logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   minus Organa SPS
      minus Dyrekcja ZSPiG
      minus Rada Pedagogiczna
      minus Rada Rodziców
         minus Regulamin Rady Rodziców ZSPiG
         minus Skład Rady Rodziców
      minus Samorząd Uczniowski
      minus Zasady współpracy organów szkoły
   plus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


REGULAMIN

 

RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Podstawa prawna.

1.     Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty. Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami

2.     Statut Szkoły Podstawowej w Sulikowie należącej do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

II. Postanowienia ogólne.

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady oraz pozostałych organów przedstawicielskich rodziców

2.     Rodzice i opiekunowie, zwani dalej rodzicami, współpracują ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci.

III. Cele współpracy rodziców ze szkołą.

1.     Spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.

2.     Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku.

3.     Zapoznanie rodziców z programem nauczania, wychowania i opieki, regulaminem klasyfikacyjnym i ocenienia w szkole, rodzinie i środowisku.

4.     Wpajanie rodzicom wiedzy o obowiązkach wychowawczych i funkcjach opiekuńczych rodziców.

5.     Szerokie angażowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły, wychowaniu i opieki.

6.     Wymiana istotnych spostrzeżeń dla pracy szkoły. Częste kontakty z dyrekcją i nauczycielami.

7.     Współpraca rodziców ze szkołą odbywa się za pośrednictwem Rady Rodziców i Trójek Klasowych

IV. Rola i zadania Rady Rodziców.

1.     Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziała-jącym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Ucznio-wskim, organami nadzorującym szkołę.

2.     Współudział w perspektywicznym i bieżącym programowaniu pracy szkoły.

3.     Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

4.     Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.

5.     Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole.

6.     Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

7.     Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

8.     Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej uczniom pochodzącym z rodzin o niższym statusie materialnym.

9.     Pomoc w organizowaniu festynów rekreacyjno–sportowych, zabaw, dyskotek, wspomaganie zespołów uczniowskich ( tzw. kółek zainteresowań).

V. Skład i struktura Rady Rodziców.

1.     Podstawowe ogniwo stanowi Trójka Klasowa, w skład której wchodzą 3 osoby oraz wychowawca klasy.

2.     Trójka Klasowa wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy.

3.     Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład Trójki Klasowej.

4.     Ogólne zebranie rodziców danej klasy wybiera spośród członków Trójki Klasowej jej przewodniczącego.

5.     Rada Rodziców składa się z przewodniczących i Trójek Klasowych rodziców. W skład wchodzi Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

6.     Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz skarbnikiem.

7.     Osoby wymienione w pkt.6 wybierane są do pełnienia swych funkcji na pierwszym posiedzeniu.

8.     Rada Rodziców wyłania ze swego składu prezydium.

9.     W skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.

10. Do prezydium mogą zostać wybrane inne osoby spośród członków Rady Rodziców.

11. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie trzech osób.

12. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu

13. Mogą być powoływane inne komisje stałe lub komisje do wykonywania zadań doraźnych.

14. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów danej szkoły, nauczyciele oraz członkowie innych organizacji.

15. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje prezydium.

16. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje role społecznie.

VI. Ordynacja wyborcza.

1.     Radę Rodziców stanowią delegacje Trójek Klasowych.

2.     Grono rodziców danej klasy wybiera Trójkę Klasową i przewodniczącego grupy klasowej. W skład Trójki Klasowej obligatoryjnie wchodzi wychowawca klasy.

3.     Trójki Klasowe bez wychowawców na posiedzeniu dokonują wyboru większością głosów w sposób jawny lub tajny – Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik sekretarz, członkowie komisji rewizyjnej oraz Dyrektor Szkoły lub upoważniony członek Rady Pedagogicznej.

4.     Kadencja Prezydium trwa trzy lata. Trójki Klasowe wybierane są raz do roku na pierwszy zebraniu rodziców.

VII. Kompetencje Rady Rodziców.

1.     Radę Rodziców tworzą rodzice wszystkich uczniów.

2.     Pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez rodziców na ogólnym zebraniu.

3.     Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.     Współpracuje z radą pedagogiczną i wyraża opinie o sprawach dotyczących:

Nazwa dokumentu: Szkoła Podstawowa
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-02-15 17:26:04
Data udostępnienia informacji: 2007-02-15 17:26:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15 18:09:16

Wersja do wydruku...

corner   corner