logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików: Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 91294 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, fax 075 7756922.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Warunki techniczne przedmiotu zamówienia:dostawa śmieciarki wykonanej i spełniającej normę: EN - PN 1501; pojemność zabudowy nie mniej niż 6,8m3; Samochód specjalny śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych, pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2008; Podwozie dwuosiowe 2. Główne elementy pojazdu:Kabina dzienna krótka 3 miejscowa z poduszką powietrzną kierowcy i pasami bezpieczeństwa dla 3 osób, tachografem cyfrowym, gaśnicą, trójkątem ostrzegawczym, apteczką samochodową, z danymi wyświetlanymi na tablicy rozdzielczej w języku polskim i instrukcją w języku polskim; fotele pokryte tapicerką odporną na zużycie; kolor kabiny biały, zabezpieczona antykorozyjnie, z lusterkami wstecznymi przystosowanymi do gabarytu pojazdu; silnik o mocy od 130 kM pojemności minimum 2800 cm3; diesel o normie emisji spalin minimum Euro 4; skrzynia biegów manualna zsynchronizowana 6 + 1; blokada mechanizmu różnicowego; zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 13 l 100km; układ hamulcowy dwuobwodowy z hamulcami tarczowymi z ABS; hamulec postojowy na oś tylną sterowany mechanicznie; pełnowymiarowe koło zapasowe; wspomaganie układu kierowniczego; dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 6500 kg 3. Zabudowa do odbioru i transportu odpadów komunalnych: zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym; pojemność skrzyni ładunkowej nie mniej niż 6,8m3; masa przewożonych odpadów, nie mniej niż 2000kg; mechanizm zgniatania hydrauliczny płytowy; stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 3; uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów; układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów; króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym; dwa wyłączniki bezpieczeństwa; krawędź zasypu na wysokości 1400 mm od podłoża; zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach Zamawiającego RAL 2011 pomarańcz; oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe, kogut z przodu i z tyłu pojazdu; pasy odblaskowe ,ostrzegawcze na kabinie i odwłoku; błotniki kół tylnych z chlapaczami; zabudowa musi posiadać znak CE 4. Warunki gwarancji:gwarancja minimum 24 miesiące na cały pojazd 5. Śmieciarka musi posiadać:niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędna dokumentacje w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji ,również pod względem BHP
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                  Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert (tj. 13.05.2008r. do godz. 10:00), w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu; przelew na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików. Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Numer konta bankowego: 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych..
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); spełniają wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zapewniają 24 miesięczny okres gwarancji; posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publiczny
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część III SIWZ); dowód wniesienia, wpłacenia wadium; parafowany projekt umowy; informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 Część III SIWZ); oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 Część III SIWZ); wymagania dla samochodu specjalistycznego służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych - (załącznik nr 5 Część III SIWZ) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykaz wykonanych dostaw samochodu specjalistycznego służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych (co najmniej 2 zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszycia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane (referencje), (załącznik nr 4 Część III SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików ( pok. nr 2 w siedzibie zamawiającego).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików ( pok. nr 4 w siedzibie zamawiającego).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-30 14:51:13
Data udostępnienia informacji: 2008-04-30 14:51:13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 14:07:25

Wersja do wydruku...

corner   corner