logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 22

Z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 31 października 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 11radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Nieobecny był radny Marek Biliński,

godz. 1203 radny Karol Augustyniak przybył na sesję, w sesji bierze udział 12 radnych)

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz dyrektorów jednostek oświatowych:

-Bogusławę Delijewską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej,

-Beatę Szczepańską - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie, 

-Jana Majowskiego - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

oraz przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący przekazał głos Panu Franciszkowi Habrowi - Przewodniczącemu Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzeleckiego.

Pan Franciszek Haber na podstawie uchwały Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu z dnia 21 października 2016 r. wręczył Wójtowi Gminy Sulików Dużą Złotą Honorową Odznakę LZS za wieloletnią działalność na rzecz sportu i kultury fizycznej na wsi.

Pan Haber dodał, że na szczególne uznanie zasługuje rozwój tenisa stołowego w Gminie Sulików. Turnieje i imprezy sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wójt podziękował za odznaczenie i wspomniał, że jedną z pierwszych decyzji po wyborze na Wójta w pierwszej kadencji było nakłonienie przedsiębiorców współpracujących
z gminą do sfinansowania zakupu stołów do tenisa stołowego na halę sportową. Ufundowanych zostało wówczas 14 stołów, które służą do dziś.

(godz. 1207 – radni Jacek Staszczuk i Józef Ziomek przybyli na sesję, w sesji bierze udział 14 radnych)

Przewodniczący poinformował, że do planowanego porządku dzisiejszej sesji konieczne jest wprowadzenie zmian polegających na dodaniu dwóch projektów uchwał w punktach 6.6 i 6.7. Wraz z proponowaną zmianą porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Sulików.
 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
 7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.

7.2 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  tej opłatyi stawki opłaty za pojemnik.

7.3 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów.

7.4 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

7.5 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików.

7.6 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

7.7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

7. Pytania i wnioski radnych.

8. Pytania i wnioski sołtysów.

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

10. Sprawy różne i informacje.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji w dniu 28 września br. wpłynęła uwaga radnego Jerzego Marka Nowickiego.

Wypowiedź radnego zawarta na str.  12: "Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że posiada dane dotyczące mieszkańców Starego Zawidowa, którzy nie płacą za odbiór odpadów, lub składają nieprawidłowe deklaracje. "

powinna brzmieć następująco:

"Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że posiada dane dotyczące mieszkańców Gminy Sulików, którzy nie płacą za odbiór odpadów, lub składają nieprawidłowe deklaracje. "

Radni nie zgłosili innych uwag do treści projektu protokołu.

Protokół nr 21 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. (14 głosów za).

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 18 października odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana EwangelisaZaras.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił protokół
z posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna Jolanta Matwiejczuk  przedstawiła informację z posiedzenia Komisji w dniu 24 października 2016 r.

Przewodnicząca Komisji Społecznej – radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację z posiedzenia Komisji w dniu 27 października 2016 r.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 października 2016 r.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że Komisja Rewizyjna potraktowała temat skargi pobieżnie. Radny zgodził się z tym, że skarga nie powinna zostać złożona na Wójta, tylko na Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i w tym wypadku powinna zostać rozpatrzona. Jeżeli w skardze ujęto zarzut włamania Komisja powinna złożyć doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa na policję. Zdaniem radnego Komisja powinna rozpatrzeć sprawę sposobu wymiany zamków w Świetlicy. Wówczas radni powinni otrzymać projekt uchwały w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi na Dyrektor GOK. Skarżący powinien otrzymać odpowiedź, w której zostanie poinformowany o możliwości dalszego postępowania.

Radny EwangelisZaras stwierdził, że ani razu nie był informowany przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury o tym, że Świetlica we Wrociszowie Górnym została zarezerwowana. Radny stwierdził, że został okłamany „w żywe oczy”.

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła wniosek o najem pomieszczeń z dnia 24.02.2016 r. Dyrektor stwierdziła, że informowała EwangelisaZarasa o wynajmie kilkukrotnie, jednak nie ma na to pisemnego potwierdzenia. W dniu 14.03.2016 r. podpisana została umowa wynajmu Świetlicy.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że początkowo Komisja rozpatruje sprawę merytorycznie, a następnie całkowicie odrzuca skargę. Zdaniem radnego Komisja nie powinna w ogóle rozpatrywać skargi i stwierdzić, że nie dotyczy tego tematu.

Radca Prawny Ryszard Pietras w odniesieniu do wypowiedzi radnego Staszczuka stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie jest władna, żeby z urzędu przypisywać skardze okoliczności, które nie zostały w niej zawarte. Nie można prowadzić postępowania przeciwko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, która w skardze nie została wymieniona. Skarga powinna być skierowana przeciwko konkretnej osobie. Komisja mogłaby rozpatrzeć skargę jeżeli zostałaby złożona na Wójta i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W kwestii zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, Radca stwierdził, że policja była na miejscu zdarzenia po zawiadomieniu przez Pana Zarasa. Rolą Komisji Rewizyjnej nie jest weryfikowanie toku czynności podejmowanych przez organy nie podlegające kontroli Komisji Rewizyjnej.

Wójt stwierdził, że w kwestii  złożonej skargi dochodzi do absurdu. Działania Wójta w tej sprawie ograniczyły się do wykonania dwóch telefonów – do sołtysa Zarasa i Dyrektor GOK. Kluczami do Świetlicy dysponował Gminny Ośrodek Kultury. Przekazanie świetlicy do dyspozycji Radzie Sołeckiej we Wrociszowie Górnym nie oznacza tego, że pracownicy Ośrodka Kultury nie mogą do niej wejść. Nie doszło do żadnego włamania. Pracownik, który dysponował drugim kompletem kluczy otworzył budynek i wymienił zamki. Zdaniem Wójta należy skupić się na zasadach wynajmu świetlicy we Wrociszowie Górnym w przyszłości.

Przewodniczącyzamknął dyskusję i poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte 12 głosami za przy 2 głosach przeciwnych.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca -  Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację. 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie z Firmą Polski Solar Holding Sp. z o.o. dotyczące elektrowni fotowoltaicznej.
 2. Spotkanie z Biurem Projektowym w sprawie wodociągu w Wilce i Wrociszowie Dolnym.
 3. Udział w spotkaniu na Komendzie Policji w Zgorzelcu dotyczącym prezentacji mapy zagrożeń na terenie powiatu zgorzeleckiego.
 4. Udział w uroczystości wręczenia aktów mianowania dla komendanta Komendy Powiatowej Policji  w Zgorzelcu oraz Jego zastępców.
 5. Spotkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące efektu ekologicznego – w zadaniu wodno – kanalizacyjnym  gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
 6. Udział w konferencji szkoleniowej pn.:  „Kompleksowa Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie” organizowana przez ZGiUK w Lubaniu.
 7. Udział w II Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu.
 8. Udział w obradach Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 9. Udział w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Olszynie.
 10. Udział w uroczystości obchodów Dnia Seniora  organizowanym przez GOK i Koło Emerytów.
 11. Udział w pasowaniu uczniów klas pierwszych oraz w Akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 12. Udział w ceremonii pasowania na ucznia oraz na sztubaka w Szkole Podstawowej w Biernej.
 13. Udział w zebraniach sołeckich w sprawie wyboru sołtysów w Sulikowie i Skrzydlicach.

Wójt wydał następujące Zarządzenia:

 1.  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” obejmująca dotację celową w wysokości 18 000,00 zł.
 2. Porozumienie zawarte z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu p.o. podinsp. Janem Doroszczakiem dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 2000,00 zł na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę.
 3. Aneks nr 1 do umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie dotyczącej dotacji celowej.
 4. Umowa dotacji zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca utylizacji azbestu.
 5. Umowy zawarte z Firmą DROG-BRUK z Rawicza dotyczące:
 • budowy placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej – roboty przygotowawcze Studniska Dolne,
 • wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na dz. nr 654/1 i 654/2,
 • budowy placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej – roboty uzupełniające Mała Wieś Dolna,
 • aneks do umowy nr 128.IN.2016 z dnia 26.07.2016 r. na wykonanie zadania pn.: „ wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na dz. nr 522/1”.
 1. Umowy zawarte z Firmą ALERT – Systemy alarmowe Wąs Grzegorz z Lubania dotyczące:
 • montażu monitoringu na terenie sołectwa Sulików – cmentarz,
 • montażu monitoringu na terenie sołectwa Sulików,
 • montażu monitoringu na terenie sołectwa Sulików – modernizacja.
 1. Umowy zawarte z Zakładem Usługowo – Handlowym Danuta Kryńska z Miedzianej – Łowin dotyczące:
 • utwardzenia terenu pod wiatą przystankową dz. nr 409 w obrębie geodezyjnym Radzimów oraz na dz. nr 117 w obrębie geodezyjnym Skrzydlice,
 • utwardzenia powierzchni pod wiatą na terenie placu zabaw w Miedzianej,
 • montażu kostki brukowej na terenie miejsca integracyjno – rekreacyjnego w Sulikowie,
 1. Umowa zawarta z Firmą Usługowo-Handlową Adam Żukowski z Łagowa dotycząca wykonania bariery energochłonnej 10 mb na drodze gminnej nr 109796D w miejscowości Stary Zawidów dz. nr 27.
 2. Umowa zawarta z Firmą ROMETALOPLASTYKA z Sulikowa dotycząca przeniesienia placu zabaw w Małej Wsi Górnej na działkę nr 52/1.
 3. Aneks nr 1 zawarty z Firmą Produkcyjno – Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard z Pisarzowic dotyczący umowy nr 154.AT.2016 z dnia 21.09.2016 r. na wykonanie Remontu mieszkania komunalnego Bierna Nowoszyce 22/4 – przygotowanie pod zasiedlenie.
 4. Umowa z Firmą KRYST-PLAST Kazimierz Jabłoński z Sulikowa dotycząca modernizacji budynku Urzędu Gminy Sulików – remont sali konferencyjnej.
 5. Umowa zawarta z Firmą Matkowski Obiekty Sportowe z Leśnej dotycząca dostawy i montażu krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie.
 6. Umowa zawarta z Firmą Izerskie Centrum BHP z Mirska dotycząca zobowiązania do zaprowadzenia Książki Obiektów Budowlanych oraz przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych.
 7. Umowy zawarte z Panią Janina Kuziora ze Zgorzelca dotyczące:
 • przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie,
 • przeprowadzenia kontroli w Klubie Sportowym Cosmos Radzimów, Błękitni Studniska, Bazalt Sulików oraz w Stowarzyszeniu Wiejskim Wspólnie w Przyszłość.
 1. Umowa zawarta z Ośrodkiem Produkcyjno – Wdrożeniowym DOSKOMP z Łodzi dotycząca udzielenia licencji na używanie systemu informatycznego Planowanie i realizacja Budżetu JST i Rejestru Zaangażowania środków Budżetowych JST.
 2. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TURUSZOWSKIE ze Zgorzelca dotycząca konkursowej jazdy samochodem KJS/Dolnośląskie Mistrzostwa Okręgowe. Jesień 2016. Memoriału Katarzyny Czypionki.
 3. Aneks do porozumienia nr 44/I/OP/2016 zawartej z Gmina Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania  przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Zgorzelec.
 4. Aneks do porozumienia nr 44/I/OP/2016 w sprawie ustalenia zasad pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Zgorzelec zawarty z Gminą Zgorzelec.
 5. Umowa zawarta z Panią Doris Zielińską ze Studnisk Dolnych dotycząca sposobu dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły.
 6. Aneks do umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych – dz. nr 117 położonej w Obrębie Mikułowa oraz dz. nr 315/3 położonej w Obrębie Sulików.  (19.10.2016 r. Wrocław).
 7. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
 • działkę nr 57/1 w obrębie geodezyjnym Wilka,
 • działkę nr 40/4 oraz działkę nr 41 w obrębie geodezyjnym Sulików,
 • część działki nr 110 w obrębie geodezyjnym Studniska Górne,
 • działkę nr 129 w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne.
 1. Umowa zawarta z Firmą HILANDER Piotr Detyna z jeleniej Góry dotycząca wykonania wycinki drzew w Sulikowie, Radzimowie oraz Skrzydlicach.
 2. Umowa najmu zawarta z Panem Stanisławem Gamracy dotycząca najmu lokalu socjalnego nr 4 w budynku 12 przy Placu Wolności w Sulikowie.
 3. Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych  w Lubaniu dotycząca najmu pojemników i urządzeń do gromadzenia odpadów.

W odpowiedzi na zapytania radnych  z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w miesiącu wrześniu 2016r. Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

 1. Zostaną podjęte działania w celu naprawy uszkodzonego znaku informującego
  o przystanku autobusowym  koło budynku po byłej szkole podstawowej
  w Studniskach Dolnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne oraz względy bezpieczeństwa nie ma możliwości posadowienia znaku informującego
  o przystanku autobusowym koło  budynku nr 58 w Studniskach Dolnych,  naprzeciwko istniejącego w/w przystanku;
 2. Zostaną podjęte działania w celu przycinki lub wycinki krzewów i drzew rosnących wzdłuż drogi za posesją Państwa Isko w stronę Zalipia;
 3. Zostało wystosowane do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu pismo w sprawie wymiany uszkodzonego lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Radzimowie Górnym.

 

Radny Bogusław Świątek pytał dlaczego nie doszło do wyboru Sołtysa w Skrzydlicach podczas ostatniego zebrania w dniu 18 października.  Ponadto radny prosił o wskazanie lokalizacji bariery energochłonnej w miejscowości Stary Zawidów.

Wójt odpowiedział, że bariera energochłonna, która kilka lat temu została ustawiona
w Starym Zawidowie zostanie przedłużona o 10 m. Bariera została zamontowana przy drodze gminnej.

W Skrzydlicach podczas zebrania wiejskiego zebrało się kworum, które zdecydowało,
że nie chcą wybierać w tym dniu sołtysa. Aby zapewnić większą frekwencję mieszkańcy zaproponowali aby zebranie odbyło się w sobotę 12 listopada br.

Radny Jerzy Marek Nowicki podziękował za przedłużenie bariery w imieniu mieszkanki Starego Zawidowa, przy której posesji została ona dobudowana.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie. (14 głosów za)

Ad. 5

Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Sulików.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i poprosił dyrektorów jednostek o przedstawienie dodatkowych informacji związanych z funkcjonowaniem zarządzanych przez siebie placówek.

Wiceprzewodnicząca zaproponowała aby radni mogli zwrócić się z pytaniami do dyrektorów szkół.

Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił się z prośbą o odniesienie się przez dyrektorów do wniosków składanych do projektu budżetu gminy na 2016 r. w związku z tematem ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie– Beata Szczepańska stwierdziła, że dyrektorzy pisząc wnioski do projektu budżetu biorą pod uwagę najważniejsze zalecenia organów nadzorujących stan techniczny budynków szkół czyli Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. Kwoty ujęte we wnioskach wynikają z konieczności zapewnienia najlepszych warunków w szkołach. Dyrektorzy liczą się z tym, że budżet gminy jest ograniczony i część wniosków nie zostanie ujętych w projekcie. W Przedszkolu konieczna jest budowa ogrodzenia za budynkiem, zakup obieraczki do ziemniaków ze względu na ilość wydawanych obiadów. Z czasem ważna będzie również wymiana urządzeń na placu zbaw, choć na ten cel Dyrektor stara się pozyskać środki od sponsorów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej – Bogusława Delijewska w nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektor Przedszkola poinformowała, że jedno z zaleceń w kwestii stanu technicznego – naprawa komina została wykonana. Najważniejszymi pracami, które należy wykonać jest przebudowa kotłowni, budowa nowego komina oraz wymiana poszycia dachowego. Prace te są konieczne dla zapewnienia dzieciom i pracownikom Szkoły odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie podziękowała za wszystkie prace, które zostały wykonane w Przedszkolu. Zarówno budynek jak i teren wokół pięknieje. Poprawione zostały warunki bezpieczeństwa przed budynkiem. Wykonano zatoczkę, dzięki której dzieci mogą bezpiecznie wsiadać i wysiadać z autobusu.

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – Jan Majowski odniósł się do stanu technicznego budynku szkoły. W bieżącym roku została usunięta usterka istniejąca od początku – zaciekająca ściana budynku. Powodem była źle ułożona blachodachówka. Konserwator zabezpieczył wszystkie miejsca, w których powstawał zaciek. Dyrektor mówił również o konieczności zamontowania żaluzji w oknach na hali sportowej. Słońce utrudnia prowadzenie zajęć w godzinach porannych i popołudniowych. Problem stanowi również źle wykonane odwodnienie budynku hali sportowej. Woda
z opadów deszczu odprowadzana jest do studni a następnie pompa odprowadza ją na ulicę Zgorzelecką. Dzięki współpracy z fundacją działającą przy Kopalni Lafarge
i otrzymanemu dofinansowaniu w szkole będzie możliwe stworzenie siłowni,
a w przyszłym roku placu zabaw.

Przewodniczący pytał jakie może być rozwiązanie problemu nieprawidłowego odwodnienia budynku szkoły.

Wójt poinformował, że problem z odwodnieniem w szkole ma miejsce wówczas gdy kanalizacja burzowa na ul. Zgorzeleckiej wypełniona jest wodą po intensywnych opadach deszczu. W związku z tym przeprowadzono inwestycję polegającą na przebudowie przepustu pod mostem kolejowym i zwiększeniu przekroju przepustu. Do tego miejsca ściekały wody opadowe z wielu miejsc. Mieszkańcy, których posesje zostawały podtopione twierdzą, że problem został przez to rozwiązany. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej podziękowała Wójtowi i radnej Genowefie Wilczak-Raczak za przekazanie na rzecz Szkoły drewna na opał pozyskanego przy przebudowie drogi gminnej w Biernej.

Radna Edyta Sawiniec w imieniu Rady Sołeckiej Studnisk Dolnych podziękowała Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za pomoc, na którą zawsze jest otwarty.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak mówiła o obawach związanych z planowanymi zmianami w systemie oświaty, które dotkną również naszą gminę.

Wójt odpowiedział, że projekt ustawy w tej sprawie ma trafić pod obrady sejmu. Po przyjęciu ustawy przez Sejm będą znane szczegóły. Wówczas konieczne będzie odniesienie się do nadchodzących zmian w Gminie Sulików. Gmina realizuje również obowiązek centralizacji podatku VAT. Z początkiem 2017 roku wszystkie osoby zajmujące się księgowością w jednostkach oświatowych będą zatrudnione w ramach jednej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radna Wilczak – Raczak stwierdziła, że jej obawy są związane z budynkami oraz ze zmniejszającą się liczbą dzieci. Radna pytała czy w przyszłości nie pojawiłaby się możliwość utworzenia na terenie Gminy szkoły średniej.

Dyrektor ZSPiG stwierdził, że według informacji jakie uzyskał od pracownika Kuratorium Oświaty utworzenie szkoły średniej jest możliwe tylko wówczas, jeżeli placówka jest samodzielnym gimnazjum a nie zespołem szkół. Jedynie gimnazjum może zostać przekształcone w szkołę średnią bądź zawodową. Dyrektor dodał, że jako pedagog obawia się, że zmiany mogą być niebezpieczne dla systemu szkolnictwa. Problemem może być zbyt mało czasu na stworzenie podstawy programowej i opracowania podręczników. Zdaniem Dyrektora problem stanowi przede wszystkim źle przygotowana kadra pedagogiczna i braku czasu rodziców na poświęcenie uwagi swoim dzieciom.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że szkoły na terenie gminy Sulików radzą sobie wspaniale, o czym świadczą wykresy dotyczące wyników nauczania. To dowód na ciężką skuteczną pracę kadry pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej dodała, że baza placówki oświatowej jest bardzo istotna ale najbardziej istotnym elementem jest człowiek. Dobrze przygotowany nauczyciel, wspierany przez rodzica przynosi najlepsze efekty. Wyniki testów uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Biernej uległy poprawie, są obecnie powyżej średniej wojewódzkiej.

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie stwierdził,
że kiedy przestał pełnić funkcję Dyrektora w Szkole w Biernej na 150 uczniów ok. 70 miało stwierdzone dysfunkcje. Nauczyciele w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają pretensje, że jako przykład Dyrektor podaje nauczycieli z Biernej. W Sulikowie problem stanowiło to, że nauczyciele obawiali się zasugerować rodzicom badania dzieci w poradni. Jeżeli dziecko nie zostanie zdiagnozowane jak najwcześniej, wady będą pogłębiać się przez całe życie.

Radny Jerzy Marek Nowicki zapytał czy zdaniem Dyrektora Majowskiego sześcioletnie dzieci powinny uczyć się w szkole czy bawić się w przedszkolu. Zdaniem radnego sześcioletnie dzieci powinny bawić się w przedszkolu.

Dyrektor ZSPiG stwierdził, że politycy nie powinni decydować o tym kiedy dzieci powinny rozpocząć edukację. Politycy powinni wysłuchać zdania pedagogów i psychologów. Zdania na ten temat są podzielone, ponieważ zależy to od stopnia rozwoju każdego dziecka indywidualnie. Prawo powinno dopuszczać możliwość rozpoczęcia edukacji szkolnej przez sześciolatka, jednak po zasięgnięciu opinii poradni pedagogicznej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie  sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Sulików.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.(14 głosów za)

Ad. 6

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.

Sekretarz przedstawiła informację na temat gospodarki odpadami.

W okresie od kwietnia do października pracownicy Urzędu Gminy dokonali weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem prawidłowego wykazania liczby osób zamieszkujących ich posesję, aktualizacji danych zawartych w deklaracjach oraz czy dla wszystkich nieruchomości, które powinny być objęte systemem gospodarowania odpadami zostały złożone odpowiednie deklaracje.

Dokonano porównania liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości z liczbą osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, w związku z tym, że zdarzały się sytuacje, że pod danym adresem było mniej osób zameldowanych niż faktycznie zamieszkujących.W wyniku weryfikacji, właściciele 31 nieruchomości  złożyli korekty w deklaracjach, w wyniku czego dopisano do systemu odbioru odpadów 45 mieszkańców.

Zweryfikowano nieruchomości, na których dotychczas nie zostały złożone deklaracje.
W tym celu wykorzystano ewidencję nieruchomości w Gminie Sulików. Przeanalizowano wszystkie nieruchomości w poszczególnych miejscowościach i sprawdzono nieruchomości dla których nie ma złożonych deklaracji.

W wyniku weryfikacji okazało się, że30 nieruchomości było nieobjętych systemem odbierania odpadów. Właściciele 14 nieruchomości w wyznaczonym terminie złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których zadeklarowano łącznie 32 osoby.

W stosunku do właścicieli pozostałych 16 nieruchomości toczone są postępowania administracyjne w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podsumowując w wyniku weryfikacji deklaracji złożonych zostało:

- 14 nowych deklaracji obejmujących 32 mieszkańców, a także

- dokonano zmian w 31 deklaracjach, w których dopisano 45 mieszkańców.

Wskutek działań weryfikacyjnych łącznie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dopisano 77 nowych osób.

Na dzień 30.09.2016r. łączna liczba płatników objętych systemem gospodarowania odpadami to 1722 (ilość złożonych deklaracji).

W miesiącu listopadzie br. zostanie rozpoczęta weryfikacja deklaracji dotycząca nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Na dzień 30.09.2016r. stan zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wyniósł 176.263,23 zł.Systematycznie wysyłane są  upomnienia dla osób, które nie uiszczają należnych rat w terminie.W bieżącym roku wysłano 628upomnień do płatników a także 497tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem dalszej egzekucji.

Łączne wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na 30.09.2016r.  wynoszą  733.600,00 zł.Średniomiesięczne wpływy kształtują się zatem na poziomie  81.500,00 zł.Do końca roku prognozuje się wpływy w wysokości  980.000,00 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami składają się na:

-transport  –  ryczałt  (12x30.000,00 zł  =  360.000,00 zł)

-przyjęcie odpadów- średnio miesięcznie (47.175,00 zł x 12 = 566.100,00 zł)

Łącznie odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych = 926.100,00 zł

Należy doliczyć również koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, materiały biurowe itp.)        ok. – 56.000,00 zł. Łącznie prognozowane wydatki wynoszą982. 100,00 zł.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że zaległości w wysokości 176.263,23 zł w dużej mierze wynikają z braku wpłat od mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne. Radna poprosiła radcę prawnego o odniesienie się do sytuacji, w której mieszkaniec po kilkudziesięciu upomnieniach w dalszym ciągu nie wnosi opłat.

Radca Prawny Ryszard Pietras stwierdził, że należy rozróżnić sytuację lokatorów mieszkań własnościowych i sytuację lokatorów zajmujących mieszkania należące do gminy. Z brakiem opłat za odbiór odpadów najczęściej wiąże się brak opłat za zajmowany lokal, można wówczas podjąć działania zmierzające do rozwiązania umowy najmu
i przystąpienie do eksmisji. Najczęściej jednak są to osoby, które nie mają dochodu. Wówczas gmina ma obowiązek przyznać lokal socjalny. Przyjęte jest, że na osobach bezrobotnych, bez źródła dochodu nie przeprowadza się eksmisji. W obowiązującym systemie prawnym panują takie realia.

Radny Bogusław Świątek pytał, czy istnieje możliwość rozwiązania tego problemu poprzez nakazanie odpracowania tym osobom zaległości na rzecz gminy.

Radca Prawny odpowiedział, że taka możliwość istnieje wyłącznie wtedy, kiedy osoba mająca zaległości wyrazi na to zgodę. Przykładem są Czechy, gdzie osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mają obowiązek odpracowywania na rzecz gminy. Polska jest państwem demokratycznym, który urzeczywistnia zasady nie zawsze będące racjonalnymi.

Radny Jerzy Marek Nowickistwierdził, że wśród mieszkańców wywiązała się dyskusja na temat zmiany częstotliwości. Mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że na posesjach będzie gromadziło się więcej odpadów. Radny pytał czy wszystkie śmieci zgromadzone na posesji mają zostać odebrane przez odbiorcę, nawet kiedy będą zgromadzone w dwóch pojemnikach. Radny pytał jaki będzie zysk dla gminy z ograniczenia częstotliwości odbioru odpadów.

Wójt odpowiedział, że wszystkie odpady zgromadzone na posesji będą odbierane. Zysku na transporcie odpadów nie będzie żadnego, samochód i tak przyjedzie odebrać odpady, w pierwszym tygodniu odpady niesegregowane a w drugim odpady segregowane. Nie ma możliwości zaoszczędzenia środków na transporcie odpadów. Oszczędności mogą powstać przy prawidłowym segregowaniu odpadów, tak jak w przypadku innych gmin.
W przypadku naprawdę dużej ilości produkowanych odpadów, można zaopatrzyć się
w większy pojemnik.

Radny Nowicki dodał, że mieszkańcy obawiają się, że w okresie zimowym kiedy
w pojemnikach znajduje się również popiół, zabraknie miejsca na odpady.

Wójt odpowiedział, że obawy mieszkańców co do zmiany częstotliwości odbioru odpadów są zrozumiałe. Patrząc jednak na doświadczenia innych samorządów, gdzie taki sam sposób odbioru jest praktykowany, można przekonać się że funkcjonuje on bez problemu. Ilość gromadzonych odpadów nie różni się z pewnością od tej, która gromadzona jest w innych gminach.

Radny Adam Czesnakowski w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez Sekretarz Gminy pytał jaka kwota jest możliwa do odzyskania z powstałych zaległości które wynoszą 176.263,23 zł.

Wójt odpowiedział, że windykacji tych należności to trudna procedura. Pracownicy Wydziału Finansowego prowadzą windykację na bieżąco, jednak ściągnięcie tych zaległości jest bardzo trudne.

Radny Czesnakowski stwierdził, że kwota z powstałych zaległości pozwoliłaby na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Radny jest za wprowadzeniem segregacji u źródła wówczas, gdy z terenu gminy zostaną zabrane ludmery do segregacji odpadów. Mieszkańcy twierdząc, że segregują odpady, nie będą tak naprawdę tego robić wyrzucając  odpady do ludmerów. Wówczas pojemniki musiałyby być kontrolowane.

Radny Jacek Staszczuk pytał jak będzie wyglądać kwestia bioodpadów.

Wójt odpowiedział, że rozwiązanie pozostanie takie samo. Bioodpady będą wyrzucane do odpowiednich pojemników.

Radny Staszczuk stwierdził, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów ma nakłonić mieszkańców do segregacji. Zdaniem radnego stawka 14 zł od osoby za odpady segregowane jest zbyt wysoka. Właściwa segregacja odpadów wymaga m.in. umycia szklanych pojemników, usunięcia etykiet, oczyszczenia plastikowych pojemników. 71% mieszkańców deklaruje, że segreguje odpady. Patrząc na przepełnione pojemniki np.
w Sulikowie widać, że są tam wszystkie wymieszane odpady. W związku z tym gmina ponosi coraz wyższe koszty. Właściwym rozwiązaniem byłoby sprawdzanie przez pracownika ZGiUKuczy w pojemniku znajdują się właściwe odpady. W przypadku gdy wszystkie odpady będą zmieszane pracownik powinien pozostawić pełny pojemnik.

Radny zauważył, że do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów nie został dołączony załącznik,
o którym mowa w treści projektu.

Radna Edyta Sawiniec pytała czy istnieje możliwość, żeby rodzina zamieszkująca jedną nieruchomość złożyła dwie deklaracje Część mieszkańców zadeklarowałoby że nie segreguje odpadów, a druga część segreguje, żeby obniżyć koszty.

Wójt odpowiedział, że być może istnieje takie rozwiązanie, jednak nie jest ono powszechnie praktykowane.

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że skoro mieszkańcy mają ponosić takie same koszty za odbiór odpadów raz na dwa tygodnie, to lepszym rozwiązaniem byłoby odbieranie odpadów segregowanych raz w miesiącu. Zdaniem radnego odbiór prawidłowo posegregowanych odpadów raz w miesiącu byłby wystarczający. Odpady niesegregowane mogłyby wówczas być odbierane raz w tygodniu.

Radny Bogusław Świątek nie zgodził się ze zdaniem radnego Czesnkowskiego
w kwestii ludmerów do segregacji odpadów. Zdaniem radnego ludmery powinny pozostać na terenie gminy, przynajmniej przez rok po zmianie systemu zbiórki odpadów. Radny podał przykład zbiórki odpadów przez dzieci w ramach dnia Ziemi, kiedy nie będzie lud merów, gdzie wówczas trafią śmieci.

Radny Andrzej Polowypytał jakie koszty są ponoszone z budżetu gminyza korzystanie z ludmerów.

Wójt odpowiedział, że koszty te nie są wyszczególnione. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych wystawia dwie faktury, które dotyczą transportu i odpadów liczonych
w tonach przyjętych. Tonaż odpadów jest podzielony na odpowiednie frakcje.

Wójt stwierdził, że dyskusja sprowadza się do zasadności zmiany systemu zbiórki odpadów i rozumie, że radni mają co do tego obawy. Obserwując inne samorządy,
w których taki system został przyjęty i funkcjonuje prawidłowo, Wójt jest pewny,
że w Gminie Sulików zmiana również przyniesie oczekiwane efekty. Jeżeli radni podejmą decyzję o pozostaniu przy dotychczasowym sposobie zbiórki odpadów konieczne będzie zwiększenie stawek za odbiór odpadów.

Radny Jacek Staszczuk poruszył kwestie oznaczenia pojemników na odpady przy posesjach, aby pracownicy wiedzieli, którzy mieszkańcy segregują a którzy nie.

Wójt stwierdził, że odbiór odpadów niesegregowanych przynosi większe zyski dla ZGiUKu, ponieważ odbiór tony odpadów niesegregowanych kosztuje  ok. 300 zł, a tony odpadów segregowanych ok. 100 zł. Gmina Zgorzelec wprowadziła możliwość kontroli pojemników na odpady i zatrudniła osobę która sprawdza zawartość pojemników.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych zawsze będzie generował zyski odbierając odpady niesegregowane. Gmina ponosi jednak straty, ponieważ mieszkańcy którzy deklarują segregację odpadów tak naprawdę tego nie robią. Zdaniem radego należałoby podjąć próbę porozumienia, rozważyć możliwość kontroli pojemników przez pracowników Zakładu. Jeżeli pojemniki w których są nieprawidłowo posegregowane odpady pozostałyby pełne, mieszkańcy zostaliby zmobilizowani.

Wójt odpowiedział, że do obowiązków pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych należy opróżnienie pojemnika na odpady i odstawienie na miejsce.

Przewodniczący podał przykład postępowania za granicą, kiedy pracownicy odbierający odpady już po wadze worka stwierdzają, że nie są to posegregowane odpady
i pozostawiają je przy posesji lub pod blokiem.

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że w ciągu kilku dni pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych byliby w stanie sprawdzić jak mieszkańcy segregują odpady. Zdaniem radnego należy kontrolować to w jaki sposób mieszkańcy segregują odpady. Jeżeli odpady będą obierane raz na dwa tygodnie śmieci będą wyrzucane do rowów
i lasów.

Radny Adam Czesnowski w odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego stwierdził, że ustawa nakazuje odbiór odpadów od mieszkańców. Pozostawienie ich na posesji będzie skutkowało tym, że i tak będą musiały zostać odebrane. Zdaniem radnego takie działanie jedynie podwoi koszty. System jest zmieniany po to, aby Gmina miała w budżecie środki na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów i jego obsługę. Ludmery generują dodatkowe kosztów również wówczas, gdy wokół nich pojawiają się odpady.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że pracownicy Urzędu wykonali bardzo dużo pracy, czego efektem jest bardzo duża ilość złożonych deklaracji. Za to należy im się podziękowanie i słowa uznania. Problem zdaniem radnego stanowi oszukiwanie przez mieszkańców, którzy deklarują segregację odpadów.

Sekretarz przeprosiła za brak załącznika do projektu uchwały na druku nr 3 - w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów. Sekretarz poinformowała, że radni otrzymają kopię załącznika, a jeżeli będzie taka potrzeba zostanie on odczytany.

Sekretarz poinformowała, że w związku z tym, że z końcem roku wygasa obowiązująca umowa na odbiór odpadów konieczne będzie ogłoszenie przetargu. W związku z tym październikowa sesja jest ostatnim momentem, w którym będzie można określić zasady gospodarki odpadami przed ogłoszeniem przetargu.

(Radni zapoznali się z treścią załącznika)

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że radni nie wyrażają sprzeciwu co do projektów uchwał, jedynie czego oczekują, to wymuszenie uczciwej zbiórki odpadów przez mieszkańców zgodnej ze złożonymi deklaracjami. Usprawnienie systemu pozwoliłoby na pozostanie przy obowiązujących stawkach.

Przewodniczący stwierdził, że należałoby określić po czyjej stronie powinien znaleźć się obowiązek sprawdzenia zgromadzonych w pojemnikach odpadów.

Sekretarz stwierdziła, że na wszystkich zebraniach wiejskich we wrześniu Wójt
w rozmowach z mieszkańcami mówił, że chciałby uniknąć kontrolowania mieszkańców pod kątem właściwej segregacji odpadów. Wójt podał również przykład Gminy Zgorzelec, gdzie takie kontrole pojemników zostały wprowadzone.

Radny Andrzej Polowy stwierdził, że na zebraniach nie była poruszana kwestia częstotliwości odbioru odpadów.

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że odpady segregowane były wcześniej odbierane raz na dwa tygodnie. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecnej częstotliwości. Zmiana częstotliwości ma na celu ukrócenie możliwości oszustwa.

Przewodniczący zamknął dyskusję w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików

Ad. 7

Podjęcie uchwał.

7.1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików została przyjęta  7 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. 

7.2 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  tej opłatyi stawki opłaty za pojemnik.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  tej opłatyi stawki opłaty za pojemnik została przyjęta  8 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. 

7.3 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta  9 głosami za, przy 1 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. 

7.4 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików została przyjęta  12 głosami za,  przy 2 głosach wstrzymujących się. 

7.5 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy w przypadku gdy komisja mieszkaniowa przyzna lokal mieszkalny Wójt może podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Radny na prośbę mieszkańca poruszył sprawę mieszkania komunalnego w Sulikowie. Mieszkaniec zajmujący to mieszkanie ma zostać eksmitowany po śmierci swojej matki, która zajmowała to mieszkanie. Z informacji radnego osoba ta została źle potraktowana przez pracownika Urzędu Gminy. Mieszkaniec deklaruje, że będzie płacił za mieszkanie
i ureguluje zaległości.

Radna Genowefa Wilczak – Raczak zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem
o zasadność zapisu: „o ile to możliwe” w § 10 ust. 4 pkt. 1 dotyczącym oceny warunków socjalno-mieszkaniowych na podstawie wizji w zajmowanych mieszkaniach. Zdaniem radnej zapis ten nie powinien znaleźć się w treści projektu uchwały. Jeżeli lokatorzy nie umożliwiają wglądu do lokalu, świadczy to wyłącznie o ich podejściu.

Radca prawny Ryszard Pietras odpowiedział, że często stan mieszkania nie jest tożsamy ze stanem finansowym mieszkańca. W regionie podobna sytuacja jest w wielu gminach. Wiele osób deklaruje, że nie ma źródła dochodu a w tym czasie pracuje za granicą. Spełnienie wszystkich obowiązków komisji mieszkaniowej jest często niemożliwe.

Sekretarz dodała, że zapis ten dotyczy sytuacji kiedy np. wnioskodawca mieszka
u rodziców i składa wniosek o przydział lokalu mieszkalnego. Wówczas komisja jest zobowiązana do sprawdzenia warunków socjalno-bytowych wnioskodawcy, jednak nie jest on w stanie przedstawić warunków mieszkaniowych, ponieważ nie dysponuje prawem do lokalu, który zamieszkuje. Zapis ten dotyczy właśnie takich sytuacji, kiedy dokonanie oceny warunków socjalno-mieszkaniowych przez Komisję Mieszkaniową nie jest możliwe.

Wójt w odniesieniu do pytania radnego Jerzego Marka Nowickiego stwierdził, że nie może odnosić się  na sesji do prywatnych spraw mieszkańców. Wójt rozmawiał już w tej kwestii z mieszkańcem, który został o wszystkich okolicznościach poinformowany.

Radca Prawny dodał, że art. 691 Kodeksu cywilnego wskazuje, że prawo do lokalu ma osoba która jest zstępnym, która stale zamieszkiwała ze zmarłą osobą. Ta przesłanka
w rzeczywistości niezupełnie występowała. Tytuł prawny do lokalu nie wynika z faktu zamieszkiwania w nim, ale ze złożenia wniosku i zawarcia umowy. Umowa najmu lokalu,
o którym mówił radny wygasła nie z powodu śmierci, tylko z powodu rozwiązania jej przez Sąd i nakazanie eksmisji osoby tam zamieszkującej.

Sekretarz w odniesieniu do wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdziła, że komisja ustala projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu. Natomiast akceptacji listy dokonuje Wójt.

Wójt poinformował, że w Komisji Mieszkaniowej zasiadają radna Weronika Ziółkowska
i Genowefa Wilczak – Raczak. Decyzje Komisji Mieszkaniowej zapadają kolegialnie.

Radny Nowicki stwierdził, że przede wszystkim trzeba patrzeć na człowieka  i nie podejmować drastycznych decyzji.

Radny Karol Augustyniak stwierdził, że mieszkanie to było zajęte przez tę rodzinę od kilku pokoleń.

Przewodniczącyzamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za).

7.6 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za).

7.7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Wójt poinformował, że radni nie otrzymali wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, ponieważ nie był on przewidziany w porządku sesji. Jednak  w ostatnim tygodniu Wójt otrzymał informację, że gmina może ubiegać się o otrzymanie dotacji na budowę sieci wodociągowej we Wrociszowie Dolnym i Wilce oraz dotacji na budowę drogi w Ksawerowie. Warunkiem jest dostosowanie nomenklatury do określonych wymagań. Skarbnik wprowadziła również dodatkowe zmiany na podstawie wniosków pracowników, które były przewidziane na sesji listopadowej.

Skarbnik omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak pytała o wydatki w wysokości 54 tys. zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych.

Wójt wyjaśnił, że Gmina może otrzymać jeden punkt więcej  podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do budowy sieci wodociągowejpod warunkiem,
że w budynkach poza obszarem, który został skanalizowany zadeklarowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Radny Jacek Staszczuk pytał o zwiększenie środków dla klubów sportowych, o które wnioskowali na wrześniowym posiedzeniu komisji stałych.

Wójt stwierdził, że dyskusja na komisji zmierzała ku temu żeby zwiększyć środki w przyszłym roku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za).

Ad. 8

Wnioski i zapytania radnych:

Radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę naprawy nawierzchni drogi gminnej w Mikułowej znajdującej się koło świetlicy. Mieszkańcy chcieliby, aby w przyszłym roku zabezpieczyć w budżecie środki na remont tej drogi. Przy drodze został zakupiony dom, do którego dojeżdża ciężki sprzęt służący do zbioru kukurydzy. Odcinek drogi do tej posesji jest praktycznie nieprzejezdny.

Wójt stwierdził, że drogę zniszczył ciężki sprzęt. Jeżeli sołectwo przeznaczy środki na dokumentację techniczną, to istnieje możliwość remontu tej drogi.

Radny Andrzej Polowypodziękował Wójtowi za uporządkowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Radzimowie i nawiezienie kamienia. Radny poruszył sprawę nagłośnienia informacji dla mieszkańców na temat nowego systemu gospodarki odpadami.

Wójt odpowiedział, że z pewnością takie informacje dotrą do mieszkańców. Sporządzony zostanie szczegółowy harmonogram wywozu odpadów.

Radna Genowefa Wilczak-Raczakprosiła o interwencję w sprawie działań firmy C3 z Zawidowa w zakresie budowy światłowodu przy drodze powiatowej w Biernej. W ostatnim czasie doszło do zasypania przydrożnego rowu ziemią, która pozostała po wykopach. Radna zwróciła się z pismem do Starostwa w tej sprawie, jednak prosi  dodatkowo o pomoc Wójta.

Wójt odpowiedział, że w przypadku dróg gminnych firma C3 nie otrzymuje żadnych uzgodnień dopóki nie wykonają zaleceń, które dotyczą tych dróg. Przy drogach powiatowych prace tej firmy są wykonywane „po partyzancku”. Przykładem tego jest wysypanie hałdy ziemi przy skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych w Radzimowie. Dopiero po interwencji Wójta ziemia została uprzątnięta. 

Radny Bogusław Świątek poruszył sprawę zarośniętych poboczy przy drodze powiatowej Miedziana-Stary Zawidów. Zakrzaczenie poboczy stwarza zagrożenie dla użytkowników tej drogi. Wystające gałęzie powodują, że kierowcy niszczą lub tracą lusterka w samochodach.

Wójt odpowiedział, że Starostwo z czasem z pewnością uporządkuje pobocza tej drogi. Wójt poruszy tę kwestię w rozmowie ze Starostą.

Radny Jerzy Marek Nowicki przyłączył się do prośby radnego Świątka o interwencję w sprawie zakrzaczonych poboczy tej drogi. Radny zwrócił się z pismem do Starostwa, w odpowiedzi otrzymał informację, że prace przy porządkowaniu poboczy są w trakcie. Pobocza zostały wykoszone, jednak krzaki nie zostały wycięte.

Radny Józef Ziomek poruszył sprawę wyboru wykonawcy częściowej naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Radny podał przykład nawierzchni drogi powiatowej
w Radzimowie Górnym. Naprawy te są nieskuteczne i zazwyczaj po kilku dniach nawierzchnia drogi wygląda jak przed naprawą.

Wójt odpowiedział, że Starostwo zdaje sobie sprawę z tego jak ważny dla mieszkańców jest odcinek tej drogi, dlatego zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie remontu tego odcinka. Rozmowy w tym temacie są prowadzone. O wyborze wykonawcy częściowych napraw dróg decyduje wyłącznie Starostwo.

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła sprawę oznakowania na ulicy Zgorzeleckiej przy budynku ZSPiG.

Wójt odpowiedział, że znak zostanie tam umieszczony.

Radny Andrzej Polowy wnioskował o naprawę nawierzchni drogi gminnej
w Radzimowie Dolnym koło posesji Państwa Wdowikowskich  przed okresem zimowym, podczas którego stan drogi może ulec pogorszeniu.

Wójt odpowiedział, że sprawdzi tą kwestię.

Radna Weronika Ziółkowska pytała o remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Sulikowa do Małej Wsi Górnej.

Wójt odpowiedział, że remont ma zostać przeprowadzony. Jednak niepokojąco zabrzmiały wyjaśnienia osób, które odpowiadają za ten remont w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei co do terminu rozpoczęcia prac. Remont ciągle jest przekładany w czasie.

Radca Prawny Ryszard Pietras poinformował, że przekazanie drogi wojewódzkiej zostało unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny po złożeniu skargi  przez gminy Sulików, Zgorzelec i Bogatynia oraz przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił sprawę wywozu ziemi i materiałów z remontu drogi w Zawidowie na teren parkingu przy Kościele w Zawidowie.

Radny Bogusław Świątek pytał o wysokość podatku rolnego.

Wójt odpowiedział, że podatek będzie niższy niż w bieżącym roku, a szczegółowe informacje radny otrzyma po sesji. 

Ad. 9

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtysi nie zgłosili pytań i wniosków.

Ad. 11

W sprawach różnych:

 1. Wójt zaprosił wszystkich obecnych do udziału we mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie i uroczystości patriotycznej w dniu 11 listopada br. na Placu Wolności w Sulikowie.
  Po uroczystości odbędzie się Halowy Turniej Piłki Siatkowej drużyn sołeckich
  o puchar Wójta Gminy Sulików.
 2. Wójt przedstawił radnym propozycję montażu ogniw fotowoltaicznych skierowaną do prywatnych właścicieli od firm zajmujących się alternatywnymi źródłami energii. W połowie grudnia upływa termin składania wniosków. Jeżeli radni wyraziliby wolę przystąpienia gminy do tego projektu, po stronie gminy leżałoby koordynowanie tego przedsięwzięcia we współpracy z innymi samorządami. Propozycję tą rozważa m.in. Leśna i Siekierczyn. Koszt montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku jednorodzinnym wyniósłby ok. 12 tys. zł. Po stronie mieszkańca koszty wyniosłyby 3 tys. zł. Przewidywana moc instalacji wynosiłaby od 1,5 do 2 kW. Podobna instalacja powstała na budynku Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym. Decyzja o przystąpieniu do tego projektu wiązałaby się
  z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie, które później zostałyby zwrócone w formie dotacji.

Radny Jacek Staszczuk pytał na jakie zużycie energii przekłada się energia wytworzona przez ogniwa.

Wójt odpowiedział, że średni dom jednorodzinny zużywa od 10 do 20 kW. Istnieje wówczas możliwość sprzedaży wytworzonych 2 kW do sieci Tauron. 

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy wytworzona energia może przełożyć się na ogrzewanie budynku.

Wójt odpowiedział, że poza produkcją energii i sprzedaży energii,co wiąże się z niższymi opłatami za prąd, ogniwa można wykorzystać również do zasilania pompy ciepła.

Po poznaniu szczegółów Wójt przekaże radnym dodatkowe informacje.

 1. Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna - Małgorzata Pławiak poinformowała,
  że w konkursie ogłoszonym przez Powiat Zgorzelecki „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” Sołectwo Mała Wieś Górna zajoęła II miejsce. Miejsce III przypadło Sołectwu Mikułowa.
 2. W nawiązaniu do pytania radnego Bogusława Swiątek,Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2017 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi - 52,44 za 1 dt. W 2016 roku wynosiła 53,75 zł. W 2017 roku dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha wysokość podatku wyniesie 131,10 zł za ha, a dla pozostałych gruntów 262.10 zł. Obniżka będzie skutkowała obniżeniem strony dochodowej budżetu o 24.310,0 zł.

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że jego pytanie zostało mylnie odebrane jako
w interesie rolników i tym samym samego  radnego. Radny stwierdził, że wysokość podatku dotyczy również pozostałych właścicieli nieruchomości gruntowych, biorąc pod uwagę równoważnik 5q żyta.

 1. Sołtys Sołectwa Skrzydlice - Stefan Namysło w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia tej funkcji złożył podziękowania za współpracę Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamykam XII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1520)

Protokołowała:

A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 1029
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 22
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-01 14:56:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner