logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 18
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XVIII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Edyta Sawiniec, Marek Biliński)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Planowany porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2015 rok:

5.1 Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok.

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

 1. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

6.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

6.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

Radni nie głosili uwag do porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji wpłynęła uwaga radnego Jacka Staszczuka.  Uwagi radnego przedstawiały się następująco:

Zamiast treści wypowiedzi: „pobierania przez Wójta ryczałtu  za korzystanie
z samochodu prywatnego w celach służbowych oraz korzystania z samochodu służbowego” – tekst - ”pobierania przez Wójta ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych oraz korzystania z samochodu służbowego, gdyż
w ostatnim czasie samochód służbowy często stoi zaparkowany w dniach powszednich oraz w weekendy na posesji Wójta”.

Zamiast sformułowania „W odpowiedzi na pytanie radnego Jacka Staszczuka Wójt poinformował, że pobiera ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Wójt nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych”. – tekst - ” W odpowiedzi na pytanie radnego Jacka Staszczuka Wójt poinformował, że pobiera ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Wójt nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie było zatrudnionego w urzędzie od początku miesiąca kierowcy. Wójt w ostatnie dwa weekendy późno wracał z wyjazdów służbowych w związku z tym samochód służbowy parkował u siebie. Kierowca zatrudniony jest od wczoraj”.

Protokół nr 17 z sesji Rady Gminy Sulików wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych podczas którego radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok.

Ponadto radni zapoznali się i zaopiniowali projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 11 maja br. a informacja dotycząca posiedzenia zostanie przedstawiona w punkcie sesji dotyczącym absolutorium.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

 1. Udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej Green POWER oraz Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOWER poświeconych OZE w gminie zorganizowanych w Poznaniu.
 2. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy WS-SP ZOZ w Zgorzelcu zorganizowanym
  w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.
 3. Udział w podpisaniu umowy z partnerami projektu pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”
  w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.
 4. Udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów z terenu powiatu zgorzeleckiego ze Starostą Zgorzeleckim poświęconemu współpracy starostwa z gminami powiatu zgorzeleckiego.
 5. Spotkanie z dyrektorem Tauron Dystrybucja Oddział Jelenia Góra w sprawie realizacji umowy na eksploatację oświetlenia na terenie Gminy Sulików.
 6. Spotkanie z burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec dot. nowych technologii termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
 7. Spotkanie z nowym kierownictwem Kopalni Bazaltu w Sulikowie w sprawie współpracy Gminy Sulików z Kopalnią.
 8. Udział w Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.
 9. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" ze Studnisk Dolnych poświęcone organizacji II Przeglądu Kultury Ludowej "Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie".
 10. Spotkanie z przedstawicielami Automobilklubu Zagłębie Turoszowskie w sprawie organizacji XXXII Rodzinnego Rajdu Samochodowego „O uśmiech dziecka”.
 11. Udział w uroczystości 70-lecia Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanej w Trójcy.
 12. Udział w rozdaniu nagród dla zwycięzców konkursu zorganizowanego z okazji 70-lecia Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu dla gimnazjów z terenu powiatu zgorzeleckiego o Feliksie Nowowiejskim-patronie szkoły.
 13. Udział w uroczystości Dnia Zwycięstwa i 71 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej pod pomnikiem Orła Piastowskiego w Zgorzelcu. 
 14. Udział w III Zlocie Miłośników Pojazdów z epoki PRL w Mikułowej.

Wydano następujące zarządzenia:

 1. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2016 roku.
 2. W sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2015 rok.
 3. W sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Sulików wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
 4. W sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Sulików do wykonywania czynności w ramach realizacji projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.
 5. W sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Sulików (fax dla Posterunku w Zawidowie).
 6. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w zakresie dzierżawienia i najmu oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Sulików.
 7. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.

Podpisano następujące umowy:

 1. Umowa na opracowanie projektu technicznego na budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Starym Zawidowie zawarta z MP Pracownią Projektową ze Zgorzelca.
 2. Umowa o dzieło dot. opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków zawarta z Sonią Rutkowską z Zabrza.
 3. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. 163, 166, 186 obr. Wilka w ramach zadania „Rowerem Wokół Gór Izerskich” zawarta z Pracownią Projektowo-Budowlaną Dynamic 4 Norbert Łukaniuk z Jeleniej Góry.
 4. Umowa na usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików zawarta z Eko 24 Barbara Plewko z Dębna.
 5. Umowy (24 szt.) zawarte z mieszkańcami gminy na usuwanie azbestu z nieruchomości będących własnością wnioskodawców.
 6. Umowa na usługę koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików zawarta z Firmą Usługową PREMIUM z Leśnej.
 7. Umowa na remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików zawarta z firmą ZOBUD z Lubania.
 8. Umowa na zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Studniska Górne zawarta z Fitness Park z Rychwał.
 9. Umowa na wykonanie projektu na budowę placu zabaw na działce nr 52/1 w Małej Wsi Górnej zawarta z MP Pracownią Projektową ze Zgorzelca.
 10. Umowa dot. przekazania składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Sulików zawarta z Komendą Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (fax dla Posterunku
  w Zawidowie).
 11. Umowa dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych
  z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zawarta z OSP Radzimów.
 12. Umowa użyczenia sprzętu koszącego zawarta z sołectwem Studniska Górne.
 13. Umowa sponsoringu dot. promowania Gminy Sulików podczas „Konkursu wiedzy muzycznej o Feliksie Nowowiejskim” zawarta ze Zgorzeleckim Towarzystwem Muzycznym.
 14. Umowa zlecenia dot. przygotowania i publikacji na łamach majowego wydania magazynu „REGION Europa” materiału prasowego 1 strony w wersji polskiej i 1 strony w wersji niemieckiej” zawarta z firmą REGION Europa Verlag – und Unternehmensberatung Waldemar Gruna z Görlitz.
 15. Umowa sponsoringu dot. promowania Gminy Sulików podczas „III Spotkania Miłośników Pojazdów z Epoki PRL-u  w dniu 21 maja 2016 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikułowej.
 16. Umowa sponsoringu dot. promowania Gminy Sulików podczas XXXII Rodzinnego Rajdu Samochodowego „O uśmiech dziecka” w dniu 29 maja 2016 r. zawarta
  z Automobilklubem Zagłębie Turoszowskie.

W  nawiązaniu do zapytań na poprzedniej sesji Wójt odniósł się następująco:

 1. Zgłaszana przez Radną Genowefę Wilczak-Raczak sprawa dotycząca korzeni drzew uszkadzających drogę tzw. serwatkową, będzie realizowana po upływie okresu ochronnego ptaków, tj. po 15 października 2016 r. Wycinka drzew  w okresie ochronnym ptaków z  uwagi na sąsiedztwo rzeki i miejsce potencjalnych lęgowisk jest niewskazana.  Obecnie zostaną tylko wytypowane drzewa mające wpływ na zły stan techniczny drogi i zostanie złożony wniosek do Starosty Zgorzeleckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Z uwagi na status drogi publicznej, wniosek będzie podlegał uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W Sprawie wyrwy w drodze przed mostkiem zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe i Gmina jest w trakcie przygotowywania umowy.
 2. W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Radnego Jerzego Marka Nowickiego odnośnie opróżniania przystanków autobusowych - odpady z pojemników na przystankach autobusowych odbierane są co dwa tygodnie. Pracownik na stanowisku ds. gospodarki komunalnej monitoruje wykonywanie obowiązków przez firmę zajmującą się opróżnianiem koszy i sprawdza czystość przystanków. W dniu 16 maja 2016 r. została przeprowadzona kontrola wiat przystankowych na terenie Gminy Sulików przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień natury sanitarnej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Natomiast teren wokół pojemników do segregacji we wsi Stary Zawidów został uprzątnięty a we wsi Wielichów wykoszony.
 3. Sprawa Radnej Jolanty Matwiejczuk odnośnie ustawienia pojemników do segregacji papieru i szkła na łączniku ulic Dworcowej i Nowe Miasto została zrealizowana. Pojemniki zostały ustawione.
 4. Plamy po oleju silnikowym na Placu Wolności w Sulikowie oraz ulicach: Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej zostaną usunięte przez pracowników gospodarczych – sprawa zgłoszona przez Radnego Karola Augustyniak.
 5. Naprawa ulicy Sportowej w sąsiedztwie stawu zostanie wykonana niezwłocznie, po wykonaniu konserwacji rowu w sąsiedztwie drogi przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zgorzelcu. Konserwacja rowu ma być wykonana do 15.06.2016 r.
 6. Zgłoszona przez Radnego Andrzeja Polowego sprawa awarii wody w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym oraz braku oświetlenia w jednym
  z pomieszczeń budynku, została przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie – administratora tego budynku. Remont drogi przebiegającej koło posesji Państwa Szatkowskich i Polowych został ujęty w harmonogramie dróg przeznaczonych do remontu i będzie realizowany w zależności od możliwości finansowych gminy.
 7. W sprawie zgłoszonej przez Radną Weronikę Ziółkowską odnośnie braku drogowskazu wskazującego kierunek jazdy do Zawidowa na skrzyżowaniu
  w Mikułowej, zostało wystosowane pismo do Dolnośląskiej Służby Dróg
  i Kolei we Wrocławiu o ustawienie znaku. Jest to skrzyżowanie dwóch kategorii dróg – powiatowej i wojewódzkiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pismo zostało wystosowane do zarządcy drogi o wyższej kategorii.

Radny Bogusław Świątek pytał jak po spotkaniu z nowym kierownictwem Kopalni Bazaltu w Sulikowie Wójt ocenia możliwości współpracy.

Wójt ocenił współpracę jako bardzo dobrą i stwierdził, że z czasem z pewnością będzie jeszcze lepsza.

Radny Jacek Staszczuk poruszył sprawę wniosków dotyczących naprawy nawierzchni dróg a w szczególności ulicy Sportowej na odcinku koło posesji. p. Zawadzkich.

Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w jakim terminie wpłynął wniosek i czy został uwzględniony.

Radny Jacek Staszczuk pytał ponadto dlaczego zawarto umowę na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków z osobą prowadzącą działalność w Zabrzu oraz na jaką kwotę zawarto umowę sponsoringu dot. promowania Gminy Sulików podczas „Konkursu wiedzy muzycznej o Feliksie Nowowiejskim” zawartą ze Zgorzeleckim Towarzystwem Muzycznym.

Wójt odpowiedział, że osoba która będzie sporządzała ewidencję zabytków zameldowana jest w Zabrzu a mieszka w Zgorzelcu.

Dofinansowanie dla Zgorzeleckiego Towarzystwa wyniosło 500 zł.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. Ad. 5

Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2015 rok.

Ad. 5.1

Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna

Wójt przedstawił prezentację multimedialną na temat działań podjętych przez Gminę Sulików w 2015 roku.

Ad. 5.2

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2015 rok zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Wójt przedstawił informację w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok,  sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok została przyjęta  jednogłośnie. (12 głosów za) 

Ad. 5.3

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - radny Andrzej Polowy przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2015.

Wiceprzewodnicząca odczytała  uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2015 rok.

Wójt stwierdził, że instytucja absolutorium nie ma obecnie takiego znaczenia jak kilkanaście lat temu, kiedy wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium mógł doprowadzić do zmiany na stanowisku wójta. Istnieją samorządy w których wójtowie nie uczestniczą w sesjach rady, a każdy skupia się na swoich obowiązkach. Wójt stwierdził, że bardzo zależy mu na tym, aby współpraca z Radą Gminy układała się jak najlepiej. Wójt dodał, że zależy mu na każdym głosie podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium, dlatego prosił aby każdy kto nie ma powodów do głosowania przeciw zagłosował za udzieleniem absolutorium. Wszystkie różnice zdań pomiędzy Wójtem a radnymi są rozwiązywane w wyniku dialogu.

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików, została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.

Wójt złożył podziękowania radnym za udzielenie absolutorium oraz podziękował tym osobom, bez których poparcie radnych nie było możliwe - pracowników Urzędu Gminy Sulików i pracowników jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania Wójt skierował do Skarbnik Gminy - Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy - Elżbiety Piotrowskiej.

(godz.  1245 - radny Ewangelis Zaras opuścił sesję, w sesji bierze udział 11 radnych)

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.   Józefa Rzemieślnika w Zawidowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. 

6.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie. (11 głosów za)

(godz.  1248 - radny Ewangelis Zaras powrócił na sesję, w sesji bierze udział 12 radnych )

6.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

...............................................................

Ad. 7

Pytania i wnioski radnych.

Radni nie zgłosili pytań i wniosków.

Ad. 8

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Ewa Wrzeszcz zgłosiła wniosek o ujęcie w planach remontowych dwóch dróg:

-drogi gminnej łączącej drogę serwatkową i drogę powiatową biegnącą koło budynku komunalnego w Radzimowie Górnym,

-fragment drogi biegnącej za posesją Nr 102 w Radzimowie Górnym do posesji Państwa Jeziorowskich.

Ponadto Sołtys poruszyła kwestię oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie.

Ad. 9

Odpowiedzi na pytania i wnioski:

W nawiązaniu do zapytania Sołtys Ewy Wrzeszcz Wójt odpowiedział, że pracownicy rozeznają niezbędne nakłady finansowe na remonty wskazanych dróg.

W kwestii oświetlenia cmentarza komunalnego Wójt poinformował, że jeżeli będzie miała miejsce rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku przy cmentarzu, doprowadzenie oświetlenia na teren cmentarza nie będzie stanowiło problemu. Być może w przyszłym roku uda się zrealizować ten pomysł, w zależności od potrzeb rozbudowy oświetlenia.

Ad. 10

W sprawach różnych:

-Radny Jerzy Marek Nowicki pytał dlaczego Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie jest obecna na sesji, radny chciałby zadań kilka pytań dotyczących działalności Ośrodka.

Wójt wyjaśnił, że Pani Dyrektor udała się na pogrzeb jednego z pracowników Ośrodka,
w związku z tym nie mogła być obecna na sesji.

-Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XVIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.

 

Protokołowała:

A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1025
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 18
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04 09:06:25
Data udostępnienia informacji: 2016-07-04 09:06:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 09:09:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner