logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 21

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2016 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Nieobecny był radny Adam Czesnakowski,

godz. 1204 radni: Marek Biliński, Józef Ziomek, Jacek Staszczuk spóźnili się, w sesji bierze udział 14 radnych)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Ponadto Przewodniczący powitał kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Planowany porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulików.

6.2 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Górna.

6.3 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Dolna.

6.4 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikułowa.

6.5 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierna.

6.6 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miedziana.

6.7 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Górny.

6.8 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Dolny.

6.9 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Górne.

6.10 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Dolne.

6.11 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Górny.

6.12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Dolny.

6.13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzydlice.

6.14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Zawidów.

6.15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka.

6.16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka Bory.

6.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat.

6.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat.

6.19 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.20 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Sulików.

6.21 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

6.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

6.23 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

6.24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

6.25 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

7. Pytania i wnioski radnych.

8. Pytania i wnioski sołtysów.

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

10. Sprawy różne i informacje.

Radni nie głosili uwag do porządku sesji.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektów protokołów z poprzednich sesji nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 19 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Protokół nr 20 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 12 września 2016 r. został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 26 września br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych, podczas którego radni zapoznali się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 roku.

Ponadto radni zapoznali się i zaopiniowali projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Wiceprzewodnicząca Genowefę Wilczak-Raczak przedstawiła informację
z posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed wspólnym posiedzeniem komisji odbyło się posiedzenie komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików i zmian w statutach sołectw Gminy Sulików.

Przewodnicząca komisji radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła informację
z posiedzenia.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2016 r.  do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pana Ewangelisa Zaras na Wójta Gminy Sulików.

Wiceprzewodnicząca odczytała treść skargi.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 103 ust. 1 Statutu Gminy Sulików złożoną skargę Rada kieruje na najbliższej sesji do Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna wypracuje stanowisko w tej sprawie i przedstawi je Radzie Gminy.

Radny Jacek Staszczuk prosił o przedstawienie treści pisma Państwa Lidii i Zbigniewa Rychtarczyk.

Wiceprzewodnicząca odczytała pismo.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności.

W okresie międzysesyjnym Wójt podjął następujące działania i wziął udział
w następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie z Firmą IDS-Energetyka Sp. z o.o., którego celem było podpisanie porozumienia w sprawie finansowania  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego budowy sieci linii energetycznych 400 kV na odcinku Mikułowa-Czarna.
 2. Spotkanie z Panią Iwoną Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w sprawie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. – podpisanie umowy o dotację celową w ramach realizacji projektów programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.
 3. Udział w Walnym spotkaniu członków Stowarzyszenia działającego pod nazwą „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w Uboczu dotyczącego nowej perspektywy finansowania na lata 2016-2020 w ramach środków LEADER.
 4. Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików, której przedmiotem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sulików wspólnie z Powiatem Zgorzeleckim do realizacji przebudowy drogi powiatowej relacji Studniska Dolne – Studniska Górne.
 5. Udział w spotkaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach projektu pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 6. Spotkanie poświęcone działalności Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej sp. z o.o. w okresie trwałości projektu dotyczącego dalszego funkcjonowania spółki.
 7. Wyjazd na spotkanie do Zielonej Góry w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej odnośnie funkcjonowania schroniska dla psów.
 8. Organizacja dożynek gminnych w Sulikowie.
 9. Dni Gminy Hohendubrau – spotkanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcami oraz burmistrzem.
 10. Spotkanie z mieszkańcami Wilki w sprawie remontu drogi Wilka – Wrociszów Dolny.
 11. Udział w zebraniach wiejskich w Sulikowie, Małej Wsi Górnej, Małej Wsi Dolnej, Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym, Mikułowej, Studniskach Dolnych, Studniskach Górnych, Biernej, Miedzianej, Wrociszowie Dolnym, Wrociszowie Górnym, Skrzydlicach, Starym Zawidowie, Wilce i Wilce Bory dotyczących konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulików w przedmiocie nadania statutów dla poszczególnych sołectw oraz podziału środków z funduszu sołeckiego.
 12. Udział w uroczystej Akademii w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu z okazji 97 rocznicy powołania Policji.
 13. Udział w uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Orła na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
 14. Udział w Akademii z okazji Dnia Energetyka w Turowie.
 15. Udział w Marszu Pamięci Sybiraków z okazji 77 rocznicy napaści Związku Radzieckiego.
 16. Udział w obchodach 725-lecia nadania praw miejskich Lubomierzowi.
 17. Udział w Festynie Rodzinnym „Nad Studzianką Śpiewanie” w Studniskach Górnych.
 18. Udział w zawodach Sportowo-Pożarniczych w Biernej.
 19. Udział w dożynkach gminnych w Siekierczynie, Platerówce, Pieńsku oraz w Gminie Zgorzelec.
 20. Udział w spotkaniu pokoleń w świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
 21. Udział w otwarciu wystawy obrazów - Ostry Narożnik.

Wójt wydał następujące zarządzenia:

 1. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 2. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 4. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 5. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku.
 6. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. O zmianę zarządzenia w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików.
 8. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
 9. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zmiany wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu.
 11. W sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulików w przedmiocie nadania statutów dla poszczególnych sołectw.
 12. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2016 roku.
 13. W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych w Gminie Sulików.
 14. W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2022.
 15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 16. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 17. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wójt podpisał następujące umowy:

 1. Umowa z Firmą Netgis Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu dotycząca przygotowania i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w zakresie realizacji usług określonych w umowie na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 2. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie dotycząca zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji ściekowej na ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie”.
 3. Umowa dotacji zawarta z Wojewodą Dolnośląskim – Panem Pawłem Hreniakiem dotycząca przebudowy dróg w Biernej (nr dz. 499, 467/14).
 4. Umowa zawarta z Powiatem Zgorzeleckim dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb.
 5. Umowa zawarta z Firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą

w Konstancinie – Jeziornej dotycząca ustalenia zasad ponoszenia kosztów opracowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie, w zakresie związanym z wprowadzeniem do dokumentów planistycznych w Gminie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna.

 1. Porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu p.o. nadkom. Janem Doroszczak dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej.
 2. Umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzimowie w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.
 3. Aneks nr 1 zawarty z Ochotniczą Strażą Pożarna w Biernej do umowy nr 23.ZK.2016 zawartej w dniu 24 lutego 2016 r. dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

w Biernej.

 1. Aneks nr 1 zawarty z Firmą IFS Joanna Hoc z Wrocławia do umowy zawartej dnia 22.07.2016r. we Wrocławiu, której przedmiotem jest wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Sulików.
 2. Aneks nr 3 zawarty z Gminą Miejską Lubań do porozumienia nr ES.031.1.2015 zawartego

w dniu 22.09.2015 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

 1. Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 26.06.2014 r. zawarty ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym ze Zgorzelca w sprawie zakupu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom z Gminy Sulików biletów miesięcznych i biletów jednorazowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Zgorzelcu, w którym realizują obowiązek szkolny.
 2. Umowy z Firmą DROG-BRUK z siedzibą w Rawiczu dotyczące:

-kontynuacji budowy muru oporowego oraz ciągów pieszych na cmentarzu w Sulikowie i Radzimowie,

-wykonania nowej nawierzchni chodnika  z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie (dz. nr 522/1, 654/1 oraz 654/2),

-wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie (dz. nr 573/4),

-wymiany gruntu oraz wyprofilowania terenu drogi wewnętrznej - nr dz. 470, 490, 524 w obrębie geodezyjnym  Studniska Dolne,

-wykonania robót przygotowawczych oraz ziemnych pod budowę i zagospodarowanie placu zabaw,

-budowy placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej.

 1. Umowa zawarta z Firmą „ROMetaloplastyka bramy – ogrodzenia – balustrady – meble” Romanowicz Krzysztof z siedzibą w Sulikowie na:

-wykonanie oraz montaż 2 szt. drzwi metalowych w budynku Urzędu Gminy Sulików,

-budowy ogrodzenia placu zabaw w Miedzianej.

 1. Umowa z Firmą „Frajda Sc”, Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza z siedzibą w Motyczu dotycząca zakupu wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw do miejscowości Wilka Bory.
 2. Umowa zawarta z Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i Juda Sp. J. , Agata Synowiec – Juda dotycząca budowy sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny.
 3. Umowa zawarta z Firmą JASKOT Sp. J., T. Jaskot, G. Jaskot z Siekierczyna dotycząca montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 4. Umowa zawarta z Panam Bogusławem Pyć z Sulikowa dotycząca wykonania remontu instalacji zasilania elektrycznego do mieszkania komunalnego w Sulikowie na ulicy Zgorzeleckiej 5/2.
 5. Umowa zawarta z Firmą ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby dotycząca remontu cząstkowego dróg gminnych o powierzchni 59,00 m2 oraz dróg wewnętrznych o powierzchni 1,5 m2 na terenie Gminy Sulików.
 6. Umowa zawarta z Firmą ALERT – Systemy Alarmowe, Grzegorz Wąs w Lubaniu dotycząca montażu monitoringu na terenie Sołectwa Sulików na Placu Wolności w Sulikowie.
 7. Umowa zawarta z firmą Eko-Team Sebastian Kulikowski  ze Zgorzelca dotycząca opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 8. Aneks do umowy nr 140.OS.2016 zawartej w dniu 22.08.2016 r. z Firmą Eko-Team Sebastian Kulikowski dotyczącej Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.
 9. Umowa zawarta z Firmą AGA-TRAVEL Agnieszka Bielecka z Leśnej dotycząca dowozów i odwozów uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 10. Umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej ze Zgorzelca w celu ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki.

 1. Umowa zawarta z Firmą „Tomasz Śliwiński Efektywniej” z Wrocławia dotycząca opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików.
 2. Umowa zawarta ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych powiatu zgorzeleckiego

dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu XVII Igrzysk LZS Wsi i Miast”.

 1. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz Firma Usługowa Premium z Grabiszyc  dotycząca koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 2. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard z Sulikowa dotycząca remontu mieszkania komunalnego Bierna Nowoszyce 22/4 – przygotowanie pod zasiedlenie.
 3. Umowa zawarta z Panią Grażyną Wawrzkowicz – Drozd zamieszkałą w Legnicy

 dotycząca udziału, jako eksperta, w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 1. Umowa najmu zawarta z Panem Danielem Jabłońskim zamieszkałym w Sulikowie dotycząca najmu lokalu socjalnego nr 3 w budynku nr 12 przy Placu Wolności w Sulikowie.
 2. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Wspólnie w Przyszłość” z Sulikowa dotycząca sponsoringu w związku z wydaniem folderu promującego wieś Mikułowa.
 3. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:

-działkę nr 513/6 w obrębie geodezyjnym Sulików,

-część działki nr 342/13 w obrębie geodezyjnym Mikułowa,

-część działki nr 215/2 w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny,

-działki nr 571/2 w obrębie geodezyjnym Sulików,

-działka nr 463 w obrębie geodezyjnym Sulików,

-działka nr 103 oraz działka nr 104 w obrębie geodezyjnym Wilka,

-działka nr 342/13 w obrębie geodezyjnym Mikułowa,

-działka nr 419/3 w obrębie geodezyjnym Sulików.

 1. Umowa z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dotycząca wykonania zadania z zakresu medycyny pracy.
 2. Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lubania dotycząca najmu pojemników i urządzeń do gromadzenia odpadów.
 3. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno – Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard z Pisarzowic dotycząca usługi w zakresie wykonania wycinki drzew rosnących w drodze wewnętrznej na dz. nr 115 w obrębie geodezyjnym Skrzydlice.
 4. Umowa zawarta z Firmą HILANDER Piotr Detyna Arborystyka, Ogrodnictwo, Prace wysokościowe z Jeleniej Góry dotycząca usługi w zakresie wykonania wycinki 3 szt. drzew rosnących w granicy działki nr 287, obręb Stary Zawidów.
 5. Porozumienie zawarte z Panem Kazimierzem Więcław zamieszkałym w Biernej dotyczące regulacji spraw związanych z wykonywaniem wycinki 1 szt. drzewa rosnącego w drodze wewnętrznej na terenie dz. nr 594, obręb Bierna. 
 6. Aneks do umowy zawartej z Panem Dariuszem Wolińskim dotyczący umowy zlecenia z dnia 6 marca 2015 r. – BHP.

W odpowiedzi na zapytania radnych  z sesji Rady Gminy Sulików w miesiącu czerwcu 2016r. Wójt udzielił następującej informacji:

 1. Wspólny Projekt Gminy Sulików i Gminy Hohendubrau, dotyczący współpracy jednostek straży pożarnych  przeszedł ocenę administracyjno – prawną, czekamy na decyzję komitetu monitorującego.
 2. Zarządca drogi wojewódzkiej nr 357 - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, planuje w bieżącym roku wyłonić wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr 357, na odcinku od wzniesienia przy ul. Lubańskiej do Malej Wsi Górnej. Przewidywany termin rozpoczęcia prac – 2017 r.
 3. W bieżącym roku ma być wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych.  Gmina Sulików w przyszłym roku będzie starała się o dofinansowanie do remontu świetlicy w ramach środków LGD.
 4. Została przyznana promesa na Przebudowę drogi gminnej nr 109783D w Sulikowie, ul. Górska dz. 467 w km 0+000-0+290 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.), w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
 5. Zostały wykonane barierki na moście w Miedzianej przy posesji Państwa Ostapiuk i Szymańskich.

Radna Edyta Sawiniec przekazała prośbę rodziców dzieci, które dojeżdżają do szkoły
w Sulikowie o ustawienie znaku informującego o przystanku autobusowym koło budynku po byłej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych. Przystanek znajduje się obecnie koło skrzyżowania co jest niebezpieczne dla dzieci, które z niego korzystają.

Wójt odpowiedział, że zapozna się ze sprawą.

Radny Jacek Staszczuk prosił o przedstawienie informacji na temat umów zawartych na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików oraz na wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Sulików. Ponadto radny pytał czy nadal są zawierane umowy na wycinkę zakrzaczeń przy drogach w zamian za pozyskanie drewna. Radny wyjaśnił, że ma na myśli drogę gminną za posesją Państwa Isko w stronę Zalipia, której pobocza są bardzo zarośnięte.

Wójt odpowiedział, że na podstawie stosownego porozumienia możliwe jest wykonanie wycinki w zamian za pozyskane drewno.

Została podpisana umowa w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT. W ramach umowy obyło się szkolenie wspólne dla przedstawicieli kilku samorządów w Urzędzie Gminy Siekierczyn, co pozwoliło na obniżenie kosztów.
W szkoleniu wzięli udział również księgowi z jednostek organizacyjnych. Umowa została zawarta na kwotę 3.400 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest jednym ze strategicznych dokumentów w którym ujęte zostaną działania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, inwestycji drogowej. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie do tego typu zadań należy wykazać, że zostało ono ujęte w tym planie. Program będzie mógł służyć również mieszkańcom, jeżeli pojawią się środki zewnętrzne na wymianę źródła ogrzewania na niskoemisyjne. Program jest opracowywany na podstawie badań przeprowadzanych wśród mieszkańców, którzy wypełnili ankietę. Ankiety były rozdawane na zebraniach wiejskich. Wójt zachęcił wszystkich do wypełnienia ankiety, które określają potrzeby
w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany źródła ciepła.

Radny Ewangelis Zaras pytał o wysokość kosztów poniesionych na przygotowanie Dożynek Gminnych. Ponadto w związku z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej radny pytał skąd planowane jest doprowadzenie wody do sieci.

Wójt odpowiedział, że koszty poniesione na przygotowanie Dożynek Gminnych wyniosły ok 20 tys. zł i zostały poniesione z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Woda do sieci wodociągowej będzie dostarczana z Zawidowa, ze względu na bliską odległość pierwszych nieruchomości na terenie Wilki i Wrociszowa Dolnego. Dzięki temu koszty będą zdecydowanie niższe niż doprowadzenie sieci wodociągowej z ujęcia na terenie Gminy. Wiązałoby się to również ze wzrostem cen wody dla pozostałych mieszkańców. Należy w maksymalnym stopniu ograniczyć koszty inwestycji, aby nie doprowadzić do wzrostu ceny wody. Wójt przypomniał, że gdyby doszło do budowy sieci wodociągowej w Starym Zawidowie, a woda zostałaby doprowadzona z terenu Gminy Sulików, cena za m3 wody wzrosłaby o 2 zł.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że w 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 3 mln zł na budowę sieci wodociągowej w Starym Zawidowie.

Wójt odpowiedział, że budowa wodociągu w Starym Zawidowie miała kosztować 9 mln zł, wówczas gmina nie otrzymała dofinansowania na budowę sieci wodociągowej w Wilce
i Wrociszowie Dolnym, o której mówił wcześniej.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 r.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 r. zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.2 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Górna.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Górna została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.3 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Dolna.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś Dolna została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.4 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikułowa.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikułowa została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.5 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierna.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierna została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.6 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miedziana.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miedziana została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.7 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Górny.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Górny została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.8 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Dolny.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzimów Dolny została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.9 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Górne.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Górne została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6. 10 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Dolne.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studniska Dolne została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.11 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Górny.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Górny została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Dolny.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrociszów Dolny została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzydlice.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzydlice została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Zawidów.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Zawidów została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka Bory.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilka Bory została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.19 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

6.20 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Sulików.

Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji stałych termin zebrania wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa został wyznaczony na dzień 26 października 2016 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczona została radna Jolanta Matwiejczuk.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.21 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji stałych termin zebrania wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa został wyznaczony na dzień 25 października 2016 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczony został radny Ewangelis Zaras.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radny Bogusław Świątek pytał o wysokość stawki podatku rolnego.

Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze wytycznych w kwestii wysokości podatku rolnego.  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.23 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

6.25 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Radny Ewangelis Zaras pytał z czego wynika różnica w kosztach utwardzenia nawierzchni pod wiatami przystankowymi: w Radzimowie - 4.000 zł a w Skrzydlicach 3.000 zł.

Wójt odpowiedział, że cena za ułożenie metra kostki brukowej to koszt ok. 150 zł.
O szczegółach musiałby wypowiedzieć się pracownik.

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał co z pozostałymi środkami zabezpieczonymi na budowę drogi Wilka-Wrociszów Dolny. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 396 000,00 tys. zł, obecnie na zadaniu pozostaje 197 633,63 zł. Radny pytał czy środki które pozostały w budżecie będą mogły zostać wykorzystane na działania na terenie tych sołectw.

Wójt odpowiedział, że w związku z tym, że na realizację zadania gmina nie otrzyma dofinansowania w bieżącym roku środki znajdujące się w budżecie Gminy pozostałe zostaną w najbliższym czasie najprawdopodobniej przeniesione. Wniosek
o dofinansowania znalazł się na końcu listy rankingowej i  w tym roku nie otrzyma dofinansowania.

Planowane jest w przyszłym roku złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu  na pozyskanie dotacji w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Dzięki temu zadaniu możliwe będzie pozyskanie środków na remont drogi do Ksawerowa.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 7

Pytania i wnioski radnych.

Radny Bogusław Świątek podziękował za wykonanie barierek na moście w Miedzianej przy posesji Państwa Ostapiuk i Szymańskich.

Radny pytał czy w bieżącym roku będzie możliwe skorzystanie z usuwania azbestu
w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że posiada dane dotyczące mieszkańców Gminy Sulików, którzy nie płacą za odbiór odpadów, lub składają nieprawidłowe deklaracje. Radny pytał czy w Urzędzie Gminy zatrudniony jest pracownik, który odpowiada za kontrolowanie opłat za odbiór odpadów. Radny przekaże listę mieszkańców, którzy nie uiszczają opłat.  

Radny pytał ponadto czy sprawa udostępnienia lokalu dla sekcji brydża sportowego została wyjaśniona.

Radny Jacek Staszczuk zgłosił potrzebę wycięcia zakrzaczeń przy drodze do Zalipia biegnącą za posesją Państwa Isko.

Radna Edyta Sawiniec pytała czy będzie możliwa naprawa ławek znajdujących się przy Ośrodku Zdrowia w Sulikowie. Radna zwróciła się z pytaniem do Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie pisemnego zgłaszania imprez organizowanych w Świetlicy
w Studniskach Dolnych, o których Dyrektor była informowana wcześniej poprzez harmonogram imprez i uroczystości.

Dyrektor odpowiedziała, że wystarczy informacja telefoniczna o planowanej imprezie. Dyrektor stwierdziła, że nie posiada szczegółowego planu imprez i uroczystości, w którym ujęte są terminy.

Radny Andrzej Polowy zgłosił potrzebę wymiany lustra na skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym. Lustro jest zbyt małe i zostało zamalowane, w związku z tym na skrzyżowaniu nadal jest niebezpiecznie.

Radny Józef Ziomek korzystając z obecności radcy prawnego zwrócił się z pytaniem o działania jakie mogą zostać podjęte przez mieszkańców w związku z brakiem zasięgu sieci Plus.

Radca prawny Ryszard Pietras odpowiedział, że w sprawie o której mówił radny, do sieci Plus wielokrotnie występował Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Właściciel sieci Plus twierdzi, że za rozwiązanie umowy naliczy kary, jednak nie istnieje taka możliwość prawna. Mieszkańcom jednak zależy na tym, aby polepszył się zasięg i nadal mogli korzystać z tej sieci. Ze strony Gminy Sulików najlepszym rozwiązaniem byłoby wystąpienie przez Radę Gminy i Wójta do Ministra Cyfryzacji, który odpowiada za prawidłowość i ocenę operatorów telekomunikacyjnych. Najważniejszą kwestią jest to, że operator podczas podpisywania umowy zapewnia, że zasięg będzie na właściwym poziomie, w tym momencie klienci zostali wprowadzeni w błąd, bo nie mogą korzystać z usług sieci. W związku z tym w przypadku zmiany operatora, sieć Plus nie może żądać zapłaty za usługę, która nie jest świadczona właściwie.

Nadajnik sieci Plus znajdował się wcześniej na dzierżawionym terenie, po czym dzierżawca wypowiedział umowę, w związku z tym nadajnik został zdemontowany. Zgodnie z deklaracjami sieci, do końca kwietnia br. dostęp do usług mobilnych miał zostać przywrócony. Deklaracje nie zostały dotrzymane.

Przewodniczący dodał, że wypowiedział już umowy dla tej sieci komórkowej, w związku z tym zna procedurę i może służyć pomocą w tej kwestii.

Radny Józef Ziomek pytał czy Wójt ma zamiar wystąpić z wnioskiem w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że jeżeli radni wyrażą taką wolę wystąpi z wnioskiem.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała o sprawę likwidacji filii biblioteki w Biernej.

W odniesieniu do pytań radnych Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w bieżącym roku nie sfinansuje działań związanych z usuwaniem azbestu. Mieszkańcy, którzy nie skorzystali z możliwości bezpłatnego usunięcia azbestu będą mogli złożyć wniosek również w przyszłym roku. Mieszkańcy są zainteresowani taką inicjatywą. Nie wszystkie elementy tego działania przebiegały zgodnie z oczekiwaniami. Kwestie te leżą po stronie wykonawców, którzy działali w terenie. Niezrealizowane wnioski mieszkańców będą rozpatrywane w przyszłym roku.

-Weryfikacja opłat za odbiór odpadów przeprowadzana jest na bieżąco przez pracownika. Wójt dodał, że lista o której mówił radnych również zostanie zweryfikowana.

-Wynajęcie pomieszczenia w Ostrym Narożniku na potrzeby sekcji brydża sportowego Klubu Sportowego Bazalt Sulików jest możliwe. Ta kwestia została wyjaśniona wcześniej wspólnie z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

-Wycinka drzew z poboczy drogi gminnej, o której mówił radny Jacek Staszczuk jest jak najbardziej zasadna. Jeżeli nie będzie chętnych do pozyskania drewna, zajmą się tym pracownicy Urzędu Gminy.

-Teren przy Ośrodku Zdrowia w Sulikowie należy do Starostwa Powiatowego, dlatego to właściciel terenu powinien zadbać o ławki. Sprawa ta nie była wcześniej zgłaszana. Sprawy eksploatacyjne powinny leżeć po stronie właściciela nieruchomości, który czerpie pożytek z tej działalności. Wójt poinformował, że wystąpił z propozycją do Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu o rozważenie przekazania budynku i terenu na rzecz Gminy. Wówczas Gmina Sulików miała by podstawy do porządkowania terenu
i prac remontowych w budynku Ośrodka. W planach Starostwa remont budynku nie jest ujęty. Wójt będąc obecny na posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala wielokrotnie zgłaszał potrzeby remontowe budynku, jednak środki na cele remontowe nie znajdują się w budżecie Starostwa i Szpitala.

-Wystąpienie do Starostwa w sprawie wymiany lustra jest jak najbardziej zasadne.

-Wniosek w sprawie braku zasięgu sieci Plus może nie być wystarczający, ponieważ operator nie otrzymał pozwolenia na budowę masztu. Obecnie ustawiony tymczasowy nadajnik nie zapewnia odpowiedniego zasięgu np. mieszkańcom Radzimowa.

-W najbliższym czasie podjęte zostaną działania w sprawie likwidacji filii biblioteki
w Biernej.

 

Ad. 10

Sprawy różne:

-Wójt wręczył podziękowania za organizację Gminnych Dożynek w Sulikowie dla Sekretarz Gminy - Elżbiety Piotrowskiej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Elżbiecie Wąsowskiej-Bodo i Ryszardowi Kiwilszy - pracownikowi Urzędu Gminy Sulików.

-Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak podziękowała wszystkim za udział w Gminnych  Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Biernej.

-Radny Bogusław Świątek poinformował, że dysponuje kontaktem do firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów szkodliwych. Kontakt może przydać się w kwestii odbioru tych odpadów z terenu Gminy.

-Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamykam XVIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1322)

 

Protokołowała:

A.Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1765
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 21
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-03 08:47:42
Data udostępnienia informacji: 2016-11-03 08:47:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 08:50:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner