logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 15
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 1330
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzyła radna Genowefa Wilczak - Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła XV sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Marek Biliński i Jan Solecki)

Wiceprzewodnicząca powitała: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do porządku sesji konieczne jest wprowadzenie projektów uchwał przedstawionych radnym przed sesją na wspólnym posiedzeniu komisji stałych:

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulików,

-zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Wraz z proponowaną zmianą porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:

         5.1 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
         i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,

         5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,

         5.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok,

         5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulików,

         5.5 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sulików
         z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

6. Pytania i wnioski radnych.

7. Pytania i wnioski sołtysów.

8. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

9. Sprawy różne i informacje.

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.

Przystąpiono do realizacji porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu z sesji w dniu 27 stycznia 2015 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 14 z sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.

Ad.  2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia projektów uchwał.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca odczytała informację.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna.
 2. Spotkanie z Senatorem RP Panem Rafałem Ślusarzem w Gryfowie Śląskim.
 3. Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków OSP Studniska.
 4. Spotkania partnerów projektu pn. „Witka – Smeda  zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego”.
 5. Udział w spotkaniach roboczych z burmistrzem gminy Hohendubrau dotyczącym projektu pod nazwą „Wzmacnianie współpracy na pograniczu polsko – saksońskim
  w zakresie ochrony przed katastrofami”.
 6. Udział w uroczystości otwarcia nowego skrzydła i szpitalnej Kaplicy im. Św. Jana Pawła II w WS – SP ZOZ w Zgorzelcu.
 7. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy WS – SP ZOZ w Zgorzelcu.
 8. Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków OSP gminy Hohendubrau.
 9. Spotkanie z przedstawicielami firmy przygotowującej projekt przebudowy linii 400 KV Mikułowa –Czerna. 
 10. Spotkania z Wójtami Gminy Zgorzelec Piotrem Machajem i Platerówka  Krzysztofem Halickim w sprawie funkcjonowania spółki SUPLAZ.
 11. Spotkanie z panią prezes Fundacji PROBUS w sprawie przekazania w użyczenie budynku po szkole podstawowej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na całodobowy dom dziecka.
 12. Działania związane z organizacją w gminie rządowego programu pomocy rodzinie 500+.
 13.  Działania w sprawie remontu komina w SP Bierna i łazienek w SP Sulików.
 14. Udział w uroczystościach z okazji Święta Babci i Dziadka w szkołach w Sulikowie
  i Biernej.

 

Wydano następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sulików jest organem prowadzącym.
 2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 3. W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Sulików do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej.
 4. Zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadań
  z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików” oraz powołania komisji do rozpatrywania wniosków o nieodpłatne wykonanie usługi załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
 5. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania regulaminu wynajmowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 6. O zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. W sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 8. W sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Sulików.
 9. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  w 2016 roku.
 10. W sprawie sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików określonych we wniosku Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o. o. z/s
  w Sulikowie.

 

Podpisano następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Zakładem Usługowo – Handlowym Danuta Kryńska na wykonanie remontu mostu w drodze wewnętrznej nr 39/1 oraz 767 obręb Sulików.
 2. Umowa zawarta z EkoDesign Roksana Zalewska na wykonanie modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 3. Umowa zawarta z ZOBUD Rafał Nowosza na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych pionowych na drogach i ulicach gminnych na terenie Gminy Sulików.
 4. Umowa dotacji celowej zawarta z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie reprezentowanym przez Panią Elżbietę Wąsowską – Bodo z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
 5. Umowa dotacji celowej zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Studniskach Dolnych
  z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową
  i ratownictwem.
 6. Porozumienie zawarte z Międzygminną Spółką Wodno – Kanalizacyjną „SUPLAZ” Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Lipko w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
 7. Umowa zawarta z Panem Tadeuszem Duma na wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Sulików.
 8. Umowa zawarta z Watis Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Węgrzyn na zakup w systemie bezgotówkowym paliw płynnych na potrzeby samochodów służbowych Gminy Sulików.
 9. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
 • część działki nr 536/4 obręb Sulików z przeznaczeniem pod podwórko i ogród,
 • działkę nr 23 obręb Bierna z przeznaczeniem pod grunty orne,
 • działkę nr 342 obręb Miedziana z przeznaczeniem pod grunty orne.

 

Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o informację na temat działań związanych
z organizacją w gminie rządowego programu Rodzina 500+. Radny pytał czy realizacja programu będzie wiązała się z dodatkowym zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Wójt odpowiedział, że Gmina otrzyma dotację w wysokości 2% kwoty przekazanej na realizację programu. Środki będą mogły być przeznaczone na utworzenie stanowiska pracy. W rozmowie z Dyrektor GOPS ustalono że w pierwszym okresie realizacji programu zaangażowani zostaną pracownicy Ośrodka, zostanie też utworzone jedno stanowisko pracy, na które zostanie ogłoszony nabór. W kolejnym roku realizacji programu, dotacja zostanie ograniczona do 1,5% środków otrzymanych na realizację programu, w związku z tym rozbudowanie struktury zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej byłoby niezasadne.

Radna Edyta Sawiniec pytała czy będzie możliwe zamieszczenie informacji na stronie Gminy Sulików na temat możliwości przekazywania 1% podatku na Fundację Probus, która ma zamiar utworzyć dom dziecka w budynku poszkolnym w Studniskach Dolnych.

Wójt Wójt stwierdził, że istnienie wiele organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać środki, dlatego Wójt nie chciałby w ten sposób wyróżnić jednej z nich, nie publikując danych innych organizacji.

Radna Sawiniec poruszyła sprawę braku kierunkowskazu do Zgorzelca na skrzyżowaniu w Studniskach, co jest uciążliwe dla przyjezdnych. Radna pytała czy w ramach umowy zawartej na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych pionowych możliwe byłoby uzupełnienie tego drogowskazu.

 • odpowiedział, że skrzyżowanie w Studniskach podlega zarządowi Starostwa Powiatowego. Wniosek o uzupełnienie oznakowania zostanie złożony do Starostwa.

Radna Weronika Ziółkowska pytała czy Fundacja Probus jest zainteresowana przejęciem dwóch budynków po szkole w Studniskach.

 • odpowiedział, że obecnie Fundacja zainteresowania jest jednym budynkiem,
  w którym utworzony zostanie dom dziecka.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.

5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i przypomniała, że do projektu uchwały wprowadzona została autopoprawka polegająca na wprowadzeniu trzeciego nazwiska osoby upoważnionej do pobierania opłat: "Aleksandra Krupa".

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5.5 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Pytania i wnioski radnych.

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła sprawę wysypywania śmieci na ul. Św. Teresy
w Sulikowie  oraz zgromadzonych odpadów przy pojemnikach do segregacji na łączniku ulic Nowe Miasto i Dworcowej. Radna proponowała podjęcie działań mających na celu zapobieganie takim sytuacjom.

Ponadto radna mówiła o finansowaniu realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Na ten cel przekazuje się całość środków pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu, jednakże zgodnie
z rekomendacjami finansowania gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych samorządy mogą dodatkowo dofinansowywać realizację programu.

Radny Jacek Staszczuk w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Matwiejczuk poruszył sprawę tworzących się dzikich wysypisk śmieci w Sulikowie koło posesji Państwa Darowskich i Państwa Szatkowskich. Radny stwierdził, że w rozwiązaniu problemu mogłoby pomóc wykaszanie działek.

Radny Jerzy Marek Nowicki mówił o braku obecności Wójta lub osoby reprezentującej Urząd Gminy, która mogłaby go zastąpić podczas wręczania nagród podczas turnieju piłki halowej o Puchar Wójta. Wójt otworzył turniej, jednak nie był obecny podczas wręczania nagród.

Ponadto podczas turnieju, drużyny które wzięły udział w rozgrywkach musiały zbierać od zawodników pieniądze na wynagrodzenie sędziego. Zdaniem radnego było to żenujące.

Radny Ewangelis Zaras poinformował, że wyrwę w drodze powiatowej we Wrociszowie Górnym,  o której mówił na poprzedniej sesji, mieszkańcy naprawili we własnym zakresie. Radny poruszył sprawę głębokiego wykopu na drodze gminnej w Skrzydlicach, przejazd na drodze został zwężony. Ponadto na drodze powiatowej przekopany został rów, nie został ustawiony znak ostrzegawczy.

Radna Weronika Ziółkowska monitowała w sprawie osuwającego się gzymsu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej. Ponadto radna  otrzymała w dniu sesji telefon ze zgłoszeniem o gałęziach zwisających na linie energetyczne.

Radna zgłosiła problem niszczenia drogi gminnej przez ciężkie pojazdy wywożące ziemię z terenu rozdzielni, wywożenia ziemi na prywatną posesję jednego z mieszkańców Mikułowej przez wykonawcę inwestycji na terenie rozdzielni w Mikułowej.

Radna Edyta Sawiniec monitowała w sprawie podjęcia działań dotyczących zwiększenia liczby członków rady sołeckiej Sołectwa Studniska Dolne w statucie sołeckim.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę realizacji inwestycji prowadzonej przez Firmę C3. Na terenie Starego Zawidowa podczas budowy sieci światłowodowej utworzone zostały głębokie wykopy przy drogach. Ponadto powstają studzienki, które nie są wystarczająco utwardzone. Radny stwierdził, że nad inwestycją powinien być prowadzony nadzór, ponieważ drogi zostają znacznie zwężone i nie jest to wystarczająco zabezpieczone i oznakowane.

Radny Józef Ziomek poruszył sprawę stanu drogi gminnej prowadzącej na "bloki"
w Radzimowie Górnym, które już dwa tygodnie po remoncie jest w takim samym stanie jak przed. Radny pytał czy byłoby możliwe zaproszenie radnych Powiatu Zgorzeleckiego na sesję.

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że minął rok od wprowadzenia nowych stawek za odbiór odpadów. Zgodnie z zapowiedziami ściągalność opłat miała ulec poprawie. Zdaniem radnej nadal są bardzo duże braki w pobieraniu opłat. Radna prosiła
o przygotowanie informacji w tej kwestii na kolejną sesję Rady Gminy.

Radny Andrzej Polowy poruszył sprawę wniosku mieszkańców Radzimowa Dolnego
o ustawienie wiaty przystankowej. Zgodnie z ustaleniami w związku z brakiem środków
w ubiegłbym roku ustawiony miał zostać znak informujący o przystanku. Autobus zatrzymuje się w ustalonym miejscu - koło działki gminnej, na której znajdowała się remiza OSP.

Wójt zwrócił się z prośbą do radnych aby sprawy dotyczące bezpieczeństwa, jak np. gałęzi w przewodach elektrycznych czy dziur w drogach zgłaszać na bieżąco bezpośrednio do właściwych pracowników Urzędu Gminy.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

Odpady przy pojemnikach do segregacji na łączniku ulic Dworcowej i Nowe Miasto powinny być uprzątnięte, Wójt zwracał uwagę na ten problem pracownikowi. Kontener do segregacji odpadów zostanie dostawiony.

Opady koło posesji Państwa Szatkowskich i Darowskich zostaną uprzątnięte, ponieważ znajdują się na działce należącej do gminy a z czasem znajdzie się ich w tym miejscu znacznie więcej.  

Wójt zamierzał dokonać nie tylko otwarcia turnieju o Puchar Wójta ale także wręczyć nagrody. W dzień turnieju brał jednak udział również w spotkaniu z Sybirakami
w Zgorzelcu. Nie zdążył wrócić na czas z tego spotkania, żeby wziąć udział we wręczeniu nagród. Nagrody zatem wręczył w jego imieniu Pan Mirosław Kasiński.
Sprawa rozkopanego przepustu na drodze w Skrzydlicach zostanie sprawdzona.

Gzyms na Świetlicy w Mikułowej musi zostać ściągnięty za pomocą podnośnika.

Jeden z wykonawców inwestycji prowadził rozmowy na temat miejsca do wywożenia ziemi. Wykorzystuje on jednak w tym celu udostępnioną przez właściciela działkę. Wójt podejmie rozmowy w sprawie niszczenia drogi z wykonawcą. Wykonawca będzie musiał wyznaczyć inną trasę lub ograniczyć tonaż wykorzystywanych aut.

W kwestii statutów sołectw Wójt stwierdził, że oczekiwał propozycji zmian w statutach od wszystkich sołectw, procedura nie będzie dłużej wstrzymywana. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. Następnie w najszybszym możliwym terminie radnym zostanie przedłożony projekt uchwały.

Sekretarz Gminy poinformowała, że Rada Gminy w drodze uchwały powołała komisję doraźną do prac nad projektami statutów sołectw i Statutu Gminy. Statuty sołectw są jednymi z trudniejszych aktów prawnych do opracowania, tak by pozytywnie przeszły nadzór pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt każdego ze statutów będzie podlegał konsultacjom z mieszkańcami każdego sołectwa.

Wójt stwierdził, że w przeciwieństwie do Studnisk Dolnych, są również takie sołectwa,
w których brakuje chętnych do udziału w pracach rady sołeckiej i ciężko jest znaleźć trzy chętne osoby.

Radna Edyta Sawiniec stwierdziła, że w przypadku Studnisk Dolnych są osoby, które działają na rzecz sołectwa pomimo tego, że nie są członkami Rady Sołeckiej. Problem pojawia się na posiedzeniach Rady Sołeckiej, kiedy zachodzi potrzeba przegłosowania ważnej kwestii, wówczas te osoby nie mają prawa głosu.

Wójt poinformował, że przebieg budowy światłowodu przez Firmę C3 zostanie sprawdzony w terenie, jeżeli uwagi radnego będą słuszne zostaną przekazane wykonawcy.

Wójt zapozna się ze stanem drogi koło bloków.

W kwestii radnych Powiatu Zgorzeleckiego na sesji, Wójt stwierdził, że ich obecność na sesji byłaby jak najbardziej zasadna.

Informacja na temat ściągalności opłat za odbiór zostanie przygotowana na kolejną sesję.

Sprawa przystanku autobusowego w Radzimowie zostanie rozeznana, jeżeli wystąpi potrzeba przystanek zostanie ustawiony.

Wiceprzewodnicząca zgłosiła problem częstych kradzieży paliwa i dobytku mieszkańców. Radna prosiła o zwrócenie na ten problem uwagi Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie i potrzebę częstszych patroli.

Wójt zgłosi problem kradzieży dla Kierownika Posterunku. Według statystyk Gmina Sulików jest najbezpieczniejsza w Powiecie Zgorzeleckim. Stanowisko to zostało przedstawione na konferencjach organizowanych przez Policję.

Wiceprzewodnicząca dodała, że problem dotyczy drobnych kradzieży np. paliwa, lub zniszczenia mienia. Jednak mieszkańcy znając stanowisko i postępowanie Policji nie zgłaszają tych wykroczeń.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy gabinet dentystyczny w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie jest już otwarty.

Wójt odpowiedział, że dzień po ostatniej sesji uzyskał informację, że w gabinecie zostanie zatrudniony stomatolog. Postępowanie mające na celu zatrudnienie stomatologa rozpoczęło się bowiem dużo wcześniej. Dyrektor ZSPiG w Sulikowie rozesłał zapytanie do kilkunastu lokalnych dentystów. Zatrudniona dentystka będzie przyjmowała pacjentów początkowo jeden dzień w tygodniu przez sześć godzin. Pani Dentystka prosiła
o przekazanie Radzie Gminy pochwał dla inicjatywy utworzenia gabinetu i dla jego wyposażenia na bardzo wysokim poziomie.

Ad. 7

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Andrzej Kurek zwrócił uwagę aby podczas budowy ścieżki rowerowej w trakcie realizacji projektu „Witka – Smeda  zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego” zabezpieczyć wjazdy, dzięki którym wędkarze mogą dojechać bliżej do koryta rzeki.

Wójt odpowiedział, że realizacja projektu z pewnością nie ma na celu zablokowania dojazdu wędkarzom do miejsca połowów i zwróci na to uwagę podczas realizacji projektu.

Sołtys Stefan Namysło poruszył problem funkcjonowania Rady Sołeckiej Sołectwa Skrzydlice. Sołtys stwierdził, że konieczne jest zwiększenie liczby członków Rady Sołeckiej, ponieważ w obecnym składzie nie jest w stanie zgodnie funkcjonować. Zdaniem Sołtysa skład Rady Sołeckiej powinien zostać zmieniony.

Sołtys zwrócił uwagę na problem braku hydrantów, które są wskazane na mapie, jednak rzeczywiści ich nie ma.

Ponadto Sołtys mówił o wysokich kosztach wynajmu świetlicy wiejskiej nawet na potrzeby mieszkańców. Pomimo tego, że świetlica była wynajmowana i wpłynęły środki
z tego tytułu, Sołtys nie mógł zorganizować zabawy dla dzieci na zakończenie ferii zimowych.

Wiceprzewodnicząca przerwała wypowiedź Sołtysa i poprosiła o przekazanie konkretnych uwag w kwestii działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie bezpośrednio do Pani Dyrektor. 

Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Sołtysa stwierdził, że Rada Sołecka została wybrana wówczas gdy wybrany został Sołtys i po rezygnacji Sołtysa, działa w niezmienionym składzie do końca kadencji.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w Statucie Sołectwa Skrzydlice nie ma zapisu, który stanowiłby, że rezygnacja Sołtysa jest równoznaczna z rezygnacją członków Rady Sołeckiej.

Wójt poinformował, że w kwestii stawu przeciwpożarowego w Skrzydlicach mieszkańcy wypowiedzieli się na zebraniu i zgodnie z ich wolą, staw nie zostanie wydzierżawiony lub przekazany do sprzedaży. Ponadto Wójt poinformował, że w dniu 10 lutego br. wydane zostało zarządzenie, obniżające stawki za wynajem świetlic wiejskich.

Ad. 9

W sprawach różnych:

1) Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

2) Radny Bogusław Świątek podziękował Wójtowi i Sekretarz za szybkie działanie w zakresie obniżenia stawek za wynajem świetlic.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Wiceprzewodnicząca zamknęła XV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1500)

Protokołowała:

A.Adamiak-Trela

Ilość odwiedzin: 1278
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 15
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 09:06:27
Data udostępnienia informacji: 2016-03-31 09:06:27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 09:09:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner