logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 20

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 12 września 2016 r. o godz. 1530

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Józef Ziomek)

Przewodniczący poinformował, że w dniu 8 września 2016 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sulików wspólnie
z Powiatem Zgorzeleckim do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 do km 2+015” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Wójt w odniesieniu do projektu uchwały stwierdził, że droga powiatowa w Studniskach miała być remontowana etapami. Remont pierwszego odcinka drogi został przeprowadzony w 2014 roku. W 2015 roku wykonana została dokumentacja techniczna dalszego etapu remontu. Z różnych powodów do remontu drogi nie doszło zaraz po rozpoczęciu kadencji. Nowy Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego przychylił się do wniosku Wójta. Powiat Zgorzelecki zamierza wnioskować o środki w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 50% wartości zadania. Według kosztorysu wartość remontu drogi to milion zł, w związku z tym wkład własny z budżetu Starostwa wyniesie ok 500 tys. zł. Z budżetu Gminy Sulików należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 253.953,00 zł. Wójt poinformował, że w projekcie uchwały, który otrzymali radni ujęta została nieprawidłowa kwota  257.500,00 zł. Konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy wynika z tego, że termin składania wniosku upływa w dniu 15 września. Jednym z elementów wniosku będzie porozumienie zawarte z gminą Sulików mówiące o dofinansowaniu do remontu drogi, na podstawie uchwały Rady Gminy. W związku z tym sprawa nie mogła być omówiona na wrześniowej sesji planowanej pod koniec września. Wójt dodał, że inicjatywa współpracy ze Strony Powiatu jest bardzo zadowalająca i liczy na to, że takie relację będą stale się utrzymywały.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak pytała czy Starostwo będzie składało wnioski również o dofinansowanie remontu innych dróg położonych w Gminie Sulików. Zdaniem radnej na terenie Gminy znajdują się drogi powiatowe o zdecydowanie większym natężeniu ruchu, z których korzysta większa liczba mieszkańców niż
w Studniskach

Wójt odpowiedział, że z dróg na terenie Gminy Sulików, Starostwo wnioskuje
o dofinansowanie wyłącznie na remont drogi w Studniskach, ze względu na to, że na potrzeby remontu sporządzona została kompletna dokumentacja. Starostwo nie przygotowywało dokumentacji na remont żadnej innej drogi.

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy zapewnienie dofinansowania na remont tej drogi nie odbije się na przebiegu innych inwestycji.

Wójt odpowiedział, że zabezpieczenie środków na remont drogi będzie konieczne
w przyszłorocznym budżecie, dopiero wówczas, gdy Starostwo otrzyma dofinansowanie. Za partnerstwo pomiędzy Gminą a Powiatem, projekt ma szanse otrzymać dodatkowe punkty podczas jego oceny.

Radny Jacek Staszczuk pytał jakimi metodami będzie kierowało się Starostwo przy pozyskaniu dofinansowania.

Wójt odpowiedział, że przy ocenie wniosków obowiązuje ściśle określona punktacja, którą można otrzymać. W przypadku wniosku o dofinansowanie remontu drogi istnieją parametry, które obniżają punktację jak np. niski poziom bezrobocia i wysoki dochód
w przeliczeniu na mieszkańca, mała liczba mieszkańców, która będzie z drogi korzystała. Wyższą punktację może zapewnić partnerstwo Gminy i Powiatu.

Radny Staszczuk pytał kiedy zapadnie decyzja o otrzymaniu dofinansowania.

Wójt odpowiedział, że termin złożenia wniosku to 15 września, decyzje o dofinansowaniu powinny zapaść do końca bieżącego roku.

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że Gmina ze swojego budżetu udziela wsparcia właścicielom dróg, a drogi, których sama jest właścicielem musi remontować wyłącznie
z własnych środków.

Radna Edyta Sawiniec w związku z możliwością remontu drogi zwróciła się do radnych o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu. Środki na remonty dróg są ograniczone a potrzeb remontowych jest bardzo wiele, jednak w przypadku drogi
w Studniskach jest to szansa, którą należy wykorzystać.

Przewodniczący stwierdził, że z drogi powiatowej w Studniskach korzystają mieszkańcy Gminy Sulików, dlatego wkład finansowy z budżetu Gminy jest uzasadniony.

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że na terenie Gminy Sulików są drogi o większym nasileniu ruchu niż w Studniskach. O wsparcie ze strony Gminy przy remoncie drogi powiatowej Mała Wieś Górna - Radzimów Dolny nikt nie wnioskował. Droga w bardzo złym stanie technicznym czekała na remont. Zdaniem radnego jeżeli istnieje możliwość pozyskania środków, kolejne remonty dróg powinny być juz zaplanowane. Ponadto
w projekcie uchwały nie ma zapisu jaki będzie wkład finansowy z budżetu Powiatu.

Wójt wyjaśnił, że u umowie z Powiatem Zgorzeleckim zawarta jest wysokość wkładu własnego. Gmina Sulików musiałaby zabezpieczyć 50,04% wkładu własnego a Starostwo 49,96%. Większa wysokość dofinansowania ze strony Gminy pozwoli na uzyskanie wyższej punktacji. Remont tej drogi będzie możliwy jedynie wówczas  jeżeli Gmina zapewni wkład własny i Starostwo otrzyma dofinansowanie. Starostwo w ramach własnych środków nie będzie w stanie przeprowadzić remontu.

Radny Marek Biliński stwierdził, że o remont drogi w Studniskach zabiegano od kilku lat. W Gminie Sulików wiele dróg powiatowych zostało już wyremontowanych. W ramach tego remontu planowana jest również naprawa przepustu pod wiaduktem kolejowym,
o którą radny zabiegał. Radny dodał, że na remont tej drogi poniesione zostały wydatki na dokumentację w związku z tym remont jest konieczny. Radny prosił radnych
o podjęcie uchwały.

Radny Jacek Staszczuk pytał o planowany koszt remontu drogi w porównaniu do remontowanego pierwszego odcinka.

Wójt odpowiedział, że według kosztorysu inwestorskiego koszt remontu drogi wyniesie około 1 mln zł. Zazwyczaj po przetargu koszty inwestycji ulegają obniżeniu. Rozpoczęcie remontu planowane jest wiosną przyszłego roku.

Przewodniczący stwierdził, że w przypadku remontu pierwszego odcinka drogi koszty
z przewidywanego miliona zł, po przetargu obniżyły się do ok. 700 tys. zł.

Wójt przypomniał, że wówczas Starostwo nie pozyskiwało żadnej dotacji z zewnątrz. całkowite koszty remontu zostały podzielone po połowie pomiędzy budżet Gminy i budżet Starostwa. W przypadku dalszego remontu Gmina poniesie wyłącznie połowę wkładu własnego.

Przewodniczący przytoczył przykład Gminy Warta Bolesławiecka, w której dzięki współpracy ze Starostwem wyremontowanych zostało wiele dróg. 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że istnieje wiele dróg gminnych wymagających remontu, również w Starym Zawidowie. Jednak z drogi powiatowej w Studniskach korzystają mieszkańcy Gminy Sulików, dlatego radny będzie głosował za projektem uchwały.

Radna Edyta Sawiniec stwierdziła, że okazja do pozyskania środków na remont tej drogi może się nie powtórzyć, dlatego poprosiła o przychylność radnych i podjęcie uchwały.

 

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że w Gminach Siekierczyn i Lubań wszystkie drogi stanowiące dojazdy do pól są wyremontowane. Gmina Sulików dokłada się do budowy chodnika, który jest w zarządzie województwa i do remontów dróg powiatowych, a Starostwo nie remontuje dróg, których jest właścicielem.

Radny Andrzej Polowy zwrócił uwagę na potrzebę obecności Starosty na sesji. Zdaniem radnego właściwe byłoby powiedzenie wprost o możliwościach wspólnych remontów dróg powiatowych. Radni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Radny stwierdził, że remont tej drogi to ukłon w stronę Pani Starosty, która jest mieszkanką Studnisk.

Wójt stwierdził, że remont tej drogi stanowi kontynuację remontu rozpoczętego w 2014 roku.

Radny Polowy stwierdził, że poprzedni Starosta i Dyrektor Wydziału Drogownictwa  obiecywali remont drogi powiatowej od skrzyżowania w Radzimowie Górnym do Biernej. Droga jest z pewnością w gorszym stanie niż droga w Studniskach.

Radny Bogusław Świątek pytał czy na remonty innych dróg powiatowych na terenie Powiatu również będą składane wnioski o dofinansowanie.

Wójt wyjaśnił że Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dotyczy całego kraju. Starostwo aplikuje z wnioskiem, który dotyczy wyłącznie drogi powiatowej w Studniskach. Wójt dodał, że bez wsparcia budżetu
z budżetu Gminy Sulików remont dróg powiatowych nie będzie możliwy. Jeżeli szansa na pozyskanie środków nie zostanie wykorzystana, skorzystają inne samorządy z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.

Radny Andrzej Polowy pytał co będzie z drogami gminnymi, które mają gotową dokumentację projektową.

Wójt stwierdził, że remonty dróg zostaną wykonane.

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sulików wspólnie
z Powiatem Zgorzeleckim do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 do km 2+015” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 została przyjęta 12 głosami za przy 1 głosie przeciwnym.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął XX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1600)

Protokołowała:

A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 998
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 20
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-03 09:54:14
Data udostępnienia informacji: 2016-11-03 09:54:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 10:31:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner