logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   minus Organa SPS
      minus Dyrekcja ZSPiG
      minus Rada Pedagogiczna
      minus Rada Rodziców
         minus Regulamin Rady Rodziców ZSPiG
         minus Skład Rady Rodziców
      minus Samorząd Uczniowski
      minus Zasady współpracy organów szkoły
   plus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A ARegulamin Rady Rodziców

Podstawa prawna :
1.      Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 )
2.      Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1     
W ZSPiG w Sulikowie działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gminnego Gimnazjum.
Art. 2   
Powołane w ZSPiG Rady Rodziców SP i PGG tworzą jedną Radę Rodziców.
Art. 3    
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.      organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski;
2.      statut szkoły – należy rozumieć Statut ZSPiG w Sulikowie.
Art. 4   
Rada Rodziców jest organem szkoły.
Art. 5  
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.6
Art. 6    
Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
Art. 7  
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1.      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2.      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców,   wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły i Rady Szkoły,
3.      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu ZSPiG w Sulikowie.
 
Rozdział II
Skład Rady Rodziców
Art. 8    
Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdą Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel.
Art. 9    
Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w Art. 8 Regulaminu.
Rozdział III
Kompetencje Rady Rodziców
Art. 10
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
Art. 11
Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
a)      Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
b)      Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
 Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Art. 12 
Rada Rodziców opiniuje:
a)      projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
b)      szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
c)      program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,
d)     podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w § 6 ust 3, pkt 15 Statutu Szkoły,
e)      wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia.
Art. 13 
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem   nauczyciela stażysty.
Art. 14 
Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian musi mieć formę pisemną i powinien być złożony w terminie do końca lutego.
Art. 15 
Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
Art. 16 
Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
Art. 17 
Rada Rodziców wybiera delegatów do Rady Szkoły.
 
Rozdział IV
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.
Art. 18 
Oddziałowe Rady Rodziców :
1)      zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
2)      wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
3)      reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
4)      występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
5)      występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,
6)      uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.
 
Rozdział V
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców
Art. 19  
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się z 7 – 9 osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych.
Art. 20  
Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z 3 –5 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania.
Art. 21 
Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli finansowej.

Art. 22 

Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów ZSPiG. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.
Art. 23  
Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.
 
Rozdział VI
Organizacja pracy Rady Rodziców
Art. 24  
Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał: wrzesień, luty, czerwiec.
Art. 25 
Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 2–tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.
Art. 26 
W zebraniach Prezydium Rady Rodziców i Rady Szkoły bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.
Art. 27 
Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :
a)      dyrektora szkoły,
b)      oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,
c)      organu prowadzącego,
d)     organu nadzorującego.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedsta-wiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Dyrektora Szkoły.
Art. 28 
Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów.
Art. 29  
Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców, trzeci pozostaje w aktach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
Art. 30  
Przewodniczący Rady Rodziców na walnym zebraniu Rady Rodzicówwe wrześniu każdego roku szkolnego przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodziców w danej klasie.
Art. 31 
Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną prowadzi szkolny technik informatyki.
Art. 32 
Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły.
Art. 33 
Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
Art. 34 
Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w § 31 i § 32 Statutu Szkoły.
Art. 35 
Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
Art. 36  
Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 
Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał
 
Art. 37 
Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców. Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.
Art. 38 
Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących Art. 10 i Art. 11 e.
Art. 39 
Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.
Art. 40 
W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w§ 13 Statutu Szkoły.
 
 

Rozdział VIII

Zasady wyborów
Art. 41 
Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywają się zgodnie z następującą procedurą:
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
 1. Wyboru przedstawiciela Rady Oddziałowej każdej klasy (oddziału) do Rady Rodzi-ców szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy.
 2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania.
Rozdział II
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY
 1. Przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpo-średnio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.
 2. Wybiera się jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły.
 3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
 4. Wybory przeprowadza 3–osobowa Komisja Skrutacyjna.
 5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
Rozdział III
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW
1.       Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie.
2.       Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata.
3.       Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 
Rozdział IV
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU
 1. W wyborach reprezentantów Rad Oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.
Rozdział V
KARTY DO GŁOSOWANIA
 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły.
 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury.
Rozdział VI
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.
 2.  Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
 3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
 4. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby:
1)      osób uprawnionych do głosowania,
2)      wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3)      oddanych kart do głosowania,
4)      kart nieważnych,
5)      kart ważnych,
6)      głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważność ,
7)      nazwiska osoby, która wygrała wybory.
 1. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Jeden egzemplarz protokołu z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
 3. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.
                                                                                                                                                                            załącznik 1
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA
 
1.      c    ……………………………….
 
2.      c    ……………………………….
 
3.      c    ……………………………….
 
4.      c    ……………………………….
 
5.     c    ………………………………. 
 
 
Art. 42
Wybory Prezydium Rady rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą:
 
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
1.    Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców.
2.      Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.
3.      Prezydium składa się z 5 – 9 osób.
4.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
5.      Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako następne.
 
Rozdział II
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY
1.Członkowie Prezydium wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.  Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
3. Wybory przeprowadza 3 –osobowa Komisja Skrutacyjna.
4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
6. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady Szkoły, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
7.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.
 
Rozdział III
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RADY RODZICÓW
 1. Kandydaci na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie.
 2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata.
 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 
Rozdział IV
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU
 1. W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.
Rozdział V
KARTY DO GŁOSOWANIA
 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły.
 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury.
Rozdział VI
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.
 2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
 3. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby:
8)      osób uprawnionych do głosowania,
9)      wyborców, którym wydano karty do głosowania,
10) oddanych kart do głosowania,
11) kart nieważnych,
12) kart ważnych,
13) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności,
14) nazwisko osoby, która wygrała wybory.
 1. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji się bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
 3. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.
 4. Wzór karty do głosowania zawarty jest w załączniku 1
 
Rozdział IX
Gospodarka finansowa
Art. 43 
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Art. 44 
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :
1.       pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,
2.       dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka
3.       dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
4.       dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
5.       sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
6.       częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,
7.       zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
8.       zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
9.       zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
10.   zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,
11.   zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,
12.   remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
13.   wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,
14.   podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
15.   na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,
16.   dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
Art. 45 
Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym, w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.
Art. 46 
Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z Art. 43.
Art. 47 
Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada Rodziców może zatrudnić pracowników. Płace pracowników ustala Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców opracowuje zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z zapisami K.p i Ustawy o finansach publicznych.
Art. 48 
Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.
Art. 49 
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.
 
Rozdział X
Postanowienia końcowe
 
Art. 50 
Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie” , a także pieczęci do operacji finansowych o treści jak poprzednia z dopiskiem numeru konta.
Art. 51 
Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.
Art. 52  
Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 Statutu Szkoły.
 
 
 
Regulamin:
zatwierdzony uchwałą RR z dnia 28. XI. 2007
przyjęty do stosowania od 01. IX.2007
 
 
                                     Robert Starzyński                                                                                  …………………………………………….                                                                                                                             (podpis Przewodniczącego Rady Rodziców )
 
 
 
                       Urszula Ciupak                                                                                                                           ………………………………                                                                                                                                                   (podpis dyrektora Szkoły)
 
 
Sulików,28. XI. 2007
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-02-15 17:26:04
Data udostępnienia informacji: 2007-02-15 17:26:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 09:48:09

Wersja do wydruku...

corner   corner