logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7a

ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 

 

I.   Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie;

2.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;

3.  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwa przeciwko mieniu,  przeciwko obrotowi  gospodarczemu,działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe;

4.    bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych;

5.    nieposzlakowana opinia;

6.    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

7.   wykształcenie średnie lub wyższe;

8.    znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

      - ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks  postępowania  administracyjnego,

      - ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

      - ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

      - ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

II. Wymagania dodatkowe:

 • staż  pracy w administracji  samorządowej  lub rządowej;
 • dobra znajomość  obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi  epuap, Empatia, programów  Amazis, Izyda, Nemezis do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych  oraz funduszu alimentacyjnego) ;
 • zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji  stosowanych  przepisów.
 • uprzejmość, życzliwość;
 • umiejętność pracy  samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu,;
 • odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy;

III. Zakres zadań:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 3. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
 4. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
 5. przygotowanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 6. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,
 7. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
 8. tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji  i  rejestrów przyznanych świadczeń.

IV. Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej  4 godzin dziennie,
 • usytuowanie stanowiska pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 7a, Sulików,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system  równoważnego czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekraczał 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1.  Życiorys oraz list motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4.  Kopia dowodu osobistego;
 5. Oświadczenie o  niekaralności ;
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7.  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz.U z 2016 r., poz. 922z późn.zm./.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 kwietnia 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a  (I piętro, pokój nr 8) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7:30 do 15:30,  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym  w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę. 

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

     a) aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

     b) oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

2) Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.Sulików oraz na tablicy informacyjnej GOPS.

3) Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

4) O terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

                                                                                wz. Dyrektora

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Ewa Brodziak

Ilość odwiedzin: 1533
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Brodziak
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Brodziak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 13:08:55
Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 13:08:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 13:48:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner