierdził, że sprawdzi stan chodnika. W przypadku konieczności poprawienia chodnika, wykonawca zostanie do tego zobowiązany. Wójt dodał, że kolejny chodnik zostanie wykonany wzdłuż ogrodzenia od strony lasu. Zanim jednak ta alejka powstanie muszą być wykonane grobowce w tym miejscu.

Radna Jolanta Matwiejczuk przypomniała o możliwości wzięcia udziału w głosowaniu na Kapelę Pogranicze w ramach konkursu organizowanego przez Polskie Radio Wrocław. Szczegóły można znaleźć na stronie www.sulikow.pl.

Ad.8

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Franciszek Fleszar poruszył kwestię funkcjonowania świetlic wiejskich. Sołtys podkreślił, że w przypadku Studnisk Dolnych, współpraca mieszkańców skupia się właśnie w ramach świetlicy. Osobą napędzającą działania jest radna Edyta Sawiniec. Sołectwo przeznacza środki z funduszu sołeckiego również na świetlicę. Fundusze pochodzące
z organizowanych imprez przekazywane są na działalność świetlicy. Bardzo dużym wydatkiem jest ogrzewanie elektryczne, które pochłania znaczną ilość środków. Świetlica cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i często jest wynajmowana. Sołtys stwierdził, że kultura wymaga wkładu finansowego i nakład na nią nigdy się nie zwraca.

Sołtys Ryszard Kurasiewicz pytał czy firmy przewozowe udzieliły odpowiedzi na jego zapytanie w sprawie przedłużenia trzech przejazdów na trasie Sulików-Studniska-Zgorzelec.

Sekretarz Gminy – Elżbieta Piotrowska odpowiedziała, że Urząd Gminy skierował zapytanie do przewoźników, jednak istnieje swoboda działalności gospodarczej i nie można nikogo przymusić do podejmowania działań, które w jego ocenie nie są opłacalne.

Poinformowała, że Urząd ponowi zapytanie w tej sprawie.

Ad. 10

Sprawy różne:

 1. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radnym zostanie przekazany projekt uchwały budżetowej. Ponadto o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
 2. Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę wysokich opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Wójt odpowiedział, ze sprawa zostanie rozpatrzona ponownie. Wójt i Dyrektor GOK wzięli udział w posiedzeniu Komisji Społecznej poświęconym m.in. temu tematowi.

Dyrektor GOK stwierdziła, że obecnie jest w trakcie analizy dokumentacji. Dyrektor dodała, że każda impreza organizowana na terenie sołectwa powinna być dodatkowo opłacona dla ZAiKS, generuje to dodatkowe koszty.

 1. Radny Bogusław Świątek zaprosił wszystkich obecnych na wystawę gołębi pocztowych w dniach 12-13 grudnia br. połączoną z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym w Lubomierzu.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1405)

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela

 Przewodniczący Rady
/-/ Jan Solecki 

Ilość odwiedzin: 1320
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 12
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 11:43:56
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 11:43:56
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 13:47:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner