logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 14
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 1245
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIV sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radna Genowefa Wilczak-Raczak spóźniła się - przybyła na sesję o godz. 1248)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący poinformował, że do porządku sesji konieczne jest wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w związku ze zmianą osób pełniących funkcję sołtysa w sołectwach Skrzydlice i Stary Zawidów.

Planowany porządek posiedzenia wraz ze zmianą przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

5.2 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których Gmina   Sulików jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami  tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

5.3 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

5.4 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Pytania i wnioski radnych.

7. Pytania i wnioski sołtysów.

8. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

9. Sprawy różne i informacje.

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 13 z sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia projektów uchwał.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca odczytała informację.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w Konwencie Wójtów Regionu Jeleniogórskiego i spotkanie z: Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Ewą Grzebieniak, Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Romanem Witulskim, Dyrektorem Nieruchomości PKP we Wrocławiu Tadeuszem Szulcem oraz Wicewojewodą Dolnośląskim Kamilem Zielińskim. Nawiązanie współpracy z Posłami i Senatorami okręgu jeleniogórsko – legnickiego. Podjęcie rezolucji w sprawie budowy nowych ujęć głębinowych i sieci wodociągowych, finansowanych z Programu Rządowego.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze
  w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.
 3. Spotkanie z Prezesem MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie Panem Krzysztofem Lipko oraz Wójtem Gminy Platerówka Krzysztofem Halickim dotyczące projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeczki Czerwona Woda”
 4. Udział w Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
 5. Spotkanie z wykonawcami modernizacji stacji energetycznej PSE Mikułowa.
 6. Spotkanie z Panią Renatą Andrysz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Zgorzelcu na temat działalności PCPR.
 7. Spotkanie z Radą Sołecką Studnisk Dolnych oraz Dyrektor GOK.
 8. Udział w uroczystości Święta Babci i Dziadka zorganizowanej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2015 r.
 2. W sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. W sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016.
 4. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sulików odrębnymi ustawami na rok 2016.
 5. W sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania,  pozyskiwania uprawnień oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz Karty Dużej Rodziny.
 6. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
 7. W sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików” oraz powołania komisji do rozpatrywania wniosków o nieodpłatne wykonanie usługi załadunku, transportu
  i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
 8. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych w drodze egzekucji sądowej.
 9. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania
  i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 10. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 11. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 12. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z P.U.H. GEO – SYSTEM Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Malinowskiego na przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na rok 2016.
 2. Umowa zawarta z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Jerzego Wojciechowskiego na przedłużenie gwarancji korzystania z oprogramowania SIGID.
 3. Umowa zawarta z Gospodarstwem Rolnym Baranek Tadeusz w Sulikowie na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w Sulikowie.
 4.  Umowa zawarta z Gabinetem Weterynaryjnym „FORMICA” Paulina Kanczewska na realizację usługi polegającej na wykonywaniu zabiegów sterylizacji/ kastracji oraz podstawowych szczepień kotów wolno żyjących na terenie Gminy Sulików.
 5. Umowa zawarta z Panem Stanisławem Mażuchowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Stan – Meble” na wykonanie, dostawę oraz montaż nowych mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego Urzędu Gminy Sulików.
 6. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące część działki nr 513/6 obręb Sulików.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o przebieg spotkania z Prezesem Spółki SUPLAZ i Wójtem Gminy Platerówka w sprawie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeczki Czerwona Woda”.

Wójt odpowiedział, że odnośnie terminu uzyskania efektu ekologicznego Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spotykał się między innymi w sprawie dotyczącej Gminy Sulików w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W związku z tym najprawdopodobniej w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z terminem osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeczki Czerwona Woda”.

Radny Andrzej Polowy pytał czy podczas spotkania z Prezesem Spółki SUPLAZ i Wójtem Gminy Platerówka zapadły konkretne decyzje w kwestii przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Wójt odpowiedział, że odpowiednie przepisy prawa określają jakie czynności można podjąć w zakresie nakłonienia mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Działania te poprzedzone były procedurą prowadzoną w ubiegłym roku. Procedura zostanie zakończona wydaniem decyzji administracyjnych. Przeprowadzone zostaną również kontrole z udziałem funkcjonariuszy Policji na terenie nieruchomości, które nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej. Kiedy większa liczba mieszkańców skorzysta z możliwości przyłączenia się do sieci, projekt będzie miał szanse na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego.

Radny Jacek Staszczuk pytał czy na spotkaniu z Radą Sołecką Studnisk Dolnych pojawił się temat budynku po Szkole Podstawowej i czy są pomysły na zagospodarowanie budynku.

Wójt odpowiedział, że na spotkaniu poruszył temat zagospodarowania budynku po byłej szkole w związku z prowadzonymi rozmowami z jedną z fundacji działających na terenie  Powiatu Zgorzeleckiego, która jest zainteresowana remontem mniejszego budynku i utworzeniem w nim domu dziecka. Jeżeli zapadną odpowiednie ustalenia z przedstawicielami fundacji, radnym zostaną przedstawione informacje w tej sprawie. Co do drugiego budynku nie ma obecnie zainteresowania.

Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił uwagę, że należy być ostrożnym w kwestii przejęcia budynku po stacji kolejowej, o którym była mowa w sprawozdaniu. Obecnie gmina ma problem z dwoma budynkami po szkołach w Sulikowie i w Studniskach Dolnych, które stoją puste.

Wójt odpowiedział, że decyzje dotyczące przejęcia budynków będą zapadać wyłącznie
w porozumieniu z Radą. Padła pewna propozycja, do której trzeba będzie się odnieść na spotkaniu z Dyrektorem ds. Nieruchomości PKP. Budynek dworca został zaprojektowany w 1926 roku przez znanego niemieckiego architekta Adolfa Radinga, który projektował budynki również m.in. we Wrocławiu, Hajfie i Londynie. Należałoby mieć na uwadze, że taki obiekt znajduje się na terenie Gminy Sulików. Wójt dodał, że z pewnością środki z budżetu nie będą wydatkowane na zadania, które nie są priorytetowe dla gminy.

Radny Bogusław Świątek w kwestii podjętych zarządzeń odnośnie sprzedaży nieruchomości stwierdził, że w treści sprawozdania najprawdopodobniej wkradł się błąd i zarządzenia dotyczyły ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości.

Wójt odpowiedział, że sprawdzi tę kwestię.

Radna Genowefa Wilczak - Raczak pytała w jaki sposób funkcjonuje Urząd Gminy po zmianie regulaminu organizacyjnego.

Sekretarz poinformowała, że w 2011 roku w strukturze Urzędu Gminy, poza Wydziałem Finansowym funkcjonowały samodzielne stanowiska. W 2012 roku utworzone zostały trzy wydziały: Wydział Prawno-Administracyjny, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy. Obecne zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy dotyczyły przede wszystkim tego, że na czele każdego z wydziałów stanęli naczelnicy.
W strukturze Urzędu pozostają stanowiska takie jak Asystent Wójta i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, które zgodnie z przepisami prawa stanowią odrębne stanowiska poza tymi wydziałami. Zmiany w regulaminie organizacyjnym nie wprowadziły rewolucyjnych zmian w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Naczelnikami wydziałów zostali pracownicy Urzędu Gminy - Marta Brzozowska i Agnieszka Kuprewicz, które nadal zajmują się w większości wcześniej wykonywanymi obowiązkami.

Wójt dodał, że wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie pracy w zakresie długotrwałych zastępstw. W przypadku samodzielnego stanowiska pracy, można zastąpić pracownika przez krótki czas, w przypadku długotrwałych nieobecności nie działa to prawidłowo. Osoby zatrudnione na stanowisku naczelników wydziałów zostały w ten sposób wyróżnione za swoją długoletnią pracę. 

Radny Karol Augustyniak pytał czy umowa zawarta z Gospodarstwem Rolnym Pana Tadeusz Baranka na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w Sulikowie dotyczy psów i kotów i czy będzie to funkcjonowało w formie schroniska dla zwierząt.

Wójt odpowiedział, że na terenie Gminy Sulików musiało zostać wyznaczone miejsce,
w którym będą mogły przebywać zwierzęta gospodarskie np. w przypadku gdy ich właściciel nie ma odpowiednich warunków do ich przechowywania. Zawarta umowa jest umową prewencyjną, która zabezpiecza przechowanie zwierząt w odpowiednich warunkach kiedy wymaga tego sytuacja.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy powołanie pracowników na stanowisko naczelników wydziałów spowodowało dodatkowe podwyżki wynagrodzeń.

Wójt odpowiedział, że wiąże się to głównie z otrzymaniem przez te osoby dodatku funkcyjnego w określonej wysokości.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radny Andrzej Polowy poruszył sprawę zabezpieczenia środków na udzielenie dopłat do ceny wody i ceny odbioru ścieków.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w projekcie budżetu Gminy Sulików na 2016 rok zaplanowana została kwota zabezpieczająca wydatki na dopłaty do ceny wody i odbioru ścieków.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że gmina od 2013 roku boryka się z problemem oczyszczalni, do której nie jest odprowadzana odpowiednia ilość ścieków. Gmina co roku dopłaca około 800 tys. zł z budżetu do ceny wody i ścieków. Przez trzy lata, podczas których dopłacano do ceny wody i ścieków, za zgromadzone środki można byłoby wybudować sieć wodociągową.  W niektórych sołectwach dopłaca się mieszkańcom do wody a w niektórych nie ma nawet wybudowanej sieci wodociągowej.

Wójt stwierdził, że dyskusja w tym temacie powinna przetoczyć się wśród mieszkańców gminy i radnych w 2008 roku, przed podjęciem decyzji o budowie sieci kanalizacyjnej
i uchwaleniem studium wykonalności. Zapadły decyzje o budowie kanalizacji pomimo wiedzy o wysokiej cenie za wodę i odbiór ścieków i konieczności dopłat z budżetów gmin biorących udział w projekcie. Nie ma obecnie możliwości zmiany decyzji podjętych w 2008 roku i konieczne jest skuteczne wygospodarowanie środków na dopłaty.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że przez konieczność udzielania dotacji dla Spółki SUPLAZ z przeznaczeniem na dopłaty budżet gminy stanął w miejscu i nie zwiększa się.

Wójt odpowiedział, że nie udzielenie dotacji na dopłaty dla Spółki SUPLAZ spowoduje to upadek tej Spółki i zwrot udzielonej dotacji z Funduszu Spójności.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.

5.2 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których Gmina   Sulików jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami  tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

5.3 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radna Jolanta Matwiejczuk jako członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że wynagrodzenie członków Komisji jest na najniższym poziomie określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak pytała czy kwota zabezpieczona  na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest wystarczająca.

Wójt odpowiedział, że ubiegłoroczna kwota została wydatkowana w całości. Ponadto obecnie wpływy obniżyły się o kwotę 6 tys. zł.  Obniżone zostały wynagrodzenia członków Komisji i księgowej.

Wiceprzewodnicząca pytała czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej. Ilość dzieci korzystających z zajęć w świetlicy
w Radzimowie Górnym wskazuje na to, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości godzin otwarcia świetlicy.

Wójt odpowiedział, że realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień nie może być finansowana z innych źródeł niż wpływy z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).

Ad. 6

Zapytania radnych.

Radny Jerzy Marek Nowicki monitował w sprawie braku znaków przy wjeździe do Starego Zawidowa z nazwą miejscowości oraz znaku droga z pierwszeństwem przejazdu
i znaku informującego o terenie zabudowanym. Ponadto radny pytał o funkcjonowanie gabinetu dentystycznego w ZSPiG w Sulikowie. Radny przypomniał, że wspólnie z Wójtem i Przewodniczącym Rady był entuzjastą utworzenia gabinetu.

Wójt odpowiedział, że sprawa braku znaków drogowych została zgłoszona do zarządcy drogi - Starostwa Powiatowego. Dalszy brak znaków wiąże się zapewne z tym, że pracownicy Starostwa są w trakcie procedury przetargowej, mającej wyłonić dostawcę znaków drogowych na teren  Powiatu Zgorzeleckiego.

Gabinet dentystyczny funkcjonował do końca ubiegłego roku szkolnego. Podczas zmiany na stanowisku dyrektora ZSPiG okazało się, że odchodząca Dyrektor nie dokończyła działań mających na celu znalezienie nowego dentysty. Nowy Dyrektor otrzymał polecenie jak najszybszego znalezienia dentysty, jednak w trakcie roku szkolnego okazało się to trudne.

Radny Nowicki stwierdził, że Wójt nie powinien zrzucać odpowiedzialności na byłą dyrektor za brak zatrudnionego dentysty. Wójt jako organ wykonawczy powinien zwiększyć czujność. Gabinet nie po to został stworzony, żeby stał pusty i nikt z niego nie korzystał. Ponadto radny dodał, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczył w kontrolach Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które nie wykazywały żadnych niegospodarności i nieprawidłowości. Radny zasugerował Wójtowi aby zapoznał się z treścią protokołów z kontroli ZSPiG w Sulikowie.

Wójt stwierdził, że słowa radnego można skomentować następująco: jeżeli szkoła odnosi sukcesy, odpowiada za nie dyrektor, natomiast kiedy pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązać odpowiada za nie Wójt. Wójt podczas rozmów z Dyrektorem ZSPiG poruszał konieczność zatrudnienia stomatologa w gabinecie i w najbliższym czasie problem zostanie rozwiązany.

Radny Nowicki stwierdził, że interesuje go zadanie na które wydatkowane są środki
z budżetu gminy.

Wójt odpowiedział, że dzięki jego działaniom na funkcjonowanie gabinetu dentystycznego dwukrotnie pozyskana została dotacja od sponsora.

Radny Ewangelis Zaras w nawiązaniu  do wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdził, że dziwi go to, że Komisja Rewizyjna podczas swoich kontroli nie wykazała tego, że dentysta zatrudniony wcześniej w gabinecie w ZSPiG w Sulikowie przyjmował dziennie średnio jednego lub dwóch uczniów.

Ponadto radny monitował w sprawie wyrwy na drodze powiatowej przy wjeździe do Wrociszowa Górnego od strony drogi wojewódzkiej. Starostwo nie podejmuje w kierunku naprawy nawierzchni żadnych działań.

Radny Nowicki stwierdził, że gabinet dentystyczny został otwarty pod koniec poprzedniej kadencji i nie był objęty kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Radny Jacek Staszczuk pytał czy gabinet dentystyczny w ZSPiG w Sulikowie rzeczywiście został utworzony w ramach oszczędności z tytułu likwidacji Straży Gminnej.

Wójt odpowiedział, że w ramach budżetu gminy wyznaczono zadanie inwestycyjne polegające na budowie gabinetu dentystycznego. Realizacja zadania poprzedziła likwidacja Straży Gminnej dlatego niektórzy łączą te fakty i stwierdzają, że gabinet utworzono z oszczędności powstałych po likwidacji Straży Gminnej.

Radna Jolanta Matwiejczuk zwróciła się z prośbą o ustawienie pojemników do segregacji papieru i szkła na łączniku ulic Dworcowej i Nowe Miasto.

Wójt odpowiedział, że Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych zobowiązał się do dostarczenia pojemników z początkiem roku, należy skontaktować się w tej sprawie z pracownikami Zakładu.

Radny Józef Ziomek pytał w jakiej formie powinien wystąpić do Starostwa w sprawie zbyt małego lustra ustawionego na skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym.

Wójt odpowiedział, że zgłaszanie tego typu problemów na sesji jedynie wydłuża drogę wniosku do realizacji przez Starostwo. Każdy z radnych może indywidualnie występować z takimi problemami bezpośrednio do Starostwa. Ponadto obecnie czterech radnych
z okręgu wyborczego obejmującego Gminę Sulików zasiada w Radzie Powiatu Zgorzeleckiego. Radni powiatowi również mogą zainteresować się kwestiami dotyczącymi ich terenu.

Radny Bogusław Świątek zasygnalizował zajęcie pasa drogowego drogi gminnej przez Firmę C3 prowadzącą inwestycję rozbudowy sieci internetowej w Biernej. Inwestycja prowadzona jest od dwóch miesięcy i utrudnia dojazd do nieruchomości rolnych.

Ponadto radny zwrócił uwagę na wysokie opłaty za wynajem świetlic wiejskich na zabawy sylwestrowe. Zainteresowani mieszkańcy a wśród nich młodzież są zniechęcene tak wysokimi kosztami. Radny prosił o rozważenie możliwości obniżenia cen do racjonalnych wysokości.

Wójt odpowiedział, że stawki za wynajem świetlic wiejskich określa zarządzenie, które
w najbliższym czasie zostanie zmienione poprzez obniżenie stawek zgodnie z wnioskiem Komisji Społecznej. Do tego czasu zgodnie z zarządzeniem Dyrektor przy wynajmowaniu sal może swoją decyzją stosownie obniżać stawki. Dotychczas np. za uroczystości popogrzebowe tzw. stypy nie były pobierane żadne opłaty.

Radny Ewangelis Zaras zauważył, że podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego
w Skrzydlicach świetlica była nieprzygotowana - pomieszczenie nie było ogrzane. Gminny Ośrodek Kultury otrzymuje z budżetu gminy dotację w wysokości ok. 300 tys. zł. Zdaniem radnego każda ze świetlic powinna otrzymać środki w wysokości zależnej od ilości mieszkańców sołectwa.

Wójt odpowiedział, że środki pochodzące z wynajmu świetlic zostają przeznaczone  na poszczególne świetlice.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że na remonty świetlic trafiają znikome środki.

Radny Marek Biliński pytał o remont Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych.

Wójt odpowiedział, że z ubiegłorocznych środków z funduszu sołeckiego w porozumieniu z pracownikami Urzędu Gminy został wykonany stosowny projekt.

Radny Biliński pytał czy projekt obejmuje poszczególne elementy czy kompleksowy remont świetlicy.

Przewodniczący zauważył, że w tym wypadku właściwe byłoby zorganizowanie spotkania z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, radnym i sołtysem.

Radny Biliński stwierdził, że osoby które są bezpośrednio związane ze świetlicą mogły wnieść swoje uwagi do projektu.

Wójt stwierdził, że radny mógł wystąpić wcześniej z inicjatywą i zgłosić swoje uwagi
i propozycje. Skoro sołectwo przeznacza środki z funduszu sołeckiego na remont świetlicy, mieszkańcy powinni określić zakres remontu jaki ich zdaniem powinien zostać wykonany.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak stwierdziła, że ustawa o funduszu sołeckim wyraźnie określa, że to sołtys powinien rozeznać zakres realizowanych  zadań ze środków z funduszu sołeckiego.

Radny Krzysztof Gruszczyński poruszył sprawę remontów dróg.

Wójt poinformował, że zaraz po ogłoszeniu naboru z Programu Obszarów Wiejskich wnioski na przebudowę dróg z Gminy Sulików zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim jako jedne z pierwszych w województwie. Dzięki temu w przypadku równej ilości punktów po ocenie wszystkich złożonych wniosków, będą wyżej na liście rankingowej.

Ad. 7

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Andrzej Kurek poruszył kwestię wniosku w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów. Sprawa była poruszona na posiedzeniu Komisji Społecznej w czerwcu ubiegłego roku. Sołtysi nie wiedzą do tej pory co dzieje się w tej sprawie, w budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki, które umożliwiłyby podwyższenie diet.

Wójt odpowiedział, że środki na diety sołtysów zostały zabezpieczone w wysokości dokładnie takiej jak w ubiegłym roku. Wójt podjął już kiedyś inicjatywę uchwałodawczą regulacji diet sołtysów, jednak nie spotkała się ona z aprobatą. Jeżeli sołtysi wypracują swoje stanowisko w sprawie podwyższenia diet i przedłożą radnym zostanie ono rozpatrzone. Wójt stwierdził, że nie jest przeciwny podwyżce diet, jednak powinna zostać zachowana stosowna kolejność i procedura.

Ad. 9

Sprawy różne.

Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął XIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1400)

Protokołowała:
A.Adamiak-Trela

Ilość odwiedzin: 1287
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 14
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 12:45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-25 10:56:10
Data udostępnienia informacji: 2016-02-25 10:56:10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-25 11:01:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner