logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 19

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Edyta Sawiniec, Jacek Staszczuk)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Ponadto Przewodniczący powitał kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

W związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał Pana Arkadiusza Kawkę - Zastępca Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu ds. lecznictwa.

Przewodniczący poinformował, że drugim głównym tematem dzisiejszej sesji będzie stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików - przedstawiciele Policji przybędą na sesję po godz. 1300.

Przewodniczący poinformował, że w związku z zaistniałą pomyłką w porządku sesji, który został Państwu radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję, należy wnieść poprawkę polegającą na wpisaniu po pkt. 5 - Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, punktu 6 - Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Proponowany porządek sesji wraz z poprawką przedstawiał się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
 3. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli KPP
  w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.

7.2 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli     nieruchomości na terenie Gminy Sulików
i zagospodarowania tych odpadów.

7.3 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat.

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat.

7.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.

7.7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2015 rok.

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.

7.9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

7.10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Zgorzeleckiego.

8. Pytania i wnioski radnych.

9. Pytania i wnioski sołtysów.

10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

11. Sprawy różne i informacje.

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 18 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Pan Arkadiusz Kawka - Zastępca Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu - ds. lecznictwa przedstawił prezentację multimedialną na temat funkcjonowania Szpitala
w Zgorzelcu.

Najważniejszą inwestycją w ostatnim czasie było utworzenie nowego skrzydła szpitalnego, którego wartość wyniosła 17 961 048,82 zł. W nowym skrzydle szpitalnym otwarto lub przeniesiono następujące oddziały: onkologii klinicznej, okulistyczny, neurologiczny z pododdziałem leczenia udarów, urologiczny. Każdy oddział został wyposażony w nowy sprzęt i wyposażenie. Ponadto utworzone zostały nowe miejsca parkingowe. Zakupiono trzy nowe karetki pogotowia na wartość 500 tys. zł. Zakupiono nowy mammograf przez co zwiększył się zakres oferty leczenia onkologicznego.
W szpitalu funkcjonuje nowo otwarty dzienny oddział psychiatryczny oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Otwarta została również kaplica przyszpitalna. Zrealizowanych zostało 12 projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Łączna wartość inwestycji to 65 mln zł, w tym 45 mln zł to środki pozyskane z dotacji unijnych. Szpital został uwzględniony w sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie 160 zakładów opieki zdrowotnej (spośród ponad 800 szpitali w Polsce) mających strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W ramach działalności szpitala funkcjonują 23 oddziały, stacja dializ, 40 poradni specjalistycznych, 11 ośrodków zdrowia, 8 pracowni diagnostyki medycznej, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z pracownią serologii i bakteriologii oraz 16 gabinetów medycyny szkolnej. Zasięg działania szpitala to obszar powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego. Szpital zatrudnia obecnie 1169 pracowników, w tym m.in. 201 lekarzy i 420 pielęgniarek i położnych.

Inwestycje w trakcie realizacji to m.in. centrum radioterapii, kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Lubańskiej, oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W drugim półroczu 2016 roku planowane jest otwarcie poradni dla osób
z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o możliwość skrócenia czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów np. kardiologa, endokrynologa. Problem istnieje również w skali kraju.

Zastępca Dyrektora Szpitala Pan Arkadiusz Kawka odpowiedział, że Szpital jest
w stanie przyjąć więcej pacjentów, jednak istnieją ograniczenia kontraktowe. Ilość świadczeń kontraktowych jest przeliczana na wysokość populacji, wówczas przyznawane są odpowiednie środki. Problem wynika głownie z systemu lecznictwa w Polsce. Wraz
z otwarciem nowych poradni ilość przyjmowanych pacjentów zwiększyła się. Jeżeli nie nastąpią zmiany systemowe nie ma możliwości aby ta sytuacja uległa poprawie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany, jednak szczegóły nie są jeszcze znane.
Od pięciu lat wartość kontraktów przyznawanych Szpitalowi nie uległa zmianie.

Radna Weronika Ziółkowska poruszyła kwestię wymiany okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Sulikowie.

Radny Krzysztof Gruszczyński poruszył kwestię trudnych warunków lokalowych, w których pracują lekarze podając przykład oddziału kariologicznego.

Radny Karol Augustyniak pytał jaki jest obecnie stan obłożenia łóżek w szpitalu.

Radny Bogusław Świątek pytał o procedury dotyczące funkcjonowania karetek pogotowia. Radny podał przykład odmowy zabrania drugiego pacjenta do jednej karetki przez ratownika medycznego tłumaczącego to obowiązującymi procedurami. Podczas tamtej interwencji do kilku pacjentów przyjechały trzy karetki pogotowia, w tym czasie również inni pacjenci mogli wymagać pomocy.

Radny Andrzej Polowy poruszył sprawę dodatkowych opłat, dzięki którym możliwa jest przyśpieszona wizyta u specjalisty.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że prezentacja na temat działalności Szpitala była imponująca, jednak zarobki w szczególności personelu średniego  są żenująco niskie.

Radny Jerzy Marek Nowicki podziękował Dyrektorowi za udzieloną pomoc podczas jednej z wizyt w Szpitalu.

Pan Arkadiusz Kawka podziękował za zaproszenie do udziału w sesji, dzięki czemu mógł zapoznać się z uwagami radnych. Wysokość środków na służbę zdrowia jest ograniczona, poziom dofinansowania nie zmienia się od kilku lat. Celem Szpitala jest znalezienie równowagi pomiędzy możliwościami finansowymi - otrzymaną dotacją
i potrzebami pacjentów. Poziom wynagrodzenia pracowników musi być utrzymywany na odpowiednim poziomie, ponieważ coraz częściej lekarze podejmują lepiej opłacalną pracę w Niemczech w szpitalu w Görlitz i placówkach opieki długoterminowej. Liczba pielęgniarek jest coraz niższa na każdym oddziale. Ponadto wysokość zarobków leży również  w gestii związków zawodowych.

Średnie obłożenie łóżek wynosi 60%. W kwestii karetek pogotowia Dyrektor wyjaśnił, że dyspozytor przyjmujący wezwanie przeprowadza wywiad, na podstawie którego określa
i szacuje niezbędne siły i środki. Decyzje podejmuje albo lekarz, jeżeli jest na miejscu, kierownik zespołu ratunkowego lub ratownik. Ilość miejsc w karetkach pogotowia jest ograniczona. Jeżeli przekroczona zostanie dozwolona liczba pacjentów, ratownik musi uzasadnić swoją decyzje, tym, że istniało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Sytuacje takie jak przedstawiona przez radnego Świątka może być zgłaszana na bieżąco, żeby móc ją przeanalizować.

W kwestii dodatkowych opłat Dyrektor wyjaśnił, że kolejki do lekarzy specjalistów tworzy się do świadczenia sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba takich świadczeń jest ograniczona, dlatego czas oczekiwania jest długi. Dyrektor podał przykład badania rezonansem magnetycznym, który może wykonać jedno badanie co godzinę. Na 24 badania, które można wykonać w ciągu doby, Narodowy Fundusz Zdrowia wykupuje 6 badań. Pozostałe badania można wykupić, np. firmy, które wykupują badania dla swoich pracowników.

Wójt zwrócił się z pytaniem o możliwości remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Sulikowie. Gmina wspólnie ze Starostwem sfinansowała remont dachu budynku Ośrodka, jednak nadal wymaga on wielu nakładów.  Zazwyczaj kiedy media podają informację dotyczące służby zdrowia, są to informacje dotyczące strajku pielęgniarek lub likwidacji szpitala. W przypadku Szpitala w Zgorzelcu sytuacja jest zupełnie odwrotna. Prezentacja multimedialna pokazuję dobrą rzeczywistość. Mówiąc "nasz szpital" ma się na myśli szpital w Zgorzelcu, który ciągle się rozwija.

Ad. 3

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli KPP w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie.

Przewodniczący powitał przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu:

-Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu Pana Adama Łachacz,

-Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie - Pana Marcina Jabłońskiego,

-Norberta Gołębiowskiego - Asystenta Ruchu Drogowego.

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie - Pan Marcin Jabłoński, przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Policji i informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików w 2015 r.

W roku 2015 nieznacznie zmniejszyła się dynamika w wybranych kategoriach pospolitych przestępstw kryminalnych (rozboje, bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamanie, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała).W porównaniu do roku 2014 w 2015 roku odnotowano na terenie Gminy Sulików 2 zdarzenia przestępcze mniej. W roku 2015 zostało zatrzymanych 29 nietrzeźwych kierujących, rok wcześniej Policja zatrzymała 30 nietrzeźwych kierujących. Zostało ujawnionych 7 przestępstw narkotykowych.

W  dalszym ciągu kontynuowano działania przeciwko sprawcom wykroczeń społecznie uciążliwych.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zawidowie prowadzili programy i akcje prewencyjne: "KrimiTech - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej" oraz "Błyszcz na drodze - bądź widoczny". Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci prowadzili działania prewencyjne w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły".

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał o ograniczenie tonażu na terenie Zawidowa. Ruch ciężarówek był wcześniej ograniczony, obecnie nie ma znaku ograniczającego tonaż
i zwiększyła się liczba tirów. Radny pytał ponadto czy jeżeli przy przejeździe kolejowym ustawione są szlabany, konieczny jest znak STOP. Radny podał przykład przejazdu kolejowego na obwodnicy Zgorzelca i przejazdu na drodze do Zawidowa.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Pan Adam Łachacz wyjaśnił, że droga nr 355 przebiegająca przez Zawidów jest drogą wojewódzką i podlega pod zarząd Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Znak ograniczający tonaż do 12 ton był ustawiony wcześniej ze względu na to, że funkcjonujące przejście graniczne w Zawidowie nie było dostosowane do obsługi pojazdów o masie powyżej 12 t.

Znak STOP przy przejeździe kolejowym nie jest wymagany, jednak w przypadku przejazdu na drodze nr 355, znak został ustawiony ze względu na krzywą nawierzchnię. Przejechanie przez ten przejazd z dozwoloną prędkością bez zatrzymania się może spowodować uszkodzenie pojazdu.

Znak STOP na przejeździe kolejowym na obwodnicy Zgorzelca został ustawiony ze względu na awarię.

Radny Józef Ziomek w nawiązaniu do sprawozdania z działalności Policji, pytał
o znaczenie pojęcia represji przeciwko obyczajności publicznej.

Zastępca Komendanta powołując się na przepisy Kodeksu Karnego odpowiedział, że przestępstwa przeciwko obyczajności publicznej to np. używanie wulgarnych słów, umieszczanie obraźliwych napisów, zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej.

Radna Weronika Ziółkowska pytała czy istnieje możliwość przywrócenia Posterunku Policji w Sulikowie.

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że w takcie jego pracy w ciągu 25 lat w Policji,
w Sulikowie istniał jedynie Komisariat Policji, a następnie rejon dzielnicowych. Zdaniem Zastępcy Komendanta Posterunek Policji w Zawidowie jest wystarczającym rozwiązaniem, ze względu na lokalizację. 

Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do sprawozdania z działalności Policji stwierdził, że odwiedziny ofiar przestępstw są bardzo właściwym działaniem. Radny pytał jak przedstawiciele Policji oceniają działania i efekty jakie przynosi zakładanie niebieskich kart.

Zastępca Komendanta odpowiedział, że procedura niebieskiej karty została wprowadzona przede wszystkim po to, aby o problemie przemocy w rodzinie nie wiedziała wyłącznie Policja, ale również zespoły interdyscyplinarne, które spotykają się
z ofiarami przemocy w rodzinie. Początkowo niebieska karta była zakładana po każdej interwencji domowej. Obecnie procedura jest przeprowadza wówczas, jeżeli w domu dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej. 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak poruszyła sprawę konieczności zwiększenia zatrudnienia policjantów na Posterunku w Zawidowie. Na terenie Gminy Sulików policjanci prowadzą bardzo wiele postępowań, są znani mieszkańcom i znają ich problemy. W pierwszym półroczu 2016 roku na terenie Gminy Sulików miało miejsce wiele zdarzeń wymagających interwencji Policji.

Zastępca Komendanta stwierdził, że mając na uwadze liczne zdarzenia mające miejsce w pierwszym półroczu 2015 roku, codziennie kierowane były dodatkowe służby ze Zgorzelca do Posterunku Policji w Zawidowie. Na dzień przed sesją Zastępca wziął udział w telekonferencji z Komendantem Wojewódzkim Policji na temat ilości dzielnicowych. Według wyliczeń dotyczących całego kraju na ok. 5000 mieszkańców powinien przypadać jeden dzielnicowy. Na terenie całego Powiatu Zgorzeleckiego działa 22 dzielnicowych, na jednego dzielnicowego przypada średnio 4253 mieszkańców. Najmniejsze obciążenie dzielnicowych występuję na terenie Gminy Sulików i Miasta Zawidów.

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie stwierdził, że większa liczba policjantów na Posterunku byłaby jak najbardziej wskazana. Jednak w sytuacji kiedy występują braki kadrowe, Posterunek otrzymuje wsparcie ze Zgorzelca. Dodatkowe służby zajmują się konkretnymi działaniami wynikającymi z bieżących analiz. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. na terenie Gminy Sulików Policja odbyła 345 służb.
W bieżącym roku, biorąc pod uwagę taki sam okres czasu miało miejsce 527 służb. Taki wynik jest możliwy ze względu na dodatkowe służby ze Zgorzelca.

Radna Wilczak- Raczak stwierdziła, że jej pytanie było spowodowane tym, że media nagłaśniają sprawę zamiaru zwiększenia przez Rząd liczby dzielnicowych. W związku
z tym należy w dalszym ciągu wnioskować o to zwiększenie ze względu na lokalizację Gminy Sulików w strefie przygranicznej.

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że jego zdaniem otwieranie posterunku
w Sulikowie byłoby zbędne. Patrole Policji są widoczne, policjanci działają sprawnie a  utworzenie posterunku byłoby dodatkowym kosztem. Radny pytał ponadto jakie działania podjęto w związku z dewastowaniem budynku po hotelu w Zawidowie.

Przewodniczący zauważył, że pytanie dotyczy Miasta Zawidów, a instytucją właściwą do tego typu spraw jest nadzór budowlany.

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie w nawiązaniu do zapytania radnego Nowickiego odpowiedział, że budynek po byłym hotelu znajduje się na terenie Zawidowa a dyskusja dotyczy terenu Gminy Sulików. Zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. Ponadto względem tego budynku toczy się postępowanie spadkowe.  Instytucją właściwą w tej sprawie jest, jak już wspomniał Przewodniczący - Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wójt poinformował, że w 2014 roku przy udziale finansowym z budżetu Gminy Sulików, wyremontowana została droga łącząca Zgorzelec z Sulikowem, przebiegająca przez Małą Wieś Dolną, mająca strategiczne znaczenie dla Gminy. Niestety do chwili obecnej nie zostało uzupełnione oznakowanie drogowe ograniczające tonaż pojazdów ciężarowych.
Ze strony Gminy zostały podjęte działania mające na celu zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych tą drogą. Pomimo interwencji w Starostwie Powiatowym sytuacja nie uległa zmianie. Wójt zwrócił się z prośbą o szczególny nadzór nad ruchem drogowym na tej drodze, która nie jest dostosowana do ruchu ciężarowego, przez co jest niszczona przez ciężkie pojazdy.

Pan Norbert Gołębiowski - Asystent Ruchu Drogowego odpowiedział, że większość pojazdów ciężarowych wyjeżdża na drogę 355 na skrzyżowaniu i kieruje się w stronę Zgorzelca.  Jednak ruch drogowy na drodze w Małej Wsi Dolnej jest na bieżąco kontrolowany. Działania będą prowadzone również pod względem pomiarów prędkości.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji stwierdził, że Policja nie jest w stanie ustawić na drodze w Małej Wsi Dolnej wagi, w związku z tym masa pojazdu ciężarowego jest ustalana na podstawie list przewozowych.

Przewodniczący dodał, że problem stanowią niezaładowane wywrotki oraz mniejsze ciężarówki, które z tonażem przekraczają dozwoloną wagę.

Przewodniczący podziękował przedstawicielem Policji za przybycie na sesję
i przedstawienie wyczerpujących informacji.

Ad. 4

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 27 czerwca 2016 r. Ze względu na brak kworum posiedzenie Komisji Społecznej nie mogło się odbyć. Komisja Społeczna miała ponadto zaplanowaną wizytę
w przychodniach w Sulikowie i Zawidowie w dniu 27 czerwca 2016 r., jednak również ze względu na brak kworum posiedzenie nie odbyło się. Ponadto w dniu 23 czerwca br. miała miejsce wizyta radnych na  stacji elektroenergetycznej w Mikułowej dotyczące rozbudowy i modernizacji stacji.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację
z posiedzenia.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację.

Radni nie zgłosili uwag do informacji.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

 1. Udział w Konwencie Samorządowców – „Samorząd XXI wieku” – w Centrum Kultury w Lubinie.
 2. Udział w VII edycji ogólnopolskiego kongresu „SMART CITY – założenia
  i perspektywy” w Parku Technologicznym we Wrocławiu.
 3. Udział w Konferencji Energetycznej dotyczącej budowy dwutorowych linii elektroenergetycznych 400 kV – Mikułowa – Czarna oraz Czarna – Pasikurowice w Legnicy.
 4. Udział w Walnym Zgromadzeniu i Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 5. Udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie.
 6. Udział w Zgromadzeniu Wspólników Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej
  we Wrocławiu.
 7. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ
  w Zgorzelcu.
 8. Udział w XXXVI Konferencji Krajowej SGP ERN w Jeleniej Górze.
 9. Spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie rozliczenia efektu ekologicznego w ramach inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda".
 10. Udział w spotkaniu radnych z wykonawcą rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110/ kV Mikułowa - firmą SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.
  i SAG Elbud Gdańsk S.A.
 11. Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
 12. Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej ze Studnisk Dolnych
  w sprawie termomodernizacji budynku remizy OSP Studniska Dolne.
 13. Udział w uroczystych obchodach Jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej
  w Zgorzelcu.
 14. Udział w II Przeglądzie Kultury Ludowej „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie” w Studniskach Dolnych.
 15. Udział w XI Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sulikowie.
 16. Udział w uroczystych obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Groß Radisch oraz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Weigersdorf w zaprzyjaźnionej Gminie Hohendubrau.
 17. Spotkanie z Burmistrzem Gminy Hohendubrau w sprawie letnich kolonii dla dzieci.
 18. Udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach
  na terenie Gminy Sulików: uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Biernej, uczniów VI klasy szkoły podstawowej i III klasy Gimnazjum w ZGPiG w Sulikowie, zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie, balu gimnazjalnym w ZSPiG
  w Sulikowie.
 19. Udział w Święcie Rodzicielstwa Zastępczego w Parku Przyrody w Bielawie Dolnej.
 20. Udział w plenerowej imprezie kulturalnej z cyklu „Pałacowe spotkania z historią – Kamieniołomy w Gminie Siekierczyn – tajemnic i zagadek ciąg dalszy” w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarębie.
 21. Udział w koncercie pn. „Wśród bliskich” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 22. Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział w Zgorzelcu.
 23. Udział w festynach sołeckich w Radzimowie, Miedzianej i Studniskach Górnych oraz
  w II Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Miedzianej.
 24. Udział we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Sulików.

Wydano następujące zarządzenia:

 1. W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 2. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 3. W sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za rok 2015.
 4. W sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
 5. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2015 rok.
 6. W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – obr. Mikułowa.
 8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – obr. Radzimów.
 9. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – obr. Studniska Dolne.
 10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – obr. Studniska Górne.
 11. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – obr. Studniska Dolne.
 12. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – obr. Radzimów.
 13. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – obr. Wrociszów Dolny.
 14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – obr. Sulików.
 15. W sprawie doręczania korespondencji miejscowej.
 16. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Podpisano następujące umowy:

 1. Umowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągów pieszych na cmentarzu w Radzimowie” zawarta z firmą „DROG-BRUK” z Rawicza.
 2. Umowa na dostawę i montaż urządzeń fitness w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny” zawarta z Firmą „Magic Garden” Sp. z o.o. w Pakościu.
 3. Umowa dotacji zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości 4 tys. zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
 4. Umowa z Gminną Spółką Wodną w Sulikowie na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych położonych na terenie Gminy Sulików.
 5. Umowa z Pracownią planowania przestrzennego 3p z siedzibą w Jaszkowie Dolnej
  na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików zgodnie z uchwałą nr XVI/130/16 Rady Gminy Sulików.
 6. Umowa z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie
  na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie wpisanym
  do rejestru zabytków.
 7. Umowa z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie zabezpieczenia osuwiska przy moście przebiegającego przez drogę gminną i rzekę Czerwona Woda w miejscowości Bierna - Nowoszyce".
 8. Umowa z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Budowlaną Wróblewski Ryszard z Pisarzowic
  na wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Radzimowie Górnym 49.
 9. Umowa użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym zawarta
  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie.
 10. Umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Zawidowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego Star 266 GMB.
 11. Umowa z Międzygminną Spółką Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ na świadczenie usług
  w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonej w Sulikowie na Placu Wolności.
 12. Umowa z Firmą Usługi Remontowo-Budowlane i Transport z Kościelnika Dolnego na przebudowę dróg w Biernej o nr działek: 499, 467/14, 469/1 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 13. Umowa z Firmą PPHU Danuta Torończak z Olszyny na dostawę i montaż dwóch wiat przystankowych z przeznaczeniem na teren Sołectwa Skrzydlice i Sołectwa Radzimów Dolny.
 14. Umowa z Firmą ROMETALOPLASTYKA Bramy-Ogrodzenia-Balustrady-Meble"
  z Sulikowa na realizację zadania pn.: "Wykonanie oraz montaż barier ochronnych na moście
  w miejscowości Bierna i uzupełnienie ubytków w płycie mostu".
 15. Porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
  w związku z udzieleniem dofinansowania w wysokości 1 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia siłowni dla KP PSP w Zgorzelcu.
 16. Umowa z Firmą "ZOBUD" Rafał Nowosza z Zaręby na wykonanie remontu przepustu
  w drodze gminnej nr 109796 D w Starym Zawidowie.

W odpowiedzi na zapytania sołtys Ewy Wrzeszcz zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Sulików odbytej w miesiącu maju 2016 r. Wójt poinformował, że:

 • trwają prace związane z remontem odcinka drogi łączącego drogę serwatkową i drogę powiatową koło budynku komunalnego w Radzimowie Górnym. Planowany termin zakończenia prac 30 czerwiec 2016 r.;
 • został rozścielony kamieniem bazaltowym fragment drogi w Radzimowie Górnym do posesji Państwa Jeziorowskich.

 

Radny Andrzej Polowy pytał o zakres zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągów pieszych na cmentarzu w Radzimowie.”

Wójt odpowiedział, że zadanie będzie realizowane w ramach zakresu określonego w umowie, koszt zadania wyniesie 17 tys. zł. Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych. Być może w bieżącym roku będzie możliwe przygotowanie ścieżki wokół ogrodzenia, aby w przyszłym roku została ułożona na niej nawierzchnia z kostki brukowej.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o postępy w sprawie osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda".

Wójt poinformował, że wystąpił o przedłużenie terminu rozliczenia efektu ekologicznego. W przypadku Gminy Sulików nie ma już mieszkańców wobec których nie byłoby prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Postęp jest widoczny. W przypadku Gminy Zgorzelec pozostały cztery niepodłączone posesje. Problem pozostaje w Gminie Platerówka, jednak również tam prowadzone są postępowania administracyjne.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7

Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.2w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików
i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.3 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2015 rok.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

7.9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

7.10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Zgorzeleckiego.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 8

Zapytania radnych.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała o rozstrzygniecie wspólnego projektu pomiędzy Gminą Sulików a Gminą Hohendubrau, dotyczącego współpracy jednostek straży pożarnych.

Wójt  odpowiedział, że projekt został złożony czeka i na ocenę.

Radny Jerzy Marek Nowicki podziękował za przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdaniem radnego wsparcie również tych małych jednostek straży pożarnych jest bardzo istotne.

Ponadto radny w imieniu przedstawicieli Klubu Sportowego Bazalt Sulików pytał dlaczego na walnym zgromadzeniu członków klubu nie byli obecni Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, pomimo tego że zostało wystosowane do nich zaproszenie.

Wójt wyjaśnił, że razem z Przewodniczącym nie są członkami Zarządu Klubu Sportowego Bazalt Sulików, w związku z tym obecność na posiedzeniu nie była konieczna. Widocznie inne obowiązki uniemożliwiły obecność Wójta i Przewodniczącego na tym posiedzeniu.

Radny Józef Ziomek pytał czy jest planowany remont drogi wojewódzkiej nr 357.

Wójt odpowiedział, że planowany jest remont tej drogi na odcinku od Sulikowa do skrzyżowania w Mikułowej. Takie deklaracje złożyła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Radca Prawny Ryszard Pietras poinformował, że w kwestii przekazania odcinka tej drogi przez Powiat Zgorzelecki na rzecz Gmin Sulików, Zgorzelec i Bogatynia została wystosowana skarga przez te gminy i Wojewodę Dolnośląskiego. Należy oczekiwać na wyznaczenie terminu rozprawy.

(godz. 1440 - sesję opuścił radny Karol Augustyniak - w sesji bierze udział 11 radnych)

Radny Marek Biliński w imieniu strażaków podziękował za przyznanie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Ponadto radny stwierdził, że wspólnie z radą sołecką samodzielnie chcieliby zająć sie remontem Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych, ponieważ mieszkańcy obawiają się że nie dojdzie do remontu.

Wójt odpowiedział, że nie jest to właściwe rozwiązanie. W uchwale w sprawie zmian
w budżecie ujęta została stosowna zmiana, która umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Pracownicy Urzędu Gminy podjęli działania mające na celu pozyskanie środków.

Radny Ewangelis Zaras mówił o koncepcji gotowych świetlic kontenerowych przedstawionej w Tygodniku Rolniczym. Koszty utrzymania takich świetlic są niskie. Zdaniem radnego to lepsze rozwiązanie niż inwestowanie w remont starych budynków.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o możliwości remontu nawierzchni drogi na ul. Górskiej.

Wójt odpowiedział, że jeżeli zostanie ogłoszony nabór wniosków na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi Gmina Sulików z pewnością złoży stosowny wniosek.

Ad. 9

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Ryszard Kurasiewicz poinformował, że na zebraniu wiejskim w Studniskach Górnych mieszkańcy zdecydowali o zaprzestaniu działalności prowadzonej obecnie
w świetlicy polegającej na sprzedaży rzeczy używanych. Gmina jest właścicielem budynku a Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest jego zarządcą a przez działalność prowadzoną na świetlicy mieszkańcy nie mogą w pełni z niej korzystać.

Ad. 10

Odpowiedzi na zapytania.

Wójt stwierdził, że mieszkańcy początkowo wyrazili zgodę na prowadzenie tej działalności w Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych. Wójt przekaże te uwagi do Gminnego Ośrodka Kultury.

Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Zawidów z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. W związku
z zatrudnieniem nowego pracownika w Ośrodku Kultury w Sulikowie ulegną zmianie godziny otwarcia Świetlicy w Starym Zawidowie. Świetlica w okresie letnim będzie otwarta w piątki i soboty w godzinach 1500-1900.

Ad. 11

Sprawy różne.

1) Radny Bogusław Świątek w imieniu przedstawicieli Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Zgorzelca zaprosił wszystkich obecnych na wykład poświęcony tematowi pogromu na Wołyniu, który odbędzie się 10 lipca 2016 r. o godz. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Radny zwrócił również uwagę na problem braku barier na moście przy posesji Państwa Ostapiuk i Szymańskich w Miedzianej. Bariery zostały zniszczone podczas wypadku.

Radny podziękował również za udział Wójta w festynie sportowym
w Radzimowie.

2) Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów o bieżące zgłaszanie problemów bezpośrednio do pracowników Urzędu Gminy. Nie ma potrzeby czekać do dnia sesji, ponieważ pracownik może zająć się zgłaszaną sprawą od razu.

3) W związku z planowanymi Dożynkami w dniu 18 września br. Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów  o współpracę i czynny udział w przygotowaniach i uczestnictwo
w uroczystościach dożynkowych.

4) Radny Andrzej Polowy zaproponował, aby komisje stałe obradowały na osobnych posiedzeniach.

5) Sekretarz poinformowała, że w związku z tym, że wszystkie akty prawa miejscowego podlegają nadzorowi Wojewody Dolnośląskiego istnieje prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wniesienie zmian do podjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami.  Wówczas konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej.

6) Radna Genowefa Wilczak-Raczak przypomniała o szkoleniu sołtysów z zakresu funduszu sołeckiego, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r.

7) Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Rady Gminy Sulików,
w miesiącach lipiec i sierpień nie są planowane sesję. Najbliższa sesja planowana jest
w miesiącu wrześniu. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, radni zostaną poinformowani stosownym zawiadomieniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad  na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął XIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1500)

Protokołowała:

A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1193
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 19
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 12:00
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-05 14:49:13
Data udostępnienia informacji: 2016-10-05 14:49:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 14:52:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner