logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XXII_146_04
         minus XXII_147_04
         minus XXII_148_04
         minus XXII_149_04
         minus XXII_150_04
         minus XXII_151_04
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Listopad > XXII_148_04

 

                                            Uchwała Nr XXII/148/04

Rady Gminy Sulików

z 15 listopada 2004 roku

 

W sprawie: określenia stawek opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1)      przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzynki - 3,00 zł

2)      przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 2 m2  - 5,00 zł

3)      przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 2 m2  - 10,00 zł

4)      przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy - 15,00 zł

 

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 50% sumy zebranych opłat.

4. Dzienną opłatę targową za dokonywanie sprzedaży pobiera inkasent po wystawieniu dowodu wpłaty na blankietach Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

 

§ 3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Sulików: nr XXXVIII/243/2002 z 26 stycznia 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, nr XL/246/2002 z 23 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej i nr IV/33/2003 z 29 stycznia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

Ilość odwiedzin: 2524
Nazwa dokumentu: W sprawie określenia stawek opłaty targowej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-11-22 16:37:34
Data udostępnienia informacji: 2004-11-22 16:37:34
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-22 16:40:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner