logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A AProtokół Nr 13

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
  5. przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
  7. głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.

7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice,

7.2 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Stary Zawidów,

7.3 w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Bierna, Miedziana, Sulików, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny i Mała Wieś Dolna w Gminie Sulików oraz Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wilka (obejmującego wsie Wilka
i Ksawerów) w Gminie Sulików,

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2016 rok,

7.5 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2016,

7.6 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2016 rok.

7.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

8. Pytania i wnioski radnych.

9. Pytania i wnioski sołtysów.

10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

11. Sprawy różne i informacje.

 

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2015 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 12 z sesji Rady Gminy Sulików, która odbyła się  w dniu 30 listopada 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącą o przedstawienie informacji z posiedzenia. 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak odczytała informację
z posiedzenia.

Radny Ewangelis Zaras zwrócił uwagę na błąd w informacji, dotyczący poruszenia kwestii budowy sieci wodociągowej a nie sieci kanalizacyjnej we Wrociszowie Dolnym.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca odczytała informację.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. 
 2. Udział w spotkaniu roboczym partnerów projektu „Rowerem wokół Gór Izerskich. Przygraniczna dostępność kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa wokół Gór Izerskich” w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.
 3. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy WS – SP ZOZ.
 4. Udział w Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
 5. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie.
 6. Udział w dorocznym Jarmarku Świątecznym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.
 7. Udział w uroczystym otwarciu salki edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP w Zgorzelcu powstałej w ramach programu „Bezpieczne +”
 8. Udział w zebraniu sołeckim wsi Skrzydlice w sprawie wyboru sołtysa.
 9. Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie.
 10. Udział w uroczystości 50- lecie pożycia małżeńskiego Państwa Cecylii i Józefa Sutych.
 11. Udział w spotkaniach świątecznych organizowanych przez Policję, PSP, Sybiraków, Rady Sołeckie Studnisk Dolnych, Małej Wsi Górnej oraz Biernej.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Publicznego.
 2. w Sulikowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików.
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 4. W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 5. W sprawie oddania w użyczenie sprzętu sportowego.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z firmą Usługi Elektryczne Mariusz Korotuszna na wykonanie remontu instalacji elektrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej.
 2. Umowa zawarta z Firmą PPHU „INSTALATOR” Sławomir Bogdanowicz na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej”.
 3. Umowa zawarta z Panem Jarosławem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. F.H.U. „JARO” polegająca na usunięciu awarii na kanalizacji ogólnospławnej w Sulikowie przy ul. Zawidowskiej.
 4. Umowa zlecenie zawarta z Autorską Pracownią Rozwoju Społecznego Edyta Rząsa oraz Fundacją „Calamita” Krzysztof Szustka na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla Grup Odnowy z Sołectw Wrociszów Górny oraz Wilka.
 5. Umowa zawarta z PR Ryszard Piertas Radca Prawny na kompleksową obsługę prawną Urzędu Gminy Sulików.
 6. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
  • działkę nr 14/1 w obrębie geodezyjnym Sulików,
  • działkę nr 598 w obrębie geodezyjnym Sulików z przeznaczeniem pod grunt zabudowany garażem oraz ogród przydomowy.
 7. Umowa zawarta z Klubem Sportowym „Błękitni” Studniska na użyczenie 1 kompletu piłkochwytu zewnętrznego.
 8. Umowa zawarta z AL – CAR Usługi – Handel Józef Żukowski na utrzymanie porządku i czystości na 32 przystankach komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Sulików i będących własnością Gminy Sulików.
 9. Umowa zawarta z Firmą Biuro – Info F.H.U. Danuta Ajple na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy Sulików.
 10. Umowa użyczenia zawarta z Sołectwem Radzimów Dolny reprezentowanym przez Sołtysa Andrzeja Polowego na nieodpłatne użyczenie tablicy ogłoszeń.

Radny Adam Czesnakowski prosił o rozwinięcie informacji na temat  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Radny pytał czy zgodnie z informacją, którą na jednej z poprzednich sesji przedstawiła Pani Bożena Mulik, o środki z Programu będą mogli występować wyłącznie prywatni przedsiębiorcy i stowarzyszenia.

Wójt odpowiedział, że Stowarzyszenie LGD dysponuje pulą środków, która będzie rozliczana w inny sposób jeżeli beneficjentem będzie stowarzyszenie a inaczej jeżeli będzie nim samorząd. Samorząd będzie mógł ubiegać się o 63,63% dofinansowania do całości przedsięwzięcia, a stowarzyszenie o 80% dofinansowania. Realizowane zadania to najczęściej tzw. miękkie projekty, np. zagospodarowanie centrum wsi, wyposażenie placów zabaw. Każda z gmin będzie mogła pozyskać 300 tys. zł, w poprzednich rozdaniach była to kwota 500 tys. zł. Po przeanalizowaniu szczegółów wspólnie
z pracownikami Urzędu Wójt uznał, że należy złożyć deklarację do Stowarzyszenia LGD mówiącą o tym, że beneficjentem będzie Gmina. Zdaniem Wójta stowarzyszenia mogłyby mieć trudności z rozliczeniem tak dużej kwoty. Przykładem mogą być dwa projekty, realizowane w 2015 r. przez stowarzyszenia, które same złożyły wniosek i otrzymały dofinansowanie ale przy rozliczeniu musiały wykazać całą kwotę projektu. Zebranie kwoty było dużym problemem dla stowarzyszeń, a zgodnie z przepisami gmina nie mogła przekazać środków dla stowarzyszenia. 

Radny Bogusław Świątek prosił o informacje w sprawie zarządzenia wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Publicznego.

Wójt odpowiedział, że gmina była beneficjentem środków na remont budynku Przedszkola w związku z tym gmina przejęła na swój stan majątek, w którego skład wchodził budynek. W związku z tym, że zadania zostało zakończone, budynek został przekazany zarządzeniem w trwały zarząd Przedszkola.

Radny Karol Augustyniak pytał o spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. 

Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
w kontekście uzyskania tzw. efektu ekologicznego poprzez podłączenie się do sieci kanalizacyjnej określonej w projekcie liczby mieszkańców.

Przewodniczący pytał czy po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej wszystkich posesji
z obszaru objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej zostanie spełniony efekt ekologiczny.

Wójt odpowiedział, że może to być trudne do osiągnięcia. Założenia do projektu były opracowywane w 2008 roku, najprawdopodobniej projektanci trochę na wyrost założyli pewne dane. Obecnie gmina stoi przed problemem, którego rozwiązanie nie łatwo będzie można znaleźć. Wójt przedstawi stanowisko w tej sprawie po zakończeniu rozmów
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Radny Karol Augustyniak pytał czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska mocno naciska na osiągniecie efektu ekologicznego.

Wójt odpowiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest partnerem, który prowadzi rozmowy dotyczące realizacji projektu
z Ministerstwem Środowiska.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przekazany radnym wraz
z materiałami na sesję.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały i poinformowała, że konieczność ich wprowadzenia wynika z potrzeby wpisania dwóch dodatkowych przedsięwzięć: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna" oraz "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy". Dodanie tych przedsięwzięć spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w dwóch załącznikach do projektu uchwały.

Wójt wyjaśnił, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związana jest ze zmianą opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą rodzaju zabudowy na terenie Małej Wsi Dolnej. W związku z tym konieczne będzie powtórzenie procedury dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obrębu. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dotyczy punktów oświetleniowych, które wymagały uzgodnień ze Starostem Powiatowym.

Radna Jolanta Matwiejczuk w nawiązaniu do treści załącznika nr 1 do projektu uchwały pytała czy spłata tak wysokich rat kredytów i pożyczek w 2017 nie zachwieje budżetem gminy.

Wójt odpowiedział, że harmonogram spłat kredytów i pożyczek jest zaplanowany prawidłowo, nie zagraża wykonaniu budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa uzyskuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał o stan zadłużenia budżetu gminy.

Wójt odpowiedział, że w 2015 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a stan zadłużenia zmniejszył się zgodnie z zaplanowaną wysokością spłat rat kredytów.

Skarbnik poinformowała, że na str. 5 załącznika nr 1 do projektu uchwały ujęto stan zadłużenia na koniec 2015 roku, który wynosi 8.132.607,00 zł. Stan zadłużenia zmniejszył się o spłaconą kwotę zadłużenia w stosunku do roku 2014. W załączniku ujęta jest również kwota zadłużenia po spłatach rat pożyczek i kredytów zaplanowana na koniec 2016 roku, która wyniesie 7.255.107,00 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za).

Ad. 6

Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016.

Ad. 6.1 

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.

Wójt stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został szczegółowo przedstawiony
i omówiony na posiedzeniu komisji stałych.

Wójt poinformował, że dochody ujęte w projekcie budżetu gminy wynoszą 21.191.906,00 zł, a wydatki zaplanowano na poziomie 20.314.406,00 zł.  Nadwyżka budżetowa wynosi 877.500,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. W budżecie zapewnione zostały środki na dopłaty do ceny wody i ścieków. Rezerwa w kwocie 800 tys. zł. przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały budżetowej na rok 2016 został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik na posiedzeniu komisji stałych.

Ad. 6.2

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 21 grudnia br. do Wójta Gminy wpłynęła uchwała nr I/350/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we  Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016.

Ad. 6.3

Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 14 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów na podstawie opinii Komisji Społecznej i  opinii Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska wydała zbiorczą opinię na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016. Komisja wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła opinię Komisji na temat projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Ad. 6.4

Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji

Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o przedstawienie stanowiska na temat opinii Komisji oraz o ustosunkowanie się do tej opinii.

Wójt podziękował za pozytywną opinię Komisji, która podsumowuje wielotygodniową pracę Pani Skarbnik i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, którzy starają się wspólnie z radnymi realizować cele i działania ujęte w budżecie. W projekcie budżetu zaplanowano działania, które mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ponadto w 2016 roku zadłużenie budżetu Gminy będzie spłacane na bieżąco a zaciąganie kolejnych zobowiązań nie jest brane pod uwagę. Wójt podziękował za zrozumienie dla idei i zamierzeń, które towarzyszyły podczas tworzenia projektu budżetu.

Ad. 6.5

Przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016.

Skarbnik poinformowała, że autopoprawka dotyczy doprecyzowania zapisów dotyczących upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy.

Ad. 6.6

Dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami.

Radni nie zgłosili uwag i pytań do projektu uchwały budżetowej i zgłoszonych autopoprawek.

Ad. 6.7

Głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016.

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2016 rok zostały przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 6.8

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki
i poprawki.

W związku z przyjęciem przez radnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2016 została przyjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.  

Ad. 7

Podęcie uchwał.

7.1. W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Ustalono termin Zebrania wiejskiego na dzień 15 stycznia 2016 r. o godz. 1700.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.2 W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Stary Zawidów.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Ustalono termin Zebrania wiejskiego na dzień 20 stycznia 2016 r. o godz. 1700.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.3 W sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Bierna, Miedziana, Sulików, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wrociszów Dolny i Mała Wieś Dolna w Gminie Sulików oraz Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wilka (obejmującego wsie Wilka i Ksawerów)
w Gminie Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2016 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radni Krzysztof Gruszczyński i Bogusław Świątek zgłosili poprawki do treści projektu uchwały polegające na zmianie roku 2016 na rok 2017 w zapisach dotyczących uchwalenia stawek podatków i opłat na 2017 rok i opracowanie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2017 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.5 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2016.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radny Adam Czesnakowski zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Społecznej polegającą na wprowadzeniu w miesiącach wrzesień/październik zapisu dotyczącego posiedzenia w sprawie cmentarzy komunalnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.6 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2016 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radny Andrzej Polowy zgłosił poprawkę polegającą na wprowadzeniu w miesiącach wrzesień/październik, przed kontrolą gospodarki nieruchomościami, kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (wspólne posiedzenie z Komisją Społeczną).

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

Ad. 8

Pytania i wnioski radnych.

Radny Ewangelis Zaras zgłosił problem wyrwy na drodze powiatowej przy wjeździe do Wrociszowa Górnego od strony drogi wojewódzkiej.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę awarii oświetlenia w Starym Zawidowie. Ponadto radny poruszył kwestię braku udziału w akcji przeciwpożarowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z Biernej, Miedzianej i Starego Zawidowa podczas pożaru kamienicy w Zawidowie. Pomimo bliskiej lokalizacji do pożaru wezwana została OSP Studniska Dolne i OSP Trójca.

Radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę sypiącego się gzymsu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej, który wymaga zabezpieczenia.

Radny Józef Ziomek podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za szybką naprawę drogi gminnej prowadzącej do "bloków" w Radzimowie Górnym.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-Wójt poinformował, że w sprawie wyrwy w drodze powiatowej prowadzącej do Wrociszowa Górnego zostanie poinformowane Starostwo.

-Awaria oświetlenia w Starym Zawidowie powinna zostać usunięta, ponieważ Tauron działa obecnie również na terenie Sulikowa i Studnisk Górnych. Awaria powstała tuż przed świętami, najprawdopodobniej stąd opóźnienie w naprawie. Zgodnie z zapisami umowy Tauron zobowiązany jest usuwać powstałe awarie oświetlenia w ciągu 48 godzin.

-Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek dysponowania do pożaru własnych jednostek oraz jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki OSP są tratowane jako rezerwowe. Do pożaru na ul. Szkolnej w Sulikowie,  podczas którego w wyniku zapalenia zamrażarki uszkodzona została podłoga przyjechały cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ta sytuacja wskazuje, że system powiadamiania
nie działa właściwie.

-Wójt poruszył kwestię dysponowania środkami pochodzącymi z konkursu organizowanego przez Starostwo - "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić". Przekazywanie środków w grudniu jest wielce niefortunne, ponieważ pracownicy muszą zakupić sprzęt albo materiały, które sołectwo chciałoby otrzymać, a następnie rozliczyć otrzymaną dotację. Zdaniem Wójta idea konkursu jest jak najbardziej słuszna i życzy wszystkim sołectwom aby zdobywały nagrody, jednak termin rozliczenia otrzymanych środków powinien zostać wydłużony do kolejnego roku budżetowego.

Radny Bogusław Świątek pytał jaka forma umowy została zawarta z firmami, które odśnieżają drogi na terenie gminy.

Wójt odpowiedział, że drogi powiatowe odśnieża firma Pana Kaszy. Teren gminy został podzielony na trzy sektory tak jak w ubiegłych latach. Umowy podobnie jak w przypadku dróg powiatowych rozliczane są w sposób zryczałtowany i zostały zawarte z Firmą Usługową PREMIUM Adrian Kłagisz, Firmą „Rolin – Trans” Stanisław Kasza i Firmą Usługową „MARKBUD” Prace Ziemne, Rozbiórki Koparko – Ładowarką Marek Dziak.

Radny Karol Augustyniak zwrócił uwagę na tworzące się dzikie wysypisko odpadów na ulicy Wojska Polskiego za mostem kolejowym.

Radny Marek Biliński pytał o kontynuację remontu drogi powiatowej w Studniskach.

Wójt odpowiedział, że wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowane zostało na listopad lub grudzień br. Trudności w uzgodnieniach pojawiły się w związku z odcinkiem drogi przebiegającym pod wiaduktem kolejowym.

Przewodniczący dodał, że dokumentacja techniczna remontu drogi ma zostać ukończona w najbliższym czasie.

Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił zniknięcie znaków przy wjeździe do Starego Zawidowa z nazwą miejscowości oraz znaku droga z pierwszeństwem przejazdu i znaku informującego o terenie zabudowanym.

Radny Adam Czesnakowski w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mała Wieś Dolna, zasugerował rozważenie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i możliwością przyłączenia dwunastu rodzin ze względu na to że tereny przylegające do drogi nr 45 i drogi na Kunów.

Wójt stwierdził, że sugestia radnego jest zasadna, jednak zdaniem Wójta każda kolejna decyzja związana z rozbudową kanalizacji powinna być poparta konsultacjami
z mieszkańcami tego sołectwa. Wójt poprosił sołtysa o rozpoznanie tej kwestii wśród mieszkańców.

Radna Jolanta Matwiejczuk podziękowała w imieniu radnych Wójtowi, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i pracownikowi ds. obsługi organów gminy za udaną współpracę
w mijającym roku. Radna życzyła wszystkim wielu sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym w nowym roku.

Ad. 9

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Ewa Wrzeszcz poinformowała, że po jej wypowiedzi na sesji w październiku
w sprawie wysokich opłat za wywóz nieczystości ciekłych, stawka za transport
z Radzimowa została podniesiona. Sołtys mówiła wówczas także o niesprawnych hydrantach. Po sesji, odwiedził ją Pan, który był bardzo oburzony za to, o czym mówiła na sesji i zrobił jej awanturę.

Sołtys Małgorzata Pławiak monitowała w sprawie ustawienia znaku informującego
o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu przy centrum rękodzielnictwa w Małej Wsi Dolnej.

Ad. 10

Odpowiedzi na zapytania.

Wójt odpowiedział, że znak w Małej Wsi Górnej zostanie ustawiony w najbliższym czasie.

Wójt w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Sołtys Ewy Wrzeszcz odpowiedział, że na sesji
w listopadzie Prezes MSWK SUPLAZ szczegółowo wyjaśnił z czego składa się stawka za odbiór nieczystości ciekłych. Prezes informował również, że stawka, którą pobiera SUPLAZ jest najniższa w regionie. W kwestii hydrantów, Wójt stwierdził, że pożary nie mają miejsca często, w związku z tym hydranty nie mogą być uszkadzane podczas akcji przeciwpożarowych. Uszkodzenie hydrantów, które są zlokalizowane na terenach gdzie pożary nie występują, wiąże się najczęściej niestety z nielegalnym poborem wody.  

Ad. 11

Sprawy różne:

 1. Radny Bogusław Świątek poruszył kwestię nocnych przejazdów samochodami terenowymi i quadami drogami i polami na terenach Sołectw Miedziana, Stary Zawidów, Wielichów i Bierna. Pojazdy niszczą uprawy i poruszają się z bardzo dużymi prędkościami po drogach publicznych.
 2. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radnym zostanie przekazany projekt uchwały budżetowej. Ponadto o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
 3. Wójt złożył wszystkim obecnym na sesji najserdeczniejsze życzenia spokoju
  w nadchodzącym 2016 roku oraz poczucia, że sprawy samorządu i kraju idą
  w dobrym kierunku.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1400)

Protokołowała:

A. Adamiak-Trela

 

Ilość odwiedzin: 1336
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 13
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 13:47:33
Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 13:47:33
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 13:53:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner