logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 24 LUTEGO DO 29 MARCA 2016 R.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:  

 1. Udział w „Dolnośląskiej debacie o edukacji. Jak powinna być finansowana edukacja” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji we Wrocławiu.
 2. Udział w konferencji poświęconej zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznego monitoringu wizyjnego zorganizowanej w Lubiniu.
 3. Udział w Dolnośląskim Kongresie Samorządowym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotyczącym zapowiadanych zmian w  ustawie o samorządzie terytorialnym, finansów samorządów, edukacji i wykorzystywania funduszy unijnych.
 4. Udział w spotkaniach roboczych z burmistrzem gminy Hohendubrau dotyczącym projektu pod nazwą „Wzmacnianie współpracy na pograniczu polsko – saksońskim w zakresie ochrony przed katastrofami”.
 5. Udział w spotkaniu z partnerami projektu pn. „Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego” zorganizowanym w Gminie Ceronousy.
 6. Spotkania poświęcone prezentacji systemów informatycznych dot. projektu pn. „Budowa Sytemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”
  z udziałem Gminy Miejskiej Zawidów.
 7. Udział w konferencji „Życie bez bólu” zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Zgorzelec 2016”.
 8. Udział w  Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.
 9. Udział w  posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 10. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych w Zgorzelcu.
 11. Spotkanie z burmistrzem Gryfowa Śląskiego Olgierdem Poniźnikiem w sprawie organizacji Gminnych Dożynek w 2016 roku.
 12. Spotkanie z panią prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z Ręczyna
  w sprawie podpisania umowy użyczenia budynku po szkole podstawowej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (dom dziecka).
 13. Spotkanie z Panem Jackiem Ryńskim dot. współpracy w zakresie doradztwa finansowego.
 14. Spotkanie z Dariuszem Jaworskim z firmy C3 w sprawie budowy sieci światłowodowej realizowanej przez tą firmę.  
 15. Spotkanie z Panią Dorotą Adaszewską wicedyrektor Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu
  w sprawie obchodów Jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
  im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.
 16. Udział w uroczystości w ZSPiG w Sulikowie poświęconej uczczeniu pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 17. Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym organizowanych we współpracy z LZS Powiat Zgorzelec w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
 18. Udział w uroczystych apelach z okazji Świąt Wielkanocnych w SP Bierna i ZSPiG w Sulikowie.
 19. Udział w otwarciu wystawy prac plastycznych Cecylii Kazimierczak  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 20. Udział w Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.

 

Wydano następujące zarządzenia:

 1. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie nr 26, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików.
 2. W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniana kultury fizycznej.
 3. W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 5. W sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych.
 6. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych.
 7. W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych.
 8. W sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury
  w Sulikowie dot. nieruchomości zabudowanej Altaną w Małej Wsi Górnej, oznaczoną
  w ewidencji gruntów nr 53.

 

Podpisano następujące umowy:

 1. Umowa dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zawarta z OSP w Starym Zawidowie.
 2. Umowa dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną pożarową i ratownictwem zawarta z OSP  w Biernej.
 3. Umowa dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zawarta z OSP w Sulikowie.
 4. Umowa dotacji celowej ze środków z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zawarta z OSP Sulików.
 5. Umowa dotacji celowej ze środków z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zawarta z OSP Miedziana.
 6. Umowa dotacji celowej ze środków z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zwarta z OSP Bierna.
 7. Umowa użyczenia budynku po byłej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych, nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 339/4 o pow. 0,6581 ha, obręb 0009 Studniska Dolne zawarta z Fundacją Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z Ręczyna.
 8. Umowa ramowa na wykonanie bieżących remontów gminnych i wewnętrznych dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Sulików zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym, Danuta Kryńska, Miedziana - Łowin.
 9. Umowa na wdrożenie systemu informatycznego "Cmentarze" zawarta z firmą Netigs Spółka z  o.o. z siedzibą w Opolu ul. Technologiczna 2.
 10. Porozumienie w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Platerówka, uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie prowadzonego przez Gminę Sulików zawarte z Gminą Platerówka.
 11. Porozumienie w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Zawidów, uczęszczających do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Sulików zawarte z Gminą Miejską Zawidów.
 12. Umowa o wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych
  z ustaleniem granic w skali 1:1000 w ilości 3 szt. do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na realizację zadania pn. "Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego" zawarta z Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEOBIURO" w Zgorzelcu.
 13. Umowa sponsoringu  dot. ustalenia warunków promocji Sponsora podczas Jubileuszu 50 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego zawarta ze Zgorzeleckim Towarzystwem Muzycznym.
 14. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Spotkania łączą pokolenia" zawarta ze Stowarzyszeniem Wiejskim "Wspólnie w Przyszłość" z Mikułowej kwotą 1.000,00 zł.
 15. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Kultura i tradycja w rozwoju społeczności wsi" zawarta z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" ze Studnisk Dolnych kwotą 4.000,00 zł.
 16. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne" zawarta z Klubem Sportowym „Błękitni” Studniska kwotą 26.000,00 zł.
 17. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Dolny i Radzimów Górny" zawarta z Klubem Sportowym „Cosmos” Radzimów kwotą 32.000,00 zł.
 18. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Sulików" zawarta z Klubem Sportowym „Bazalt” Sulików kwotą 37.000,00.
 19. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska dla zwierząt" zawarta z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Zgorzelcu kwotą 3.000,00 zł.
 20. Umowa na wykonanie remontu mieszkania komunalnego w Radzimowie Górnym 54/1 – przygotowanie pod zasiedlenie zawarta z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Budowlaną Wróblewski Ryszard Pisarzowice.
 21. Umowa o wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych z ustaleniem granic w skali 1:1000 w ilości 3 szt. do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie nr 109786 D ulica Górska w km 0+000 - 0+290" zawarta z Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEOBIURO" w Zgorzelcu.

Wójt Gminy Sulików
/-/Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 1006
Nazwa dokumentu: Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 29 marca 2016 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Pomonicka
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Pomonicka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 08:08:09
Data udostępnienia informacji: 2016-03-31 08:08:09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 08:25:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner