logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny.

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2018r.

 

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo   

     obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów

     prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej

     Polskiej

2) Wykształcenie :

     a) wyższe – o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

     b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub

         rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

     c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze

         rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy                    

         z  dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r. w sprawie

         szkoleń na asystenta rodziny) lub

    d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej                   

         3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Nieposzlakowana opinia.

6) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona

      ani ograniczona.

7) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika

     z tytułu egzekucyjnego.

8) ) Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.

4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

5) Umiejętność współpracy w zespole.

6) Odporność na sytuacje stresowe.

7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej,

     przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,  

     przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.

9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność,

     kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji                                   

     z  pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy             

     z  rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności

     prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie

      prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami

       pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka

       i  rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia             

       29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ), lub innymi

       podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

IV. Dodatkowe informacje:

1)  Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy,

     praca biurowa oraz praca w środowisku z rodzinami.

2) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

3) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na

      terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekraczał 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej  oraz władza rodzicielska nie

       jest jemu zawieszona ani ograniczona,

10)oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku

     do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

11) list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 marca 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a  (I piętro, pokój nr 2) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7.30 do 15.30,  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a  z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu

i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.

Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną  (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Dorota Świątek

Ilość odwiedzin: 1582
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 11:16:19
Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 11:16:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-27 14:31:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner