logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 24

Z sesji Rady Gminy Sulików

w dniu 28 grudnia 2016 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXIV sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

Nieobecny był radny Adam Czesnakowski.

Przewodniczący powitał:

-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,

-Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików,

-Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików

oraz przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Planowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3.  Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
  5. przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
  7. głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.
 7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/187/16 Rady Gminy Sulików z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików,

7.2 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

7.3 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2017 rok,

7.5 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2017,

7.6 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2017 rok.

7.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

 8. Pytania i wnioski radnych.

 9. Pytania i wnioski sołtysów.

 10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

     11. Sprawy różne i informacje.               

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 listopada 2016 r. nie wpłynęły uwagi radnych.

Protokół nr 23 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2016 r.  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych, podczas którego radni zapoznali się z projektem budżetu na 2017 rok.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację
z posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację.

Wiceprzewodnicząca na prośbę radnego Jerzego Marka Nowickiego odczytała pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-KS.1410.96.2016.TM w sprawie uznania skargi Pana Ewangelisa Zaras na Radę Gminy Sulików za bezzasadną oraz pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Mikułowa w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej w ramach konkursu: „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego.
 2. Udział w Akademii z okazji Dnia Górnika w Turowie – „Barbórka 2016”.
 3. Udział w wieczornicy poświęconej pamięci Jana Pawła II - patrona Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 4. Udział w II Forum Przemysłowym w Karpaczu.
 5. Spotkanie z Prezydentem Bolesławca Panem Piotrem Romanem w sprawie projektu e-Urząd.
 6. Udział w Dorocznym Sulikowskim Jarmarku Świątecznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 7. Udział w Posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie.
 8. Udział w Jubileuszu XX-lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego w Mysłakowicach.
 9. Udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Studnisk, Biernej, ze Związkiem Sybiraków, Policjantami oraz pracownikami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
 10. Udział w spotkaniu świątecznym z Biskupem Legnickim w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.
 11. Udział w apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Biernej oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 12. Udział w odbiorze prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Sulikowie

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym DOSKOMP Sp. z o.o. z Łodzi w sprawie udzielenia licencji na używanie systemu informatycznego Centralny Rejestr VAT dla JST, Fakturowanie.
 2. Umowa zawarta z Firmą Biuro Inżynierskie Arkadiusz Peremicki z Bogatyni dotycząca zwiększenia bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno-błotnego – staw w Studniskach Górnych.
 3. Umowa zawarta z Firmą DROG-BRUK z Rawicza dotycząca ogrodzenia działki nr 7/56 w obrębie Sulików.
 4. Umowy zawarte z Pracownią Projektowo-Budowlaną Dynamic z Jeleniej Góry dotyczące
 • wykonania dokumentacji projektowej „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 594, 619/2, 643 w Biernej”.
 • wykonania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 394, Obręb Radzimów”.
 • wykonania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi w Sulikowie ul. Jasna, działka nr 147”.
 1. Umowa zawarta z Firmą KRYST-PLAST Kazimierz Jabłoński z Sulikowa dotycząca demontażu altany drewnianej zlokalizowanej na działce nr 24 w Małej wsi Górnej.
 2. Umowa zawarta z Firmą TAURON Dystrybucja S.A. z Krakowa dotycząca świadczenia usługi oświetleniowej.
 3. Umowa zawarta z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
 4. Umowa zawarta z Firmą ZOBUD Rafał Nowosza z Sulikowa dotycząca montażu dekoracji oraz oświetlenia świątecznego.
 5. Umowa zawarta z Biurem Inżynierskim Arkadiusz Peremicki z Bogatyni dotycząca porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych.
 6. Aneks do porozumienie nr 44/I/OP/2016 zawarty z Gminą Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Zgorzelec.
 7. Aneks do porozumienia nr 30.EDU.2016 z dnia 04.03.2016 r. zawarty z Gminą Miejską Zawidów dotyczący ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Miasta Zawidów uczęszczających do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Sulików.
 8. Aneks do porozumienia nr 29.EDU.2016 z dnia 04.03.2016 r. zawarty z Gmina Platerówka dotyczący ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy platerówka uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie prowadzonego przez Gminę Sulików.
 9. Aneks do umowy nr 127.AT.2016 z dnia 21.07.2016 r. zawarty z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Zawidowa dotyczący wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie.
 10. Umowa zawarta z Firmą BLACKLINE S.C. ze Szczecina dotycząca sukcesywnej dostawy tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Sulików.
 11. Umowa zawarta z Panem Dariuszem Flis dotycząca najmu lokalu socjalnego nr 4 w budynku nr 22 w miejscowości Bierna Nowoszyce.

W związku z zapytaniami na zapytania radnych z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w miesiącu listopadzie 2016r. podjęte zostały następujące działania:

 1. Zgłoszona przez Radnego Krzysztofa Gruszczyńskiego sprawa drogi powiatowej prowadzącej do przejazdu kolejowego zostanie przekazana do zarządcy drogi – Starosty Zgorzeleckiego, celem podjęcia odpowiednich działań;
 2. Zgłoszona przez Radnego Andrzeja Polowy sprawa zabezpieczenia szamba przy budynku świetlicy w Radzimowie Górnym, została przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (zarządcy budynku). Kopię pisma Radny otrzymał do wiadomości;
 3. Zgłoszony przez Radnego Adama Czesnakowskiego problem konieczności wykonania konserwacji rzeki Czerwona Woda, w szczególności we wsi Mała Wieś Dolna, został przekazany do zarządcy rzeki - Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim. Kopię pisma Radny otrzymał do wiadomości.

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy z chwilą uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów pojemnik stojący na placu przy cmentarzu zostanie usunięty.

Wójt odpowiedział, że pojemniki stojące przy cmentarzu były tylko tymczasowym rozwiązaniem. Po otwarciu punktu selektywnej zbiórki odpadów z czasem pojemnik zostanie zabrany.

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał w jakie dni będzie otwarty punkt selektywnej zbiórki odpadów.

Wójt odpowiedział, że harmonogram nie został jeszcze ustalony, ale z pewnością będzie musiał współgrać z odbiorem odpadów przez pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych. Przykładowo w Bolesławcu punkt jest otwarty dwa razy w tygodniu: w środę i w sobotę.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy PSZOK będzie podzielony na odpowiednie frakcje i jaką ilość odpadów będzie mógł przyjąć.

Wójt odpowiedział, że na odpowiednio przygotowanym placu będą ustawione kontenery, tak aby mogły tam wjeżdżać samochody. Ustawionych będzie kilka dużych kontenerów
i kilka mniejszych.

Radny Bogusław Świątek pytał ile budynków należących do gminy zostanie podłączonych do sieci wodociągowej w Wilce i Wrociszowie Dolnym. Ponadto radny pytał czy aneksy do umów podpisane z innymi samorządami dotyczą zwiększenia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Sulików.

Wójt odpowiedział, że do sieci wodociągowej będą podłączone trzy budynki komunalne.

Skarbnik wyjaśniła, że podpisane aneksy dotyczą bieżących zmian w kosztach wychowania przedszkolnego.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Wójt przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą podsumowania działań podjętych w 2016 roku.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu komisji stałych w dniu 13 grudnia 2016 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały polegające na wprowadzeniu dwóch przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików.

Wójt dodał, że realizacja tych zadań miała miejsce w 2016 roku, jednak zostaną one sfinansowane w 2017 roku.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały i autopoprawek.

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za).

Ad. 6

Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017.

6.1 

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały budżetowej na rok 2017 został omówiony przez Panią Skarbnik na posiedzeniu komisji stałych.

6.2

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Przewodniczący poinformował, że w dniu 21  grudnia br. do Wójta Gminy wpłynęła uchwała nr I/354/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej gminy Sulików na 2017 rok.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła pozytywną opinię
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2017 rok. 

6.3

Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2016 r. Komisja Budżetu i Finansów na podstawie opinii Komisji Społecznej i  opinii Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska wydała zbiorczą opinię na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2017. Komisja wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Jolanta Matwiejczuk przedstawiła opinię.  

6.4

Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji

Wójt podziękował za pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i za zrozumienie potrzeb budżetu.

6.5

Przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1 w dziale750 administracja publiczna, rozdziale 75023 urzędy gmin z paragrafu 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na paragraf 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. W związku z przystaniem do projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" należało ujednolicić paragraf w projektach budżetów wszystkich samorządów biorących udział w projekcie.

6.6

Dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały budżetowej i przedstawionych autopoprawek.

6.7

Głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2017 rok zostały przyjęte jednogłośnie.

6.8

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

Wójt podziękował Skarbnik Gminy za ogromne zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej oraz radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały budżetowej.

Ad. 7

Podjęcie uchwał.

7.1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/187/16 Rady Gminy Sulików z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/187/16 Rady Gminy Sulików z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.2 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.3 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2017 rok.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.5 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2017.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w  sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.6 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2017 rok.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

7.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 8

Pytania i wnioski radnych.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy wykonawca zimowego utrzymania dróg został wyłoniony w drodze przetargu i jaki będzie koszt wykonywania tej usługi. Radny pytał również czy obecny wykonawca jest wystarczająco przygotowany do odśnieżania, tak jak jego poprzednicy, którzy bardzo dobrze wykonywali swoje obowiązki. Zdaniem radnego nowy wykonawca powinien zapoznać się terenem poszczególnych sołectw i kontaktować się ze wszystkimi radnymi i sołtysami.

Sekretarz poinformowała, że przy wyborze wykonawcy zimowego utrzymania dróg przeprowadzono rozeznanie cenowe. Do tej pory trzech wykonawców odśnieżało drogi na terenie gminy. Do wszystkich wystosowano zapytania ofertowe, na które odpowiedziało tylko dwóch. O wyborze wykonawcy zdecydowała najniższa cena przedstawiona przez Firmę Vario. Firma ta obsługiwała już część terenu gminy. Kontakt radnych i sołtysów z wykonawcą będzie możliwy.

Radny Nowicki pytał czy odpłatność za odśnieżanie będzie zryczałtowana.

Sekretarz odpowiedziała, że koszty za zimowe utrzymanie dróg będą zryczałtowane.

Radny Andrzej Polowy pytał o odśnieżanie w dni wolne od pracy i zawiadomienie wykonawcy o konieczności odśnieżenia.

Sekretarz stwierdziła, że w umowie z Firmą Vario jest zapis o tym, że to wykonawca monitoruje sytuację na drogach i sam podejmuje działania. Każdy kontakt ze strony mieszkańców o stanie dróg jest bardzo przydatny.

 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała rozwiązanie jakie zastosowano w Starostwie – podanie do informacji sołtysów wykazu telefonów kontaktowych do wykonawców.

 

Ad. 11

Sprawy różne:

 1. Sekretarz przekazała w imieniu Wójta wszystkim obecnym życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017.
 2. Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust.
1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął XXIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1410)

Protokołowała:

A.Adamiak 

Ilość odwiedzin: 1312
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 24
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 11:44:26
Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 11:44:26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 11:46:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner