logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Podstawa prawna:                           Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, 
                                                           poz. 1414).
                                                           Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 
                                                           z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.)
                                                           Ustawa z dnia 16 listopada 2008 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)
 
Nazwa usługi:                                   Wniosek ozmianę imienia lub nazwiska.
 
Termin świadczenia usługi:             Wnioski w formie papierowej przyjmowane są
w poniedziałki od godz.:                               7:30-16:30
we wtorki, środy, czwartki od godz.:           7:30-15:30
w piątek od godz.:                                        7:30-14:30
 
Miejsce świadczenia usługi:             Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 
                                                           59-975 Sulików, I piętro, pokój 203.
 
Opłaty:                                              Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska     37,00
 
Termin wydania zaświadczenia:       Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.
 
Wymagane dokumenty:                 
- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,
- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła separacja prawna,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana dotyczy małoletniego dziecka,
- odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka (do wglądu).
 
 
Sposób załatwienia sprawy:          Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.
 
Tryb odwoławczy:                           Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Dolnośląski
                                                          we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulikowie.
Termin odwołania:   14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny zawierać aktualne adnotacje o uiszczonej opłacie skarbowej.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulikowie.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg ostatniego miejsca zamieszkania w
kraju W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa - Śródmieście, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa. O zmianę imienia lub nazwiska można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju   Dopuszcza się również złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez konieczności osobistego wstawiennictwa pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 
Osoby uprawnione:
 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców, drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 
Podstawy zmiany imienia lub nazwiska
 
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka.
- na imię lub nazwisko używane.
- na imię lub nazwisko które zostało bezprawnie zmienione.
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

 

Załączniki do pobrania: 2005-06-08 10:11:50 - Załacznik do wniosku do wydruku. (27.00 kB)

Nazwa dokumentu: Zmiana imion i nazwisk.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Tymińska
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Tymińska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-06-08 09:57:51
Data udostępnienia informacji: 2005-06-08 09:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 07:55:10

Wersja do wydruku...

corner   corner