logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 17

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XVII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Adam Czesankowski, Marek Biliński, Edyta Sawiniec)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Ponadto Przewodniczący powitał:

-Panią Urszulę Ciupak - Starostę Powiatu Zgorzeleckiego,

-Cezarego Mostowika - Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu.

 

W związku z obecnością na sesji Pani Urszuli Ciupak - Starosty Zgorzeleckiego  Przewodniczący wraz z Wójtem złożyli gratulacje z okazji  wyboru na stanowisko.

Wójt złożył serdeczne gratulacje oraz podkreślił, że wybór na to stanowisko to ogromne zaufanie jak również wielka odpowiedzialność, ale także powód do satysfakcji. Życząc wielu sukcesów Wójt zadeklarował chęć współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego i Gminy Sulików.

Starosta Zgorzelecki - Urszula Ciupak podziękowała za możliwość udziału w sesji oraz podkreśliła, że będąc mieszkanką Gminy Sulików będzie pracować również na rzecz rozwoju Gminy. 

Przewodniczący przedstawił planowany porządek sesji, który przedstawiał się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2016 roku.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

6.2 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi wewnętrznej.

6.3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 393/3 położonej w miejscowości Studniska Dolne na rzecz właściciela sąsiednich nieruchomości.

6.4 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 654/2 położonej w obrębie geodezyjnym Radzimów, na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości.

6.5 w sprawie zgody na współpracę międzynarodową pomiędzy Gminą Sulików
a Partnerami Projektu w celu realizacji zadania pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

6.6 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z sesji w dniu 29 marca 2016 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 16 z sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2016 roku.

Wójt przedstawił prezentację multimedialną na temat stanu i remontów dróg na terenie Gminy Sulików.

Pan Cezary Mostowik - Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji o współpracy pomiędzy Gminą Sulików a Powiatem Zgorzeleckim w zakresie remontów dróg. Dyrektor poinformował, że podczas pierwszej rozmowy, którą odbył z Panią Starostą po objęciu przez nią urzędu przedmiotem jej zainteresowania był przede wszystkim stan dróg na terenie Gminy Sulików. Wspólnie ze Starostą Dyrektor dokonał szczegółowego objazdu dróg. Cztery minione lata współpracy Gminy i Powiatu obfitowały we wspólne remonty dróg powiatowych, część z nich powstała ze środków na usuwanie skutków powodzi przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. W 2015 roku na remonty dróg powiatowych wydatkowano kwotę ok. 3,2 mln zł. W 2016 roku na ten cel zaplanowano ok. 2,5 mln zł. Poza remontami nawierzchni, środki będą wydatkowane na utrzymanie poboczy dróg, naprawy przepustów i rowów oraz oznakowanie dróg. Dyrektor mówił o możliwościach remontu drogi powiatowej w Studniskach oraz remontu wiaduktu kolejowego w Studniskach.

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę braku odwodnienia drogi w Wielichowie oraz braku progów zwalniających na tej drodze. Mieszkańcy nadal stanowczo żądają założenia progów zwalniających ze względu na bezpieczeństwo. Radny zbiera podpisy mieszkańców w tej sprawie i złoży stosowne pismo do Starostwa. Ponadto radny mówił
o braku znaków drogowych w Starym Zawidowie.

Dyrektor Cezary Mostowik w nawiązaniu do wypowiedzi z poprzednich sesji, na których był obecny stwierdził, że progi zwalniające nie są rozwiązaniem docelowym. Stanowią przeszkodę np. podczas odśnieżania dróg. Za utrzymanie bezpieczeństwa na drogach odpowiada Policja. Starostwo jest w trakcie rozeznania potrzeb oznakowania dróg powiatowych.

Radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę możliwości remontów dróg na terenie Mikułowej w ramach współpracy z wykonawcą przebudowy rozdzielni. Ponadto radna zwróciła uwagę na brak drogowskazu wskazującego kierunek do Zawidowa na skrzyżowaniu w Mikułowej.

Radny Józef Ziomek pytał o możliwość stworzenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej do sklepu Pana Dżogi w Radzimowie Górnym. Ponadto radny zwrócił uwagę że zamontowane lustro na skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym koło kościoła jest zbyt małe i nie spełnia swojej roli.

Dyrektor odpowiedział, że organizacja przejścia dla pieszych wiąże się
z przeprowadzeniem skomplikowanej procedury i zmiany projektu organizacji ruchu drogowego.

Radny Bogusław Świątek pytał o możliwość oczyszczania rowów będących własnością Powiatu z drobnych zakrzaczeń. Radny pytał czy działanie wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. 

Dyrektor odpowiedział, że w budżecie Powiatu środki na ten cel są ograniczone. Część zadań dotyczących oczyszczania rowów miało zostać wykonanych ze środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jednak dofinansowanie nie obejmuje oczyszczania rowów z zakrzaczeń. Dyrektor prosił radnego o wystąpienie do Starostwa o wydanie pozwolenia na wykonanie cięć sanitarnych.

Sołtys Franciszek Fleszar podziękował za wykonany remont odcinka drogi powiatowej w Studniskach Dolnych i wyraził nadzieję, że dalszy remont drogi będzie możliwy w najbliższym czasie jak również remont przejazdu kolejowego na granicy ze Studniskami Górnymi. Sołtys zgłosił potrzebę remontu drogi powiatowej łączącej Studniska
z Kunowem, przy której powstają nowe domy.

Dyrektor stwierdził, że mając na uwadze dotychczasowe wspólne remonty dróg na terenie Gminy Sulików, remont tej drogi również będzie możliwy w przyszłości.

Starosta Zgorzelecki - Urszula Ciupak poinformowała, że pierwsze spotkanie po objęciu funkcji Starosty odbyła z radą sołecką Studnisk Dolnych i Studnisk Górnych, poruszono wówczas miedzy innymi temat remontów dróg. W budżecie Powiatu nie zaplanowano remontu dalszego odcinka drogi w Studniskach, jednak jeżeli pojawi się taka możliwość zadanie znajdzie się w budżecie. Zdecydowana większość spraw poruszanych na sesji została przedstawiona przez Dyrektora Wydziału Drogownictwa zraz po objęciu funkcji Starosty, w związku z tym tematy te są jej znane.

Przewodniczący podziękował za udział w sesji przedstawicielom Starostwa i wyraził nadzieję na kolejne lata w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików. 

Ad. 3

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja Budżetu
 i Finansów obradowała na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła informację z posiedzenia.

Ponadto w okresie międzysesyjnym w dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych. 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak przedstawiła informację 
z posiedzenia.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca odczytała informację.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

 1. Udział we wręczeniu promes z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.
 2. Udział w XV Forum OZE „Energia w Gminie” poświęconemu tematyce związanej
  z efektywnością energetyczną obiektów komunalnych zorganizowanym we Wrocławiu.
 3. Udział w konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego poświęconemu m.in. planom inwestycyjnym i remontowym Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2016 r., zorganizowanym w Zgorzelcu.
 4. Udział w spotkaniu z partnerami projektu pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich” zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.
 5. Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
  w Zgorzelcu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.
 6. Udział w Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
  w Zgorzelcu.
 7. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" ze Studnisk Dolnych poświęconemu organizacji II Przeglądu Kultury Ludowej "Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie".
 8. Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w sprawie organizacji gminnych obchodów  Święta Narodowego 3 Maja.
 9. Udział w uroczystościach 71. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej zorganizowanych pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
  w Zgorzelcu.
 10. Wizyta z grupą dzieci i młodzieży ZSPiG w Sulikowie w sali edukacyjnej „OGNIK”
  w siedzibie  Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Wydano następujące zarządzenia:

 1. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2015 rok.
 2. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok.
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 4. W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za rok 2015.
 5. W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 6. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 7. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików.
 8. W sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe Gminy Sulików.

Podpisano następujące umowy:

 1. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" zawarta z Gminą Nowogrodziec, Gminą Osiecznica, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Bolesławiec, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zagrodno oraz Gminą Miejską Bolesławiec.
 2. Porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska podpisane z Gminą Zgorzelec, Gminą Cernousy, Gminą Miejską Zawidów.
 3. Umowa dotacji zawarta z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 4. Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
 5. Umowa o udzielenie dotacji celowej gminie zawarta z Wojewodą Dolnośląskim jako wsparcia finansowego w zakresie realizacji przez Gminę w 2016 r. zadania własnego
  o charakterze obowiązkowym dot. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020.
 6. Umowa użyczenia nieruchomości zabudowanej Altaną, położonej w Małej Wsi Górnej, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 53 o łącznej powierzchni 0,04 ha AM-1, obręb Mała Wieś Górna wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem zawarta z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie.
 7. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadnia pn. „Zagospodarowanie terenu centrum sołectwa Wilka” zawarte z MP Pracownia Projektu Paweł Szuchalski ze Zgorzelca.
 8. Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 100 obręb Wilka, w ramach zadania: Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko czeskiego – etap I” zawarta z Biurem Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT Jerzy Dec z Leśnej.
 9. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików dot. dz. 513/6 o pow. 0,0040 ha obręb wsi Sulików z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, zawarta z Małgorzatą Koniuszewską z Sulikowa.
 10. Umowa użyczenia sprzętu zawarta z Sołectwem Mikułowa.
 11. Umowa o dzieło na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków.
 12. Umowa użyczenia dot. m.in. wiaty, wyposażenia placu zabaw zawarta z sołectwem Stary Zawidów.
 13. Umowa użyczenia urządzeń (ławek i stołu drewnianego w stylu rustykalnym) zawarta
  z Sołectwem Wilka.
 14. Umowa użyczenia sprzętu – kos spalinowych zawarta z sołectwem Miedziana.

Radni nie zgłosili uwag i pytań do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

6.1  w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

6.2

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi wewnętrznej.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

6.3

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 393/3 położonej w miejscowości Studniska Dolne na rzecz właściciela sąsiednich nieruchomości.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

6.4

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 654/2 położonej w obrębie geodezyjnym Radzimów, na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

6.5

w sprawie zgody na współpracę międzynarodową pomiędzy Gminą Sulików a Partnerami Projektu w celu realizacji zadania pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

6.6

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)

Ad. 7

Zapytania  i wnioski radnych.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak poruszyła sprawę stanu tzw. drogi serwatkowej
w Biernej. Na granicy Radzimowa i Biernej przy posesji Pana Polowego asfalt jest unoszony przez korzenie drzew rosnących przy drodze i zaczyna pękać. Ponadto radna poruszyła sprawę wyrwy w drodze przed mostkiem, która jest zabezpieczona taśmą.

Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił uwagę na pojemniki przy przystankach autobusowych, które nie były ostatnio opróżnione. Ponadto radny zwrócił uwagę na zarośnięte rzepakiem ogrodzenie przy pojemnikach do segregacji.

Radna Jolanta Matwiejczuk monitowała w sprawie ustawienia pojemników do segregacji papieru i szkła na łączniku ulic Dworcowej i Nowe Miasto.

Radny Karol Augustyniak poruszył sprawę wyciekającego oleju silnikowego
z pojazdów, które parkują na Placu Wolności w Sulikowie. Podobna sytuacja ma miejsce na ul. Wojska Polskiego i ul. Zgorzeleckiej.

Radny Jacek Staszczuk poruszył następujące kwestie:

-źle utwardzona nawierzchnia drogi na ul. Sportowej, która powoduje niebezpieczny  uskok w nawierzchni drogi. Radny pytał się czy planowany jest remont nawierzchni tej drogi.

-sprawa przekazanej Gminie Sulików drogi wojewódzkiej.

-pobierania przez Wójta ryczałtu  za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych oraz korzystania z samochodu służbowego, gdyż w ostatnim czasie samochód służbowy często stoi zaparkowany w dniach powszednich oraz w weekendy na posesji Wójta.

Radny Jerzy Marek Nowcki poruszył sprawę nieobecności na sesji Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Radny Andrzej Polowy poruszył sprawę awarii wody w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym oraz braku oświetlenia w toalecie przez awarię prądu.

Ponadto radny pytał o remont drogi w Radzimowie przebiegającej koło posesji Państwa Szatkowskich i Polowych prowadzących o drogi serwatkowej.

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał na jakim etapie jest budowa sieci wodociągowej we Wrociszowie Dolnym.

Radny Bogusław Światek pytał, która droga w Ksawerowie zostanie wyremontowana.

Ad. 8

Zapytania i wnioski radnych.

Sołtysi nie zgłosili wniosków i pytań.

Ad. 9

Odpowiedzi na zapytania.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-W Ksawerowie zostanie wyremontowana droga przebiegająca koło wiaty.

-Sprawa drogi serwatkowej jest znana pracowniom Urzędu, drzewa które korzeniami uszkadzają powierzchnię drogi będą musiały zostać usunięte.

Wiceprzewodnicząca poruszyła sprawę wyrwy przy moście na drodze serwatkowej od strony Biernej .

Wójt odpowiedział, że sprawa zostanie rozpoznana w terenie.

-Kosze na śmieci przy przystankach są opróżniane przez Firmę AL-CAR. Wszelkie nie dotrzymania zapisów umowy należy zgłaszać do Pani Alicji Konarskiej. Odpady są odbierane co dwa tygodnie, jeżeli w tym okresie pojemniki będą przepełnione, należy zgłosić to, a pracownicy gospodarczy  Urzędu Gminy uprzątną przystanek.

-W sprawie pojemników do segregacji odpadów na łączniku ulic Dworcowej i Nowe Miasto Wójt osobiście porozmawia z Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych.

-Plamy oleju na kostce zostaną usunięte, jednak ciężko będzie zapobiec powstawaniu tego problemu, ponieważ każdy pojazd może zaparkować w wyznaczonych miejscach na terenie Sulikowa.

-Nawierzchnia drogi na ulicy Sportowej jest niszczona przez ciężarówki dlatego podjęte zostały działania w celu usunięcia uskoku na przeciwko stawu. Naprawa ta będzie połączona z wykonaniem odwodnienia pobocza drogi. W związku z tym Rejonowy Związek Spółek Wodnych wykona odwodnienie na całej szerokości drogi, następnie naprawiona zostanie nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku drogi.

Wójt poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących przekazania części drogi wojewódzkiej nr 357 racę prawnego -Ryszarda Pietrasa.

Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, że w 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał odcinki dróg 357 i 354 dla Starostwa Zgorzeleckiego. Powiat Zgorzelecki w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych przekazał odcinki dróg na rzecz Gminy Sulików, Zgorzelec i Bogatynia. Wszystkie samorządy wystąpiły do Wojewody Dolnośląskiego o zbadanie legalności działania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wojewoda złożył skargę na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w zakresie przekazania dróg do Powiatu. Jednocześnie Wojewoda złożył dwie skargi na uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego dotyczące przekazania dróg na rzecz Gmin Sulików i Zgorzelec. Powiat Zgorzelecki czeka na rozstrzygniecie sprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli Sąd uzna uchwałę Sejmiku za nieważną, automatycznie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego stracą ważność. Zdaniem radcy prawnego w tym przypadku będą miały miejsce skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wówczas sprawa może zostać rozstrzygnięta dopiero na koniec 2017 roku.

-W odpowiedzi na pytanie radnego Jacka Staszczuka Wójt poinformował, że pobiera ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Wójt nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych . Nie było zatrudnionego w urzędzie od początku miesiąca kierowcy. Wójt w ostatnie dwa weekendy późno wracał z wyjazdów służbowych w związku z tym samochód służbowy parkował
u siebie. Kierowca zatrudniony jest od wczoraj.

-W kwestii stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym konieczne będzie spotkanie Prezesa Spółki SUPLAZ i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

-Zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej we Wrociszowie Dolnym zostało wprowadzone do budżetu Gminy. Środki na ten cel to 50 tys. zł. W najbliższym czasie zostanie zlecone wykonanie projektu budowy sieci. Wówczas znane będą dokładne koszty budowy sieci wodociągowej, Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie.

Ad. 10

Sprawy różne.

Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XVII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1405)

Protokołowała:

A.Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1125
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 17
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-13 10:02:16
Data udostępnienia informacji: 2016-06-13 10:02:16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 10:10:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner