logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7a

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego (pełny etat)

Zakres zadań:

 • prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • sprawowanie nadzoru nad Działem Finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Wymagania niezbędne:

Od kandydatów wymaga się, by spełniali wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.

 • posiadali obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiadali pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystali z pełni praw publicznych,
 • posiadali znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • w zakresie wykształcenia spełniali jeden z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

wymaga się również:

 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych do przedmiotowych ustaw,
 • znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętności analitycznych,
 • umiejętności obsługi komputera, w tym biegłego posługiwania się edytorami tekstu oraz arkuszami kalkulacyjnymi,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych,
 •  nieposzlakowanej opinii

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w tworzeniu regulacji wewnętrznych z obszaru księgowości,
 • znajomość dziedzinowych programów komputerowych z zakresu księgowości, w tym programu BUDŻET-księgowość budżetowa z planowaniem, PŁATNIK,
 •  znajomość specyfiki pomocy społecznej

Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • usytuowanie stanowiska pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 7a, Sulików
 •  praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekraczał 6 %.

Wymagane dokumenty w tym, oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kwalifikacje i uprawnienia),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o praktykach i stażach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób pozostających w stosunku pracy,
 • w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 stycznia 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a  (I piętro, pokój nr 2) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7.30 do 15.30,  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a, z dopiskiem: „Nabór na głównego księgowego”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Dorota Świątek

Ilość odwiedzin: 2102
Nazwa dokumentu: V nabór na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 15:14:33
Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 15:14:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 15:36:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner