logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

         Zamieszczenie obowiązkowe
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
 
        Zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy Sulików
Adres pocztowy:
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, województwo dolnośląskie
Telefon: (075) 77 78 288, faks (075) 77 56 922
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.sulikow.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I
I.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
·        Roboty budowlane
         przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików polegająca na: wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonanie ogrzewania budynku i wykonanie robót wewnętrznych w zakresie podłóg i posadzek, tynków i okładzin, renowacja stropu drewnianego i schodów, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów i wykonanie robót zewnętrznych tj. wykonanie chodnika z klinkieru drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ to jest dokumentacja projektowa i przedmiary robót.
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
                        Słownik główny
Główny przedmiot        45.00.00.00-7
II.1.5) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej
        Nie
II.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej
        Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 2
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) warunki dotyczące zamówienia
 
Informacja na temat wadium
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Oferty będą oceniane na podstawie kryterium jakim jest cena-100%. Wszystkie dokumenty będą oceniane wg formuły spełnia- nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót.
5. Zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach,
6. Uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        Przetarg nieograniczony
IV.1.2.) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
        Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
        Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
         http://bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
       Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
      Data: 22/02/2008r. godzina: 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
Informuję, że do przetargu jak wyżej wpłynęły zapytania. Odpowiedzi zawarte są w piśmie nr RG/341-RBZ/II/OWP-1/2008 z dnia 14.02.2008 r.
Pismo oraz załączniki do pisma zamiaszczono poniżej w formie plików do podbrania:
- Odpowiedzi.pdf
- Zalacznik_1.jpg
- Zalacznik_2.jpg
- Zalacznik_3.jpg

Informuję, że do przetargu jak wyżej wpłynęły zapytania. Odpowiedzi zawarte są w piśmie nr RG/341-RBZ/II/OWP-2/2008 z dnia 20.02.2008 r.,
Pismo oraz załączniki do pisma zamiaszczono poniżej w formie plików do podbrania:
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2.pdf
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2_Pyt_1.pdf
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2_Pyt_2.pdf
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w wyniku dokonanych modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przedmiarów robót) przedłużam termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie wprowadzenia zmian to jest do dnia 25.02.2008r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2008r. o godzinie 12.30.

Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na renowacę i adaptację budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-01-31 12:50:08
Data udostępnienia informacji: 2008-01-31 12:50:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-20 17:56:22

Wersja do wydruku...

corner   corner