logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo  obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia.
 3. Pięcioletni letni staż pracy, w tym 3-letni  staż pracy w pomocy społecznej.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończenie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub specjalizacji z organizacji pomocy społecznej,
 2. znajomość metodyki pracy socjalnej, w szczególności środowiskowej pracy socjalnej,
 3. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy   o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 5. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 6. otwartość na nowe rozwiązania, innowacyjność, umiejętność pracy w warunkach zmian,
 7. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
 8. znajomość programu HELIOS,
 9. doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,
 10. umiejętność organizacji i planowania pracy,
 11. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 12. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
 13. dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,

III. Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Do zadań Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy m.in.:

 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, funkcjonalnej i efektywnej kontroli zarządczej.
 2. Sporządzanie rocznych, okresowych, cząstkowych informacji merytorycznych z zakresu powierzonych spraw.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej  oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych.
 4. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, innymi jednostkami, organizacjami pomocowymi itp.
 5. Planowanie pracy, przydzielanie zadań podległym pracownikom.
 6. Właściwa organizacja pracy działu gwarantująca ciągłość działań.
 7. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych  dotyczących powierzonego zakresu działania.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakres pomocy społecznej   i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 9. Określanie form i metod pracy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 10. Nadzór nad terminową realizacją świadczeń.
 11. Zapewnienie płynności finansowej świadczeń poprzez comiesięczne zapotrzebowania na środki finansowe.
 12. Ustalanie planów potrzeb na każdy rok budżetowy dot. Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń.
 13. Współudział w opracowywaniu  i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 14. Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej.
 15. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 16. Inne czynności wynikające z regulaminu organizacyjnego GOPS należące do właściwości działu i obowiązków kadry kierowniczej.
 17. Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w granicach udzielonego upoważnienia.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas zastępstwa.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekraczał 6 %.
 3. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 marca 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a  (I piętro, pokój nr 2) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7.30 do 15.30,  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików,   ul. Pocztowa 7a  z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń  ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.

Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną  (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Dorota Świątek

Ilość odwiedzin: 1794
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 15:09:56
Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 15:09:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 16:01:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner