logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Wójt Gminy Sulików
 
 
Ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku położonym w Sulikowie przy Placu Wolności Nr 10/1A wraz ze sprzedażą 36% udziału w gruncie.
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy (były sklep) o powierzchni 51,45m2 oraz 36% udziału w działce Nr 573/5, obręb 0011 Sulików, A.M. 2                             o powierzchni 0,0258 ha. Nr KW 15410. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 MN,U z zapisem: zespół istniejącej zabudowy                  o przewadze funkcji mieszkaniowej. Istniejące zainwestowanie do zachowania  z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów,                              z uwzględnieniem wymagań zawartych w § 9 nin. uchwały.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65.000,-zł. ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT w wysokości 22%.
Cena lokalu wynosi: 60.730,-zł. ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy, siedemset trzydzieści złotych) wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%.
Cena udziału w gruncie wynosi: 4.270,-zł. ( słownie: cztery tysiące, dwieście siedemdziesiąt złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%.
Wadium wynosi: 6.500,-zł. ( słownie: sześć tysięcy, pięćset złotych ). Wadium należy wnosić w pieniądzu.
Minimalne postąpienie: 650,-zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2008 roku o godz.900tej, w sali narad Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, pokój Nr 14.
Forma sprzedaży: lokal użytkowy wraz z ułamkową częścią gruntu, sprzedaż na własność.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość: jednorazowa wpłata za nieruchomość, na dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości,                 w Banku Spółdzielczym w Sulikowie na konto: 47 839200040000010120000090 nie później niż na 4 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia  4 kwietnia 2008 roku
 
Uczestnicy przetargu winni:
1.        Legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenie działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej posiadać wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
2.        Posiadać dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone w gotówce:
o   przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,
o   pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,
o   w przypadku odwołania przetargu wszystkim osobom zostanie zwrócone niezwłocznie,
o   uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.
 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy :
o   osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży tj. nie stawienie się kandydata na nabywcę w miejscu i terminie wyznaczonym, w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży
 
Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości winna być wpłacona gotówką najpóźniej na dwa dni przed uzgodnionym terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Koszty sporządzania aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej, księgi wieczystej ponosi nabywca w Kancelarii Notarialnej.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu
 
Zastrzega się prawo do :
§ odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, do momentu jego rozstrzygnięcia
§ powtórzenia czynności przetargowych lub unieważnienie przetargu w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu
 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego okazania granic nabywanych nieruchomości koszty ponosi przyszły nabywca.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach przetargu można uzyskać          w Urzędzie Gminy Sulików, Wydział Rozwoju Gminy pod telefonem 075 7787289 lub 0757787288.
Niniejsze ogłoszenie będzie podane w prasie oraz wywieszone będzie przez okres 30 dni na:
§ w prasie
§ na stronie internetowej BIP Sulików,
§ tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików
§ tablicach ogłoszeń sołectw należących do Gminy Sulików
 
 
                                                                                                                            Wójt
Jan Hasiuk
 
 
 
 
 
Sulików, dnia 4 marca 2008r.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
insp. Władysława Bieńkowska

Osoba, która wytworzyła informację: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-06 09:53:03
Data udostępnienia informacji: 2008-03-06 09:53:03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 10:05:42

Wersja do wydruku...

corner   corner