logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   plus Organa SPS
   minus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
      minus Zasady usprawiedliwiania nieobecności
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Statut
Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Sulikowie
 
 
 
 
ustalony na podstawie:
1.      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126);
2.      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
3.      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199., poz. 2046) z późniejszymi zmianami;
4.      uchwały Nr XXXII/204/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2005 r.
 
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
1.      Oświatowa jednostka organizacyjna – zwana dalej „Zespołem szkół lub szkołą” – nosi nazwę „Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie”.
2.      Podstawą prawną działalności Zespołu szkół jest uchwała Rady Gminy Sulików o jego utworzeniu oraz niniejszy Statut.
3.      Nazwa Zespołu szkół jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się pomijanie słów „w Sulikowie” w przypadkach, gdy obok nazwy Zespołu szkół podaje się jego siedzibę.
4.      Zespół szkół jest oświatową jednostką organizacyjną, w skład której wchodzą:
1)      Szkoła Podstawowa (SP) w Sulikowie typu publicznej szkoły sześcioletniej,
2)      Publiczne Gminne Gimnazjum (PGG) w Sulikowie typu publicznego trzyletniego gimnazjum.
5.   Siedzibą Zespołu szkół jest miejscowość Sulików w województwie dolnośląskim, ulica Zgorzelecka 28. Szkoła mieści się w trzech budynkach:
1)   budynek nr 1 przy ul. Zgorzeleckiej 28 – klasy I – III Publicznego Gminnego Gimnazjum, gabinet dyrektora szkoły, gabinet zastępcy dyrektora szkoły, sekretariat, gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica, biblioteka, kuchnia i stołówka szkolna;
2)   budynek nr 2 przy ul. Zgorzeleckiej 28 – klasy I–VI Szkoły Podstawowej, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, szatnia;
3)   budynek nr 3 przy ul. Garbarskiej 1a – sala gimnastyczna.
6.   Obwód szkolny Zespołu szkół obejmuje:
1)    dla Szkoły Podstawowej następujące miejscowości: Sulików, Sulików Podgórze, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Stary Zawidów, Stary Zawidów Kamieniec, Skrzydlice, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, Wrociszów Górny, Wilka, Wilka Bory, Ksawerów.
2)    dla Publicznego Gminnego Gimnazjum teren gminy Sulików.
7.   Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 
§ 2.
1.      Organem prowadzącym Zespół szkół jest samorząd lokalny – Gmina Sulików.
2.      Gmina Sulików wykonuje czynności organu prowadzącego poprzez swoje organy: Radę Gminy i Wójta Gminy.
3.      Gmina Sulików odpowiada za działalność Zespołu szkół, a w szczególności:
a)      zapewnia warunki działania szkół, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
b)      wykonuje zadania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów szkolnych,
c)      zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną,
d)     wyposaża Zespół szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.
 
§ 3.
1.     Zespół szkół używa tablic i pieczęci nagłówkowej o treści rozmieszczonej w kolejnych wierszach od góry: pełna nazwa Zespołu szkół, siedziba Zespołu szkół. Dopuszcza się tworzenie wersji pieczęci, gdzie w treści może znaleźć się dodatkowo: kod pocztowy, numer telefonu, znak statystyczny Regon, numer identyfikacji podatkowej, adres internetowy lub nazwa województwa.
2.    Szkoła podstawowa używa okrągłej pieczęci urzędowej, pośrodku której umieszczone jest godło państwowe, w otoku natomiast napis o treści „Szkoła Podstawowa w Sulikowie” – zgodnie z obowiązującymi   przepisami.
3.    Publiczne Gminne Gimnazjum używa okrągłej pieczęci urzędowej, pośrodku której umieszczone jest godło państwowe, w otoku natomiast napis o treści „Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie” – zgodnie z obowiązującymi   przepisami.
4.     Zespół szkół nosi imię patrona Jana Pawła II nadane przez Radę Gminy na wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu szkół.
5.      Zniesienie lub zmiana imienia wymaga powtórzenia procedury określonej w ust. 4.
6.      W Zespole szkół stosuje się ceremoniał szkolny oraz używa sztandaru i godła zespołu wg wzorów i treści określonych w Regulaminie ceremoniału Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
7.      Regulamin, o którym mowa w ust.6., przygotowują opiekunowie Samorządów Uczniowi-kich wraz z przedstawicielami tychże samorządów, a uchwalają Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu szkół.
 
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
 
§ 4.
1.    Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)   umożliwia realizację prawa do zdobycia wiedzy podstawowej i umiejętności, niezbędnych do własnego rozwoju ucznia i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki w   następnym  etapie kształcenia poprzez:
a)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
b)      atrakcyjny, nowatorski i dostosowany do możliwości dziecka proces nauczania,
c)      opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
d)     rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
e)      udział w projektach badawczych,
f)       systematyczne diagnozowanie trudności szkolnych i organizowanie pomocy,
g)      poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
2)    kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań, określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a)      zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,
b)      systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,
c)      rozwijanie aktywności społecznej uczniów,
3)    sprawuje opiekę nad uczniami – w miarę posiadanych środków oraz na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub lekarza – odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a)      prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
b)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
c)      prowadzenie terapii pedagogicznej, 
d)     opiekę pedagoga szkolnego,
e)      nauczanie indywidualne po wydaniu orzeczenia przez poradnię pedagogiczno– psychologiczną,
f)       prowadzenie zajęć logopedycznych,
4)    gwarantuje uczniom opiekę oraz bezpieczeństwo:
a)      podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzo-nych w szkole i poza nią,
b)      podczas przerw – zgodnie z   regulaminem i planem dyżurów nauczycieli,
c)      organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na dojazdy i czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 
5) organizuje pomoc materialną potrzebującym uczniom z budżetu Rady Rodziców, ze środków GOPS oraz innych instytucji wspomagających działania szkoły w tym zakresie.
2.      Szkoła realizuje również inne, niż wymienione w ust. 1, zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:
1)      umożliwia uczniom i dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, m. in. poprzez:
a)      wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych, wartości materialnych i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy etniczne i religijne, do których należą uczniowie i dzieci uczęszczające do szkoły,
b)      umieszczenie w planie wychowawczym szkoły i wykorzystywanie, w czasie m. in. lekcji wychowawczych, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c)      w miarę potrzeby, organizowanie lekcji religii dla uczniów i dzieci, innego niż katolickiego wyznania,
d)     organizowanie w szkole imprez, mających na celu możliwość zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów i dzieci innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych oraz wyznających inną niż katolicką religię,
2)      udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, m. in. poprzez:
a)      stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
b)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
c)      określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
d)     organizowanie nauczania indywidualnego dla niepełnosprawnych uczniów,
e)      różne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów realizujących indywidualny program lub tok nauki,
f)       prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej lub pedagogicznej,
g)      prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów),
h)      prowadzenie zajęć terapeutycznych,
i)        współpracę szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii itp.),
3)      organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, m. in. poprzez:
a)      pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym,
b)      obniżenie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
c)      na podstawie wniosku poradni psychologiczno–pedagogicznej, zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia,
d)     utrzymywanie kontaktów uczniów, uczęszczających do szkoły, z uczniami pobierającymi naukę w domu,
4)      umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie, m. in. poprzez:
a) indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym,
b) organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych (w miarę możliwości finansowych szkoły),
c) przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
d) uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regional-nego,
e) udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki.
3.      Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1)     sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, m. in. poprzez:
a)    dbanie, by budynek szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
b)     organizowanie dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,
c)     zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich form zajęć szkolnych,
d)     organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych,
2)      sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, m. in. poprzez:
a)   zapewnienia opieki w czasie wyjścia z uczniami poza teren szkoły w obrębie Sulikowa, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolnej, wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej,
b)    zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów, w czasie wyjścia (wyjazdu) z uczniami poza Sulików,                                                
3)    organizuje dyżury nauczycielskie w szkole według następujących zasad:
a)   dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w szkole, według ustalonego na początku roku harmonogramu,
b)    dyżury pełnione są wewnątrz budynku i na terenie posesji szkoły,
c)   dyżury rozpoczynają się 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych, kończą się 10 minut po zakończeniu ostatniej lekcji,
d)     nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów oraz porządek i ład w rejonie objętym jego opieką,
4)    organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami m. in. poprzez:
a)      opiekę pielęgniarki szkolnej,
b)      sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi,
c)      wezwanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów,
d)     edukację prozdrowotną uczniów,
e)      współpracę z terenową stacją sanitarno – epidemiologiczną.
4.      Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
5.      W Zespole szkół realizowane są ścieżki międzyprzedmiotowe w atrakcyjnej dla ucznia formie. Nad ich realizacją czuwają koordynatorzy ścieżek międzyprzedmiotowych.
6.      Zespół szkół kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły. stwarza mechanizmy zapewniające realizację tych oczekiwań.
7.      Określone wyżej cele i zadania Szkoła realizuje w procesie dydaktycznym według obowiązujących programów nauczania oraz w procesie wychowawczym według własnego „Programu Wychowawczego Szkoły” oraz „Programu Profilaktyki Szkoły”, które są integralną częścią Statutu.
8.      W Zespole szkół obowiązuje i stanowi integralną część Statutu:
1)    Kodeks Ucznia w Szkole Podstawowej uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,
2)    Kodeks Gimnazjalisty w Publicznym Gminnym Gimnazjum uchwalony przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gminnego Gimnazjum po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Publicznego Gminnego Gimnazjum.
 
Rozdział III
Organy Zespołu szkół
 
§ 5.
1.      Organami Zespołu szkół są:
1)      Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zwany dalej „Dyrektorem”,
2)      Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,
3)      Rada Pedagogiczna Publicznego Gminnego Gimnazjum,
4)      Rada Rodziców,
5)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,
6)      Samorząd Uczniowski Publicznego Gminnego Gimnazjum.
2.      Każdy organ Szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 6, działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły.
3.      Każdy organ ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu, otrzymują pozostałe organy.
4.      Każdy organ ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem kompetencji tego organu lub przepisów prawa.
5.      Każdy organ może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów.
6.      Zarządzenia lub uchwały organów kolegialnych, podaje się do ogólnej wiadomości w zespole szkół, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a w szczególności o ochronie danych osobowych.
7.      Bieżący przepływ informacji między organami odbywa się poprzez:
1)     wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
2)     ogłoszenie w kurendzie szkolnej,
3)     informację na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego,
4)     pisemne zawiadomienia.
 
 
§ 6.
1.      Stanowisko Dyrektora Zespołu szkół powierza Wójt Gminy osobie spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
2.      Dyrektor Zespołu szkół w szczególności:
1)      kieruje działalnością szkół oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2)      odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
3)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Zespole szkół,
4)       kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego w obwodzie szkolnym,
5)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6)      realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie Wójta Gminy oraz Kuratorium Oświaty,
7)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu szkół zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
8)      organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu szkół oraz dba o jego mienie,
9)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-zacji praktyk pedagogicznych,
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3.      Dyrektor Zespołu szkół podejmuje decyzje w sprawie:
1)      spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą,
2)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół,
3)      powierzenia stanowisk kierowniczych (o ile zostaną utworzone) i odwołania z nich,
4)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu szkół,
5)      awansu nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego,
6)      przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
7)      przydziału zakresu czynności pracownikom administracyjnym i obsługi,
8)      zawieszenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach,
9)      udzielenia zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna, lub udzielenia odmowy w tej sprawie,
10) zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z nauki drugiego języka – na podstawie odpowiednich opinii i orzeczeń,
11) zgody na przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
12) przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, o ile taki jest utworzony,
13) skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły,
14) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli – po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych – oraz pozostałych pracowników Zespołu szkół,
15) wyrażenia zgody lub udzielenia odmowy na podjęcie działalności przez stowarzysze-nia i organizacje.
4.      Dyrektor Zespołu szkół planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracą Szkoły, a w szczególności:
1)      stwarza warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
2)      opracowuje arkusze organizacyjne Zespołu szkół,
3)      opracowuje plany finansowe jednostki oraz plan dochodów własnych,
4)      ustala tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
5)      tworzy stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego,
6)      przewodniczy Radom Pedagogicznym,
7)      składa Radom Pedagogicznymi Radzie Rodzicówsprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności Zespołu szkół,
8)      przedkłada Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projekty innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne,
9)      przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
10)  tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe oraz powołuje przewodniczących na wniosek zespołu,
11)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
12)  sprawuje nadzór nad biblioteką Zespołu szkół, a w szczególności:
a)   zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na działalność,
b)   kontroluje stan mienia, ewidencji i opracowania zbiorów oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki przy każdej zmianie pracowników,
c)   zatrudnia pracowników zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydziały czynności pracowników,
d)     zapewnia realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych biblioteki,
e)    zatwierdza Regulamin biblioteki szkolnej.
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
14) dokonuje oceny pracowników samorządowych,
15) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę,
16) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy,
17) przestrzega postanowień statutów szkół wchodzących w skład zespołu szkół w sprawie nagród i środków wychowawczych stosowanych wobec uczniów,
18) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy uczniami a nauczycielami lub rodzicami a nauczycielami,
20) załatwia sprawy osobowe pracowników szkoły,
21) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
22) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli,
23) organizuje przeglądy techniczne obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
24) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
25) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
5.      Dyrektor Zespołu szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi.
 
§ 7.
1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań statuto-wych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3.   W skład Rady Pedagogicznej Publicznego Gminnego Gimnazjum wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Publicznym Gminnym Gimnazjum. W zebraniach Rady Peda-gogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.    Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Publicznego Gminnego Gimnazjum działają zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Pedagogicznej, który ustala zasady działalności Rady.
5.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Kuratorium Oświaty, z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu szkół, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
7.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9.    W przypadkach, kiedy Rady Pedagogiczne szkół obradują nad sprawami wspólnymi dla szkół Dyrektor organizuje zebrania Rad Pedagogicznych w jednym czasie i miejscu.
10. Przebieg obrad Rady Pedagogicznej jest niejawny. Uczestnicy zebrania są zobowiązani przede wszystkim do nie ujawniania spraw osobowych poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, zwłaszcza tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
11. Dyrektor Zespołu szkół przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
12. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do czasu jej powołania.
 
§ 8.
1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)      uchwalanie zmian w Statucie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
2)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
3)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
5)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, zatwierdzenie planu WDN,
6)      uchwalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
7)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-nych,
2)     projekt planu finansowego zespołu szkół,
3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)     propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5)     kryteria oceny pracy nauczyciela,
6)     kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych,
7)     podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,
8)     propozycje Wójta Gminy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół ustalonej przez ten organ osobie, w przypadku braku kandydatów do konkursu lub braku kandydatów wyłonionych w wyniku konkursu,
9)     propozycje Wójta Gminy w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół na kolejny okres.
3.      Rada Pedagogiczna ponadto:
1)      ustala Regulamin Rady Pedagogicznej,
2)      deleguje swoich przedstawicieli (po 1 z każdego typu szkoły) do komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół,
3)      głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,
4)      przygotowuje projekt zmian statutu Zespołu szkół,
5)      może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole,
6)      analizuje stan czytelnictwa oraz zatwierdza plany pracy biblioteki,
7)      uczestniczy w tworzeniu WDN,
8)      może występować do Kuratorium Oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu szkół, jego Dyrektora lub innego nauczyciela w nim zatrudnio-nego,
9)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły, występuje z wnioskami do Dyrektora lub Rady Gminy – w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 
§ 9.
1.      Rada Rodziców jest organem stanowiącym reprezentację rodziców uczniów Zespołu szkół powołanym w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
2.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.      Rada rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, w którym określa w szczególności:
1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły i Rady Szkoły,
3)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
5.      Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 
 
§ 10.
1.      Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego:
a)      Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)      Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakte-rze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2)      opiniowanie:
a)      projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
b)      szkolnego zestawu programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
c)      programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w Szkole przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d)     podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3)      delegowanie swoich przedstawicieli (1 rodzic SP, 1 rodzic z PGG) do komisji konkur-sowej mającej wyłonić kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół;
4)      wnioskowanie do Dyrektora Zespołu szkół o przyznanie nagród dla uczniów.
3.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Zespołu szkół w uzgodnieniu z organem spra-wującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin, o którym mowa w § 9 ust. 4.
5.      Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
 
§ 11.
1. Samorządy Uczniowskie tworzą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół.
2. Samorządy Uczniowskie realizuje swoje cele i zadania poprzez wybranych przedstawicieli oraz wyrażają swoją wolę w referendum.
3. Wybory oraz referendum dokonywane są w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1)   Zebranie Przewodniczących,
2)   Zebranie Klasy,
3)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
4)   przewodniczący klasy.
5. Samorząd Uczniowski i jego organy działają wg Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przyjętego przez ogół uczniów w referendum. Regulamin powinien zawierać w szczegól-ności:
1)   ordynację wyborczą do organów Samorządu Uczniowskiego,
2)   zasady przeprowadzania referendum,
3)   strukturę i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego,
4)   cele i zadania działalności samorządowej.
§ 12.
1. Zebranie Przewodniczących jest jedynym organem Samorządu Uczniowskiego reprezen-tującym ogół uczniów szkoły.
2. W skład Zebrania Przewodniczących, dla każdej ze szkół oddzielnie, wchodzą:
1)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany przez ogół uczniów, który jest jednocześnie przewodniczącym Zebrania,
2)   przewodniczący klas wybrani przez Zebrania Klasy.
3. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze i są protokołowane. Decyzje Zebrania, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
4. Zebranie Przewodniczących może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu szkół,
6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna i rzecznika samorządu.
5. Zebranie Przewodniczących ponadto:
1)   nakreśla kierunki, cele i zadania działalności Samorządu Uczniowskiego,
2)   ogłasza i przygotowuje wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3)   ogłasza i przygotowuje referendum:
a)     z własnej inicjatywy,
b)     na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 Zebrań Klasy,
4)   reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, przy zachowaniu następujących zasad:
a)    nie więcej niż trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jedna dziennie,
b)   dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
5)     wnioskuje o przyznanie nagród i wyróżnień,
6)     opiniuje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum,
7)     może opiniować pracę ocenianych nauczycieli,
8)     opiniuje działalność biblioteki szkoły, składa dezyderaty w sprawach organizacji pracy biblioteki oraz gromadzenia zbiorów,
9)     opiniuje projekt Programu Wychowawczego,
10)opiniuje projekt Programu Profilaktyki,
11)opiniuje projekt Kodeksu Ucznia w Szkole Podstawowej i Kodeksu Gimnazjalisty w Publicznym Gminnym Gimnazjum,
12)opracowuje projekt Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
13)powołuje ze swojego grona członka Komisji Statutowej
14)powołuje komisje i zespoły do realizacji wytyczonych celów i zadań,
15)odwołuje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu – z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Pedago-gicznej lub zespołu wychowawczego,
16)przynajmniej raz w roku składa społeczności szkolnej sprawozdanie ze swojej działalności.
6. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły, jeżeli:
1)   legitymuje się oceną nie gorszą niż „dobra” ze sprawowania,
2)   w ciągu ostatniego roku nie był objęty środkiem wychowawczym określonym w § 30. ust. 1.
7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany z pełnionej funkcji w uzasadnionych przypadkach w trybie referendum lub przez Zebranie Przewodniczących w przypadku utraty któregokolwiek z atrybutów określonych w ust. 6.
8. W przypadku braku przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do czasu wyboru jego funkcję pełni przewodniczący – senior, czyli najstarszy przewodniczący klasy.
9. Postanowienia ust. 6-8 dotyczą także przewodniczących klas oraz innych osób funkcyjnych, o ile zostaną powołane Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
10.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje jego bieżącą działalnością, a przede wszystkim:
1)   przygotowuje i prowadzi posiedzenia Zebrania Przewodniczących,
2)   reprezentuje ogół uczniów gimnazjum na uroczystościach oficjalnych w szkole lub poza szkołą,
3)   jest łącznikiem pomiędzy organami gimnazjum a organami Samorządu Uczniowskiego,
4)   kontroluje działalność powołanych komisji i zespołów oraz nadzoruje wykonywane zadania,
5)   przyjmuje sprawy i wnioski poszczególnych uczniów i załatwia je osobiście lub kieruje do właściwych organów Samorządu,
6)   odpowiada za obieg dokumentów i prawidłowe prowadzenie dokumentacji organów Samorządu Uczniowskiego.
 
§ 13.
1.         Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa.
2.         W skład Komisji Statutowej wchodzą:
1)      Dyrektor Zespołu szkół,
2)      jeden członek Rady Pedagogicznej – przewodniczący zespołu powołanego do opracowania Statutu, jego zmian i ewaluacji,
3)      przewodniczący Rady Rodziców lub osoba przez niego wskazana,          
4)      przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3.      Komisja Statutowa rozpatruje spór na wniosek jednej ze stron uczestniczących w sporze.
4.      Komisja podejmuje decyzje większością ¾ głosów przy obecności wszystkich jej członków.
5.        Decyzja Komisji Statutowej jest ostateczna i może być zaskarżona do Wójta Gminy lub Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jedynie wówczas, gdy jest sprzeczna z obowiązującym prawem.
6.        Organ, którego winę Komisja ustaliła, jest zobowiązany naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia.
 
Rozdział IV
Organizacja Zespołu szkół
 
§ 14.
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2.      Arkusz organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy Sulików po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty do dnia 30 maja danego roku.
3.      Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4.      Zajęcia edukacyjne w szkole realizowane są przez 5 dni w tygodniu.
5.      Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, wyznaczając wybraną sobotę do odpracowania zajęć przypadających tego dnia.
6.      W zależności od możliwości finansowych szkoły, mogą być organizowane w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne i imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki.
 
§15.
1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa).
2.      Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.
3.      Przy podziale na oddziały w Publicznym Gminnym Gimnazjum decyduje liczba uczniów z obwodu gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie.
4.      Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się w dwóch etapach w cyklu trzyletnim:
1)      etap I: klasy I – III nauczanie zintegrowane;
2) etap II: klasy IV –VI nauczanie blokowe oraz tzw. ścieżki przedmiotowo – eduka-cyjne. Drugi etap nauki kończy się przeprowadzeniem sprawdzianu w klasie VI.
5. Uczniowie Publicznego Gminnego Gimnazjum uczą się w cyklu trzyletnim. Nauka w gimnazjum kończy się przeprowadzeniem egzaminu w klasie III.
6.      Uczniowie w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów przewidzianych planem nauczania, według programu wybranego z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
7.      Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z ramowymi planami nauczania według programu wybranego z zestawu programów dla danej klasy, opartego na podstawie programowej.
8.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz warunków szkoły.
9.      Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, zwłaszcza nadobowiązkowe i pozalekcyjne, mogą odbywać się poza terenem szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
10. Zajęcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizuje się zgodnie z Regulaminem Organizacji wycieczek szkolnych.
11. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Dopuszcza się możliwość odbywania zajęć terenowych.
12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
13. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych SP w klasach I – III ustala  nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
14. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warun-ków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
15. Oddziały należy dzielić na grupy w nauczaniu języków obcych i informatyki. Kryterium podziału jest liczba dzieci w oddziale (grupie), którą określają odrębne przepisy.
16. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów podział uczniów na grupy można uzależnić od warunków lokalowych i możliwości finansowych szkoły.
17. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sulików ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
§ 16.
1.      Zespół szkół organizuje wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu szkół:
1)     bibliotekę szkolną,
2)     świetlicę,
3)     stołówkę i system dożywiania uczniów,
4)     obsługę administracyjną i gospodarczą.
§ 17.
1.   Biblioteka Zespołu szkół jest interdyscyplinarną, informacyjno – dydaktyczną pracownią szkolną, służącą:
1)      realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
2)      realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkół wchodzących w skład zespołu szkół,
3)      doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
4)      popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5)      popularyzowaniu wiedzy o regionie.
2.  Z biblioteki Zespołu szkół mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół, rodzice uczniów, a także inne osoby, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki.
3.   Do zadań biblioteki szkolnej należy:
1)   gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2)   udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
3)   zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych zgłaszanych przez użytkow-ników biblioteki,
4)   wspieranie realizacji programów nauczania i wychowania oraz podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
5)   przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
6)   rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych.
4.      Pracownicy biblioteki realizują jej zadania podejmując działania pedagogiczne, prace organizacyjno – techniczne oraz inne obowiązki powierzone przez Dyrektora Zespołu szkół. Do prac organizacyjno – technicznych zalicza się przede wszystkim:
1)   gromadzenie zbiorów i czynności z nim związane,
2)   opracowanie i organizacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
3)   prowadzenie warsztatu informacyjnego zarówno w formie tradycyjnej (katalog alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy) jak i w formie zautomatyzowanych systemów bibliotecznych,
4)   prowadzenie określonej przepisami szczególnymi dokumentacji pracy biblioteki,
5)   sporządzanie planów pracy i projektów budżetu biblioteki,
6)   urządzenie lokalu biblioteki, troska o jego wyposażenie i estetyczny wygląd.
5.      Prowadzenie pracy pedagogicznej jest zadaniem nauczyciela bibliotekarza, do którego należy przede wszystkim:
1)   udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki,
2)   rozbudzanie i  rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
3)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
5)   udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
6)   udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,
7)   opracowanie projektu Regulaminu biblioteki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnaz-jum oraz ustalenie zasad porządkowych korzystania z biblioteki szkolnej.
6.  Swoje zadania biblioteka szkolna realizuje w warunkach odpowiednio zorganizowanej bazy materialnej składającej się z:
1) lokalu bibliotecznego, który stwarza niezbędne możliwości prowadzenia prac organizacyjno – technicznych, wypożyczania i udostępniania zbiorów na miejscu oraz prowadzenia pracy dydaktycznej z jednym oddziałem uczniów, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
2)  wyposażenia w odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia, które umożliwiają:
a)    bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie i udostępnianie zbiorów,
b)   zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego,
3)  ze zbiorów bibliotecznych, spełniających potrzeby i oczekiwania czytelnicze oraz potrzeby informacyjne użytkowników.
§ 18.
1.   Zespół szkół organizuje świetlicę szkolną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy i czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 
2.    Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opie-kuńczą nad uczniami.
3.    Nauczyciel świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego uczniów pozostających pod jego opieką.
4.   Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy opracowany przez nauczyciela świetlicy, zatwierdzony przez Dyrektora.
 
§ 19.
1.    Zespół szkół organizuje i prowadzi stołówkę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. Dopuszcza się możliwość korzystania ze stołówki osobom spoza Zespołu szkół za zgodą Dyrektora Zespołu szkół.
2.    Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Nieodpłatnie ze stołówki mogą korzystać uczniowie, którzy spełniają warunki określone odrębnymi przepisami i otrzymują refundację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji.
3.    Dopuszcza się możliwość wynajmu pomieszczeń stołówki i świadczenie usług osobom fizycznym i instytucjom.
4.    Zasady funkcjonowania stołówki określa Regulamin opracowany przez kierownika administracyjno – gospodarczego zatwierdzony przez Dyrektora.
 
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy
 
§ 20.
1.     W Zespole szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowni-ków obsługi.
2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników, o których mowa w ust. 1., określają odrębne przepisy.
3.   Ilość zatrudnianych nauczycieli i pracowników administracyjno – gospodarczych co roku określają arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu szkół.
4.      Zakresy czynności pracownikom administracyjnym i obsługi nadaje Dyrektor.
§ 21.
1.    Dyrektor Zespołu szkół organizuje obsługę finansowo – księgową, administracyjną i gospodarczą, w celu sprawnego zarządzania pracownikami i obiektami powierzonymi zespołowi szkół do realizacji celów statutowych.
2.  Dla prawidłowego funkcjonowania komórki finansowo – księgowej w Zespole szkół zatrudnia się głównego księgowego i specjalistę do spraw księgowości, których zakres obowiązków określa Dyrektor.
3.    Główny księgowy podlega Dyrektorowi i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy komórki finansowo – księgowej. Jest bezpośrednim przełożonym pozostałych pracowni-ków komórki finansowo – księgowej, ustala dla nich szczegółowy przydział czynności i kontroluje ich pracę.
4.    W Zespole szkół zatrudnia się kierownika administracyjno – gospodarczego, który kieruje i nadzoruje realizację całokształtu zadań administracyjno – gospodarczych, a w szczegól-ności:
1)   organizuje i sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonaniem zadań związanych z prawidłową obsługą Zespołu szkół,
2)    zabezpiecza budynki i majątek zespołu szkół przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem,
3)   organizuje zaopatrzenie w sprzęt szkolny, gospodarczy, środki dydaktyczne, środki czystości, artykuły kancelaryjne i druki, odzież ochronną i roboczą, pieczęci i inne niezbędne materiały,
4)   prowadzi bieżącą inwentaryzację składników majątkowych.
5.  Kierownik administracyjno – gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych zatrudnionych na stanowiskach: referenta do spraw szkolnych, referenta do spraw kadr i intendenta oraz pracowników obsługi zatrudnionych na stanowiskach: sprzątaczek, konserwatorów, portierów, palacza, kucharki i pomocy kuchennej, którym przygotowuje szczegółowe zakresy czynności oraz:
1)   organizuje i nadzoruje ich pracę,
2)   wnioskuje do Dyrektora w sprawach wynagradzania, nagród i kar.
6.    Pracownik zatrudniony na stanowisku referenta do spraw szkolnych jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie kancelarii zespołu szkół.
7.   Pracownik zatrudniony na stanowisku referenta do spraw kadr jest odpowiedzialny za prowadzenie i zabezpieczenie akt osobowych pracowników Zespołu szkół oraz ich obsługę kadrową.
8.    Pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej i dożywaniem dzieci, a szczególnie za:
1)   właściwe zaopatrzenie i gospodarkę środkami żywności,
2)   przygotowanie jadłospisów z uwzględnieniem właściwych norm żywieniowych,
3)   prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących żywienia,
4)   współpracę z komórką finansowo – księgową w zakresie rozliczania działalności stołówki.
9.   Wszyscy pracownicy komórki finansowo – księgowej, administracyjni i obsługi są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i dbania o dobre imię Zespołu szkół.
 
§ 22.
1.    Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.      Do obowiązków nauczycieli należy:
1)   aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
2)   przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
3)   planowanie swojej pracy poprzez coroczne opracowanie rozkładu materiału,
4)   stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
5)   stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
6)   wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
7)   sprawiedliwe i bezstronne traktowanie wszystkich uczniów z poszanowaniem ich prywatności i godności,
8)   udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
9)   dbałość o poprawność językową uczniów,
10) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
11) współpraca z biblioteką w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,
12) pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem,
13) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
14) używanie w pracowniach, salach gimnastycznych i na boiskach tylko sprawnego sprzętu,
15) opracowanie regulaminu pracowni i egzekwowanie jego przestrzegania w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości,
16) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem BHP,
17) uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP, organizowanych przez zakład pracy,
18) zgłaszanie zauważonych usterek technicznych kierownikowi administracyjno–gospo-darczemu lub Dyrektorowi szkoły,
19) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
20) podnoszenie kwalifikacji poprzez aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
21) zapoznawanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
22) przestrzeganie zapisów statutowych oraz posługiwanie się nimi w pracy.
 
§ 23.
1.   Dyrektor Zespołu szkół może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe (międzyprzedmiotowe) lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
2.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Zespołu szkół na wniosek zespołu.
3.   Zadaniem zespołów przedmiotowych (międzyprzedmiotowych) jest:
1)      ustalenie zestawu programów nauczania oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb,
2)      korelowanie treści nauczania przedmiotów w bloku humanistycznym i matematyczno –­ przyrodniczym,
3)      opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć,
4)      budowanie programów naprawczych na bazie diagnozy zewnętrznej i wewnętrznej,
5)      opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania oraz proponowanych przez nauczycieli projektów i programów edukacyjnych,
6)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
7)      współpraca z Dyrektorem w zakresie zapewnienia jakości pracy szkoły,
8)      współdziałanie w organizowaniu klas i klasopracowni,
9)      wzbogacanie warsztatu pracy poprzez starania o uzupełnienie wyposażenia szkoły.
4.   Zespoły wychowawcze tworzą wychowawcy klas, katecheci oraz pedagog szkolny. Cele i zadania zespołów wychowawczych obejmują w szczególności:
1)      przygotowanie i wdrożenie programów wychowawczych oraz programów profilaktyki szkół,
2)      opiniowanie proponowanych przez nauczycieli projektów i programów opiekuńczych i wychowawczych,
3)      organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa dla wychowawców klas,
4)      koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szkoły i zespołu szkół,
5)      kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy.
5.    Zespoły problemowo – zadaniowe mogą być powoływane jako stałe lub doraźne. W skład zespołów problemowo – zadaniowych mogą wchodzić nauczyciele jednej lub obydwu szkół wchodzących w skład zespołu szkół. Zadaniem zespołów problemowo – zadaniowych jest realizacja celów, które były podstawą powołania zespołu.
 
§ 24.
1.   Dyrektor Zespołu szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
2.    Obowiązki wychowawcy danej klasy Dyrektor powierza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się uczniami danego oddziału przez cały okres kształcenia na danym etapie.
4.    Na uzasadniony wniosek Rady Rodziców o zmianę wychowawcy lub wniosek nauczyciela wychowawcy Dyrektor Zespołu szkół może odwołać nauczyciela z pełnionej funkcji.
5.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału, a w szczególności:
1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
6.    W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5., wychowawca winien:
1)   zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2)   zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole,
3)   zapoznać uczniów z istotnymi postanowieniami dokumentów prawa szkolnego, a zwłaszcza z organizacją szkoły, zasadami oceniania, prawami i obowiązkami ucznia,
4)   opracować we współpracy z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy, uwzględniający wychowanie prorodzinne, a zwłaszcza elementy planu wychowawczego, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły,
5)   współpracować z rodzicami wspierając ich wysiłki i włączając do rozwiązywania problemów wychowawczych,
6)   uczestniczyć w zebraniach rodziców (wywiadówkach),
7)   utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji zadań i działań wychowawczych,
8)   współdziałać z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu biblioteki szkolnej.
9)   współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
10) śledzić postępy w nauce wychowanków i podejmować kroki zaradcze w przypadku stwierdzenia trudności,
11) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
12) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.,
13) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach współżycia społecznego, tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,
14) utrzymywać kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,
15) powiadomić ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych w terminach określonych w dokumentach o systemie oceniania.
7.   Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
8.   Wychowawca w swej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i pedagoga szkolnego.
 
Rozdział VI
Uczniowie szkoły i ich rodzice
 
§ 25.
1.    Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie nie wcześniej niż od 6 roku życia do13 roku życia, nie dłużej niż do 18 roku życia.
2.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w Szkole Podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
3.    W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.
4.    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
5.    Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
6.    Do sześcioletniej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:
1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
7.    Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
8.    Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych oraz udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.
§ 26.
1.    Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2.    Dyrektor Zespołu szkół przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących w ustalonym dla szkoły obwodzie szkolnym. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o sprawdzianie oraz potwierdzenie zameldowania na danym terenie.
3.    Dyrektor Zespołu szkół może przyjąć ucznia z innego obwodu, o ile warunki organiza-cyjne na to pozwalają.
4.    Na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 
§ 27.
1.    Uczeń szkoły ma prawo do:
1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)   znajomości zakresu wymagań i kryteriów ocen z poszczególnych zajęć dydaktycz-nych i zachowania,
4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5)   swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6)   rozwijania zainteresowań,
7)   sprawiedliwej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8)   pomocy w przypadku trudności w nauce,
9)   korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
12) poszanowania godności i nietykalności osobistej,
13) korzystania w uzasadnionych przypadkach z pomocy finansowej (w miarę posiada-nych środków),
14) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
15) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych,
16) wpływania na życie przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organiza-cjach działających w szkole,
17) noszenia emblematu szkoły.
 
§ 28.
1.   Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:
1)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych przez szkołę,
2)  sumiennie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, przynosić niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne,
3)   w czasie zajęć zachowywać się w sposób pozwalający na ich niezakłócony przebieg,
4)   przebywać w trakcie zajęć lekcyjnych na terenie zespołu szkół,
5)   dopilnować usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach,
6)   mieć stale przy sobie i okazywać na wezwanie nauczyciela „Zeszyt wychowawczy”,
7)   dbać o schludny wygląd oraz nosić strój wg wzorów przyjętych w szkole,
8)    dbać o honor i dobre imię szkoły i zespołu szkół,
9)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
10) przestrzegać zasad kultury współżycia,
11) korzystać z telefonów komórkowych oraz innych prywatnych urządzeń technicznych zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole,
12) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora zespołu szkół, Rady Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego oraz poleceniom wychowawcy, nauczycieli i pracowników zespołu szkół,
13) chronić życie i zdrowie własne oraz innych,
14) przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych,
15) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez przyjęte i społecznie akceptowane formy,
16) naprawić wyrządzone szkody lub dokonać zadośćuczynienia materialnego,
17) nie przynosić do szkoły rzeczy osobistych, cennych czy wartościowych, nieprzydatnych w procesie dydaktycznym,
18) zachować w rozstrzyganiu spraw spornych trybu przyjętego w szkole, o ile nie uda się polubownie rozwiązać problemu.
2.   Obowiązki i zasady ujęte w ust. 1 punkt 1–6 i 9–18 określa szczegółowo Kodeks Ucznia, natomiast postanowienia szczegółowe do punktów 7–8 zawiera Regulamin Ceremoniału Szkolnego.
 
§ 29.
1.   Uczniom, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu, działalności na rzecz społeczności szkolnej oraz reprezentując szkołę odnoszą sukcesy przyznaje się nagrody w formie:
1)      pochwały wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
2)      pochwały Dyrektora szkoły,
3)      listu gratulacyjnego dla rodziców,
4)      nagrody rzeczowej,
5)      świadectwa z wyróżnieniem: przyznaje się uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami,
6)      wycieczki (w miarę posiadanych środków),
7)      dyplomu,
8)      stypendium za wyniki w nauce.
2.  Nagrody finansowane są ze środków szkoły oraz funduszu Rady Rodziców.
 
§ 30.
1.    Na uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze, a w szczególności nie przestrzegają postanowień Statutu oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, nakłada się kary w formie:
1)      upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
2)      nagana Dyrektora szkoły z podaniem do wiadomości społeczności szkolnej,
3)      zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych,
4)      wykonywanie czynności nakazanych przez Dyrektora szkoły za zgodą rodziców na rzecz szkoły pod nadzorem nauczyciela (przy wyborze czynności należy uwzględnić predyspozycje ucznia),
5)      zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6)      przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty,
7)      skreślenia z listy uczniów gimnazjum na zasadach określonych w Statucie.
2.   O nałożonej karze na ucznia informuje się rodziców (prawnych opiekunów).
3.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu szkół może skreślić ucznia z listy uczniów gimnazjum, gdy ten:
1)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby,
2)   wchodzi w kolizję z prawem, tzn. co najmniej dwukrotnie został zatrzymany przez policję, albo toczy się przeciwko niemu postępowanie w związku z uzasadnionym podejrzeniem o popełnienie przestępstwa umyślnego, albo został skazany prawomoc-nym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
3)   demoralizuje innych uczniów,
4)   permanentnie narusza postanowienia Statutu.
4.  Uczeń gimnazjum może zostać skreślony z listy uczniów – po spełnieniu procedur przyjętych w szkole – jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty. Warunek przeniesienia do innego gimnazjum nie dotyczy ucznia, którzy osiągnął pełnoletniość.
5.  Od każdego zastosowanego wobec ucznia środka wychowawczego może się on odwołać za pośrednictwem przewodniczącego samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o jego zastosowaniu.
6.   W sprawach spornych decyzje Dyrektora są ostateczne.
§ 31.
1.    W związku z realizacją ustawowego obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) uczniów wspomagają szkołę w procesie kształcenia i wychowania dzieci.
2.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:
1)      sprawdzenie, czy dziecko jest zapisane do szkoły w swoim obwodzie lub zapisanie dziecka do szkoły poza obwodem do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej,
2)      zaopatrzenie dziecka w podręczniki i przybory szkolne,
3)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
4)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających indywidualną naukę i przygotowa-nie się do zajęć szkolnych.
3.      Ponadto do obowiązków rodziców należy:
1)      wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2)      systematyczny kontakt ze szkołą, a zwłaszcza z wychowawcą klasy osobiście lub poprzez „Zeszyt wychowawczy”,
3)      udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.
4)      kontrolowanie postępów dziecka w nauce i zachowaniu.
5)      skreślony,
6)      skreślony.
4.    W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają prawo do:
1)      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2)      porad pedagoga szkolnego,
3)      korzystania z biblioteki szkolnej,
4)      ubiegania się o pomoc materialną lub organizacyjną w miarę możliwości szkoły,
5)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
6)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,  
 
§ 32.
1.   Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów mają prawo i obowiązek usprawiedliwić nieobecność w szkole swojego dziecka w terminie do 7 dni poprzez wpisanie do „Zeszytu wychowawczego” usprawiedliwienia potwierdzonego własnoręcznym podpisem, podając daty i godziny oraz przyczynę nieobecności.
2.   W przypadku długotrwałej choroby ucznia, jego pobytu w szpitalu lub sanatorium, rodzice niezwłocznie powiadamiają wychowawcę o zaistniałej sytuacji i przekazują zwolnienie lekarskie po zakończeniu leczenia. Po chorobie trwającej dłużej niż 7 dni należy przedstawić ponadto wychowawcy informację o stanie zdrowia ucznia i zaleceniach lekarza.
3.   W przypadku krócej trwającej choroby (do 3 dni) nieobecność ucznia mogą usprawied-liwić rodzice w trybie określonym w ust. 1.
4.   Jeżeli w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły po chorobie rodzice nie usprawiedliwią nieobecności, wychowawca traktuje te dni jako nieobecność nieusprawiedliwioną.
5.      Wychowawca ucznia może odmówić usprawiedliwienia jego nieobecności w szkole, gdy podana przyczyna nieobecności jest niewiarygodna, a okoliczności lub posiadane przez wychowawcę informacje wskazują, że uczeń opuścił zajęcia samowolnie.
 
§ 33.
1.   Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo zwolnić ucznia z określonych zajęć, co jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na zajęciach oraz zdjęciem ze szkoły odpowiedzialności za dziecko na czas zwolnienia.
2.   Prośbę o zwolnienie dziecka z jednych lub kilku zajęć rodzice wpisują do „Zeszytu wychowawczego”, a uczeń przedstawia wniosek o zwolnienie wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia przed opuszczeniem zajęć czy wyjściem ze szkoły.
3.    W przypadkach losowych, gdy konieczność zwolnienia dziecka z zajęć wynika nagle, rodzic może zwolnić ucznia z zajęć telefonicznie zawiadamiając o tym wychowawcę, wówczas jest jednak zobowiązany usprawiedliwić nieobecność na zajęciach w trybie określonym w § 27a ust. 1.
4.   Decyzje o długotrwałym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Zespołu szkół na podstawie zwolnienia lekarskiego, przy czym uczeń w takim przypadku pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5.   Na uzasadniony wniosek rodziców wpisany do „Zeszytu wychowawczego” nauczyciel zajęć wychowania fizycznego może zwolnić ucznia z ćwiczeń w dniu wskazanym we wniosku rodziców. Zwolnienie takie traktuje się jako obecność na zajęciach, a uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6.    Zwolnienia z zajęć religii dokonują rodzice ucznia w specjalnym oświadczeniu złożonym Dyrektorowi zespołu szkół. Uczeń nie opuszcza terenu szkoły, lecz pozostaje pod opieką nauczyciela/wychowawcy w świetlicy lub bibliotece szkolnej. Uczeń może przebywać w takim przypadku poza szkołą jedynie wówczas, gdy są to wg planu zajęć jego klasy zajęcia pierwsze lub ostatnie.
7.   W przypadku udziału ucznia w imprezach sportowych, konkursach, wycieczkach szkolnych i innych imprezach, gdzie reprezentuje szkołę, nie odnotowuje się jego nieobecności. Na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego lub opiekuna wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i powiadamia o tym innych nauczycieli.
 
Rozdział VII
Wewnątrzszkolny System Ocenienia
 
§34. Cele i zadania oceniania
1.   Wewnątrzszkolny system oceniania to zbiór zasad i postanowień, określający szczegóło-wo warunki i sposób oceniania w szkole podstawowej i gimnazjum.
2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2)   wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
5)   dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przez uczniów założonych celów kształcenia, w tym o trudnościach w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach ucznia, aby mogli doskonalić organizację i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6)   dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu.
3.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali obowiązującej w szkole;
4)    przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4.   W zespole szkół stosuje się ocenianie w podziale na dwa semestry:
1)    bieżące, cząstkowe (w trakcie każdego semestru),
2)    śródroczne (na koniec I semestru),
3)    roczne (na koniec II semestru i roku szkolnego).
5.   Ocena przedmiotowa śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie:
1)    co najmniej 4 ocen bieżących przy 1-2 godzinach lekcji tygodniowo;
2)    co najmniej 7 ocen bieżących przy większej ilości godzin tygodniowo.
 
§36.
1.   Ocenianiu podlegają:
1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)   zachowanie ucznia.
2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 
§ 37. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych
1.  W klasach I – III SP oceny bieżące wystawiane są według systemu opracowanego przez zespół nauczycieli klas I – III w formie graficznej. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
2.  Oceny bieżące w klasach IV – VI  SP i PGG ustala się według następującej skali:
-    celujący                      – 6
-    bardzo dobry             – 5
-    dobry                          – 4
-    dostateczny                – 3
-    dopuszczający           – 2
-    niedostateczny           – 1
Dopuszcza się dostawianie do cyfr „+” (podwyższenie cyfry) lub „ – ” (obniżenie cyfry).
3.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
5.   Uzasadnienie jest ustne, wyrażone w trakcie indywidualnej rozmowy:
a)   z uczniem poza czasem lekcji;
b)   z rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań lub podczas Dni Otwartych.
6.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest gromadzona (w danym etapie kształcenia) i udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
7.    Formy sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów:
1)      odpowiedzi ustne,
2)      praktyczne działania i ćwiczenia,
3)      krótkie sprawdziany (obejmujące materiał maksymalnie z trzech ostatnich zajęć),
4)      prace klasowe (obejmujące szeroki zakres materiału, nawet z całego roku),
5)      zadania domowe,
6)      zadania problemowe i inne prace twórcze,
7)      projekty i programy uczniowskie,
8)      sprawdziany i testy osiągnięć szkolnych,
9)      obserwacja uczniów.
8.   Terminy prac klasowych i pisemnych sprawdzianów umiejętności i wiadomości:
1)   prace klasowe muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem,
2)   sprawdziany nie muszą być zapowiedziane,
3)   pisemne prace klasowe powinny być ocenione i omówione na zajęciach w terminie dwutygodniowym od ich przeprowadzenia, sprawdziany – w terminie tygodniowym,
4)   w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, zaś w tygodniu nie więcej niż dwie,
5)   ilość sprawdzianów nie może przekroczyć dwóch w ciągu jednego dnia.
9.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
10. Dyrektor Zespołu szkół zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
11. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 
§ 38.
1.   Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o:
1)   wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen;
2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych.
2.  Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych opracowuje odpowiedni zespół nauczycielski.
§ 39.
1.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są zgodne z poniższą skalą:
 
OCENA
STOPIEŃ SŁOWNIE
ZAKRES WYMAGAŃ
1
niedostateczny
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, tj. łatwe, najistotniejsze wewnątrzprzedmiotowo i ponadprzedmiotowe oraz najbardziej użyteczne, aby mógł kontynuować naukę.
2
dopuszczający
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, aby mógł kontynuować naukę, tzn.:
·  Zna najbardziej podstawowe pojęcia, związane z przedmiotem nauczania,
·  Analizuje i rozwiązuje problemy, najczęściej z pomocą nauczyciela,
· Czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania w sytuacjach typowych,
· Zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie,
· Bardzo często popełnia błędy,
· Jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są mało poprawne językowo i stylistycznie,
· Współdziała w zespole lub w grupie, zachowując odpowiednie normy, ale jego działania są nie zawsze skuteczne.
3
dostateczny
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności istotne wewnątrzprzedmiotowo, istotne ponadprzedmiotowo oraz użyteczne, tzn.:
· Zna i rozumie podstawowe pojęcia,
·Przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się terminologia w wymiarze teoretycznym,
·Czasami samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania,
·Najczęściej rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy,
·Zadania rozwiązuje nie zawsze starannie,
·Jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są na ogół poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się jednak ubogim słownictwem,
·Współdziała w zespole lub grupie, zachowując odpowiednie normy.
4
dobry
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone zakresem treści nauczania, tzn.:
· Wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
· Sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologia w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
· Logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania,
· Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
·Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań praktycznych,
· Przy rozwiązaniu problemu, nie uwzględnia wszystkich jego aspektów,
· Jego wypowiedzi (ustne i pisemna) są poprawne językowo i stylistycznie,
· Współdziała w zespole lub grupie, zachowując odpowiednie normy.
5
bardzo dobry
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, wyznaczone zakresem treści nauczania, tzn.:
· Często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
· Sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednia terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
·  Jasno i logicznie rozumuje,
·  Samodzielnie rozwiązuje zadania,
·  Rozwiązuje problemy w sposób wyczerpujący i twórczy,
·  Rzadko popełnia błędy,
· Chętnie podejmuje działania, które są zaplanowane i dobrze zorganizowane i odpowiedzialne: jest odpowiedzialny w swoich działaniach,
·  Chętnie współdziała w zespole i grupie zachowując odpowiednie normy,
·  Jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są dojrzałe językowo i stylistycznie, posługuje się bogatym słownictwem.
6
celujący
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
·  Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
·  Samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu,
·  Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
§ 40.
1.    Na początku roku szkolnego w szkole dokonuje się akcji sprawdzającej, która ma na celu ujawnienie mocnych i słabych stron ucznia, a w gimnazjum dodatkowo pomoc w wyborze profilu dalszego kształcenia.
2.      Akcja sprawdzająca jest elementem systemu zapewniania jakości pracy szkoły.
3.      Akcja sprawdzająca odbywa się według następujących zasad:
1)   uczniowie poszczególnych klas piszą testy, przygotowane przez zespoły nauczycielskie lub instytucję zewnętrzną;
2)   testy oceniane są przez odpowiednie zespoły nauczycielskie lub instytucję zewnętrzną w formie punktowej, podawanej do wiadomości zainteresowanym, i nie przeliczanej na ocenę szkolną;
3)   wyniki punktowe służą ocenie poziomu wiedzy i umiejętności, co może być podstawą ukierunkowania pracy ucznia pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz uzupełniania ewentualnych braków.
4.   Wyniki akcji sprawdzającej są analizowane przez nauczycielskie zespoły przedmiotowe i służą poprawie jakości pracy szkoły poprzez ustalenie:
1)   obszarów, które wymagają poprawy i uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności;
2)   planów naprawczych, czyli działań, które pozwolą usunąć ujawnione braki.
§ 41.
1.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3.  Na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Zespołu szkół na czas określony w tej opinii z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki.
4.  Dyrektor zespołu szkół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP, a także poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
5.  W przypadkach, określonych w ustępie 3. i 4. w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 42.
1.    Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z przedmiotu i wpisuje ją do Zeszytu wychowaw-czego w celu informowania rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych. Zeszyt wychowawczy przekazuje się przez ucznia rodzicom:
1)  na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej w I semestrze,
2)  na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej w II semestrze.
2.  Uczeń lub rodzic zgłasza nauczycielowi przedmiotu chęć podwyższenia proponowanej oceny po otrzymaniu informacji w Zeszycie wychowawczym..
3.  Nauczyciel przygotowuje pisemny sprawdzian, a w przypadku przedmiotów sportowych, artystycznych i technicznych określa warunki wykonania pracy, zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się uczeń (z wyjątkiem oceny celującej).
4. Uczeń pisze sprawdzian lub wykonuje pracę w czasie pozalekcyjnym, a nauczyciel sprawdza efekty zgodnie z ustalonymi kryteriami, po czym informuje ucznia o ewentualnym podwyższeniu oceny, co zostaje wpisane do Zeszytu wychowawczego.
5.  Tak uzyskana ocena przedmiotowa jest ostateczna i przedstawiona Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji.
§ 43. Ocenianie zachowania uczniów
1.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:
1)      wzorowe (wz),
2)      bardzo dobre (bdb),
3)      dobre (db),
4)      poprawne (pop),
5)      nieodpowiednie (ndp),
6)      naganne (ng).
2.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)      oceny z zajęć edukacyjnych;
2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole (w każdym typie oddzielnie) po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5.  Uczeń, któremu w szkole (w każdym typie oddzielnie) po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
§ 44.
1.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i kryteriach oceniania zachowania uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.      Kryteria oceniania zachowania opracowuje zespół wychowawczy SP i PGG.
3.      Uczeń oceniany jest według następujących kryteriów:
A.    wywiązywanie się z obowiązków ucznia
B.     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
C.     dbałość o honor i tradycje szkoły
D.    dbałość o piękno mowy ojczystej
E.     dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób
F.      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
G.    okazywanie szacunku innym osobom
4.      Każdemu z kryteriów określonych w ust. 3. przypisuje się poniższe zachowania, których spełnienie wyraża się punktowo w skali od 1 do 4:
A) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
pkt.     Uczeń
4.    zawsze jest przygotowany do zajęć; ma odrobione prace domowe; pracuje sumiennie na lekcji; stara się osiągnąć maksymalne wyniki w nauce; pracuje nad sobą; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione
3.    jest przygotowany do zajęć; ma odrobione prace domowe; pracuje na lekcji; stara się osiągać dobre wyniki w nauce; pracuje nad sobą; nie wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione - nie więcej niż 10 spóźnień i godzin nieobecności łącznie na semestr;
2.    nie zawsze jest przygotowany do zajęć; nie zawsze ma odrobione prace domowe; czasem nie pracuje na lekcji; nie stara się osiągać dobrych wyników w nauce; nie pracuje nad sobą; nie wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione - nie więcej niż 20 spóźnień i godzin nieobecności łącznie na semestr;
1.    często nie jest przygotowany do zajęć; ma często nieodrobione prace domowe; nie pracuje na lekcji; nie zależy mu na osiąganiu dobrych wyników w nauce; nie pracuje nad sobą; ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia - więcej niż 20 spóźnień i godzin nieobecności łącznie na semestr;
B) POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
pkt.     Uczeń:
4.    wykazuje dużą aktywność w pracach na rzecz szkoły; bardzo dobrze funkcjonuje w grupie; szanuje mienie szkoły i innych;
3.    zazwyczaj jest aktywny w pracach na rzecz klasy i szkoły; dobrze funkcjonuje w grupie; szanuje mienie szkoły i innych;
2.    bywa aktywny w pracach na rzecz klasy, szkoły; prawidłowo funkcjonuje w grupie; zdarza mu się nie szanować mienia szkoły i innych.
1.    niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu zadania, często unika pracy na rzecz klasy; nieprawidłowo funkcjonuje w grupie; nie szanuje mienia szkoły i innych;
C) DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
pkt.     Uczeń:
4.    zawsze bierze aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych; godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach i imprezach poza szkołą; utożsamia się ze szkołą i pozytywnie wyraża się na jej temat;
3.    uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych; w konkursach, zawodach bierze udział jako widz lub kibic reprezentując w ten sposób szkołę; utożsamia się ze szkołą;
2.    czasami uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych; niekiedy bierze udział w konkursach, zawodach jako widz lub kibic reprezentując w ten sposób szkołę; nie zawsze utożsamia się ze szkołą;
1.    nie utożsamia się ze szkołą; nie chce brać udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych; ma lekceważący stosunek do tradycji szkolnych;
D) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ
pkt.     Uczeń:
4.    zawsze dba o piękno języka ojczystego; prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji; unika uproszczeń językowych; nigdy nie używa wyrazów i zwrotów wulgarnych, obraźliwych czy obelżywych;
3.    zwykle dba o piękno języka ojczystego; w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa; umie dyskutować; sporadycznie używa niewłaściwego słownictwa, lecz prawidłowo reaguje na zwróconą uwagę;
2.    kilkakrotnie użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji; nie dba o poprawność języka ojczystego; nie zawsze reaguje na zwróconą uwagę;
1.    często używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach; nie dba o zachowanie kulturalnych form w rozmowie czy dyskusji; niewłaściwie reaguje na zwróconą mu uwagę;
E) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB
pkt.     Uczeń:
4.    zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; prowadzi zdrowy styl życia; powstrzymuje się od używek i ich rozpowszechniania; informuje o sytuacjach zagrożenia;.
3.    na ogół przestrzega zasad bezpieczeństwa; prowadzi zdrowy styl życia; powstrzymuje się od używek i ich rozpowszechniania;
2.    nie zawsze dba o zasady bezpieczeństwa swojego i innych, zdarzyło mu się mieć kontakt     z używkami;
1.    często stwarza zagrożenie dla siebie i innych; ma kontakt z używkami; nie reaguje pozytywnie na zwróconą uwagę.
F) GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
pkt.     Uczeń:
4.    zawsze jest taktowny i kulturalny; jego ubiór jest dostosowany do miejsca i okoliczności - ma odpowiedni strój, fryzurę, makijaż, kolczyki;
3.    zazwyczaj jest taktowny i kulturalny; jego ubiór jest dostosowany do miejsca i okoliczności - ma odpowiedni strój, fryzurę, makijaż, kolczyki;
2.    kilkakrotnie zdarzyło się, że uczeń zachowywał się nietaktownie, niekulturalnie; jego ubiór nie zawsze był dostosowany do miejsca i okoliczności;
1. często bywa nietaktowny i niekulturalny; jego ubiór jest często nieodpowiedni;
G) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
pkt.     Uczeń:
4. zawsze okazuje szacunek innym; prezentuje wysoką kulturę bycia; szanuje godność drugiego człowieka, a jego postawa nacechowana jest tolerancją i życzliwością w stosunku do otoczenia;
3.   zazwyczaj okazuje szacunek innym; jest tolerancyjnie i życzliwie usposobiony do otoczenia.
2.   kilkakrotnie zdarzyło się, że zachował się nietaktownie w stosunku do innych; był nieżyczliwy i nietolerancyjny w stosunku do otoczenia;
1.   często i świadomie nie okazuje szacunku innym; jest nieżyczliwy i nietolerancyjny w stosunku do otoczenia.
 
5. Oceny wystawia się według następujących zasad:
1)      Uczeń, który w 4 kategoriach otrzymał po 1 punkcie nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia.
2)      Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
3)      Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 2 punkty nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
4)      W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I-VII) i stosuje poniższą tabele przeliczeniową:
Ocena całościowa
Łączna liczba punktów
Wzorowe
26 – 28
Bardzo dobre
22 – 25
Dobre
18 – 21
Poprawne
14 – 17
Nieodpowiednie
13 – 10
Naganne
< 10
6. Dopuszcza się w razie rażącego (nawet jednorazowego) zaniedbania przez ucznia obowiązków szkolnych lub naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego na wniosek Rady Pedagogicznej obniżenie oceny zachowania o jedną ocenę.
7. Wychowawca klasy sporządza zbiorczy arkusz ocen zachowania uczniów według poniższego wzoru:
L.p.
Imię i nazwisko
Kryterium (liczba punktów)
Razem
Ocena
I
II
III
IV
V
VI
VII
     Uwagi wychowawcy:
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub rocznym są ocenami opisowymi.
9.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§  45.
1.    Bieżącej oceny zachowania ucznia może dokonać każdy nauczyciel szkoły, stawiając znak oceny w dzienniku zajęć po uprzednim poinformowaniu ucznia, które z kryteriów jest oceniane.
2.    Za ocenianie bieżące uważa się także wpisanie do dziennika uwagi dotyczącej zachowania ucznia, o której uczeń (i jego rodzice poprzez Zeszyt wychowawczy) musi być poinformowany, a którą wychowawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania.
3.   Po ustaleniu w klasach pod koniec semestru wspólnie z wychowawcą proponowanych ocen zachowania, przewodniczący klasy prezentuje propozycje ocen zachowania uczniów na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Głos decydujący o ocenie ucznia ma wychowawca klasy.
4.    W sytuacjach, gdy uczeń w rażący sposób narusza Statut szkoły oraz zasady współżycia społecznego, w tym popada w konflikt z prawem, Rada Pedagogiczna może wnioskować o obniżenie oceny zachowania ucznia, a wychowawca jest zobowiązany uwzględnić opinię Rady.
§ 46.
1. Proponowaną ocenę zachowania ustala się podczas godziny wychowawczej, na której wychowawca udostępnia uczniom kryteria oceny zachowania w celu dokonania samooceny.
2. Uczniowie dokonują samooceny zachowania, przydzielając sobie punkty za poszczególne kryteria.
3. W czasie ogólnej dyskusji wychowawca wysłuchuje opinii uczniów, wpisuje własną punktację oceny ucznia na arkusz zbiorczy klasy według wzoru przyjętego przez Zespół szkół i ustala proponowaną ocenę zachowania, którą wpisuje także do Zeszytu wycho-wawczego.
4. Ocena może zostać zmieniona po ujawnieniu przez ucznia lub rodzica okoliczności uzasadniających podwyższenie punktacji w poszczególnych kryteriach.
5. Jakiekolwiek zmiany punktacji na arkuszu zbiorczym, najpóźniej w dniu zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej po wysłuchaniu opinii nauczycieli, wychowawca zaznacza innym kolorem.
6. Arkusz zbiorczy z naniesionymi zmianami wychowawca przechowuje przez 1 tydzień od dnia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, i udostępnia na wniosek pedagoga lub Dyrektora Zespołu szkół.
7. Uczeń, który uzyskał niską (ndp, ng) ocenę zachowania w I semestrze powinien dołożyć starań, aby móc uzyskać wyższą punktację i wyższą ocenę zachowania na koniec roku szkolnego.
 
§ 47.  Klasyfikacja śródroczna i roczna
1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 6 i 9.
2.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidua-alnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu zgodnie z kalendarzem organizacji danego roku szkolnego.
4.    W klasach I – III SP ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową w formie „karty obserwacji” ucznia.
5.    Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową.
6.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8.    Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się stopniach według następującej skali:
-          celujący          – 6, skrót literowy – cel,
-          bardzo dobry – 5, skrót literowy – bdb,
-          dobry              – 4, skrót literowy – db,
-          dostateczny    – 3, skrót literowy – dst,
-          dopuszczający – 2, skrót literowy – dop,
-          niedostateczny– 1, skrót literowy – ndst.
9.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11. 14 dni (z zastrzeżeniem pkt 4) przed śródrocznym, a 21 dni przed rocznym klasyfika-cyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć eduka-cyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
1)      W stosunku do uczniów obowiązek ten jest realizowany w czasie poszczególnych zajęć edukacyjnych przed śródrocznym lub rocznym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
2)      W stosunku do rodziców (prawnych opiekunów) obowiązek ten realizowany jest w czasie zebrania rodziców.
3)      W przypadku nieprzybycia na zebranie rodzica ucznia wychowawca informuje rodzica pisemnie poprzez „Zeszyt wychowawczy”. Obowiązkiem rodzica jest kontrola „Zeszytu wychowawczego”.
4)      Jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej niedostatecznej ocenie z danego przedmiotu, zapisując ten fakt w „Zeszycie wychowawczym”.
12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
14. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje:
1)      uczeń klasy I – III szkoły podstawowej;
2)      uczeń klasy I – III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,
3)      uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ustępu 4. i § 43. ust. 4 i 5;
4)      promocję z wyróżnieniem począwszy od klasy IV szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
4a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
5) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
15. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1)   w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 43. ust. 4 i 5;
2)   przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach;
3)   uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
4)   uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
5)   ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
17. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który:
1)   otrzymuje promocję z wyróżnieniem (bez ocen dostatecznych),
2)   uczeń klasy I – III szkoły podstawowej, który w klasyfikacji osiągnął szczególne wiadomości i umiejętności oraz przykładne zachowanie,
3)   na wniosek Rady Pedagogicznej za godne reprezentowanie szkoły w konkursach na różnym szczeblu.
18. W arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym odnotowuje się następujące osiągnięcia ucz-nia:
1)   udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
2)    osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej – co najmniej na szczeblu gminnym;
3)    osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów gimnazjum – co najmniej na szczeblu powiatowym;
4)    wzorowe wypełnianie funkcji w samorządzie szkolnym,
5)    wejście do finału konkursu przedmiotowego, począwszy od szczebla regionalnego,
6)    inne znaczne osiągnięcia ucznia, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
 
§ 48. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1.   Rodzice uczniów mają prawo pisemnie odwołać się od proponowanej z zajęć edukacyj-nych rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ich zdaniem, ustalona przez nauczyciela ocena powinna być wyższa.
2.   Po przyjęciu odwołania, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor szkoły powołuje komisję w celu sprawdzenia zasadności odwołania w formie egzaminu sprawdzającego. Komisja przeprowadza egzamin w terminie do trzech dni od dnia wpłynięcia odwołania.
3.      Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4.      W skład komisji, przeprowadzającej egzamin sprawdzający wchodzą:
a)      Dyrektor Zespołu szkół lub inna osoba zajmująca stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)      nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako egzaminator,
c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji,
d)     wychowawca klasy – jako obserwator.
5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej samej lub innej szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
6.  Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zwierający: datę przeprowadzenia egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej, treść pytań egzaminacyjnych, ocenę egzaminu ustaloną przez komisję, ewentualnie inne informacje. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia albo zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7.   Komisja, o której mowa w ust. 4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a)podwyższyć stopień,
b)pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela.
 
§ 49. Egzaminy klasyfikacyjne
1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.      Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.      Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaję również uczeń:
1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.4.pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.      Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9.      Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy oświatowe.
10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 12.
11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 
§ 50. Egzaminy poprawkowe
1.   Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.    Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy.
5.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczani, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
§ 51. Sprawdzian w ostatnim roku nauki
1.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach oświatowych.
2.    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
1.      Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada Dyrektor Zespołu szkół, zgodnie z właściwymi przepisami.
2.     Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku tego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3.    Uczeń, który z powodów losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie i miejscu, wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
4.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona praca ucznia jest im udostępniana na warunkach określonych przez dyrektora OKE.
§ 52. Egzamin na zakończenie gimnazjum
5.      Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a i § 32. ust. 6 i 7 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
6.      Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
7.      Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada Dyrektor Zespołu szkół, zgodnie z właściwymi przepisami.
8.      Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku tego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9.      Uczeń, który z powodów losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub jego części w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego (lub odpowiedniej części) w dodatkowym terminie i miejscu, wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona praca ucznia jest im udostępniana na warunkach określonych przez dyrektora OKE.
 
Rozdział VII
§ 53. Postanowienia końcowe
1.      Regulaminy tworzone na mocy delegacji niniejszego Statutu, jak też wynikające z celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu, jak również z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałami i finansami określają odrębne przepisy.
4.      Nowelizacji Statutu dokonuje Rada Pedagogiczna SP i PGG na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna. Zmiany następują w formie uchwały.
6.      Traci moc:
1)      Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uchwalony 21.VI.2007 r.;
2)      Statut Szkoły Podstawowej uchwalony 28.VIII. 2007r.;
3)      Statut Publicznego Gminnego Gimnazjum uchwalony 28.VIII. 2007r.
 
 
  

Nazwa dokumentu: Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2006-10-29 15:44:50
Data udostępnienia informacji: 2006-10-29 15:44:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 11:16:49

Wersja do wydruku...

corner   corner